Головна

Дослід 4. Вплив концентрацій реагуючих речовин на хімічну рівновагу.

  1. Affect - впливати, уражати
  2. I - IV досліди.
  3. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження
  4. Аналіз методів дослідження та характеристика обладнання
  5. Аналіз прибутковості торгового підприємства та оцінка факторів, що впливають на неї
  6. Астрофізика як наука та предмет її досліджень
  7. Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини

Стан хімічної рівноваги у системі можна змістити, змінюючи концентрації реагентів або продуктів реакції. Для дослідження приготувати 4 великих пробірки і розчини ферум (ІІІ) хлориду FeCl3, калій роданіду KSCN та кристалічний калій хлорид КСl. При взаємодії ферум хлориду з калій роданідом протікає оборотна реакція з утворенням ферум (ІІІ) роданіду червоного кольору. Інтенсивність червоного кольору залежить від концентрації Fe(SCN)3 у розчині, тому що всі інші реагенти безбарвні. Зміщення рівноваги у бік прямої реакції збільшує інтенсивність червоного кольору, зміщення рівноваги у зворотний бік супроводжується зменшенням інтенсивності забарвлення.

У велику пробірку налити дистильованої води і додати по 2-3 краплини розчинів ферум хлориду і калій роданіду до утворення слабко - червоного розчину. Перемішати розчин і розлити його на 4 пробірки приблизно порівну. Четверта пробірка є пробіркою порівняння.

У першу та другу пробірки додати розчин FeCl3, та KSCN. Відмітити, як змінюється забарвлення. У третю пробірку додати кристалічний KCl, записати зміну кольору. Пояснити, в якому напрямку зміщувалась рівновага у кожному випадку. Скласти рівняння реакції і записати вираз константи рівноваги. На основі принципу Ле-Шателье пояснити вплив концентрацій речовин на хімічну рівновагу.

Контрольні питання.

  1. Навести формулювання і математичний вираз закону діючих мас. Записати його вираз для реакцій:

а) 2NOг + O2 = 2NO2,г; б) 2Naкp.+ H2,r = 2NaHкp.

2. Константа швидкості реакції 2Н2 + О2 = 2Н2О, яка відбувається у газовій фазі, дорівнює 2∙10-3 л/моль∙с. Обчислити швидкість V цієї реакції, якщо концентрації водню та кисню дорівнюють по 0,2 моль/л.

3. Визначити, у скільки разів зросте швидкість реакції при збільшенні температури на 300С. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3.

4. Пояснити, що таке хімічна рівновага, які фактори впливають на зміщення хімічної рівноваги. Обчислити константу рівноваги Крівн. для реакції:

Br2,p+ H2,r = 2HBrr , якщо у стані рівноваги концентрації реагентів були:

[Br2]=0,2 моль/л, [H2]=0,3 моль/л, [HBr] = 1,2 моль/л. Обчислити початкові концентрації брому та водню.

5. Записати вираз для констант рівноваги Крівн. для реакцій у газовій фазі:

а) 2SO2 + O2 = 2SO3 ; H0298 = -192,7 кДж/моль

б) H2 + Cl2 = 2HCl ; H0298 = - 184,6 кДж/моль

в) Cтверд. + H2O = CO + H2 ; H0298 = 129,9 кДж/моль

За величиною стандартної ентальпії Н0298 визначити, які з цих реакцій є ендотермічними, а які - екзотермічними? У якому напрямку зміститься рівновага у цих процесах, якщо: а) збільшити тиск Р; б) збільшити температуру?

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Наступна

Київський національний університет технологій та дизайну | Дослід 1. Фільтрування. | Дослід 2. Возгонка (сублімація). | Дослід 5. Лабораторний посуд | Лабораторна робота №2 | Дослід 3. Реакції обміну у розчинах електролітів. | Дослід 2. Внутрішньомолекулярні окисно-відновні реакції. | Дослід 4. Одержання різних типів солей. | Дослід 7. Гідроліз мила | Деяків властивості природних, штучних і синтетичних полімерів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати