Головна

Підключення довідкової системи до програми

  1.  A - c заземленою середньою точкою котушки зв'язку, б - з підключенням тракту ДХ, СХ, KB
  2.  A) Попереджувальний світловий і звуковий сигнал гальмівної системи
  3.  A. з незрілістю поворотно-противоточной системи
  4.  I Налаштування параметрів системи
  5.  I.2.7. Єдність античної римської правової системи
  6.  II. Внутрішні чинники розвитку виробничої мікросистеми
  7.  ISO 14004: 2004 «Системи управління якістю. Настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення функціонування ».

При використанні Visual Basic для перегляду довідкового файлу за допомогою програмного коду слід виконати наступні дії:

Розмістити у модуль програми API функцію WinHelp. Запрограмувати звернення до функції шляхом використання кодів команд управління переглядом довідкового файлу.

Основні команди управління довідковою службою:

 команда  код
 відкриття змісту
 Відкриття розділу пошуку по ключу  105h
 Довідка про «Довідці»
 Закриття довідкової служби Windows

Функція WinHelp вимагає для своєї роботи завдання чотирьох параметрів:

· Маркера на вікно програми

· Ім'я довідкового файлу проекту

· Коду команди

· Параметра

Приклад коду модуля програми з процедурою для перегляду вмісту довідкового файлу.

Declare Function WinHelp Lib "user32" Alias ??"WinHelpA" _

(ByVal hwnd As Long, ByVal lpHelpFile As String, ByVal wCommand As Long, ByVal dwData As Any) As Long

Public Const HELP_QUIT = 2 'Закрити довідкову службу

Public Const HELP_FINDER = 11 'Висновок змісту

Public Const HELP_HELPONHELP = 4 'Отримання "довідки про довідку"

Public Const HELP_PARTIALKEY = & H105

Sub HelpFile (frmForm As Form, nHelpCmd As Integer)

Dim i As Integer

Dim nFlag As Integer

Dim aData As Variant

'Перевірка наявності файлу довідки

If Len (LTrim (RTrim (App.HelpFile))) = 0 Then

MsgBox "Довідковий файл не знайдений!", _

vbOKOnly + vbCritical, "Інформація"

Exit Sub

End If

'Перевірка достовірності команд

Select Case nHelpCmd

Case Is = HELP_QUIT

nFlag = True

Case Is = HELP_FINDER

nFlag = True

Case Is = HELP_HELPONHELP

nFlag = True

Case Is = HELP_PARTIALKEY

nFlag = True

Case Else

nFlag = False 'invalid command!

End Select

'Виклик довідкової служби Windows з

'Допустимим кодом команди

If nFlag = True Then

If nHelpCmd = HELP_PARTIALKEY Then

i = WinHelp (frmForm.hwnd, App.HelpFile, nHelpCmd, "")

Else

i = WinHelp (frmForm.hwnd, App.HelpFile, nHelpCmd, 0 &)

End If

Else

MsgBox "Неприпустимий код команди", _

vbOKOnly + vbCritical, "Інформація"

End If

End Sub

Щоб вказати ім'я довідкового файлу проекту слід використовувати подія Load головної форми:

Private Sub Form_Load ()

On Error Resume Next

'Підключення довідкового файлу

App.HelpFile = App.Path + "\ samplehlp.hlp"

End Sub

Доступ до довідкової інформації користувач програми отримує за допомогою меню команд. Вибір команди призводить до звернення до процедури HelpFile.

наприклад:

Call HelpFile (Me, HELP_FINDER)

Слід запрограмувати закриття довідкової служби при виході з програми. Подія UnLoad головної форми.
 Межсегментний виклик процедур |  Модульний принцип побудови програм |  Робота з файловою системою. MS Visual Basic ver 6.0 |  API Інтерфейс Windows на прикладі Visual Basic ver 6.0 |  Робота з буфером обміну |  Робота з клавіатурою і мишкою |  OLE Технологія |  Робота з мультимедіа |  SDI і MDI програми |  Формат довідки WinHelp |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати