Головна

Всім доброго часу доби! 2 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Обмежені речові права на земельні ділянки і житлові приміщення. Особливості суб'єктного складу, змісту і здійснення цих видів обмежених речових прав. Сервітути. Забезпечувальні речові права.

Речові права юридичних осіб на господарювання з майном (майновим комплексом) власника. Право господарського відання. Право оперативного управління, його різновиди. Право установи на самостійне розпорядження доходами, отриманими за рахунок дозволеної власником господарської діяльності.

Тема 20. Захист права власності та інших речових прав

Поняття захисту речових прав. Охорона і захист речових прав у цивільному праві. Види цивільно-правових способів захисту речових прав. Умови і відмінності застосування речове-правових та зобов'язально-правових способів захисту речових прав.

Речове-правові позови. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Сумлінне та несумлінне володіння річчю, його цивільно-правове значення. Вимога про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов).

Використання віндикаційного та негаторного позовів для захисту обмежених речових прав. Речове-правовий захист володіння.

Позов про визнання права власності або іншого речового права. Вимога про звільнення майна з-під арешту (про виключення майна з опису). Позови до публічної влади про захист інтересів приватних осіб як суб'єктів речових прав.

Розділ V. Спадкове право

Тема 21. Спадкування власності громадян

Поняття і значення спадкування. Спадкове спадкоємство і його види. Підстави спадкування.

Поняття і склад спадщини. Спадкова маса. Об'єкти спадковогоспадкоємства. Особливості спадкування окремих видів майна.

Відкриття спадщини. Суб'єкти спадкового наступництва.

Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Форма заповіту. Оформлення заповідальнихрозпоряджень банківськими вкладами. Таємниця заповіту.

Зміст заповіту. Відказ. Зміна і скасування заповіту. Виконання заповіту. Спадкоємці за заповітом. Поняття, зміст і суб'єкти права на обов'язкову частку.

Спадкування за законом. Спадкоємці за законом, порядок їх закликання до спадкування. Частки спадкоємців за законом в спадковій масі. Спадкування за правом представлення. Спадкування виморочність майна.

Прийняття спадщини. Способи та термін прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Оформлення спадкових прав. Правові наслідки прийняття спадщини. Відповідальність спадкоємця по боргах спадкодавця. Поділ спадкового майна. Відмова від спадщини, його оформлення і правові наслідки. Охорона спадкового майна і управління ним.

Розділ VI. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА

Тема 22. Загальні положення про виняткові права

(Інтелектуальної і промислової власності)

Поняття інтелектуальної діяльності. Цивільно-правовий режим результату інтелектуальної діяльності. Функції цивільного права з охорони та використання результатів інтелектуальної діяльності. Засоби індивідуалізації товарів і їх виробників, особливості їх цивільно-правового режиму.

Інститути громадянського права, що регламентують відносини з охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації товарів і їх виробників. Міжнародні угоди (конвенції) як джерела цивільно-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної діяльності.

Поняття виключного права, його відмінність від речових та інших цивільних прав. Інтелектуальна власність як сукупність авторських, суміжних, патентних та інших виняткових прав. Промислова власність як вид інтелектуальної власності.

Тема 23. Авторське право і суміжні права

Поняття авторського права, його основні функції. Джерела авторського права. Міжнародно-правова охорона авторських прав.

Об'єкти авторського права. Критерії охороноздатності об'єктів авторського права. Види об'єктів авторського права. Похідні і складові твори. Твори, які не є об'єктами авторського права.

Суб'єкти авторського права. Співавторство. Суб'єкти авторського права на службові твори. Правонаступники та інші суб'єкти авторського права.

Зміст суб'єктивного авторського права. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Межі авторських прав. Вільне використання твору. Термін дії авторського права.

Захист авторських прав. Особливості цивільно-правового захисту особистих немайнових прав авторів.

Авторсько-правова охорона програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем.

Поняття і функції суміжних прав. Джерела суміжних прав. Об'єкти і суб'єкти суміжних прав. Взаємозв'язок суміжних і авторських прав. Зміст суміжних прав виконавця, виробника фонограми, організацій ефірного і кабельного мовлення. Вільне використання об'єктів суміжних прав. Термін дії суміжних прав. Захист суміжних прав.

Тема 24. Патентне право

Поняття патентного права. Джерела патентного права. Міжнародні патентно-правові конвенції.

Поняття і умови патентоспроможності винаходу. Об'єкти винаходу. Поняття і умови патентоспроможності корисної моделі. Поняття і умови патентоспроможності промислового зразка.

Суб'єкти патентного права.

Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Поняття і значення патенту. Склад заявки на видачу патенту. Експертиза заявки, її види. Видача патенту. Термін дії патенту. Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка за кордоном.

Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Право авторства. Виняткові права патентовласника. Право попереднього користування.

Захист прав авторів і патентовласників.

Патентно-правова охорона селекційних досягнень.

Тема 25. Виняткові права на засоби індивідуалізації

товарів і їх виробників

Поняття і зміст фірмового найменування. Реєстрація фірмового найменування і її цивільно-правове значення. Виключне право юридичної особи на фірмове найменування.

Поняття і види товарних знаків і знаків обслуговування. Оформлення прав на товарний знак (знак обслуговування). Виключне право на товарний знак (знак обслуговування).

Цивільно-правова охорона найменування місця походження товару.

Цивільно-правова відповідальність за незаконне використання товарного знака (знака обслуговування) і найменування місця походження товару.

Тема 26. Цивільно-правовий режим

комерційної таємниці (ноу-хау)

Поняття і значення інформації, що становить комерційну таємницю (ноу-хау). Склад ноу-хау.

Сутність, умови і заходи охорони ноу-хау. Початкові і похідні форми придбання ноу-хау.

Розділ VII. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

Тема 27. Поняття і види цивільно-правових особистих

немайнових прав

Поняття і види особистих немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Поняття і значення особистих немайнових прав у цивільному праві. Зміст особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав.

Особисті немайнові права громадян, спрямовані на індивідуалізацію особистості, забезпечення особистої недоторканності, охорону таємниці особистого життя.

Особливості здійснення та захисту особистих немайнових прав у цивільному праві.

Тема 28. Цивільно-правова охорона особистих

немайнових прав

Поняття і зміст права на захист честі, гідності і ділової репутації громадян та юридичних осіб. Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти цивільно-правового захисту. Відмінності відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію особи, від наклепу і дифамації. Цивільно-правові способи захисту честі, гідності та ділової репутації. Умови і наслідки задоволення позову про захист честі, гідності та ділової репутації.

Цивільно-правова охорона індивідуальної свободи та особистої недоторканності громадян. Поняття, зміст і цивільно-правова охорона прав громадянина на ім'я, недоторканність зовнішнього вигляду, зображення, тілесну недоторканність, охорону життя і здоров'я, здорове навколишнє середовище.

Цивільно-правова охорона таємниці особистого життя громадян. Поняття, зміст і цивільно-правова охорона прав громадянина на недоторканність житла, на особисту документацію, на таємницю особистого життя.

Розділ VIII. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ

Тема 29. Загальні положення про зобов'язання

Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного (приватного) права. Система зобов'язального права. Основні тенденції розвитку зобов'язального права.

Поняття зобов'язання. Зобов'язання як цивільні правовідносини. Зміст і визначення зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань.

Система зобов'язань. Окремі види зобов'язань. Зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності. Грошові зобов'язання.

Суб'єкти зобов'язань. Зобов'язання з множинністю осіб. Зобов'язання за участю третіх осіб. Зміна осіб у зобов'язанні.

Виконання зобов'язання. Принципи виконання зобов'язань. Умови та способи виконання зобов'язання.

Способи забезпечення належного виконання зобов'язань, їх види і класифікація. Неустойка. Завдаток. Функції завдатку. Особливі види завдатку. Порука. Ознаки та види поруки. Зміст і виконання зобов'язання з договору поруки. Банківська гарантія. Зміст і види банківської гарантії. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії. Застава. Види застави. Іпотека. Суб'єкти заставного правовідносини. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідносини. Оформлення застави. Юридична природа права застави. Зміст заставного правовідносини. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обороті. Застава речей у ломбарді. Утримання. Предмет права утримання. Права і обов'язки ретентора і боржника.

Припинення зобов'язань. Поняття і підстави припинення зобов'язань. Припинення зобов'язання угодою. Припинення зобов'язання з інших підстав.

Тема 30. Цивільно-правовий договір

Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в організації ринкової економіки. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємовідносин його учасників. Свобода договору та її обмеження.

Види договорів у цивільному праві. Організаційні та майнові договори. Змішані договори. Публічний договір і договір приєднання.

Зміст договору. Істотні умови договору. Інші умови договору. Тлумачення договору.

Укладання договору. Порядок і стадії укладання договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договору. Форма договору. Момент укладання договору.

Зміна і розірвання договору. Наслідки зміни або розірвання договору. Зміна і розірвання договору за угодою сторін. Зміна і розірвання договору внаслідок односторонньої відмови від договору. Зміна і розірвання договору на вимогу однієї із сторін у судовому порядку. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин.

Розділ IX. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

У ВЛАСНІСТЬ

Тема 31. Зобов'язання з договору купівлі-продажу

Поняття і значення договору купівлі-продажу. Основні елементи договірного зобов'язання з купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Кількість, асортимент, якість, комплектність товару. Права і обов'язки сторін за договором купівлі-продажу.

Виконання договору купівлі-продажу. Передача права власності на товар. Звільнення майна від прав третіх осіб. Евікція. Права покупця і відповідальність продавця при продажу речі неналежної якості.

Договір роздрібної купівлі-продажу. Права і обов'язки сторін договору роздрібної купівлі-продажу. Особливості захисту прав громадян-споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу. Види договору роздрібної купівлі-продажу.

Значення і сфера застосування поставки. Поняття договору поставки товарів. Поставка як різновид договору купівлі-продажу. Суб'єкти договору поставки. Структура договірних зв'язків при поставках. Висновок і виконання договору поставки. Зміна і розірвання договору поставки. Особливості купівлі-продажу на товарних біржах.

Договір поставки товарів для державних потреб. Державний контракт, порядок його укладення. Виконання зобов'язань за державним контрактом.

Договір контрактації. Значення і сфера застосування контрактації. Поняття договору контрактації. Зміст і виконання договору контрактації. Правове регулювання закупівель сільськогосподарської продукції для державних потреб.

Договір енергопостачання. Енергопостачання та його цивільно-правове регулювання. Зміст договору енергопостачання. Висновок і виконання договору енергопостачання. Відповідальність сторін договору енергопостачання. Договори, укладені на оптовому і роздрібних ринках електроенергії. Договори на постачання газом і водою через приєднану мережу.

Договір продажу нерухомості. Форма договору продажу нерухомості. Зміст договору продажу нерухомості. Права на земельну ділянку при продажу знаходиться на ньому нерухомості. Передача нерухомості набувачеві. Виконання і припинення договору продажу нерухомості. Особливості продажу окремих об'єктів нерухомості (земельних ділянок, житлових приміщень, частки у праві власності на нерухомість).

Договір продажу підприємства. Особливості його укладення, оформлення і виконання.

Тема 32. Зобов'язання з договорів міни, дарування і ренти

Договір міни. Особливості зовнішньоторговельного бартеру.

Договір дарування. Обмеження і заборона дарування. Пожертвування.

Договори ренти та довічного утримання з коштом. Різновиди договору ренти. Обтяження рентою нерухомого майна. Захист інтересів одержувача ренти. Договір постійної ренти. Викуп постійної ренти. Договір довічної ренти. Договір довічного утримання з коштом.

Розділ X. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В КОРИСТУВАННЯ

Тема 33. Зобов'язання з договорів оренди, лізингу і позики

Договір оренди, його основні елементи та зміст. Предмет договору оренди. Обов'язки сторін договору по ремонту орендованого майна. Орендна плата. Виконання і припинення договору оренди. Можливість викупу орендованого майна.

Договір прокату. Побутовий прокат. Прокат технічних засобів.

Договір оренди транспортних засобів. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу.

Договір оренди будівель і споруд. Права на земельну ділянку при оренді будівлі.

Договір оренди підприємства. Особливості укладення, оформлення і виконання договору оренди підприємства.

Договір фінансової оренди (лізингу). Види лізингу.

Договір оренди земельної ділянки, ділянки лісового фонду.

Договір безоплатного користування майном (позички).

Тема 34. Зобов'язання з договорів найму житлового приміщення

та інші житлові зобов'язання

Цивільно-правові форми задоволення житлової потреби. Право громадян РФ на житло. Житлові відносини і їх правове регулювання. Житлове законодавство. Житлові фонди.

Поняття і види договорів найму житлового приміщення.

Зобов'язання з договорів найму житла. Передумови укладення договору соціального найму житлового приміщення. Зміст договору найму житлового приміщення. Правове становище членів сім'ї наймача. Договір піднайму жилого приміщення і договір про вселення тимчасових мешканців. Договір обміну житловими приміщеннями, наданими за договорами соціального найму. Зміна і припинення зобов'язань з договору соціального найму житла. Випадки виселення наймача і членів його сім'ї.

Зобов'язання з договору найму спеціалізованих житлових приміщень. Передумови укладення договору найму спеціалізованих житлових приміщень. Зміст зобов'язань з договору найму спеціалізованих житлових приміщень; особливості та наслідки їх припинення.

Зобов'язання з договору комерційного найму житлового приміщення. Виконання зобов'язань з договору комерційного найму житлового приміщення; особливості та наслідки їх припинення.

Користування житловими приміщеннями в будинках житлових і житлово-будівельних кооперативів. Право члена-пайовика кооперативу на пай і на квартиру і житлові права членів його сім'ї. Зміна і припинення права на житлове приміщення в будинку житлового кооперативу.

Розділ XI. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

Тема 35. Зобов'язання з договору підряду

Поняття договору підряду. Різниця підрядного і трудового договорів. Сторони договору підряду. Елементи і зміст договору підряду. Виконання договору підряду. Організація роботи і ризик підрядника. Права замовника під час виконання роботи. Приймання результату роботи. Оплата результату роботи. Кошторис. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. Зміна і розірвання договору підряду.

Договір побутового підряду. Захист прав споживачів в сфері побутового обслуговування населення. Виконання договору побутового підряду. Відповідальність підрядника за недоліки виконаної роботи і за прострочення її виконання. Зобов'язання з договорів на абонементне обслуговування.

Правове регулювання відносин будівельного підряду. Договір будівельного підряду. Особливості договору підряду на будівництво об'єктів "під ключ". Публічно-правові передумови договору будівельного підряду. Сторони договору будівельного підряду. Структура договірних зв'язків. Ризики і їх страхування в договорі будівельного підряду.

Висновок і оформлення договору будівельного підряду. Цивільно-правове значення проектно-технічної документації та кошторису на капітальне будівництво. Права і обов'язки сторін договору будівельного підряду. Забезпечення будівництва та здійснення будівельних робіт. Контроль і нагляд за виконанням будівельних робіт. Договір замовника з інженерної організацією. Здача і приймання результату робіт, виконаних за договором. Майнова відповідальність за порушення умов договору будівельного підряду.

Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт для будівництва, його елементи і зміст. Висновок і виконання договору; відповідальність за його порушення.

Договір на виробництво підрядних робіт для державних потреб. Державний контракт на виконання робіт для державних потреб. Підстави і порядок укладення державного контракту. Зміст і виконання державного контракту.

Договір участі в пайовому будівництві, його юридична природа та ознаки. Зміст, укладення та виконання договору участі в пайовому будівництві. Забезпечення виконання зобов'язань забудовника. Відповідальність сторін договору участі в пайовому будівництві.

Розділ XII. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ

Та використання виключно ПРАВ І НОУ-ХАУ

Тема 36. Цивільно-правові способи придбання

і використання виключних прав і ноу-хау

Поняття використання виключних прав. Способи придбання виняткових прав. Надання і передача виключних прав. Зобов'язально-правові способи придбання і використання виключних прав. Види договорів про придбання і використання виключних прав, їх цивільно-правова кваліфікація.

Цивільно-правові способи придбання і використання ноу-хау.

Тема 37. Зобов'язання з авторських договорів

і договорів про передачу суміжних прав

Поняття і види авторських договорів. Умови авторського договору. Форма авторського договору. Авторський договір замовлення. Відповідальність за порушення зобов'язань з авторського договору. Договір на використання твору, удостоєного нагороди на публічному конкурсі.

Договори про передачу суміжних прав. Договори про передачу виняткових виконавських прав. Договори про передачу виняткових прав виробника фонограми. Договори про передачу виняткових прав організацій ефірного та кабельного мовлення. Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами.

Тема 38. Зобов'язання з договорів в сфері створення

і використання досягнень науки і техніки

Патентно-ліцензійні договори. Договір про передачу патенту. Поняття і зміст договору про передачу патенту. Винагорода за поступку патенту. Ліцензійні договори про передачу виключних прав на об'єкти промислової власності, їх поняття та види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників.

Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау.

Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії

(Франчайзингу)

Поняття франчайзингу. Поняття і зміст договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії. Виконання і припинення договору комерційної концесії.

Розділ XIII. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ Фактичний

І ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

Тема 40. Зобов'язання з договору

возмездного надання послуг

Поняття і види договірних зобов'язань з надання послуг.

Поняття договору надання послуг, його співвідношення з підрядним договором. Предмет договору надання послуг. Зміст, укладення та виконання договору надання послуг. Види договору надання послуг.

Тема 41. Транспортні і експедиційні зобов'язання

Поняття, види і система договірних зобов'язань з перевезення. Транспортне законодавство.

Учасники транспортних зобов'язань. Особливості цивільно-правового положення вантажовідправника і вантажоодержувача, перевізника та інших транспортних організацій, що беруть участь у виконанні транспортних зобов'язань.

Зобов'язання з договору перевезення пасажира. Цивільно-правовий захист громадян - споживачів транспортних послуг. Відповідальність перевізника за порушення зобов'язань з перевезення пасажира. Зобов'язання по доставці і видачі багажу і вантажобагажу.

Зобов'язання з договорів про організацію перевезень вантажів. Договори про експлуатацію під'їзних колій і про подачу і прибирання вагонів. Зобов'язання по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення.

Зобов'язання з договору перевезення вантажів, особливості їх оформлення. Виконання перевізником зобов'язань по доставці і видачі вантажу. Виконання вантажовідправником обов'язки по оплаті перевезення вантажу. Особливості виконання зобов'язань з договору морського перевезення вантажів. Загальна і приватна аварія.

Особливості відповідальності перевізника за порушення зобов'язань з договору перевезення вантажу. Відповідальність перевізника за прострочення доставки та незбереження вантажу. Претензії та позови до перевізника з договору перевезення вантажу.

Зобов'язання з договорів перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні. Вузлові угоди між транспортними організаціями. Договори на централізоване завезення (вивезення) вантажу.

Поняття і зміст договору транспортної експедиції. Особливості відповідальності за порушення передбачених ним зобов'язань. Договори про транспортно-експедиційне забезпечення доставки, завезення і вивезення вантажів і про організацію транспортно-експедиційного обслуговування.

Договірні зобов'язання про надання інших транспортних послуг. Договори возмездного надання послуг, пов'язаних з транспортною діяльністю. Договір буксирування.

Тема 42. Зобов'язання з договору зберігання

Поняття і предмет договору зберігання. Обов'язки сторін договору зберігання. Зберігання ззнеособлення речей. Відповідальність зберігача. Професійне і побутове зберігання.

Договір зберігання речей на товарному складі. Складські документи і права їхніх власників. Зберігання речей з правом їх використання.

Окремі види зберігання. Особливості зберігання речей в ломбардах, у комерційних банках, в камерах зберігання транспортних організацій, в гардеробах і в готелях. Зберігання в порядку секвестру. Обов'язок зберігання в силу закону.

Тема 43. Зобов'язання з надання юридичних послуг

Поняття і види юридичних послуг. Цивільно-правове оформлення посередництва.

Договір доручення. Зміст і виконання договору доручення. Фідуціарні характер відносин доручення. Припинення договору доручення.

Договір комісії. Відмінність договору комісії від договору доручення. Зміст договору комісії. Виконання і припинення договору комісії. Відповідальність комісіонера. Окремі види договору комісії. Субкомісія.

Агентський договір. Відмінність агентського договору від договорів доручення і комісії. Зміст агентського договору. Виконання і припинення договору доручення. Субагентский договір.

Тема 44. Зобов'язання з договору довірчого

управління майном

Поняття довірчого управління майном. Відмінність довірчого управління від юридичних послуг. Об'єкти довірчого управління. Особливості правового режиму майна, що знаходиться в довірчому управлінні.

Зміст і виконання договору довірчого управління. Відповідальність довірчого керуючого. Припинення договору довірчого управління.

Особливості довірчого управління емісійними і "бездокументарними" цінними паперами. Довірче управління майном в силу закону.

Розділ XIV. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Тема 45. Зобов'язання зі страхування

Поняття і значення страхування. Законодавство про страхування.

Поняття зобов'язання зі страхування. Форми зобов'язань зі страхування. Види зобов'язань по страхуванню. Майнове і особисте страхування. Добровільне та обов'язкове страхування. Сострахование, подвійне страхування і перестрахування. Підстави виникнення зобов'язань зі страхування.

Учасники страхового зобов'язання. Страховики. Об'єднання страховиків. Товариства взаємного страхування. Страхові агенти і страхові брокери. Страхувальник. Вигодонабувач і застрахована особа.

Страховий договір. Поняття і види страхового договору. Форма страхового договору. Страховий поліс. Страховий інтерес.

Зміст страхового зобов'язання. Обов'язки страхувальника. Страховий ризик. Страховий випадок. Обов'язки страховика. Страхова сума. Виконання зобов'язань по страхуванню. Суброгація. Звільнення страховика від обов'язку надання страхових виплат. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань по страхуванню. Припинення зобов'язань зі страхування.

Зобов'язання за майновим страхуванням. Страхування майна. Страхування цивільної відповідальності. Страхування підприємницького ризику.

Зобов'язання по особистому страхуванню. Страхування життя. Страхування від нещасних випадків і хвороб. Добровільне медичне страхування.

Тема 46. Зобов'язання з договорів позики, кредиту

і фінансування під відступлення права грошової вимоги

(Факторингу)

Договір позики. Предмет договору позики. Зміст і виконання договору позики. Відсотки за договором позики. Наслідки порушення позичальником обов'язку щодо повернення суми позики.

Окремі різновиди позикових зобов'язань. Поняття векселя. Вексельне законодавство. Простий і перекладної вексель. Види перекладних векселів. Вексельний аваль. Поняття облігації. Облігаційну позику. Особливості державних і муніципальних позик. Цільову позику. Новація боргу в зобов'язання позики.

Кредитний договір, його співвідношення з договором позики. Сторони кредитного договору. Зміст і виконання кредитного договору.

Окремі різновиди кредитного договору. Договір товарного кредиту. Комерційний кредит.

Договір фінансування під відступлення права грошової вимоги. Поняття і види факторингу. Відмінність факторингу від кредитного договору і від цесії. Відступлення права грошової вимоги як спосіб забезпечення виконання кредитного зобов'язання. Зміст і предмет договору фінансування під відступлення права грошової вимоги. Виконання договору. Переуступка права грошової вимоги.
 Всім доброго часу доби! 4 сторінка |  Всім доброго часу доби! 5 сторінка |  Всім доброго часу доби! 6 сторінка |  Всім доброго часу доби! 7 сторінка |  Всім доброго часу доби! 8 сторінка |  Всім доброго часу доби! 9 сторінка |  Всім доброго часу доби! 10 сторінка |  Всім доброго часу доби! 11 сторінка |  Всім доброго часу доби! 12 сторінка |  Всім доброго часу доби! 13 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати