На головну

Екологічні піраміди. Продукція та енергія в екосистемах.

  1.  Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
  2.  Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
  3.  акумулювати ЕНЕРГІЯ
  4.  Біологічна продукція і запас біомаси
  5.  Біологічна енергія є атмосферної (космічної) енергією оргона.
  6.  У цьому ж шарі в одиницю часу поглинається енергія, що виділяється у вигляді тепла
  7.  Найважливіші екологічні фактори грунтів

Кількості особин, біомаси або енергії (продуктивності) на різних трофічних рівнях прийнято представляти у вигляді пірамід чисел, біомаси або енергії, відповідно. При переході від одного трофічного рівня до іншого частина доступної енергії не сприймається, частина віддається у вигляді тепла, екскрементів, витрачається на дихання. В середньому, при переході з одного трофічного рівня на інший загальна енергія зменшується приблизно в 10 разів (правило 10% = закон Линдемана). Продуктивність - це швидкість синтезу органічних сполук в екосистемі. Вона може бути валовий або чистої (за вирахуванням власних витрат на дихання), первинної (виробленої продуцентами) або вторинної (виробленої консументами). За величиною біологічної продуктивності все екосистеми поділяються на екосистеми низькою (тундри, центральні райони океану), середньої (степи, березові і соснові ліси), високою (діброви, поля кукурудзи або люцерни при добриві і зрошенні), дуже високої продуктивності (тропічні ліси).

61. У наземних біогеоценозах первинним джерелом енергії є ...

а)енергія припливів і відливів

б)хімічна енергія білків, жирів, вуглеводів

в)геотермальна енергія

г)*сонячна енергія

62. У глибоководних морських екосистемах джерелом енергії може бути ...

а)* Енергія хімічних сполук (сірководень, метан)

б)теплова енергія геотермальних джерел

в)сонячна енергія

г)енергія теплих течій

63. В основі екологічної піраміди енергії розташовуються ...

а)фітофаги

б)консументи

в)* продуценти

г)редуценти

64. В основі піраміди чисел Елтона для дубового лісу, розташовуються ...

а)дрібна лісова птах

б)хижа лісова птах

в)* Дуб (Дістен дуба)

г)гусениця дубового шовкопряда

77) Довжина харчових ланцюгів зазвичай не перевищує 3-4 трофічних рівнів унаслідок ...

а) високого ступеня харчової вибірковості консументов

б) несприятливої ??екологічної обстановки в біосфері

в) обмеженою тривалості життя організмів

г) * втрати близько 90% енергії на кожному трофічному рівні

84) «На кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси, що створюється за одиницю часу, більше, ніж на попередньому», говорить правило ...

а) піраміди чисельності

б) * піраміди продукції

в) максимізації енергії

г) екологічної кореляції

85) На кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси, що створюється за одиницю часу, ...

а) постійно змінюється

б) характеризується постійністю

в) менше, ніж на наступному

г) * більше, ніж на наступному

86) Кількість енергії, яка споживається живими організмами, які займають різне становище в харчовому ланцюгу, називають пірамідою ...

а) біомаси

б) чисельності

в) * енергії

г) потреби

87) «З одного трофічного рівня на інший, більш високий, переходить в середньому не більше 10% енергії» Ця закономірність отримала назву закону ..

а) * піраміди енергії

б) толерантності

в) мінімуму

г) сукупної дії факторів

88) Перевищення загальної маси продуцентів над загальною масою консументов характерно для ...

а) річкових екосистем

б) * наземних екосистем

в) всіх екосистем

г) океанічних екосистем

89) Основна маса живої речовини на суші (99,2%) представлена ??...

а) хребетними тваринами

б) безхребетними тваринами

в) * зеленими рослинами

г) бактеріями і грибами

90) Основна маса живої речовини Світового океану (93,7%) представлена ??...

д) міксотрофів

е) * гетеротрофами

ж) хемоавтотрофов

з) фотоавтотрофамі

78) Перевернутий вид має піраміда біомас для спільнот (більше 1 відповіді) ...

і) * океану

к) * морів

л) лугів

м) пасовищ

н) саван

65. звернень або частково зверненими пірамідами ніколи не бувають піраміди ...

а)* енергії

б)демографічні

в)чисельності

г)біомаси

66. Повністю звернені (перевернуті) харчові піраміди чисельності спостерігаються в ___________ біоценозах

а)лісових

б)лугових

в)ґрунтових

г)* паразитарних

67. Якщо нижчі трофічні рівні екологічної піраміди мають меншу біомасу, ніж більш високі рівні, то утворюється ...

а)* Перевернута піраміда біомаси

б)Пряма піраміда біомаси

в)Пряма піраміда чисельності

г)Перевернута піраміда чисельності

88. Швидкість створення органічної речовини в екосистемах називається ...

а) первинної біомасою

б) максимизацией енергії

в) вторинної продуктивністю

г) * біологічною продуктивністю

68. Продуктивність екосистем - це ...

а)кількість накопиченого співтовариством органічної речовини

б)сумарна кількість запасеної фітоценозів енергії

в)* Біомаса або енергія, вироблена за одиницю часу на одиницю площі

г)сумарна біомаса всіх організмів спільноти

69. Органічне речовина, що створюється в екосистемах в єдиний. часу, називають

а)енергією

б)продукцією

в)* продуктивністю

г)активністю

70. Передача енергії в екосистемах відбувається послідовно від ...

а)редуцентов через консументи до продуцентів

б)консументов через редуценти до продуцентів

в)* Продуцентів через консументи до редуцентам

г)редуцентов через продуценти до консументам

71. Потік енергії в екосистемах йде в напрямку ...

а)рослина > хижаки > фітофаги

б)фітофаги > хижаки > рослина

в)* Рослина > фітофаги > хижаки

г)бактерії > рослина > хижак

72. Закон Линдемана, що показує кількість енергії, що надходить на наступний тропічний рівень, називається правилом _____ відсотків

а)* 10

б)20

в)5

г)1

73. Відповідно до закону піраміди енергії, з попереднього трофічного рівня на наступний передається, в середньому, ____ енергії ...

а)2%

б)* 10%

в)50%

г)80%

74. На кожному попередньому тропічний рівень кількість біомаси, що створюється за одиницю часу ...

а)менше ніж на наступному

б)характеризується постійністю

в)* Більше, ніж на наступному

г)постійно змінюється

75. Передача енергії в екосистемах відбувається послідовно від ...

а)редуцентов через консументи до продуцентів

б)консументов через редуценти до продуцентів

в)* Продуцентів через консументи до редуцентам

г)редуцентов через продуценти до консументам

76. Потік енергії в екосистемах йде в напрямку ...

а)рослина > хижаки > фітофаги

б)фітофаги > хижаки > рослина

в)* Рослина > фітофаги > хижаки

г)бактерії > рослина > хижак

77. Продукцію рослин (продуцентів) називають ...

а)Основний

б)третинної

в)вторинної

г)* Первинною

78. Продукцію різних автотрофов називають ...

а)Основний

б)головною

в)* первинної

г)вторинної

79. Рослини в процесі фотосинтезу споживає близько _____ надходить сонячної енергії

а)* 1%

б)10%

в)50%

г)90-100%

80. Середня ефективність поглинання і конверсії сонячної енергії рослинами в природних екосистемах становить ___%

а)0-0,5

б)* 1

в)5

г)50

81. Енергетичні витрати на підтримку метаболічних процесів в організмі називаються ...

а)* Витрати на дихання

б)енергія запасу

в)втрати з фекаліями (послідом)

г)енергія харчування

82. Рослини, запасаюча енергію в процесі фотосинтезу, самі використовують її на процеси дихання в кількості ...

а)менше 1%

б)близько 10 %

в)* 40-70%

г)90-100%

83. Максимальна розсіювання енергії на кожному трофічному рівні відбувається внаслідок ...

а)аккомуляціі

б)адаптації

в)* дихання

г)фотосинтезу

89. Первинна продукція, обчислена як різниця між валовим первинної продукцією і її частиною, витраченої на дихання, називається ...

а) вторинної

б) * чистої

в) стійкої

г) середньої

1. Геторотрофи НЕ можуть повністю спожити і перетворити ...

а) * валову первинну продукцію

б) чисту первинну продукцію

в) вторинну продукцію

г) детрит

2. Рівень енерговитрат організму в стані нормальної мимовільної активності називається ______ обміном.

а) вуглеводним

б) нормальним

в) * стандартним

г) рутинним

3. Найменша екологічна передача енергії в харчовій піраміді спостерігається між трофічними рівнями ...

а) наземних травоїдних і м'ясоїдних

б) консументов 2-го і 1-го порядків

в) * наземних продуцентів і фітофагів

г) водних фітофагів і хижаків

4. Найбільші енергетичні витрати на життєдіяльність характерні для теплокровних організмів ____ масою тіла.

а) з дрібними розмірами і великою

б) * з дрібними розмірами і малою

в) з середніми розмірами і невеликою

г) з великими розмірами і невеликою

5. Найбільш високою продуктивністю характеризуються ...

а) * тропічні ліси

б) лісостепу

в) широколисті ліси помірної зони

г) савани

6. Високої біологічною продуктивністю відрізняються ...

а) арктичні пустелі

б) глибокі моря

в) * коралові рифи

г) гірські ліси

7. Поля кукурудзи і люцерни при добриві і зрошенні відносяться до екосистемам ...

а) низької продуктивності

б) середньої продуктивності

в) * високої продуктивності

г) дуже високої продуктивності

8. Велика частина наших посівів відноситься до екосистемам ...

а) низької продуктивності

б) * середньої продуктивності

в) високої продуктивності

г) дуже високої продуктивності

9. НЕПОРУШЕНИМ луки і степи відносяться до екосистемам ...

а) низької продуктивності

б) * середньої продуктивності

в) високої продуктивності

г) дуже високої продуктивності

10. Найбільш низькі показники первинної та вторинної продукції мають водні екосистеми ...

а) вододільних верхових боліт

б) заплавних низинних боліт

в) рівнинних річок і озер

г) * високогірних річок і озер
 Відповідальна за випуск: завідувач кафедри загальної біології та екології, д.б.н. Курамшина Н. Г. |  Вступ |  ДЕ 6. Соціально-економічні аспекти екології. |  ДЕ 1. Біосфера. |  Вчення про біосферу. Поняття біосфери, її структура. |  Фундаментальна роль живого речовини. |  Кругообіг речовин в біосфері. |  Екосистеми і їх класифікація, склад, структура, різноманітність. |  Біотичні зв'язки організмів в біоценозах. |  Структура співтовариств. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати