Головна

Всім доброго часу доби! 52 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

---

<1> Так, згідно зі ст. 412 Кодексу торгового мореплавання РФ (Федеральний закон від 30 квітня 1999 р N 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. N 18. У розділі ст. 2207; 2001 N 22. У розділі ст. 2125; 2003. N 27 (частина I). ст. 2750) термін позовної давності за вимогами до перевізника призупиняється на період складання спеціального розрахунку збитків при загальній аварії.

<2> Такий мораторій встановлювався російським урядом, наприклад, на період застосування до окремих держав економічних санкцій за рішенням ООН.

Необхідно підкреслити, що будь-яка з названих обставин припиняє перебіг загального строку позовної давності лише за умови, що воно виникло або продовжувало існувати в останні шість місяців строку давності (п. 2 ст. 202 ЦК). В іншому випадку вони не впливають на його перебіг, бо після закінчення їх дії у уповноваженої особи залишається достатньо часу для пред'явлення позову. Лише в тому випадку, коли мова йде про спеціальний строку давності, скороченому до шести і менше місяців, протягом такого терміну припиняється даними обставинами в будь-який момент їх настання.

Після припинення дії обставин, які призупинили давність, її протягом триває на період, що залишився. Однак в інтересах уповноваженої особи позовна давність в цих випадках завжди подовжується або до шести місяців, або на термін самої давнини, якщо вона є скороченою до шести і менше місяців (п. 3 ст. 202 ЦК).

Особливим випадком призупинення позовної давності закон називає залишення пред'явленого в суді позову без розгляду (ст. 204 ЦК), можливе з підстав, передбачених цивільно-процесуальним та арбітражно-процесуальним законодавством. Призупинення позовної давності тут відбувається незалежно від часу пред'явлення залишеного без розгляду позову, а її протягом після залишення позову без розгляду триває в загальному порядку. Ніякого подовження строку давності при цьому не відбувається, за винятком випадків залишення без розгляду цивільного позову, пред'явленого в кримінальному процесі (де є можливість подовження строку давності до шести місяців).

Певні дії сторін, вжиті ними протягом строку давності, переривають його. Після перерви позовної давності давностний термін починає текти заново, а час, що минув до перерви час не зараховується в його тривалість (ч. 2 ст. 203 ЦК). Цим перерву позовної давності відрізняється від її призупинення. Правила про перерву позовної давності як імперативні норми закону застосовуються судом і при відсутності клопотання зацікавленої сторони.

Позовна давність переривається двома обставинами: пред'явленням позову в установленому порядку або вчиненням зобов'язаною особою дій, що свідчать про визнання нею свого боргу (ч. 1 ст. 203 ЦК).

У першому випадку для перерви необхідне прийняття судом позову до розгляду, тобто дотримання встановлених цивільно-процесуальним або арбітражно-процесуальним законодавством правил про підсудність чи підвідомчості, про оформлення та оплати митом позовної заяви і т.д. У другому випадку необхідно вчинення відповідачем конкретних дій - часткова сплата боргу або прохання про його відстрочку, пряма заява про згоду з вимогою позивача і т.п. Визнання боргу перериває позовну давність у всіх цивільних правовідносинах, на які остання поширюється.

У виняткових випадках закон допускає відновлення терміну позовної давності за рішенням суду. Відновлення пропущених строку давності відповідно до ст. 205 ГК можливе лише щодо громадян-позивачів при наявності поважних причин, які мали місце в останні шість місяців перебігу загального строку давності (або в будь-який момент перебігу строку давності, скороченого до шести і більше місяців). До числа таких причин закон відносить тільки обставини, пов'язані з особистістю позивача, зокрема його важку хворобу, безпорадний стан або неграмотність, що перешкоджали йому вдатися для захисту своїх інтересів до допомоги представника. При цьому суд, незважаючи на заяву відповідача про закінчення строку давності, розглядає спір так, як якщо б позовна давність не закінчилася.

4. Наслідки спливу позовної давності

Сплив позовної давності, про який заявлено стороною спору, саме по собі становить основу для прийняття судового рішення про відмову в позові (абз. 2 п. 2 ст. 199 ЦК). В силу ст. 207 ЦК одночасно із закінченням давності по основній вимозі автоматично вважається закінченим давностний термін по додатковій вимозі, що забезпечував головне (заставу, поручительство і т.д.). Боржник, у якого при цьому залишилося майно уповноваженої особи ( "Задавнена майно"), може стати його власником за правилами про набувальною давністю (п. 4 ст. 234 ЦК).

Однак пропуск строку позовної давності позбавляє уповноважену особу можливості вдатися до примусової захисту свого порушеного права, тобто позбавляє його права на позов в матеріальному сенсі. Саме ж порушене право зберігається, по суті, у вигляді відомого ще римському праву jus nudum - "голого права", позбавленого примусової, позовної захисту. Тому особа, яка виконала свій обов'язок по відношенню до уповноваженій після закінчення терміну позовної давності (навіть і не знаючи про його закінчення), не має права вимагати повернення виконаного (ст. 206 ЦК).

Такий підхід раніше заперечувався вченими, які вважали, що без примусової захисту право існувати не може <1>. Ця думка не давала задовільних пояснень правилом про неможливість витребувати виконання після закінчення позовної давності. Крім того, воно було засноване на закріпленому колишнім законодавством правилі про обов'язковість застосування судом позовної давності (без заяви про це сторони спору). Ухвалення ж його в сучасних умовах призвело б до висновку про залежність існування суб'єктивного цивільного права виключно від волі однієї зі сторін спору, з чим, звичайно, неможливо погодитися. Більш переконливою видається тому інша позиція <2>.

---

<1> Агарков М. М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. М., 1940. С. 56 - 58; Толстой Ю. К. Зміст і цивільно-правовий захист права власності в СРСР. Л., 1958. С. 160 - 162; Іоффе О. С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 352 - 354.

<2> Новицький І. Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954. С. 225 - 227; Кирилова М. Я. Позовна давність. М., 1966. С. 24 - 26; Грибанов В. П. Межі здійснення і захисту цивільних прав. М., 1972. С. 252 - 253.

додаткова література

Грибанов В. П. Терміни в цивільному праві. М., 1967.

Кирилова М. Я. Позовна давність. М., 1966.

Крашенинников Є. А. Поняття і предмет позовної давності. Ярославль, 1997..

Новицький І. Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954.

Розенберг М. Г. Позовна давність в міжнародному комерційному обороті. Практика застосування. М., 1999..

Толстой Ю. К. Позовна давність // Правознавство. 1992. N 4.

Черепахін Б. Б. Спірні питання поняття і дії позовної давності. Позовна давність в новому радянському цивільному законодавстві // Черепахін Б. Б. Праці по цивільному праву (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 2001..

Енгельман І. Е. Про давності по російському цивільному праву: історико-догматичне дослідження (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 2003.

АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК <1>

---

<1> Укладач - Писков І. П., кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ ім. В. М. Ломоносова.

Керівництво до користування алфавітно-предметний покажчик

Посилання в покажчику включає в себе 2 елементи:

- Виділений термін, що позначає те чи інше поняття,

- Цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом.

Цей цифровий покажчик точного місця знаходження терміна в підручнику (наприклад, "I, 3, § 2 (5) - с. 321") будується за наступним принципом:

- Розділ підручника (позначається римськими цифрами, наприклад "I"),

- Глава підручника (позначається арабськими цифрами, наприклад "3"),

- Параграф глави підручника (позначається у вигляді знака "§" і арабської цифри, наприклад "§ 2"),

- Пункт параграфа глави підручника (позначається арабськими цифрами в дужках, наприклад "(5)"),

- Номер сторінки (позначається за допомогою скорочення "- с." І арабської цифри, наприклад "- с. 321").

Відповідно, для того щоб відшукати опис потрібного терміну, можна орієнтуватися не тільки на номер сторінки, вказаний на засланні, а й додатково на дані про розподіл, главі, параграфі і пункті, вміщені на сторінках підручника вгорі праворуч. Наприклад, якщо шуканим є поняття дуалізму приватного права, то відповідно до посилання покажчика - "Дуалізм приватного права I, 1, § 2 (1) - с. 15 - 16" - з ним можна ознайомитися на сторінках 15 - 16 першого пункту другого параграфа першого розділу першого розділу підручника.

Якщо термін являє собою лише один із синонімів словесного позначення поняття, то щоб уникнути дублювання інформації користувач відсилається до потрібного (основному) терминологическому визначенням, виділеного курсивом. Скажімо, таке посилання, як "Форс-мажор", див. Непереборна сила ", означає, що відомості про місцезнаходження даного поняття в тексті підручника містяться в засланні на поняття непереборної сили, а саме -" Непереборна сила III, 16, § 3 ( 1) - с. 611 - 612 ".

А

Абсолютна недійсність угод, см. Нікчемність правочинів

Абсолютні цивільні права II, 5, § 4 (2) - с. 131 - 132

Абсолютні цивільні правовідносини I, 2, § 2 (3) - с. 38; II, 5, § 4 (2) - с. 130 - 132

Абсолютні події II, 12, § 1 (3) - с. 437

Абсолютний судовий імунітет держави II, 10, § 2 (6) - с. 391 - 392

Абсолютний характер речових прав II, 5, § 4 (4) - с. 133

Абстрактність зобов'язання, втіленого в цінному папері II, 11, § 3 (1) - с. 421

Абстрактні угоди II, 12, § 3 (1) - с. 454 - 455

Автономія волі I, 1, § 1 (3) - с. 10; I, 2, § 2 (1) - с. 33 - 34

Автономна некомерційна організація

- Поняття А. н. о. II, 9, § 10 (1) - с. 365

- Створення А. н. о. II, 9, § 10 (2) - с. 366

- Управління А. н. о. II, 9, § 10 (2) - с. 366

Автономність права, втіленого в цінному папері II, 11, § 3 (1) - с. 421 - 422

Адміністративно-правовий акт як підстава виникнення цивільно-правових відносин II, 12, § 1 (2) - с. 434 - 436

Адміністративний порядок захисту цивільних прав III, 15, § 1 (4) - с. 562 - 563

Адміністративний керуючий II, 7, § 3 (5) - с. 264

Актив майна II, 11, § 1 (4) - с. 399 - 400

Активний тип цивільно-правових обов'язків II, 5, § 2 (2) - с. 123 - 124; III, 14, § 1 (3) - с. 521, 524 - 527

Акти громадянського стану

- Види А. м с. II, 6, § 10 (2) - с. 207 - 208

- Поняття А. р с. II, 6, § 10 (2) - с. 206 - 207

- Реєстрація А. р с. II, 6, § 10 (2) - с. 208 - 209

Акціонерна коммандіта II, 8, § 2 (3) - с. 281 - 282

Акціонер

- Права і обов'язки А. II, 8, § 3 (5) - с. 300 - 301

- Реєстр А. II, 8, § 3 (5) - с. 300

Акціонерне товариство

- А. о. працівників II, 8, § 3 (6) - с. 301 - 304

- А. о., Створене в процесі приватизації - II, 8, § 3 (5) - с. 299 - 300

- Дочірнє А. о. II, 8, § 3 (7) - с. 304 - 308

- Залежне А. о. II, 8, § 3 (7) - с. 308

- Закрите А. о. II, 8, § 3 (5) - с. 298 - 299

- Великі угоди А. о. II, 13, § 3 (13) - с. 506 - 507

- Відкрите А. о. II, 8, § 3 (5) - с. 298

- Поняття А. о. II, 8, § 3 (4) - с. 291 - 294

- Права і обов'язки учасників А. о. II, 8, § 3 (5) - с. 300 - 301

- Перетворення А. о. II, 8, § 3 (4) - с. 297

- Реорганізація та ліквідація А. о. II, 8, § 3 (4) - с. 507

- Угоди з зацікавленістю А. о. II, 13, § 3 (13) - с. 298

- Створення А. о. II, 8, § 3 (4) - с. 294

- Структура управління А. о. II, 8, § 3 (4) - с. 295 - 297

- Управління А. о. II, 8, § 3 (4) - с. 295 - 297

- Учасники А. о., Їх права та обов'язки II, 8, § 3 (5) - с. 300 - 301

акція

- Золота А. II, 10, § 2 (2) - с. 385

- Відкрита (публічна) підписка на А. II, 8, § 3 (5) - с. 298

- Поняття А. II, 8, § 3 (4) - с. 293

- Право переважного придбання А. II, 8, § 3 (5) - с. 299

- Розміщення А. II, 8, § 3 (4) - с. 294

Альтернативна неустойка III, 16, § 3 (2) - с. 615

Аналог власноручного підпису II, 12, § 5 (4) - с. 467 - 470

аналогія

- А. закону I, 4, § 3 (4) - с. 113 - 114

- А. права I, 4, § 3 (4) - с. 114

Англо-американська правова система I, 1, § 2 (1) - с. 16 - 17

Анонімне суспільство II, 8, § 3 (4) - с. 293

Антисоціальні угоди, см. Угоди - С., вчинені з метою, суперечною основам правопорядку і моральності

апатриди

- Поняття А. II, 6, § 1 (2) - с. 139

- Правоздатність А. II, 6, § 2 (7) - с. 155

арешт

- А. майна громадянина-банкрута II, 6, § 6 (3) - с. 176

- Позов про звільнення майна від А. III, 15, § 4 (3) - с. 582

Артіль, артільне товариство, см. Виробничий кооператив

Асоціації (союзи) юридичних осіб, см. Об'єднання юридичних осіб

Автентичне тлумачення цивільно-правових норм, см. Буквальне тлумачення цивільно-правових норм

Б

баланс

- Б. організації II, 7, § 2 (1) - с. 233

- Остаточний ліквідаційний Б. II, 7, § 3 (3) - с. 258

- Проміжний ліквідаційний Б. II, 7, § 3 (3) - с. 255 - 257

- Розділовий Б. II, 7, § 3 (2) - с. 250 - 251

банкрутство

- Поняття Б. громадянина II, 6, § 6 (1) - с. 173 - 174

- Б. окремих видів юридичних осіб II, 7, § 3 (5) - с. 268 - 269

- Підстави Б.

- Особливості Б. індивідуального підприємця II, 6, § 6 (5) - с. 178 - 180

- Особливості Б. селянського (фермерського) господарства II, 6, § 6 (6) - с. 180 - 183

- Черговість задоволення вимог кредиторів при Б. II, 7, § 3 (5) - с. 267 - 268

- Наслідки Б. громадянина II, 6, § 6 (4) - с. 176 - 177

- Попереджувальні заходи при Б. II, 7, § 3 (4) - с. 261 - 262

- Припинення юридичної особи при Б. II, 7, § 3 (4) - с. 258 - 262

- Ознаки Б. громадянина II, 6, § 6 (2) - с. 174 - 175

- Процедури Б. громадянина II, 6, § 6 (3) - с. 175 - 176

- Процедури Б. індивідуального підприємця II, 6, § 6 (5) - с. 179

- Процедури Б. юридичних осіб II, 7, § 3 (5) - с. 262 - 268

Біженець II, 6, § 8 (4) - с. 197 - 198

Безакцептному порядок списання грошових коштів III, 16, § 3 (4) - с. 623

Безвісна відсутність громадянина

- Поняття і умови Б. о. м II, 6, § 9 (1) - с. 199 - 200

- Наслідки Б. о. м - II, 6, § 9 (2) - с. 200 - 201

Безоплатне отримання вигоди II, 6, § 4 (3) - с. 167

Безоплатні угоди II, 12, § 3 (3) - с. 452 - 453

Бездокументарні цінні папери II, 11, § 3 (3) - с. 426 - 429

Безготівкові гроші II, 11, § 2 (6) - с. 418 - 419

Безперешкодне здійснення цивільних прав III, 14, § 1 (1) - с. 520

Безстрокові суб'єктивні цивільні права III, 17, § 1 (3) - с. 628

Біржа, см. Товарна біржа, Фондова біржа

Благодійна організація II, 9, § 8 (3) - с. 359

Благодійний фонд II, 9, § 9 (2) - с. 361

Бланковий індосамент II, 11, § 3 (2) - с. 424

Буквальне тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 115

В

речі

- Головна В. і приналежність II, 11, § 2 (5) - с. 414 - 415

- Рухомі і нерухомі В. II, 11, § 2 (3) - с. 403 - 407

- Подільні та неподільні В. II, 11, § 2 (5) - с. 413 - 414

- Майнові комплекси як особливий різновид нерухомих В. II, 11, § 2 (4) - с. 407 - 412

- Індивідуально-певні В. і В., які визначаються родовими ознаками II, 11, § 2 (5) - с. 412 - 413; II, 11, § 2 (3) - с. 403 - 407

- Оборотоздатність В. II, 11, § 2 (2) - с. 401 - 402

- Одухотворені В. II, 11, § 2 (5) - с. 417

- Плоди, продукція, доходи від використання В. II, 11, § 2 (5) - с. 416 - 417

- Поняття В. як об'єкта цивільних правовідносин II, 11, § 2 (1) - с. 400 - 401

- Споживані і неспоживна В. II, 11, § 2 (5) - с. 415 - 416

- Складні В. II, 11, § 2 (5) - с. 414

речове право

- В. п. Як підгалузь цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 59

- Поняття В. п. I, 2, § 2 (1) - с. 38

речові правовідносини

- Поняття В. п. I, 2, § 2 (3) - с. 37 - 38; II, 5, § 4 (4) - с. 133

- Участь публічно-правових утворень в В. п. II, 10, § 2 (1) - с. 382 - 384

вина

- В. як умова цивільно-правової відповідальності III, 16, § 2 (5) - с. 606 - 609

- Відповідальність незалежно від В. III, 16, § 3 (1) - с. 611

- Презумпція В. III, 16, § 2 (5) - с. 609

Винна початок з винятками III, 16, § 3 (1) - с. 613

внесок

- Розпорядження вкладами в кредитні установи неповнолітніми у віці від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 164

- Внесення В. в майно товариства II, 8, § 2 (2) - с. 278; II, 8, § 2 (3) - с. 281, 283

- Майнові В. у виробничому кооперативі II, 8, § 4 (3) - с. 313

- В. в майно споживчого кооперативу II, 9, § 2 (2) - с. 334

Вкладник в товаристві на вірі II, 8, § 2 (3) - с. 279 - 283

позадоговірна відповідальність

- В. о. публічно-правових утворень II, 10, § 2 (3) - с. 387 - 388

- Поняття В. о. III, 16, § 1 (4) - с. 593 - 594

Позадоговірні зобов'язання I, 2, § 2 (3) - с. 38 - 39; I, 2, § 4 (2) - с. 60

Зовнішнє управління

- В. у. селянським (фермерським) господарством II, 6, § 6 (6) - с. 182

- В. у. як процедура банкрутства юридичної особи II, 7, § 3 (5) - с. 265 - 266

Зовнішній керуючий II, 7, § 3 (5) - с. 265 - 266

Утримання від конкуренції з товариством II, 8, § 2 (2) - с. 279

Оплатне угоди II, 12, § 3 (3) - с. 452 - 453

відшкодування

- В. реального збитку як наслідок недійсності правочину II, 13, § 4 (6) - с. 515 - 516

- В. (компенсація) моральної шкоди III, 16, § 2 (3) - с. 603

- В. збитків III, 16, § 2 (3) - с. 601 - 602

- В. збитків дочірньому АТ II, 8, § 3 (7) - с. 307

- В. збитків, завданих в результаті видання відомчого акта, який не відповідає закону чи іншому правовому акту I, 4, § 2 (5) - с. 107

Вік громадянина II, 6, § 1 (3) - с. 143

волевиявлення

- Волеобразованія і В. юридичної особи II, 7, § 2 (3) - с. 240 - 242

- Зустрічна В. в двосторонній угоді II, 12, § 3 (2) - с. 451 - 452

Воля

- Поняття В. в угоді II, 12, § 2 (2) - с. 440

- Відповідність В. і волевиявлення як умова дійсності угоди II, 12, § 2 (2) - с. 440 - 442; II, 12, § 4 (4) - с. 460 - 461

відновлення

- В. початкового положення III, 15, § 4 (3) - с. 584, див. Реституція

- В. терміну позовної давності III, 17, § 2 (3) - с. 636

Шкода (збитки) як умова цивільно-правової відповідальності III, 16, § 2 (3) - с. 601 - 603

Часові межі здійснення суб'єктивних цивільних прав III, 14, § 2 (1) - с. 527; III, 17, § 1 (1) - с. 624; III, 17, § 1 (3) - с. 628

Тимчасовий керуючий II, 7, § 3 (5) - с. 262 - 264

Виділення як спосіб реорганізації юридичної особи II, 7, § 3 (2) - с. 248 - 249

Вимушений переселенець II, 6, § 8 (3) - с. 196 - 197

вихід

- В. зі складу учасників АТ II, 8, § 3 (4) - с. 293 - 294

- В. зі складу учасників некомерційних партнерств II, 9, § 4 (2) - с. 344

- В. зі складу учасників некомерційних товариств II, 9, § 3 (2) - с. 343 - 342

- В. зі складу учасників об'єднання юридичних осіб II, 9, § 5 (2) - с. 348

- В. зі складу учасників ТОВ II, 8, § 3 (2) - с. 289

- В. зі складу учасників повного товариства II, 8, § 2 (2) - с. 278

- В. зі складу учасників споживчого кооперативу II, 9, § 2 (2) - с. 334

- В. зі складу учасників виробничого кооперативу II, 8, § 4 (3) - с. 314

- В. зі складу учасників товариства на вірі II, 8, § 2 (3) - с. 283

Г

гарантії

- Г. здійснення прав і виконання обов'язків III, 14, § 1 (1) - с. 521 - 522

- Г. прав та інтересів кредиторів реорганізованих юридичної особи II, 7, § 3 (2) - с. 251 - 252

- Державні та муніципальні Г. II, 10, § 2 (3) - с. 386

Гарантійні терміни III, 17, § 1 (3) - с. 629

Генеральна довіреність III, 14, § 4 (3) - с. 551

Генеральна клаузула, см. Принцип - П. заборони зловживання правом

Головна річ II, 11, § 2 (5) - с. 414

Глобальний сертифікат II, 11, § 3 (3) - с. 427

Державна корпорація II, 9, § 11 (3) - с. 371 - 372

Державна реєстрація

- Г. р. актів цивільного стану II, 6, § 10 (2) - с. 208 - 209

- Г. р. відомчих нормативно-правових актів I, 4, § 2 (5) - с. 106 - 107

- Г. р. переходу права, яке витікає з угоди II, 12, § 5 (7) - с. 476 - 477

- Г. р. прав на нерухомість і угод з нею II, 11, § 2 (3) - с. 404 - 407

- Г. р. угод II, 12, § 5 (7) - с. 474 - 478

- Г. р. установчого договору про створення товариства II, 8, § 2 (1) - с. 276

- Г. р. фізичної особи як індивідуального підприємця або глави селянського (фермерського) господарства II, 6, § 3 (4) - с. 161 - 162

- Г. р. юридичних дій, подій і прав II, 12, § 1 (2) - с. 435 - 436

- Г. р. юридичних осіб II, 7, § 2 (1) - с. 235 - 236; II, 7, § 3 (1) - с. 244 - 247; II, 7, § 3 (2) - с. 252; II, 7, § 3 (5) - с. 268

Державне унітарне підприємство, см. Унітарна підприємство

Державно-примусові заходи правоохоронного характеру, см. Заходи правоохоронного характеру

Державні освіти II, 10, § 1 (1) - с. 373 - 374

Державні цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 425

Державний реєстр юридичних осіб II, 7, § 3 (1) - с. 247

Держава, см. Публічно-правові утворення

- Г. як суб'єкт цивільного права II, 10, § 1 (1) - с. 373 - 375

- Г. як суб'єкт виключних прав II, 10, § 2 (4) - с. 388 - 389

- Судовий імунітет Г. II, 10, § 2 (6) - с. 391 - 392

- Участь Г. у зовнішньоекономічному обороті II, 10, § 2 (5) - с. 389 - 390

громадянин

- Банкрутство Г. II, 6, § 6 (1 - 4) - с. 173 - 177

- Безвісна відсутність Г. II, 6, § 9 (1 - 2) - с. 199 - 201

- Виникнення і припинення правоздатності Г. II, 6, § 2 (5) - с. 151 - 152

- Вік Г. II, 6, § 1 (3) - с. 143

- Г. як суб'єкт цивільного права II, 6, § 1 (3) - с. 140 - 146

- Г. як фізична особа II, 6, § 1 (2) - с. 138 - 140

- Громадянство Г. II, 6, § 1 (3) - с. 142 - 143

- Ім'я Г. II, 6, § 1 (3) - с. 140 - 142

- Позбавлення дієздатності Г. II, 6, § 5 (4) - с. 172 - 173

- Місце проживання Г. II, 6, § 8 (1 - 2, 5) - с. 193 - 195, 198

- Невідчужуваність і неможливість обмеження правоздатності Г. II, 6, § 2 (6) - с. 152 - 153

- Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх Г. II, 6, § 4 (1) - с. 162

- Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх Г. у віці від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 162 - 166, див. Емансипація

- Нікчемність правочинів, спрямованих на обмеження право- і дієздатності Г. II, 13, § 2 (6) - с. 492 - 493

- Оголошення Г. померлим II, 6, § 9 (3 - 4) - с. 201 - 206

- Обмеження дієздатності Г. II, 6, § 5 (1 - 3) - с. 168 - 172

- Підлогу Г. II, 6, § 1 (3) - с. 144 - 145

- Повна дієздатність Г. II, 6, § 3 (3) - с. 158

- Поняття дієздатності Г. II, 6, § 3 (1) - с. 155 - 156

- Поняття правоздатності Г. II, 6, § 2 (1) - с. 146 - 148

- Правоздатність і суб'єктивні права Г. II, 6, § 2 (2) - с. 148

- Підприємницька діяльність Г. II, 6, § 3 (4) - с. 159 - 162

- Рівність дієздатності Г. II, 6, § 3 (3) - с. 155 - 156

- Рівність правоздатності Г. II, 6, § 2 (4) - с. 150 - 151

- Сімейний стан Г. II, 6, § 1 (3) - с. 143 - 144

- Зміст і межі правоздатності Г. II, 6, § 2 (3) - с. 148 - 150

- Стан здоров'я Г. II, 6, § 1 (3) - с. 145 - 146

- Працездатність Г. II, 6, § 1 (3) - с. 145 - 146

- Часткова дієздатність малолітніх Г. II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168

- Юридична природа і зміст дієздатності Г. II, 6, § 3 (2) - с. 157 - 159

Цивільна дієздатність, см. Дієздатність

Цивільна правоздатність, см. Правоздатність

Громадянська правосуб'єктність, см. Правосуб'єктність

Цивільний кодекс I, 4, § 2 (2) - с. 98 - 102

цивільне законодавство

- Дія Г. з. I, 4, § 3 (1 - 3) - с. 108 - 113

- Поняття Г. з. I, 4, § 1 (2) - с. 84 - 85; I, 4, § 2 (1) - с. 96 - 97

- Застосування Г. з. за аналогією I, 4, § 3 (4) - с. 113 - 115

- Систематизація Г. з. I, 4, § 1 (2) - с. 85 - 87

- Тлумачення Г. з. I, 4, § 3 (5) - с. 115 - 116

Цивільне право

- Г. п. В системі права I, 2, § 1 (2) - с. 31 - 33

- Г. п. В системі приватного права I, 1, § 2 (2) - с. 17 - 18

- Г. п. І торгове право I, 1, § 2 (1) - с. 15 - 16

- Г. п. Як наука I, 3, § 1 (1 - 4) - с. 63 - 72, см. Цивілістика, цивілістична наука

- Г. п. Як навчальна дисципліна I, 3, § 2 (1 - 3) - с. 72 - 78

- Комерціалізація Г. п. I, 1, § 2 (1) - с. 16; I, 1, § 2 (2) - с. 18

- Метод Г. п. Як галузі права I, 2, § 3 (1) - с. 45 - 48

- Визначення Г. п. Як галузі права I, 2, § 3 (4) - с. 55

- Визначення Г. п. Як приватного права I, 1, § 1 (3) - с. 11

- Особливості Г. п. Як приватного права I, 1, § 1 (3) - с. 8 - 11

- Предмет Г. п. Як галузі права I, 2, § 2 (1 - 4) - с. 33 - 45

- Принципи Г. п. I, 2, § 3 (3) - с. 49 - 55

- Система Г. п. I, 2, § 4 (1 - 2) - с. 55 - 61

- Термін "Г. п." I, 1, § 1 (1) - с. 1

- Функції Г. п. Як галузі права I, 2, § 3 (2) - с. 48 - 49

Цивільне правопорушення, см. Правопорушення

цивільні правовідносини

- Абсолютна Г. п. I, 2, § 2 (3) - с. 38; II, 5, § 4 (2) - с. 130 - 132

- Речові Г. п. II, 5, § 4 (4) - с. 133

- Г. п., Що мають своїм змістом переважні права II, 5, § 4 (6) - с. 135

- Класифікація Г. п. II, 5, § 4 (1) - с. 130

- Корпоративні Г. п. II, 5, § 4 (5) - с. 134 - 135

- Об'єкти Г. п. II, 5, § 3 (3) - с. 128 - 130

- Зобов'язальні Г. п. II, 5, § 4 (4) - с. 133 - 134

- Визначення Г. п. II, 5, § 1 (2) - с. 120 - 121

- Відносне Г. п. I, 2, § 2 (3) - с. 38; II, 5, § 4 (2) - с. 131 - 132

- Особливості Г. п. II, 5, § 1 (2) - с. 117 - 119

- Поняття Г. п. II, 5, § 1 (1) - с. 119 - 121

- Зміст Г. п. II, 5, § 2 (1 - 3) - с. 121 - 125

- Суб'єкти Г. п., См. Громадянська правосуб'єктність

- Учасники Г. п. II, 5, § 3 (2) - с. 127 - 128

Громадянське стан II, 6, § 10 (1) - с. 206 - 207, див. Акти громадянського стану

Цивільно-правовий захист особистих немайнових благ як підгалузь цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 60

Цивільно-правова наука, см. Наука цивільного права

Цивільно-правова система (сім'я), см. Правова система

Громадянська відповідальність, см. Відповідальність

Цивільно-правова угода, см. Угоди

Цивільно-правові санкції

- Компенсаційні Г.-п. с. III, 16, § 1 (3) - с. 591

- Конфіскаційні Г.-п. с. III, 16, § 1 (3) - с. 591

- Поняття III, 16, § 1 (3) - с. 591

- Штрафні Г.-п. с. III, 16, § 1 (3) - с. 591

Громадянство громадянина II, 6, § 1 (3) - с. 142 - 143

Д

Давностние терміни, см. Строки позовної давності

Рухомі речі II, 11, § 2 (3) - с. 403

Двосторонні угоди II, 12, § 3 (2) - с. 451 - 452

Двостороння реституція II, 13, § 4 (4) - с. 514

дієздатність

- Д. юридичної особи II, 7, § 2 (2 - 3) - с. 237 - 242

- Позбавлення Д. громадян II, 6, § 5 (4) - с. 172 - 173

- Неповна (часткова) Д. неповнолітніх м II, 6, § 4 (1) - с. 162

- Неповна (часткова) Д. неповнолітніх м у віці від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 162 - 166, див. Емансипація

- Нікчемність правочинів, спрямованих на обмеження правоздатності і Д. громадянина II, 13, § 2 (6) - с. 492 - 493

- Обмеження Д. громадян II, 6, § 5 (1 - 3) - с. 168 - 172

- Поняття Д. II, 5, § 3 (1) - с. 126
 Всім доброго часу доби! 41 сторінка |  Всім доброго часу доби! 42 сторінка |  Всім доброго часу доби! 43 сторінка |  Всім доброго часу доби! 44 сторінка |  Всім доброго часу доби! 45 сторінка |  Всім доброго часу доби! 46 сторінка |  Всім доброго часу доби! 47 сторінка |  Всім доброго часу доби! 48 сторінка |  Всім доброго часу доби! 49 сторінка |  Всім доброго часу доби! 50 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати