Головна

ДЕ 5. Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища.

  1.  II. РАЦІОНАЛЬНЕ ОВОЛОДІННЯ НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ
  2.  IV. Охорона нашої спільної навколишнього середовища
  3.  Адміністративне, підприємницьке, кримінальну та інше законодавство як джерело права навколишнього середовища
  4.  Антропогенний вплив на літосферу і її охорона
  5.  Антропогенне забруднення атмосфери і її охорона
  6.  Антропогенне забруднення вод суші і їх охорона
  7.  Антропогенне забруднення Світового океану і його охорона

21. Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Природні ресурси - Це природні об'єкти і явища, які використовує людина для задоволення своїх потреб, Вони підрозділяються на невичерпні (Сонячне світло, енергія вітру, води і т.д.) і вичерпні, А останні в свою чергу на поновлювані (Рослинний і тваринний світ, ґрунти) та невідновлювані (корисні копалини). Для регулювання використання створюються кадастри ресурсів (земельний, водний, надр і т.д.). Використання ресурсів і вплив на середу має строго унормувати, оцінюватися екологічно прийнятний ризик негативних наслідків. Виснаження невідновних ресурсів стало глобальною екологічною проблемою. Необхідні розробка маловідходних і безвідходних технологій, використання вторинної сировини, підвищення ККД і перехід на невичерпні джерела енергії. Екологічний антропоцентризм - Це система уявлень групового егоїзму, в якій світ людей протиставлено світу природи, де тільки людина володіє вищою цінністю, де людина, її технології, його «влада над природою» ставляться в центр екологічних проблем. Природа оголошується об'єктом «користування» і власністю людей з безсумнівним правом цієї власності. При цьому домінує «прагматичний імператив»: Правильно і дозволено те, що корисно людині. Забезпечити збереження людства на Землі має дотримання екологічного імперативу, Тобто заборони на дії, що призводять до знищення екосистем і їх елементів і надмірного забруднення навколишнього нас середовища.

7. Стратегічним завданням екології ...

а)розвиток теорії взаємодії різних видів живих організмів з навколишнім середовищем

б)* Розвиток теорії взаємодії природи і суспільства на основі нового погляду, що розглядає людського суспільство як невід'ємну частину біосфери

в)вивчення теорії еволюційного розвитку органічного світу, що базується на уявленнях про природний добір

г)вивчення здатності біологічних систем протистояти змінам навколишнього середовища і зберігати рівновагу

8. Принцип екологізації виробництва реалізується через ...

а)автоматизацію технологічних процесів

б)роботизацію небезпечних виробництв

в)скорочення використання сировини

г)* Впровадження маловідходних технологій

9. Виберіть найбільш повну відповідь: екологічне нормування - це встановлення ...

а)граничних рівнів забруднень

б)* Граничних рівнів антропогенних навантажень на екосистеми

в)норм вилову риби

г)розрахункової лісосіки

10. Кількісні рівні (величини), що регулюють ступінь антропогенного впливу на природу і середовище проживання, називаються ...

а)фоновими концентраціями

б)* Критичними рівнями впливу

в)екологічними нормативами

г)санітарно-гігієнічними нормативами

11. При оцінці екологічного ризику проводяться ___ і ___.

а)* Ідентифікація ризиків

б)профілактичні заходи

в)управління ризиком

г)* Визначення структури можливого збитку

д)впровадження заходів щодо запобігання ризику

12. До вичерпним не відновлювати природних ресурсів відноситься

а)* Неметалевої мінеральну сировину

б)атмосферне повітря

в)родюча земля

г)тваринний світ

13. Запаси лікарських рослин відносяться до ___ природних ресурсів

а)невичерпним

б)* відновлюваних

в)невідновних

г)медичним

14. До невичерпних природних ресурсів належать (більше 1 відповіді) ...

а)Залізна руда

б)ліси

в)*сонячне світло

г)родючі ґрунти

д)* Геотермальна енергія

е)нафту

15. Викопні мінеральні ресурси за принципом вичерпності відносяться до групи ...

а)невичерпних поновлюваних

б)* Вичерпних невідновлюваних

в)вичерпних перспективних

г)вичерпних поновлюваних

16. До комплексним (складним) природних ресурсів відноситься ...

а)*Грунт;

б)Природний газ;

в)Енергія вітру;

г)Руда;

17. До шляхів ресурсозбереження не відноситься

а)підвищення ККД

б)використання вторсировини

в)використання сонячної енергії

г)* Переклад автомобілів на газ

18. Кадастр може бути ...

а)галузевої, побутової, ієрархічний

б)економічний, епідеміологічний, територіальний

в)* Земельну, водний, лісовий

г)медичний, біологічний, соціальний

19. Безумовна залежність людини від стану живої природи, необхідність підпорядкування суспільства законам природи - це суть ...

а)* Екологічного імперативу

б)екологічної експертизи

в)екологічної освіти

г)екологічного оптимізму
 Структура співтовариств. |  Популяція і її властивості. |  Основні середовища життя. |  Екологічні фактори середовища. |  Основні закономірності дії екологічних факторів і живих організмів. |  Адаптація організмів до змін екологічних факторів. |  Парниковий ефект. |  Озонові діри. |  Енергетична проблема. |  Демографічний вибух і проблеми народонаселення. Продовольча проблема. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати