Головна

ВСТУП 30 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

15.22. Запитання і завдання ... ... 375

Глава 16. Облік фінансових результатів ... 377

16.1. Поняття і класифікація доходів організації ... 377

16.2. Визнання доходів ... ... 378

16.3. Облік продажу продукції (робіт, послуг), пов'язаних

зі звичайними видами діяльності ... 379

16.4. Особливості обліку експортних операцій ... 383

16.5. Облік операційних і позареалізаційних доходів

і витрат ... ... 385

16.6. Облік нестач і втрат від псування цінностей ... 389

16.7. Облік резервів майбутніх витрат ... 391

16.8. Облік витрат майбутніх періодів ... 392

16.9. Облік доходів майбутніх періодів ... 393

16.10. Облік прибутку і збитків ... ... 394

16.11. Розкриття інформації про доходи в бухгалтерській

звітності ... ... 397


16.12. Завдання: записати кореспонденції рахунків за операціями

обліку фінансових результатів ... 398

16.13. Запитання і завдання ... ... 399

Глава 17. Бухгалтерська звітність організації ... 401

17.1. Поняття, склад бухгалтерської звітності і загальні

вимоги до неї ... ... 401

17.2. Вимоги до інформації, що формується в бухгалтерській

звітності ... ... 404

17.3. Порядок складання бухгалтерських звітів ... 406

17.4. Зміст бухгалтерського балансу і правила оцінки

його статей ... ... 407

17.5. Зміст звітів про прибутки і збитки і власний капітал, додатку до бухгалтерського балансу, звіту про цільове використання отриманих коштів та пояснювальної записки до річного звіту ... ... 410

17.6. Порядок і строки подання бухгалтерської звітності. 414

17.7. Публічність бухгалтерської звітності ... 415

17.8. Поняття про консолідовану бухгалтерської звітності ... 418

17.9. Зміст і призначення ПБО 12/2000 «Інформація

за сегментами ... ... 419

17.10. Зміст ПБО 7/98 «Події після звітної дати» ... 423

17.11. Призначення і сфера застосування ПБО 11/2000

«Інформація про афільованих осіб» ... 425

17.12. Бухгалтерська звітність в умовах інфляції ... 426

17.13. Запитання і завдання ... ... 432

Глава 18. Умовні факти господарської діяльності

і об'єкти позабалансового обліку ... 433

18.1. Визначення умовних фактбв господарської

діяльності та їх наслідки ... .. 433

18.2. Оцінка наслідків умовних фактів ... 434

18.3. Відображення наслідків умовних фактів в бухгалтерській

звітності організацій ... ... 436

18.4. Розкриття інформації про наслідки умовних фактів

в бухгалтерській звітності ... ... 438

18.5. Облік окремих операцій на позабалансових рахунках ... 439

18.6. Запитання і завдання ... ... 443

Глава 19. Облікова політика організації ... 444

19.1. Поняття і формування облікової політики ... 444

19.2. Вибір способів ведення бухгалтерського обліку

(Варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку) ... 447

19.3. Вибір техніки, форми і організації бухгалтерського

учета... 463


19.4. Розкриття облікової політики ... ... 464

19.5. Запитання і завдання ... ... 465

Глава 20. Облік на малому підприємстві ... ... 466

20.1. Критерії віднесення підприємства до категорії малих

предприятий... 466

20.2. Особливості ведення бухгалтерського обліку на малих

предприятиях... 467

20.3. Спрощена система оподаткування для малих

предприятий... 473

20.4. Податковий облік при спрощеній системі

налогообложения... 476

20.5. Запитання і завдання ... ... 479

РОЗДІЛ III. Управлінський облік ... 480

Глава 21. Сутність, завдання і організація управлінського

обліку ... ... 480

21.1. Необхідність виділення управлінського обліку

в самостійну підсистему ... . 480

21.2. Управлінський облік в інформаційній системі

организации... 481

21.3. Сутність і завдання управлінського обліку ... 482

21.4. Порівняльна характеристика фінансового

і управлінського обліку ... ... 484

21.5. Організація управлінського обліку ... 489

21.6. Запитання і завдання ... ... 493

Глава 22. Облік витрат на виробництво продукції за статтями

калькуляції ... ... 494

22.1. Облік витрат і калькулювання в системі управління собівартістю продукції. Завдання обліку витрат на виробництво ... ... 494

22.2. Облік витрат на виробництво продукції за статтями

калькуляції ... ... 495

22.3. Облік непродуктивних витрат і втрат ... 510

22.4. Облік і інвентаризація незавершеного виробництва ... 513

22.5. Облік напівфабрикатів власного виробництва

і їх оцінка ... ... 515

22.6. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв ... 516

22.7. Зведений облік витрат на виробництво ... 517

22.8. Особливості обліку витрат в торговельних організаціях ... 521

22.9. Облік витрат на утримання об'єктів невиробничої

сфери ... ... 523

22.10. Запитання і завдання ... ... 525


Глава 23. Облік витрат за центрами відповідальності ... 526

23.1. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація ... 526

23.2. Облік за центрами витрат ... ... 528

23.3. Облік і звітність за центрами прибутку ... 532

23.4. Звіт центру інвестицій ... ... 538

23.5. Трансферні ціни ... ... 543

23.6. Запитання і завдання ... ... 545

Глава 24. Методи обліку витрат на виробництво

і калькулювання собівартості продукції ... 546

24.1. Поняття методу обліку витрат на виробництво

і калькулювання собівартості продукції ... 546

24.2. Поняття і об'єкти калькулювання собівартості

продукції ... ... 546

24.3. Способи обчислення собівартості окремих видів

продукції ... ... 548

24.4. Особливості калькулювання собівартості продукції

в комплексних виробництвах ... ... 550

24.5. Попроцессний (простий) метод обліку витрат

і калькулювання собівартості продукції ... 554

24.6. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання

собівартості продукції ... ... 556

24.7. Позамовний метод обліку витрат і калькулювання

собівартості продукції ... ... 557

24.8. Нормативний метод калькулювання собівартості

продукції ... ... 559

24.9. Метод калькулювання скороченою собівартості

продукції (метод директ-костинг) ... 562

24.10. Запитання і завдання ... ... 566

Глава 25. Облікова політика організації для цілей

управлінського обліку ... ... 567

25.1. Поняття і формування облікової політики ... 567

25.2. Вибір варіантів обліку та оцінки об'єктів обліку ... 568

25.3. Вибір техніки, форми і організації управлінського

учета... 573

25.4. Запитання і завдання ... ... 573

Список використаних джерел ... 575

ПРИЛОЖЕНИЕ... 576


Автор підручника Кондраков Микола Петрович - доктор економічних наук, професор, директор і завідувач кафедрою Центру еккаунтингу і аудиту Вищої школи міжнародного бізнесу Академії народного господарства при Уряді Російської Федерації.

Після закінчення Саратовського економічного інституту, а потім аспірантури і докторантури економічекіх факультету МГУ ім. М. В. Ломоносова більше 40 років займається педагогічною та науковою діяльністю в області бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності та аудиту.

Н. П. Кондраков є членом Ради з аудиторської діяльності при Міністерстві фінансів Російської Федерації, членом Методологічної ради з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів, членом Правління Асоціації бухгалтерів і аудиторів «Співдружність», членом Президії Ради з фахової освіти Інституту професійних бухгалтерів (ІПБ) Росії. Він автор понад 20 книг з бухгалтерського та управлінського обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності підприємств м'ясної і молочної промисловості, навчального посібника з бухгалтерського обліку (4 видання) ,, самовчителя з бухгалтерського обліку (3 видання) і ін.


АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА при уряді Російської Федерації

ВИЩА ШКОЛА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

спільно з Міністерством фінансів РФ, Інститутом професійних бухгалтерів Росії і ПНК РФ

пропонує Якісну підготовку та атестацію професійних АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ

і ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ

натомість, атестат МФ РФ, ІПБ Росії

і Палати податкових консультантів)

Директор Центру аудиту - д.е.н., професор Н. П. Кондраков


Центр проводить практичні Курси:

Про Підготовка та атестація аудиторів

(Атестат Мінфіну РФ) Про Підготовка та атестація податкових консультантів (атестат Палати податкових консультантів) Про Підготовка та атестація

професійних бухгалтерів (атестат ІПБ Росії) Про Підвищення кваліфікації атестованих аудиторів, професійних бухгалтерів і податкових консультантів (продовження атестатів)


Центр організовує семінари:

Про Нове в бухгалтерському обліку,

оподаткування

і судово-арбітражної

практиці Про Облік зовнішньоекономічної

діяльності і валютних

операцій Про Міжнародні стандарти

фінансової звітності

Про Фінансовий аналіз Про Бухгалтерський облік цінних паперів


Навчання за очною та вечірньою формами.

Іногороднім бронюються номери в готелі при АНХ.

Тел .: (095) 433-25-51, 433-18-53, 433-24-87

Факс: (095) 433-18-53, 433-25-77

E-mail: kondrakov@gsib.ru

ВСТУП

 ВСТУП 19 сторінка |  ВСТУП 20 сторінка |  ВСТУП 21 сторінка |  ВСТУП 22 сторінка |  ВСТУП 23 сторінка |  ВСТУП 24 сторінка |  ВСТУП 25 сторінка |  ВСТУП 26 сторінка |  ВСТУП 27 сторінка |  ВСТУП 28 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати