Головна

ВСТУП 29 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

продовження

1      
 Переклади в шляху    
 Фінансові вкладення    1. Паї і акції 2. Боргові цінні папери 3. Надані позики 4. Внески за договором простого товариства
 Резерви під знецінення фінансових вкладень    
 Розділ VI. розрахунки
 Розрахунки з постачальниками та підрядниками    
     
 Розрахунки з покупцями і замовниками    
 Резерви по сумнівних боргах    
     
     
 Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках    За видами кредитів і позик
 Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками    За видами кредитів і позик
 Розрахунки по податках і зборах    За видами податків і зборів
 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню    1. Розрахунки по соціальному страхуванню 2. Розрахунки по пенсійному забезпеченню 3. Розрахунки з обов'язкового медичного страхування
 Розрахунки з персоналом з оплати праці    
 Розрахунки з підзвітними особами    
     
 Розрахунки з персоналом за іншими операціями    1. Розрахунки за наданими позиками 2. Розрахунки з відшкодування матеріального збитку
   74 __,  
 Розрахунки з засновниками    1. Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу 2. Розрахунки по виплаті доходів
 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами    1. Розрахунки по майновому і особистому страхуванню 2. Розрахунки за претензіями 3. Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків 4. Розрахунки за депонованих сум

продовження

 

1     3  
 Відкладені податкові зобов'язання    
     
 внутрішньогосподарські розрахунки    1. Розрахунки по виділеному майну 2. Розрахунки по поточних операціях 3. Розрахунки за договором довірчого управління майном
 Розділ VII. капітал
 Статутний капітал    
 Власні акції (частки)    
 Резервний капітал    
 Додатковий капітал    
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
     
 Цільове фінансування    За видами фінансування
     
     
     
 Розділ VIII. фінансові  результати
 продажі    1. Виручка 2. Собівартість продажів 3. Податок на додану вартість 4. Акцизи 9. Прибуток / збиток від продажу
 Інші доходи і витрати    1. Інші доходи 2. Інші витрати 9. Сальдо інших доходів і витрат
     
     
 Нестачі і втрати від псування цінностей    
     
 
 Резерви майбутніх витрат    За видами резервів
 Витрати майбутніх періодів    За видами витрат
 Доходи майбутніх періодів    1. Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів 2. Безоплатні надходження 3. Майбутні надходження заборгованості щодо недостач, виявлених за минулі роки

продовження

1   2   3  
s      4. Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей
 Прибутки та збитки    
 позабалансові рахунки
 Орендовані основні засоби    
 Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання    
 Матеріали, прийняті в переробку    
 Товари, прийняті на комісію    
 Устаткування, прийняте для монтажу    
 Бланки суворої звітності    
 Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів    
 Забезпечення зобов'язань і платежів отримані    
 Забезпечення зобов'язань і платежів видані    
 Знос основних засобів    
 Основні засоби, здані в оренду    

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ... 3

Глава 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку ... 3

1.1. Поняття про господарський облік, його види, облікові

измерители... 3

1.2. Визначення та основні завдання бухгалтерського обліку ... 6

1.3. Користувачі бухгалтерської інформації ... 7

1.4. Основні правила (принципи) бухгалтерського обліку ... 8

1.5. Міжнародні бухгалтерські принципи ... 12

1.6. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Росії ... ... 14

1.7. Основні нормативні документи, що визначають

методологічні основи, порядок організації і ведення бухгалтерського обліку в організаціях Російської Федерации... 16

1.8. Запитання і завдання ... ... 20

Глава 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку ... 21

2.1. Предмети і об'єкти бухгалтерського обліку ... 21

2.2. Класифікація майна організації по складу

і функціональної ролі ... ... 22

2.3. Класифікація майна за джерелами утворення

і цільовим призначенням ... ... 24

2.4. Метод бухгалтерського обліку та його елементи ... 25

2.5. Документування господарських операцій ... 28

2.6. Інвентаризація майна і фінансових зобов'язань ... 33

2.7. Оцінка майна та зобов'язань ... . 38

2.8. Запитання і завдання ... ... 39

Глава 3. Бухгалтерський баланс, рахунки і подвійний запис ... 40

3.1. Зміст і будова бухгалтерського

баланса... 40

3.2. Вплив господарських операцій на баланс ... 42

3.3. Рахунки і подвійний запис ... ... 44

3.4. Синтетичний і аналітичний облік ... 52

3.5. Оборотні відомості ... ... 55

3.6. План рахунків бухгалтерського обліку ... .. 57

3.7. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку ... 59

3.8. Запитання і завдання ... ... 63


Глава 4. Техніка, форми і організація бухгалтерського обліку ... 64

4.1. Облікові регістри, їх класифікація та способи запису
 у них ... ... 64

4.2. Способи виправлення помилок в облікових регістрах ... 65

4.3. Форми бухгалтерського обліку ... ... 67

4.4. Організація бухгалтерського обліку ... 75

4.5. Права, обов'язки і відповідальність головного бухгалтера ... 80

4.6. Запитання і завдання ... ... 81

РОЗДІЛ II. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ... ... 83

Глава 5. Облік власного капіталу ... ... 83

5.1. Облік статутного (складеного) капіталу (фонду) ... 83

5.2. Облік власних акцій (часток), викуплених товариством ... 86

5.3. Особливості обліку розрахунків по виділеному майну

і розподілу доходів на унітарних підприємствах ... 86

5.4. Особливості обліку капіталу і прибутку (збитку)

в товариствах і кооперативах ... ... 88

5.5. Облік резервного капіталу ... ... 90

5.6. Облік додаткового капіталу ... ... 91

5.7. Облік нерозподіленого прибутку та непокритих збитків ... 92

5.8. Облік цільового фінансування ... ... 93

5.9. Розкриття інформації про капітал в бухгалтерській

звітності ... ... 95

5.10. Завдання: записати кореспонденції рахунків з обліку

операцій руху власного капіталу організації ... 96

5.11. Запитання і завдання ... ... 98

Глава 6. Облік довгострокових інвестицій ... 99

6.1. Поняття, класифікація та оцінка довгострокових

інвестицій ... ... 99

6.2. Організація обліку довгострокових інвестицій ... 99

6.3. Облік витрат з будівництва об'єктів ... 102

6.4. Облік придбання основних засобів ... 105

6.5. Облік інших капітальних витрат ... 105

6.6. Облік витрат по модернізації і реконструкції об'єктів ... 106

6.7. Облік витрат по формуванню основного стада

продуктивної і робочої худоби ... ... 107

6.8. Облік витрат на науково-дослідні,

дослідно-конструкторські та технологічні роботи

(НДДКР) ... ... 108

6.9. Облік податку на додану вартість по котрі вступили

основних засобів і нематеріальних активів ... АЛЕ


6.10. Розкриття інформації про вкладення у необоротні

активи в бухгалтерській звітності ... 112

6.11. Завдання: записати кореспонденції рахунки з обліку

довгострокових інвестицій ... ... 112

6.12. Запитання і завдання ... ... 114

Глава 7. Облік основних засобів ... ... 115

7.1. Поняття і класифікація основних засобів ... 115

7.2. Оцінка і переоцінка основних засобів ... 117

7.3. Документальне оформлення руху основних засобів ... 119

7.4. Аналітичний облік основних засобів ... 121

7.5. Синтетичний облік наявності і руху основних засобів .. 123

7.6. Облік амортизації основних засобів ... 126

7.7. Облік ремонту основних засобів ... .. 131

7.8. Особливості обліку орендованих основних засобів ... 133

7.9. Облік лізингових операцій ... ... 136

7.10. Облік дохідних вкладень в матеріальні цінності ... 139

7.11. Інвентаризація основних засобів ... 140

7.12. Розкриття інформації про основні засоби

в бухгалтерській звітності ... ... 142

7.13. Завдання: записати кореспонденції рахунків з обліку

Основних коштів... ... 143

7.14. Запитання і завдання ... ... 145

Глава 8. Облік нематеріальних активів ... 147

8.1. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних

активов... 147

8.2. Документальне оформлення руху нематеріальних

активів ... ... 149

8.3. Синтетичний і аналітичний облік надходження

і створення нематеріальних активів ... 150

8.4. Облік амортизації нематеріальних активів ... 153

8.5. Раскитіе інформації про нематеріальні активи

в бухгалтерській звітності ... ... 154

8.6. Завдання: записати кореспонденції рахунків

по опраціям руху нематеріальних активів ... 155

8.7. Запитання і завдання ... ... 157

Глава 9. Облік матеріально-виробничих запасів ... 158

9.1. Матеріально-виробничі запаси,

їх класифікація ... ... 158

9.2. Оцінка матеріально-виробничих запасів ... 160

9.3. Документальне оформлення надходження та витрати

матеріальних запасів ... ... 164


9.4. Облік виробничих запасів на складах

і в бухгалтерії ... ... 169

9.5. Синтетичний облік матеріально-виробничих

запасов... 173

9.6. Облік нестач і псування, виявлених під час приймання

материалов... 180

9.7. Облік матеріалів в дорозі і невідфактурованих поставок ... 181

9.8. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі ... 181

9.9. Облік спеціального майна (спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу) ... ... 184

9.10. Облік формування резервів під зниження вартості

матеріальних цінностей ... ... 190

9.11. Податки за господарськими операціями руху

матеріально-виробничих запасів ... 191

9.12. Інвентаризація матеріально-виробничих запасів ... 193

9.13. Розкриття інформації про матеріально-виробничих

запасах в бухгалтерській звітності ... 194

9.14. Завдання: записати кореспонденції рахунків з обліку

матеріально-виробничих запасів ... 195

9.15. Запитання і завдання ... ... 197

Глава 10. Облік праці та її оплати ... ... 198

10.1. Види, форми і системи оплати праці, порядок

її нарахування ... ... 198

10.2. Документи з обліку особового складу, праці та її оплати ... 204

10.3. Документальне оформлення робіт і виплата

за договорами цивільно-правового характеру ... 211

10.4. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ... 212

10.5. Облік утримань із заробітної плати ... 215

10.6. Облік розрахунків по соціальному страхуванню

і забезпечення ... ... 218

10.7. Завдання: записати кореспонденції рахунків за операціями нарахування заробітної плати, інших виплат та утримань з нарахованих виплат ... ... 220

10.8. Запитання і завдання ... ... 222

Глава 11. Класифікація витрат і витрат. облік витрат

за елементами витрат ... ... 223

11.1. Поняття «витрати», «витрати», «витрати» ... 223

11.2. Класифікація витрат організації ... 225

11.3. Визнання витрат в бухгалтерському обліку ... 227

11.4. Напрями класифікації витрат на виробництво

і продаж продукції. Поняття собівартості продукції ... 228


11.5. Класифікація витрат для обчислення собівартості

продукції ... ... 229

11.6. Класифікація витрат для прийняття рішень ... 235

11.7. Класифікація витрат для здійснення контролю

і регулювання ... ... 238

11.8. Основні принципи організації обліку витрат

на виробництво ... ... 239

.11.9. Об'єкти обліку витрат на виробництво ... 242

11.10. Облік витрат за елементами витрат ... 243

11.11. Облік нормованих витрат для цілей оподаткування .. 246

11.12. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності ... 248

11.13. Завдання: записати кореспонденції рахунків за операціями

обліку витрат на виробництво продукції ... 249

11.14. Запитання і завдання ... ... 251

Глава 12. Облік готової продукції та товарів ... 253

12.1. Поняття готової продукції, робіт, послуг. оцінка готової

продукції ... ... 253

12.2. Документальне оформлення руху готової

продукции... 255

12.3. Облік випуску продукції за фактичною собівартістю ... 256

12.4. Особливості обліку випуску продукції при використанні

рахунки 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» ... 257

12.5. Облік готової продукції в місцях зберігання (на складі)

і в бухгалтерії ... ... 258

12.6. Облік і оцінка відвантаженої продукції ... 259

12.7. Особливості обліку продукції (робіт, послуг)

при використанні рахунку 46 «Виконані етапи

по незавершених роботах »... ... 260

12.8. Облік товарів ... ... 261

12.9. Особливості застосування рахунку 42 «Торгова націнка» ... 264

12.10. Формування та облік резервів під зниження вартості

товарів ... ... 265

12.11. Облік витрат на продаж ... ... 266

12.12. Інвентаризація готової продукції та товарів ... 269

12.13. Розкриття інформації про готову і відвантаженої продукції, товарах і витратах на продаж в бухгалтерській звітності ... ... 270

12.14. Завдання: записати кореспонденції рахунків за операціями

обліку річний продукції і її відвантаження ... 272

12.15. Запитання і завдання ... ... 273

Глава 13. Облік грошових коштів ... ... 274

13.1. Облік касових операцій та грошових документів ... 274


13.2. Облік операцій по розрахункових рахунках ... 280

13.3. Особливості обліку операцій по валютних рахунках ... 282

13.4. Облік грошових коштів, що знаходяться на спеціальних

рахунках ... ... 284

13.5. Облік переказів в дорозі ... ... 285

13.6. Оцінка активів, зобов'язань і операцій організацій

в іноземній валюті ... ... 286

13.7. Облік курсових різниць ... ... 288

13.8. Облік операцій із продажу валютної

выручки... 289

13.9. Облік операцій з купівлі та вільному продажу

іноземної валюти ... ... 290

13.10. Розкриття інформації про рух грошових коштів

в бухгалтерській звітності ... ... 293

13.11. Завдання: записати кореспонденції рахунків за операціями

обліку грошових коштів ... ... 294

13.12. Запитання і завдання ... ... 296

Глава 14. Облік фінансових вкладень ... ... 297

14.1. Поняття і класифікація фінансових вкладень ... 297

14.2. Оцінка фінансових вкладень ... .. 298

14.3. Облік доходів і витрат за фінансовим вкладенням ... 301

14.4. Знецінення фінансових вкладень і створення резерву

під знецінення ... ... 302

14.5. Облік вкладів до статутних капіталів інших організацій ... 303

14.6. Облік фінансових вкладень в цінні папери ... 305

14.7. Облік фінансових вкладень в позики ... 313

14.8. Облік операцій, пов'язаних із здійсненням договору

простого товариства ... ... 315

14.9. Облік фінансових векселів ... ... 319

14.10. Аналітичний облік фінансових вкладень ... 319

14.11. Інвентаризація фінансових вкладень ... 320

14.12. Розкриття інформації про фінансові вкладення

в бухгалтерській звітності ... ... 321

14.13. Завдання: записати кореспонденції рахунків за операціями

фінансових вкладень ... ... 322

14.14. Запитання і завдання ... ... 324

Глава 15. Облік витрат ... ... 326

15.1. Безготівкові форми розрахунків ... ... 326

15.2. Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості.

Терміни розрахунків і позовної давності ... 334

15.3. Облік витрат з покупцями і замовниками ... 335


15.4. Облік витрат з постачальниками та підрядниками ... 336

15.5. Облік витрат з використанням векселів ... 339

15.6. Облік витрат за посередницькими операціями ... 342

15.7. Особливості обліку імпортних операцій ... 343

15.8. Поняття сумових різниць і їх відображення в обліку

покупця і продавця ... ... 345

15.9. Облік резервів по сумнівних боргах ... 346

15.10. Облік кредитів і позик ... ... 347

15.11. Облік розрахунків з бюджетом за податками і зборами ... 351

15.12. Облік розрахунків з засновниками та акціонерами ... 362

15.13. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами ... 363

15.14. Облік розрахунків з підзвітними особами ... 365

15.15. Облік розрахунків з персоналом за іншими операціями ... 366

15.16. Облік операцій з довірчого управління

майном ... ... 367

15.17. Облік розрахунків з дочірніми і залежними

організаціями ... ... 370

15.18. Облік внутрішньогосподарських розрахунків ... 370

15.19. Інвентаризація дебіторської та кредиторської

заборгованості та відображення її результатів в обліку ... 372

15.20. Розкриття інформації про розрахунки в бухгалтерській

звітності ... ... 372

15.21. Завдання: записати кореспонденції рахунків за операціями

обліку розрахунків ... ... 373
 ВСТУП 18 сторінка |  ВСТУП 19 сторінка |  ВСТУП 20 сторінка |  ВСТУП 21 сторінка |  ВСТУП 22 сторінка |  ВСТУП 23 сторінка |  ВСТУП 24 сторінка |  ВСТУП 25 сторінка |  ВСТУП 26 сторінка |  ВСТУП 27 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати