Головна

Понятие о модели данных 1 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Задание # 1

Вопрос:

Ќаржылыќ есеп беруге тексеріс ќўрылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) тексеріс соѕында

2) баќылау басында

3) ревизия жїргізу процессінде

4) тїгендеу жїргізу процессінде

5) аныќталєан жаєдай бойынша

Задание # 2

Вопрос:

Ќаржылыќ есеп беру бойынша аудиторлыќ ќорытынды неге сјйкес ќўрастырылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) басшыныѕ ќалауы бойынша

2) клиенттіѕ тілегімен

3) кјсіпорынныѕ ќўќыќтыќ - ўйымдастырушылыќ формасы негізінде

4) ќолданып жїрген заѕдылыќтардыѕ талаптары негізінде

5) кредиторлыќ тілегі негізінде

Задание # 3

Вопрос:

Аќша ќўралдарын тексері барысында аудиторлыќ тексереді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ґрт сґндіру ќўрылєыларымен ќамтылєандыєын тексереді

2) ќўжаттарын

3) аќшалай ќўралдарды саќтауды ќамтамасыз ететін касса белгілі тјртіпке сай орналасќандыєын

4) есегі мен терезесін

5) аќшалай ќўралдарды саќтауды ќамтамасыз ететін касса белгілі тјртіпке сай орналасќан ба, техникалыќ жјне ґрт - сґндіру ќўрылєыларымен ќамтылєандыєын тексереді

Задание # 4

Вопрос:

Инвестициялыќ ќаржылардыѕ шыєу есебініѕ дўрыстыєы кґрсетіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) мемориалдыќ ордер №7

2) шыєыс ордері арќылы

3) кіріс ордері арќылы

4) №12 журнал ордер жјне бас кітап арќылы

5) №5 журнал ордер арќылы

Задание # 5

Вопрос:

Ќажетті ќызмет кезеѕі болып есептелінеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кјсіпорында ќолданылатын объектілер кіріс немесе басќа да табыс јкелетін кезеѕ

2) кјсіпорынєа шыєыс јкелетін кезеѕ

3) амортизация есептелентін мерзім

4) ќолданылатын объектілер кіріс немесе шыєыс јкелетін кезеѕ

5) негізгі ќўралдарды шыєару кезеѕі

Задание # 6

Вопрос:

Материалдыќ емес активтер бойынша оларды ќажетті ќолдану мерзімін аныќтау кїрделі немесе мїмкін болмаєан жаєдайда, амортизациялар аударым нормасы бекітіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 3 жыл

2) 20 жыл

3) 1 жыл

4) 5 жыл

5) 10 жыл

Задание # 7

Вопрос:

Аударым операцияларын орталыќтандырып жїзеге асыру жјне олардыѕ есебін жїргізу їшін ЌР - ныѕ Ўлттыќ банкіде ашылатын шот

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Депозиттік шот

2) Шетел валютасындаєы шот

3) Бюджеттік шот

4) Нысаналы ќаржыландыру шоты

5) Бірыѕєай ќазынашылыќ шот

Задание # 8

Вопрос:

Шаруашылыќтыѕ есеп саясатыныѕ ґзгеруініѕ жаєдайы:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарыныѕ ґзгеруінен, кјсіпорын иесініѕ ауысынуына байланысты болады

2) Кјсіпорын кассирініѕ ауысуына байланысты болады

3) јкімшілк ќызметкерлерініѕ ауысуына байланысты болады

4) кјсіпорын штатыныѕ ґзгеруіне байланысты

5) бас бухгалтердіѕ ауысуына байланысты

Задание # 9

Вопрос:

Аудиторлыќ тексерістіѕ мерзімі аныќталады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) аудиторлыќ тексеріс келісімен

2) аудит стандарттымен

3) аудит баєдарламасымен

4) ішкі фирмалыќ аудит стандартымен

5) аудит келісімімен

Задание # 10

Вопрос:

Аудитордыѕ негізгі жўмыс ќўжаттарыныѕ бірі болып:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) аудиттыѕ жоспары жјне баєдарламасы, аудитордыѕ жасаєан ќўжаттары, клиенттермен алмасу ќўжаты

2) тексерілетін субъектініѕ ќўжаттарыныѕ кґшірмесі, аудитордыѕ жасаєан ќўжаттары, клиенттермен алмасу ќўжаты

3) аудиттыѕ жоспары жјне баєдарламасы, тексерілетін субъекті ќўжаттары, клиенттермен алмасу ќўжаты

4) бухгалтерлік ќўжат

5) тексерілетін субъектініѕ ќўжаттарыныѕ кґшірмесі, келісім шарт, міндеттеме хаты, аудиторлыќ тексеріс жоспары

Задание # 11

Вопрос:

Аудитор мамандыєына ќойылатын негізгі талаптар:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) барлыєы дўрыс

2) коммерциялыќ ќўпия жјне ќўзыретті

3) кјсіби такт жјне лауазымды жауапкершілік

4) адал, тјуелсіз, объективті

5) лауазымды жауапкершілік

Задание # 12

Вопрос:

Аудиторлыќ айєаќ болып табылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) аудиторлыќ баєдарлама

2) аудитордыѕ жалпы жоспары

3) аудиторлыќ хат

4) аудиторлыќ есеп

5) аудитордыѕ тексеріс барысында жинаєан аќпараты

Задание # 13

Вопрос:

Аудит келісім шартын жасау барысында ќаралу керек:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) объектісі, тексеріс мерзімі

2) тексеріс жїргізу орны жјне тексеріс тјртібі

3) келісім мјні, тексеріс жїргізу орнымен мерзімі, тґлем тґлеу тјртібі мен кґлемі, екі жаќтыѕ жауапкершілігі

4) объектісініѕ тексеріс жїргізу орнымен мерзімі, тґлем кґлем

5) аныќталєан ќўќыќ бўзушылыќтары їшін екі жаќты жауапкершілік

Задание # 14

Вопрос:

Міндетті аудит жїргізіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шаруашылыќ субъектісініѕ шешімі бойынша

2) ќаржы жјне салыќ органныѕ тапсырысы бойынша

3) басшыныѕ демалысќа кетуіне байланысты

4) бас бухгалтердіѕ жўмыстан шыєуына байланысты

5) бекітілген занныѕ жаєдайына сјйкес

Задание # 15

Вопрос:

Инвестиция ќўнын баєалау дўрыстыєын тексеру їшін ќаралады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) келісім - шарттар, сату - сатып алу актісі, тґлем тапсырмалары

2) келісім - шарттар, сату - сатып алу актісі, тґлем тапсырмалары, накладнойлар

3) келісім - шарттар, сату - сатып алу актісі, накладнойлар

4) сату - сатып алу актісі, тґлем тапсырмалары, накладнойлар

5) келісім - шарттар, тґлем тапсырмалары, накладнойлар

Задание # 16

Вопрос:

Кјсіпорында материалдыќ емес активтердіѕ тїсуі кезінде толтырылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) материалдыќ емес карточкалыќ есеп (ф - МЕА - 1)

2) материалдыќ емес карточкалыќ есеп (ф - МЕА - 2)

3) материалдыќ емес активтерді ќабылдау актісі ( ф - МЕА - 1)

4) материалдыќ емес активтерді ќабылдау (ф - МЕА - 2)

5) материалдыќ емес активтерді ќабылдау актісі (ф - МЕА - 3)

Задание # 17

Вопрос:

Негізгі ќўралдардыѕ аудитініѕ маѕызды бір процедурасы болып табылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) амортизация аударымын аныќтау

2) негізгі ќўралдарды аныќтау

3) негізгі ќўралдардыѕ санын аныќтау

4) незігі ќўралдардыѕ сапасын аныќтау

5) негізгі ќўралдарды ќолдану тиімділігін аныќтау

Задание # 18

Вопрос:

Бір кітап, журнал ордерлер №7,8,11, берілген аванстар бойынша ведомстволар, контрагенттармен есеп айырысу есебі жјне т. б ќўжаттар ќандай жаєдайда тексеріледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кредиторлыќ бережаќтарды тексергенде

2) кјсіпорынныѕ материалдыќ активтерін тексергенде

3) кассалыќ кітапты тексергенде

4) баланстыќ дўрыстыєын тексергенде

5) дебиторлыќ берешекті синтетикалыќ жјне аналитикалыќ есебін жїргізу дўрыстыєын тексеру кезінде

Задание # 19

Вопрос:

Ќысќа мерзімді ќарыздыѕ аналитикалыќ есебі жїргізіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жеке банк бойынша

2) кіріс бойынша

3) шыєыс бойынша

4) міндеттеме бойынша

5) ќарыз, банк тїрлері бойынша жеке кредиторлар бойынша

Задание # 20

Вопрос:

Бір жылєа дейін кредиторлыќ бережаќтар жјне банктен ќысќа мерзімді ќарыздар жатады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ўзаќ мерзімді міндеттемелерге

2) аєымдаєы міндеттемелерге

3) орта мерзімді міндеттемелерге

4) тўраќты мерзімді міндеттемелерге

5) мерзімсіз міндеттемелерге

Задание # 21

Вопрос:

Коммерциялыќ емес ўйымдарєа жатпайды:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ќоєамдыќ бірлестіктер

2) тўтыну кооперативі

3) діни бірлестіктер

4) ќоєамдыќ ќорлар

5) ґндірістік кооперативтер

Задание # 22

Вопрос:

Ќўрылтайшылардыѕ ќосќан їлесі бґлініп кґрсетілген жарєылыќ капиталы бар коммерциялыќ ўйым:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) мемлекеттік кјсіпорын

2) акционерлік ќоєам

3) коммерциялыќ емес ўйым

4) шаруашылыќ серіктестік

5) ґндірістік кооператив

Задание # 23

Вопрос:

Банктегі негізгі есеп айырысу ќўжаттары:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кіріс касса ордері, шыєыс касса ордері

2) касса кітабы, инкассалыќ ґкім

3) тґлем тапсырмасы, ќолма - ќол аќша тапсыру хабарламасы

4) тґлем - талап тапсырмасы, аванстыќ есеп

5) журнал - ордер, №2 тґлем тапсырмасы

Задание # 24

Вопрос:

Есеп айырысу шотынан кассаєа еѕбекаќы беру їшін ќаражаты келіп тїсті

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Дт 1040 Кт1030

2) Дт1010 Кт1030

3) Дт3350 Кт1010

4) Дт1020 Кт1030

Задание # 25

Вопрос:

№1010 шотќа есептік экономикалыќ сипаттама беріѕіз

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) активтік, негізгі, аќшалай

2) активтік, контрарлыќ, негізгі

3) пассивтік, негізгі, есеп айырысу

4) активтік, негізгі, есеп айырысу

5) активтік, жинаќтау - їлестіру шоты, реттеуші

Задание # 26

Вопрос:

Есеп айырысу шотынан несиелер бойынша банк ќарыздары ґтелді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 3010 Кт1030

2) Дт3010 Кт1010

3) Дт1010 Кт3010

4) Дт1030 Кт3010

5) Дт3310 Кт1030

Задание # 27

Вопрос:

Есеп айырысу шотынан ќате тїскен аќша есептен шыєарылды:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1030 Кт3390

2) Дт1250 Кт1030

3) Дт1210 Кт1030

4) Дт3310 Кт1030

5) Дт3390 Кт1030

Задание # 28

Вопрос:

Жўмысќа орналасќан ќызметкерлерге мамандар бґлімі толтырылатын ќўжат

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жўмысќа жарамсыздыќ параєы

2) жўмыс уаќытыныѕ табелі

3) еѕбек кітапшасы

4) номенклатура

5) еѕбек нормасы

Задание # 29

Вопрос:

№10 журнал - ордер мына шотты кредиты бойынша жїргізіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 3540

2) 3350

3) 3390

4) 3310

5) 3320

Задание # 30

Вопрос:

Еѕбекаќы мґлшері тґмен болмау керек:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) тґменгі еѕбекаќы мґлшерінен

2) тґменгі зейнетаќы мґлшерінен

3) 10 еселенген айлыќ есептік кґрсеткіштен

4) айлыќ есептік кґрсеткіштен

5) орташа еѕбекаќы мґлшерінен

Задание # 31

Вопрос:

Цех ќызметкерлерініѕ еѕбекаќы есептелінді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт8312 Кт3350

2) Дт3350 Кт8312

3) Дт8413 Кт3350

4) Дт3350 Кт8412

5) Дт8412 Кт3350

Задание # 32

Вопрос:

Еѕбекаќы бойынша есеп айырысудыѕ жинаќтамалыќ есебі жїргізіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) инвентарлыќ карточкада

2) есеп тґлем тізімдемесінде

3) кесімді жўмыс нарядында

4) тґлем тізімдемесінде

5) №10 журнал - ордерде

Задание # 33

Вопрос:

Кјсіпорынныѕ басќару аппаратыныѕ жўмысшылары еѕбекаќы есептелінді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт7110 Кт3350

2) Дт3350 Кт7210

3) Дт3350 Кт1010

4) Дт8112 Кт3350

5) Дт7210 Кт3350

Задание # 34

Вопрос:

Депонерленген аќша

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кассадан алынбаєан аќша

2) кассадан есеп беруге міндетті тўлєаєа берілген аќша

3) кассаєа келіп тїскен аќша

4) кассадан берілген аќша

5) есеп беруге міндетті тўлєалардан кассаєа келіп тїскен аќша

Задание # 35

Вопрос:

Жўмысшылар мен ќызметкерлердіѕ наќты жўмыста болєан уаќытына, яєни істеген жўмысына, атќарєан ќызметіне тґленетін тґлем

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) мерзімді еѕбекаќы

2) кесімді еѕбекаќы

3) ќосымша еѕбекаќы

4) орташа еѕбекаќы

5) негізгі еѕбекаќы

Задание # 36

Вопрос:

Алынатын объектісі еѕбекаќы болып табылатын мемлекеттік салыќ:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жер салыєы

2) корпоративтік табыс салыєы

3) ќосылєан ќўн салыєы

4) жеке табыс салыєы

5) кґлік салыєы

Задание # 37

Вопрос:

Депонерленген еѕбекаќы берілді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт3350 Кт1010

2) Дт1210 Кт1010

3) Дт1280 Кт1010

4) Дт1030 Кт1010

5) Дт3390 Кт1010

Задание # 38

Вопрос:

Маркетинг разделініѕ жўмысшыларына еѕбекаќыц есептелінді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт3350 Кт7110

2) Дт8112 Кт3350

3) Дт7110 Кт3350

4) Дт7210 Кт3350

5) Дт3350 Кт7210

Задание # 39

Вопрос:

Басќару аппараты жўмысшыларына демалыс аќы есептелді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт8112 Кт3350

2) Дт7210 Кт3150

3) Дт8412 Кт3350

4) Дт7210 Кт3350

5) Дт3350 Кт7210

Задание # 40

Вопрос:

Жеке табыс салыєы есептелінеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) (еѕбекаќы - МЗЖ) *13 %

2) (еѕбекаќы - АЕК - тґменгі еѕбекаќы) *10%

3) (еѕбекаќы - МЗЖ) *10%

4) (еѕбекаќы -МЗЖ - тґменгі еѕбекаќы) *10%

5) (еѕбекаќы - МЗЖ) * 11%

Задание # 41

Вопрос:

Ґндіріске босатылєан тауарлы - материалдыќ ќорлардыѕ ґзіндік ќўнын келесідей јдістермен табады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) орташа ґлшенген ќўнымен

2) оперативті - бухгалтерлік јдіспен

3) сандыќ - сомалыќ јдіспен

4) ќўндыќ јдіспен

5) сандыќ јдіспен

Задание # 42

Вопрос:

Материалдыќ - ќўндылыќтар бойынша айналым тізімдемесі жасалады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ќўндыќ кґріністе

2) заттыќ кґріністе

3) сандыќ - сомалыќ кґріністе

4) аќшалай кґріністе

5) сандыќ кґріністе

Задание # 43

Вопрос:

Жарєылыќ капиталєа салым есебінде отын алынды:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1310 Кт5030

2) Дт1310 Кт5110

3) Дт1310 Кт5020

4) Дт1310 Кт5010

5) Дт1350 Кт5110

Задание # 44

Вопрос:

№ 1310 шотыныѕ кредиті бойынша ќозєалыстар кґрсетіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) №3 журнал

2) №10 журнал

3) №14 журнал

4) №2 журнал

5) №12 журнал

Задание # 45

Вопрос:

Материалдыѕ ќоймадаєы есебі жїргізіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) баланстыќ ќўнымен

2) ќалдыќ ќўнымен

3) бастапќы ќўнымен

4) есептік баєасымен

5) сатып алудаєы наќты ґзіндік ќўнымен

Задание # 46

Вопрос:

Ґндіріске ќорларды жіберу рјсімделеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жїкќўжатпен, лимиттік заборлы картамен

2) тауарлы - транспорттыќ накладноймен

3) тіркеу журналымен

4) сенімхатпен

5) шот - фактура

Задание # 47

Вопрос:

Субъект ішіндегі ќорлардыѕ ќозєалыс есебі рјсімделеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) тауарлы - транспорттык ќўжат

2) материалдарды ішкі ауыстыру накладнойы

3) жїкќўжат

4) лимиттік - заборлы карта

5) шот - фактура

Задание # 48

Вопрос:

Ќоймадан кґмекші ґндіріске комплектелетін бўйымдар жіберілді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт8311 Кт1310

2) Дт8311 Кт1330

3) Дт8110 Кт1350

4) Дт8110 Кт1310

5) Дт1310 Кт3310

Задание # 49

Вопрос:

Заѕды тўлєалардан аќысыз алынєан шикізатпен материалдар кіріске алынды:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1310 Кт6220

2) Дт1310 Кт6280

3) Дт6220 Кт1310

4) Дт1310 Кт6210

5) Дт1310 Кт3310

Задание # 50

Вопрос:

Жарєылыќ капиталєа жарна ретінде келіп тїскен ќондырєылардыѕ кірістелуі мына ќўжат негізінде ќабылданады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шыєыс накладнойы

2) тауарлы - транспорттыќ накладнойы

3) ќолданысќа беру акті

4) шот - фактура

5) ќабылдау - тапсыру акті

Задание # 51

Вопрос:

Пайдалану процессіне ќарай негізгі ќўралдардыѕ тозу тїрлері:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) материалдыќ, материалдыќ емес

2) мердігерлік, шаруашылыќ

3) жай, кїрделі

4) техникалыќ, механикалыќ

5) сапалыќ, табиєи

Задание # 52

Вопрос:

Ґзге материалдыќ емес активтерді бастапќы ќўны бойынша есептен шыєарєан кезде:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1210 Кт6210

2) Дт7410 Кт2710

3) Дт2710 Кт3320

4) Дт2740 Кт2710

5) Дт7410 Кт2730

Задание # 53

Вопрос:

Компанияныѕ кґлік ќўралдарына салыќ есептелінеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт7210 Кт3180

2) Дт7110 Кт3170

3) Дт7210 Кт3160

4) Дт3170 Кт7210

5) Дт7210 Кт3170

Задание # 54

Вопрос:

Негізгі цех єимаратына тозу есептелінеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт2421 Кт8415

2) Дт7210 Кт2421

3) Дт8415 Кт2422

4) Дт8415 Кт2421

5) Дт8414 Кт2421

Задание # 55

Вопрос:

Маркетинг разделініѕ компьютерлік ќондырєысына тозу есептелінеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт7210 Кт2420

2) Дт7210 Кт2410

3) Дт2420 Кт2410

4) Дт7110 Кт2420

5) Дт2410 Кт2420

Задание # 56

Вопрос:

Жою кезінде баланстыќ ќўн бойынша ќойма єимараты есептен шыєарылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт7310 Кт2410

2) Дт2412 Кт7410

3) Дт7510 Кт2413

4) Дт7410 Кт2410

5) Дт7470 Кт2412

Задание # 57

Вопрос:

Ґткен жылдаєы бґлінбеген пайда (залал) мына шотта есептелінеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 5030

2) 5420

3) 5520

4) 5020

5) 5510

Задание # 58

Вопрос:

Ќоєамдыќ тамаќтану мекемесіндегі негізгі нормативтік ќўжат:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кулинарлыќ карточка

2) ќоєамдыќ тамаќтану ґнімін ґндіру жјне сату ережесі

3) сертификат

4) меню

5) кулинарлыќ бўйымдар мен таєамдар рецептісініѕ жиынтыєы

Задание # 59

Вопрос:

Аќысыз алынєан тауарлар кіріске алынады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1210 Кт6210

2) Дт6220 Кт1330

3) Дт1330 Кт3310

4) Дт1330 Кт6280

5) Дт1330 Кт6220

Задание # 60

Вопрос:

Мал шаруашылыєы шыєындарыныѕ есебі мына шотта жїргізіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 8410

2) 8110/1

3) 8210

4) 8310

5) 8110

Задание # 61

Вопрос:

Ќўрылыстаєы шыєындардыѕ талдау есебімен ґнімніѕ ґзіндік ќўныѕ калькуляциялау объектілері

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) шыєарылатын ґнім тїрлері

2) мал тїрлері мен топтары

3) салынып жатќан єимараттар мен ќўрылыс жайлары

4) кґмекші ґндіріс тїрлері

5) ауыл шаруашылыєы даќылдары мен жўмыстарыныѕ тїрлері

Задание # 62

Вопрос:

Субсидиялар тїрінде келіп тїскен ќўрылыс материалдары кіріске алынады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1310 Кт6280

2) Дт1310 Кт6230

3) Дт1310 Кт6210

4) Дт1310 Кт6220

5) Дт1310 Кт3310

Задание # 63

Вопрос:

Айдыѕ соѕында негізгі ґндіріс шыєындарыныѕ транзиттік шоттары жабылды:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт8310 Кт8311-8314

2) Дт8110 Кт8111-8114

3) Дт8110 Кт8310

4) Дт8410 Кт8411-8418

5) Дт8210 Кт8211-8214

Задание # 64

Вопрос:

Есепті жылдыѕ пайдасы ќўрылтай ќўжаттарында белгіленген резервтік капиталєа аударылды:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт5410 Кт5510

2) Дт5510 Кт5440

3) Дт5520 Кт5410

4) Дт5520 Кт5460

5) Дт5410 Кт5520

Задание # 65

Вопрос:

материалды - жауапкер тўлєаныѕ ауысуы кезінде жїргізілген жоспарсыз тїгендеуден кейін ќысќа мерзімде немесе ай ішінде жоспарлы тїгендеу жїргізілуі мїмкін бе:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Мїмкін емес жаєдай

2) бекітілген мерзімде міндетті тїгендеу жїргізу

3) Бекітілген мерзімде міндетті тїгендеу жїргізу

Задание # 66

Вопрос:

ќаржылыќ баќылау-...

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жоєары білімді мамандар жїргізетін баќылау тїрі

2) ќатаѕ тјртіппен жїргізілетін банк операцияларын тексеретін баќылау тїрі

3) тиімділік, ґзндік ќўн сияќты кґрсеткіштерді баќылайтын баќылау тїрі

4) ќаржылыќ жјне шаруашылыќтандыру басќару субьектілерініѕ сўраќтарына жауап беретін жјне тексеретін іс-јрекет операцияларыныѕ жиынтыєы немесе аќша ќаражаттарын ќалыптастыру, ќолдану маќсатында жїргізілетін мемлекеттіѕ баќылауыныѕ тїрі.

5) жїргізіліп отырєан заѕдар мен нормативтердіѕ саќталуын баќылау

Задание # 67

Вопрос:

ќаржылыќ баќылау іске асырылатын субьектілеріне байланысты келесідей тїрлерге бґлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) мемлекеттік, аудиторлыќ

2) саяси, республикалыќ, тјуелсіз, ќоєамдыќ

3) ќоєамдыќ, аудиторлыќ, жергілікті

4) республикалыќ, мемлекеттік, жергілікті

5) мемлекеттік, ішкі шаруашылыќтыќ, ќоєамдыќ, аудиторлыќ.

Задание # 68

Вопрос:

тїгендеу жїргізілуі мїмкін

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ішкі, сыртќы

2) жоспарлы жјне жоспарсыз

3) кешенді, таќырыптыќ

4) наќты

5) нарыќтыќ жјне жедел

Задание # 69

Вопрос:

есп саясатын жїргізу жауапкершілігі жїкетеледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) субьектініѕ басшысына

2) субьектініѕ кассиріне

3) аудиторєа

4) субьектініѕ бас бухгелтеріне

5) аудиторлыќ компанияєа

Задание # 70

Вопрос:

минисртліктер мен ведомостваларєа баќылау-ревизиялыќ бґлімніѕ баќылау-ревизиялыќ жўмысыныѕ жиынтыќ жоспары тапсырылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 15 желтоќсанєа дейін

2) 20 желтоќсанєа дейін

3) ќаѕтарєа дейін

4) желтоќсанєа дейін

5) 10 желтоќсанєа дейін

Задание # 71

Вопрос:

аудит баєдарламасы...

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) процесстіѕ басталу уаќыты

2) аудитордыѕ жўмыс сапарын арттыру ќўралы

3) толыќ аќпарат жинау їшін детальдыќ ќўрал

4) аудиторлыќ процедуралары тізімініѕ жїргізу уаќыты

5) аудитордыѕ тапсырмасы негізінде жїргізілетін баќылау ќўралы

Задание # 72

Вопрос:

кассаны инвентаризациялау жїргізіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кассир келгеннен кейін

2) аудиторт келгеннен кейін

3) кассир жоќ болєан кезде

4) кјсіпорын келгеннен кейін

5) аудитор келгеннен кейін

Задание # 73

Вопрос:

кјсіпорында материалдыќ емес активтердіѕ тїсуі кезінде толтырылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) материалдыќ емес активтерді ќабылдау (ф-МЕА-2)

2) материалдыќ емес карточкалыќ есеп (ф-МЕА-1)

3) материалдыќ емес активтерді ќабылдау актісі (ф-МЕА-3)

4) материалдыќ емес карточкалыќ есеп (ф-МЕА-2)

5) материалдыќ емес активтерді ќабылдау актісі (ф-МЕА-1)

Задание # 74

Вопрос:

дайын ґнімді сату жјне тасу жаєдайында аудит жїргізілу процесі кезінде келесідей шоттар бойынша жазылыныѕ сјйкестігін тексеру ќажет1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Понятие о модели данных 3 страница | Понятие о модели данных 4 страница | Понятие о модели данных 5 страница | Понятие о модели данных 6 страница | Понятие о модели данных 7 страница | Понятие о модели данных 8 страница | Понятие о модели данных 9 страница | Понятие о модели данных 10 страница | Понятие о модели данных 11 страница | Понятие о модели данных 12 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати