Головна

Сурет 23.6. Access-ті есептер ??руди? бiрнеше ??ралдари

  1.  Б?лшекті конструктівті елементтерін суреттеу
  2.  Екінші топ ??ралдари
  3.  Сурет 1.1. ?илим мен технологія негізгі Салас ретінде а?паратти? ??рилим.
  4.  Сурет 11.2. Visual Basic інтегралдан?ан ??растиру Ортасу.
  5.  Сурет 11.3. Бас?ару та?таси.
  6.  Сурет 17.1. Word ба?дарламасини? терезесі
  7.  Сурет 17.10. Жіектер ж?не бояу с?хбат терезесі

Access есепке Базалія кестенi? Немес с?ранисти? ?рiстерiн пайдаланади.

Терезеде к?рсетiлгендей Автоотчет: в стовпець ж?не автозвіт: стрічковий жолдарин ж?не т?мендегi тiзiмнен ?ажет кестенi та?дап, ?ажет автоесептi ??расиз.

Єгер Інформер есептi к?ркемдеудi? стілi ?намаса, есептi конструктор режімiнде аши?из, Автоформатти пайдалани?из:

К?п?рiстi кестелер ?шiн лентали автоесептер ??ру. Лентали автоесептер аз ?рiстi кестелер мен с?ранистар ?шiн ?олайли. Єгер ?рiстер сани к?п Болсам ж?не Бетке сиймай ЖАТС, ?рiстер ти?издалади, ал атаулари ?ис?артилади. Оларди? ?лшемдерiн ?згерту ?шiн ж?не ?рiстердi? ориндарин та ауистиру ?шiн конструктор режімi ?олданилади.

Сонди?танда алдин ала ?ай ?рiс керек, та?дап алу керек ж?не с?ранисти сол ?рiстерге ж?ргiзу керек, сода кейiн с?ранис негiзiнде есеп ??ри?из. М?ндай кезде есептер мастерiн де ?олдану?а болади. Б?л мастердi? ж?миси т?менде келтiрiледi, ол ?шiн ал?аш?ида бiр НЕ бiрнеше Базалія кестеден ?рiстер та?далади.

Пошта наклейкасини? мастерi.Пошта наклейкасини? мастерi есептi к?ркемдеп, Avery, EXPE, Herma ж?не Zweckform стандартти форматинда баспа?а ши?аруда ?олданилади.

1. Деректер ?ори терезесiнде Звіти, Одан кейiн створити батирмаларин та?да?из.

2. Наклейкалар ?шiн Кестен Немес с?ранисти та?да?из.

3. Мастердi? бiрiншi терезесiне ?ту ?шiн поштові наклейки пунктiн екi рет шертiп та?да?из.
 Пара?тар. Пара?тар Немес деректерге жету пара?тари Office 2000-да?и Access-тi? жа?а елементi. |  Сурет 21.2. Конструктор режіміні? с?хбат терезесі |  Сурет 21.3. Толтирил?ан деректер Базас |  Сурет 22.1. С?ранисти ??ру т?рлері |  Сурет 22.3. Групові операції елементiн та?дау |  Форман Формалар мастерi ар?или ??ру. |  Сурет 23.4. Стрічка тіптес форма. |  Форма мен есептi? салистирмали шолуи. |  Сурет 23.5. Майстер звітів пунктiн та?дап |  Прізвище адреса ел телефон |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати