Головна

Аналіз використання трудових ресурсів

  1.  ABC - аналіз покупців
  2.  I. Аналіз завдання
  3.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  4.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  5.  I. Психолого-криміналістичний аналіз вбивств
  6.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7.  I.1. Аналіз досвіду реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації. Етапи розвитку державної молодіжної політики, проблеми, тенденції

Завдання: вивчити наявність і рух робочої сили, використання фонду робочого часу, і ефективність використання персоналу.

Таблиця 5.10 Аналіз руху трудових ресурсів

 показники  20 р  20 р  20 р  Зраді-ня (+ ;-)
 1. Чисельність персоналу на початок року, чол.        
 2. Прийнято на роботу, чол.        
 3. Вибуло, чол.        
 4. в тому числі: за власним бажанням        
 5. звільнені за порушення трудової дисципліни        
 6. Чисельність персоналу на кінець року, чол.        
 7. Середньооблікова чисельність персоналу, чол.        
 8. Коефіцієнт обороту з прийому працівників, (стор.2 / стор.7)        
 9. Коефіцієнт обороту з вибуття працівників, (стр.3 / стор.7)        
 10. Коефіцієнт плинності кадрів, (стор.4 / стор.7)        
 11. Коефіцієнт сталості кадрів, (стр.6 / стор.7)        

Найбільш узагальнюючим показником є ??виручка, отримана в розрахунку на одного працівника.

Таблиця 5.11 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

 показники  20 р  20 р  20 р  Відхилення, (+, -)  Зміна,%
 Виручка від продажів на 1 чол., Руб. (ПР)          
 Відпрацьовано за рік, всього: - тис. Чол. - Днів-тис. Чол. - годин          
 Відпрацьовано за рік одним працівником (Д), днів          
 Відпрацьовано за рік одним працівником (Ч), годин          
 Тривалість робочого дня (П), годину          
 Середньогодинна вироблення одним працівником (ЧВ), руб.          

Алгоритм розрахунку продуктивності праці:

 , (5.9)

Зміна продуктивності праці (ПР) за рахунок факторів:

а) кількості відпрацьованих днів одним працівником (Д)

ПРд= (Д10) * П0* ЧВ0 (5.10)

б) тривалості робочого дня (П)

ПРп= Д1* (П1П0) * ЧВ0 (5.11)

в) годинної продуктивності праці (ЧВ)

ПРЧВ= Д1* П1* (ЧВ1-ЧВ0) (5.12)

Перевірка правильності рішення:

ПР = ПРд+ ПРп+ ПРЧВ (5.13)

Таблиця 5.12 Аналіз динаміки продуктивності і оплати праці

 показники  20 р  20 р  20 р  Відхилення, (+, -)  Зміна,%
 1. Виручка від продажу, тис. Руб.          
 2. Чисельність ППП, чол.          
 3. Фонд заробітної плати, тис. Руб.          
 4. Сума виплат соціального характеру, тис. Руб.          
 5. Продуктивність праці одного працівника ППП, руб.          
 6. Середньорічна заробітна плата одного працівника ППП, руб. (С.3 * 1000: с.2)          
 7. Середній дохід на одного працівника ППП, руб. ((С.3 + с.4) * 1000: с.2)          
 8. Питома вага доходу працюючих у виручці від реалізації продукції,% (с.3 + с.4) * 1000: с.1)          

Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший період характеризується його індексом:

 (5.14)

де и  - Величина середнього заробітку працюючих за базисний і звітний роки.

Аналогічним чином розраховується індекс продуктивності праці:

 (5.15)

де и  - Величина продуктивності праці працюючих за базисний і звітний роки.

Коефіцієнт випередження (Копр.) Дорівнює:

 (5.16)

Економія (-Е) чи перевитрати (+ Е) фонду заробітної плати (  ) Розраховується за формулою:

 (5.17)

Про ефективність використання трудових ресурсів судять за розміром отриманого прибутку в розрахунку на одного працівника організації. Зв'язок даного показника з рівнем продуктивності праці представлена ??у формулі:

 , (5.18)

Розшифруємо цю формулу, і уявімо її в більш наочній формі:

 , (5.19)

де  - Прибуток на одного працівника, тис. Руб .;

 - рентабельність продажів, %;

 - Рівень товарності продукції,%;

 - Річний виробіток одного працівника, тис. Руб .;

 - Прибуток від продажу сільськогосподарської продукції;

 - Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол .;

 - Виручка від продажу продукції, тис. Руб .;

 - Валовий обсяг виробництва продукції, тис. Руб.

Таблиця 5.13 Аналіз впливу факторів на зміну розміру прибутку

в розрахунку на одного працівника

 показники  20 р  20 р  Зраді-ня, (+, -)
 1. Прибуток від продажу продукції, тис. Руб.      
 2. Валова продукція, тис. Руб.      
 3. Виручка від продажу продукції, тис. Руб.      
 4. Середньооблікова чисельність робітників, зайнятих у виробництві, чол.      
 5. Рентабельність продажів,% (стр.1: стор.3)      
 6. Рівень товарності,% (стор.3: стор.2)      
 7. Річне виробництво одного працівника, тис. Руб. (Стор.2: стор.4)      
 8. Прибуток на одного працівника, тис. Руб. (Стор. 1: стор.4)      
 фактори  Розміри впливу, тис. Руб.
 9. Рентабельність продажів (стор.5 гр.4 * стр.6 гр.2 * стр.7гр.2) - -  
 10. Рівень товарності (стор.5 гр.3 * стр.6 гр.4 * стор.7 гр.2) - -  
 11. Річне виробництво одного працівника (стор.5 гр.3 * стр.6 гр.3 * стор.7 гр.4) - -  
 в тому числі за рахунок: кількості відпрацьованих днів одним робочим - -  
 тривалості робочого дня - -  
 середньогодинної вироблення - -  
 Разом х х  

Для детермінованого аналізу факторів абсолютного відхилення по фонду заробітної плати можуть бути використані наступні моделі:

1.  , (5.20)

2.  , (5.21)

3.  . (5.22)

де Ч - середньорічна чисельність працівників;

д - кількість відпрацьованих днів одним працівником за рік;

t - середня тривалість робочого дня;

ВЗП - середньорічна зарплата одного працівника;

ДЗП - середньоденна зарплата одного працівника;

ЧЗП - середньогодинна зарплата одного працівника.

Розрахунок впливу чинників, що вивчаються на використання фонду заробітної плати здійснюється прийомом ланцюгових підстановок.

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчити тему з літератури.

2. За даними таблиць 5.1-5.13 вивчити динаміку основних показників по використанню земельних ресурсів, основних виробничих фондів, матеріальних і трудових ресурсів підприємства, показати причини їх змін (визначити фактори першого і другого порядку), і визначити їх рівень порівняно з даними передових, конкуруючих господарств, із середніми по району і республіці і сформулювати висновки.

3. Виявити вплив основних факторів на матеріаломісткість продукції, продуктивність праці, рентабельність використання трудових ресурсів, використання фонду заробленої плати за формулами і визначити основні шляхи поліпшення ефективності даних показників.

Домашнє завдання: Сформулювати висновки і пропозиції в письмовій формі і підготувати виступ на тему в цілому.

5.2 Семінарське заняття

питання:

1. Роль і значення виробничих ресурсів у господарській діяльності.

2. Аналіз використання земельних ресурсів

3. Аналіз використання основних виробничих фондів

4. Аналіз використання матеріальних оборотних коштів

5. Аналіз використання трудових ресурсів

Тема 6 Аналіз та управління обсягом виробництва продукції

6.1 Практичне заняття

Завдання: розрахувати виробничу програму за асортиментом.

Таблиця 6.1 Виконання плану виробництва зерна за асортиментом

 види зерновихкультур  Обсяг виробництва продукції, ц  Виконання плану, %  Обсяг продукції, зарахований у виконання плану за асортиментом, ц
 план  факт
 Озимі зерн.        
 Ярові зерн.        
 зернобобові        
 Разом        

Оцінка асортименту може бути проведена:

- За методом найменшого відсотка (по графі 4 вибираємо найменший відсоток);

- За методом середнього відсотка (підсумок графа 5 / підсумок графа 2 * 100%).

Таблиця 6.2 Аналіз впливу структурних зрушень

на обсяг виробництва зерна

 види зерновихкультур  Виробництво продукції, ц  Структура,%  Звітний обсяг при базисної структурі, ц  Зміна обсягу проізводстваза рахунок структурних зрушень, ц
 план  факт  план  факт
 Озимі зерн.            
 Ярові зерн.            
 зернобобові            
 Разом        

Для встановлення впливу факторів, зміни середньорічної чисельності працівників та їх продуктивності праці на обсяг валової продукції використовується наступна факторна модель:

ВП = Ч * ПТ, (6.17)

де ВП - обсяг валової продукції, тис. руб .;

Ч - середньорічна чисельність працівників, чол .;

ПТ - продуктивність праці, руб. / Чол.

Таблиця 6.3 Аналіз впливу факторів використання трудових ресурсів

на зміну обсягу товарної продукції

 показники  20 р  20 р  Відхилення, (+, -)
 Середньорічна чисельність працівників, чол. (Ч)      
 Продуктивність праці, руб. / Чол. (ПТ)      
 Обсяг товарної продукції, тис. Руб. (ВП)      

 (6.18)

 (6.19)

 (6.20)

 (6.21)

Таблиця 6.4 Аналіз впливу основних факторів на обсяг виробництва
 завдання 1 |  завдання 2 |  завдання 3 |  завдання 3 |  семінарське заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати