Головна

ФГОУ ВПО КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

  1. "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С. П. КОРОЛЕВА
  2. А. Владимир I - государственный деятель, реформатор, полководец
  3. Авторитетное мнение. Государственный контракт как таковой не составляет особой разновидности подряда (М. И. Брагинский).
  4. Аграрный строй России на рубеже двух веков
  5. Адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД РФ
  6. Белорусский государственный университет
  7. Белорусский государственный университет

Z = 0,53X1+0,13X2+ 0,18X3+0,16X4,

де Z - інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

Х1 = прибуток від реалізації/короткострокові зобов'язання;

Х2 = оборотні активи /зобов'язання усього;

Х3 = короткострокові зобов'язання/активи

Х4 = виручка від реалізації/ активи

Якщо Z>0,3 підприємство має довгострокові перспективи, при Z<0,2 є ймовірність банкрутства.

5. Модель Спрінгейта

Z = 1,03X1+3,07X2+ 0,66X3+0,4X4,

де Z - інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

Х1 = робочий капітал/загальна вартість активів;

Х2 = прибуток до сплати податків і відсотків /загальна вартість активів;

Х3 = прибуток до сплати податків /короткострокова заборгованість;

Х4 = виручка від реалізації/ загальна вартість активів.

Якщо Z£0,862, то ймовірність банкрутства дуже висока.

6. Універсальна дискримінантна функція

Z = 1,5X1+0,08X2+ 10X3+5X4 + 0,3Х5 + 0,1Х6,

де Z - інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

Х1 = Cash-flow / зобов'язання;

Х2 = валюта балансу /зобов'язання;

Х3 = прибуток/валюта балансу;

Х4 = прибуток/ виручка від реалізації;

Х5= виробничі запаси / виручка від реалізації;

Х6 - оборотність основного капіталу.

Таблиця 10.4

Інтерпретація значень Z-показника

Значення "Z" Ймовірність банкрутства
Z<0 Дуже висока
0<Z<1 Підприємству загрожує банкрутств, якщо воно не здійснить санаційних заходів
1<Z<2 Фінансова стійкість підприємства порушена, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує
Z>2 Підприємств вважається фінансово стійким

7. Серед українських методик слід виділити Методичні рекомендацій по виявленню ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій по прихованню банкрутства, затверджені Наказом Мінекономіки України № 10 від 17.01.2001 р., де розрізняють три ступеня неплатоспроможності підприємства: поточну, критичну та надкритичну неплатоспроможність. Цей документ був направлений на вирішення таких завдань:

1) забезпечення однозначності при оцінці фінансово-господарського стану підприємства;

2) виявлення ознак поточної, критичної або надкритичної неплатоспроможності підприємств;

3). виявлення ознак прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

4) своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджаючих заходів з метою запобігання банкрутству.

Таким чином, дані Методичні рекомендації можна було використовувати не тільки для фундаментального діагностування фінансової кризи, але також в процесі експрес-діагностики фінансового положення суб'єкта господарювання. З цією метою в Методичних рекомендаціях пропонувалося розраховувати коефіцієнт Бівера (КБ) по формулі:

КБ = (Ф220 - Ф260) / (П480 - П620),

де Ф220, Ф260 - відповідно чистий прибуток і амортизація, приведені в рядках 220 і 260 форми №2 «Звіт про фінансові результати»;

П480, П620 - відповідно довгострокові і поточні зобов'язання (підсумки розділів III і IV), приведені в рядках 480 і 620 форми №1 «Баланс»).

Якщо протягом 2 років коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, це є одним з перших ознак фінансової кризи, що насувається.

Таблиця 10.5

Порядок визначення ступеню неплатоспроможності підприємства згідно

Методичних рекомендацій

Найменування Порядок розрахунку Ступінь неплатоспроможності
Поточна Критична Надкритична
Поточна платоспроможність Тп = стр.040+стр.045+стр.220+ стр.230+стр.240- стр.620 (ф. 1) Тп>0 Тп<0 Тп<0
Коефіцієнт забезпечення власними коштами Кзб = (стр.380-стр.080)/ стр.260 (ф. 1) Кзб>0,1 Кзб<0,1 Кзб<0,1
Коефіцієнт покриття Кп = стр.260 /стр.620 (ф.1) Кп>1,5 Кп<1,5 Кп<1,0
Чистий прибуток Стр.220 (ф.2) >0 >0 <0

 

8. Модель діагностики ризику банкрутства сільськогосподарських підприємств (Савицька Г. В.)

Z = 0,111X1+13,239X2 +1,676X3 + 0,515X4 + 3,8Х5,

де Z - інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

Х1- доля власного оборотного капіталу у формуванні оборотних активів, коефіцієнт (стр.380-стр.080)/ стр.260 ) ф. 1;

Х2 - співвідношення оборотного і основного капіталу;

Х3 - коефіцієнт оборотності сукупного капіталу (відношення чистої виручки до загальної суми капіталу);

Х4 - рентабельність активів підприємства;

Х5 - коефіцієнт фінансової незалежності (питома вага власного капіталу у загальній валюті балансу)

Одержані значення інтегрального показника Савицька Г. В. рекомендує інтерпретувати наступним чином.

Таблиця 10.6

Інтерпретація значень Z-показника

Значення "Z" Ймовірність банкрутства
більше 8 Низька або відсутня
від 5 до 7,99 Невелика
від 3 до 4,99 Середня
нижче 3 Велика
нижче 1 100%

9. Модель, розроблена при Іркутській державній економічній академії

R = 8,38 К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63 К4,

де R - показник ризику банкрутства підприємства;

К1 - оборотний капітал / вартість активів;

К2 - чистий прибуток / власний капітал;

К3 - дохід від реалізації продукції / вартість активів;

К4 - чистий прибуток / загальні витрати.

Імовірність банкрутства підприємства, залежно від значення R, приведена в табл. 107.

Таблиця 10.7

Імовірність банкрутства залежно від значення показника R

Значення R Імовірність банкрутства, %
Менше 0 Максимальна (90 - 100)
0 - 0,18 Висока (30 - 80)
0,18 - 0,32 Середня (35 - 50)
0,32 - 0,42 Низька (15 - 20)
Більше 0,42 Мінімальна (до 10)

10. Модель «коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів»

Таблиця 10.8

Імовірність банкрутства залежно від значення коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів

Значення коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів Імовірність банкрутства
НА + З < С Дуже низька
НА + З < С + ДЗ Можлива
НА + З < С + ДЗ + КЗ Висока
НА + З > С + ДЗ + КЗ Дуже висока

НА - середня вартість необоротних активів;ї

З - середня варість поточних запасів ТМЦ;

С - середня сума власного капіталу;

ДЗ - середня сума довгострокових зобов'язань;

КЗ - середня сума короткострокових зобов'язань.

Методологія багатофакторного дискримінантного аналізу може використовуватися як службами контролінгу підприємства для своєчасного виявлення симптомів фінансової кризи, так і банками при оцінці кредитоспроможності позичальника. Використання методології багатофакторного дискримінантного аналізу у вітчизняній практиці є досить обмеженим, що зумовлено такими основними чинниками:

по-перше, неможливістю розробки власних, галузевих дискримінантних функцій через відсутність фахівців достатньої кваліфікації;

по-друге, відсутністю достатніх коштів для закупки та адаптації західних методик до вітчизняних умов господарювання;

по-третє, недостатнім рівнем об'єктивності показників, які відображаються підприємствами у фінансовій звітності (проблематика подвійної бухгалтерії).

В той же час, в Україні використовуються численні методики однофакторного дискримінантного аналізу, однак ці методики є безсистемними, не враховують галузевих особливостей, не містять відповідних "ключів" інтерпретації.

Результати розрахунків звести у відповідні таблиці.

Таблиця 10.9

Розрахунок ймовірності банкрутства підприємства на основі моделі Альтмана

Показник На початок періоду На кінець періоду
Х1    
Х2    
Х3    
Х4    
Х5    
Z    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.10

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства на основі моделі Беермана

Показник На початок періоду На кінець періоду
Х1    
Х2    
Х3    
Х4    
Х5    
Х6    
Х7    
Х8    
Х9    
Х10    
Z    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.11

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства на основі моделі Лиса

Показник На початок періоду На кінець періоду
Х1    
Х2    
Х3    
Х4    
Z    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.12

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства на основі моделі Таффлера

Показник На початок періоду На кінець періоду
Х1    
Х2    
Х3    
Х4    
Z    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.13

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства на основі моделі Спрінгейта

Показник На початок періоду На кінець періоду
Х1    
Х2    
Х3    
Х4    
Z    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.14

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства на основі універсальної дискримінантної функції

Показник На початок періоду На кінець періоду
Х1    
Х2    
Х3    
Х4    
Х5    
Х6    
Z    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.15

Визначення ступеню неплатоспроможності підприємства згідно Методичних рекомендацій

Показник На початок періоду На кінець періоду Ступінь неплатоспроможності
Поточна Критична Надкритична
Поточна платоспроможність          
Коефіцієнт забезпечення власними коштами          
Коефіцієнт покриття          
Чистий прибуток          
Коефіцієнт Бівера     - - -

Таблиця 10.16

Діагностика ризику банкрутства сільськогосподарських підприємств (Савицька Г. В.)

Показник На початок періоду На кінець періоду
Х1    
Х2    
Х3    
Х4    
Х5    
Z    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.17

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства на основі моделі, розробленої при Іркутській державній економічній академії

Показник На початок періоду На кінець періоду
К1    
К2    
К3    
К4    
Z    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.18

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства на основі моделі «коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів»

Показник На початок періоду На кінець періоду
НА + З    
С    
С + ДЗ    
С + ДЗ + КЗ    
Ймовірність банкрутства    

Таблиця 10.19

Зведені дані щодо оцінки ступеня ймовірності банкрутства підприємства

Моделі оцінки вірогідності банкрутства підприємств Вірогідність банкрутства
На початок року На кінець року
Модель Альтмана    
Модель Беермана    
Модель Лиса    
Модель Таффлера    
Модель Спрінгейта    
Універсальна дискримінантна функція    
Методичні рекомендації    
Коефіцієнт Бівера    
Модель Савицької    
Іркутська модель    
Модель «коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів»    

3) виконати завдання та розв'язати задачі, що винесені на самопідготовку

Рекомендована література:[11, с.473-524], [12, с. 686-752 ], [17, с.507-563], [25, с. 446-469], [31, с. 341-427], [34, с.672-683], [37], [38], [39], [41, с.478-517], [43].


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Практична робота залежно від якості її написання та рівня захисту оцінюється за п'ятибальною системою. Критерії оцінки знань такі:

1. «Відмінно» - коли практична робота виконана у повному обсязі, розрахунки проведені вірно, оформлення відповідає всім викладеним вимогам щодо її написання, а студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені запитання, правильно розкриває зміст наведених економічних категорій, вільно бере участь у дискусії стосовно теми роботи, робить лаконічні та змістовні узагальнення і висновки.

2. «Добре» - коли практична робота виконана у повному обсязі, розрахунки проведені вірно, але вона містить незначні неточності у змісті чи оформленні. При цьому студент володіє знанням матеріалу на рівні п.1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, при розкритті сутності наведених питань, проведенні дискусії за темою роботи, проте він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.

3. «Задовільно» - коли практична робота виконана у повному обсязі згідно вимог щодо її написання, але містить суттєві помилки у розрахунках або невірні чи неповні висновки. При цьому студент не володіє глибокими знаннями за темою роботи, не розкриває зміст декількох економічних категорій і не відповідає на одне питання або дає на всі запитання малообґрунтовані неповні відповіді й тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки.

4. «Незадовільно» - коли практична робота не відповідає всім вимогам щодо її змісту, оформлення, не містить висновків або розрахунки проведені невірно. При цьому студент не володіє знаннями за темою роботи, не розкриває зміст наведених економічних категорій і не відповідає на поставлені запитання, допускається грубих помилок і не може їх виправити.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.06.1999 р. № 966 ІV // Бухгалтерський облік та аудит. - 1999. - № 9. - с.54 - 59.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 25.11.2002 р. № 989 // Бухгалтерський облік та аудит. - 2005. - № 29. - С. 18 - 20.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського облік 2 "Баланс" від 21.11.2004 р. № 731 // Бухгалтерський облік та аудит. - 2005. - № 29. - С. 21 - 26.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського облік 3 "Звіт про фінансові результати" від 16.03.2005 р. № 235 // Бухгалтерський облік та аудит. -2005.- № 29. - С. 27.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського облік 5 "Звіт про власний капітал" від 22.11.2004 р. № 731 // Бухгалтерський облік та аудит. - 2005.- № 29. - С. 38

6. Положення (стандарт) бухгалтерського облік 8 "Нематеріальні активи" від 16.03.2005 р. № 235 // Бухгалтерський облік та аудит. - 2005.- № 29. - С. 48-51

7. Положення (стандарт) бухгалтерського облік 9 "Запаси" від 22.11.2004 р. № 731 Бухгалтерський облік та аудит. - 2005. - № 29. - С. 52 - 55.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського облік 10 "Дебіторська заборгованість" від 22.11. 2004 р. № 731 Бухгалтерський облік та аудит. - 2005. - № 29. - С. 56 - 59.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського облік 11 "Зобов'язання" від 25.11.2002 р. № 989 Бухгалтерський облік та аудит.- 2005. - № 29. - С. 60 - 64.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського облік 15 "Доход" від 24.11.2004 р. № 731 Бухгалтерський облік та аудит. - 2005. - № 29 С. 80 - 81.

11. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія і практика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ О. Я. Базілінська. - Центр учбової літератури, 2009. - 328 с.

12. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга. - 2002. - 528 с.

13. Бланк І. О., Ситник Г. В. Управління фінансами підприємств: К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 780 с.

14. Брігхем Є.. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ... - К.: Молодь, 1997. - 1000 с.

15. Буряк П. Ю., Римар М. В. та ін. Фінансово-економічний аналіз / під заг. ред. П. Ю. Буряк, М. В. Римар. - К.: ВД Професіонал. -2004. - 528 с.

16. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НЮС, 2000. - 416 с.

17. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - Симферополь: Таврия, 2007. - 632 с.

18. Воробьев Ю. Н. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление. - Симферополь: Таврия, 2002. - 363 с.

19. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999. - 136 с.

20. Дем'яненко І. В. Фінансова стабілізація підприємства і механізми її забезпечення. - К. Інститут аграрної економіки, 2001. - 72 с.

21. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП. - 152 с.

22. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 768 с.

23. Козак В. Г. Козак Г. Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства: Науково-практ. Посіб. - К.: Аграрна наука, 2000р. - с. 178.

24. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. - К.: Знання. - 2000. - 354 с.

25. Крамаренко Г. О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 520 с.

26. Кузьменко Л. В., Кузьмін В. В., Шаповалова В. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2009. - 256 с.

27. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посібник. - К.: КНЕУ. - 2004. - 365 с.

28. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - К.: Вища школа. - 2003. - 286 с.

29. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / За ред. д. е. н., проф. А. В. Чупіса. - Суми: Видавництво "Довкілля". - 2001. - С. 404.

30. Павловська О. В., Притуляк Н. М. Фінансовий аналіз: Навчально-методологічний посібник для самост. Вивч. Диск. - К.: КНЕУ. - 2002. - С. 388.

31. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник .- 4-ге видання, перероб. та допов. - К.: КНЕУ. - 2002 р. - 348 с.

32. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петрова З. Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів виших навчальних закладів / за ред. Прокопенка І. Ф. - Харків: Легас. - 2004. - 266 с.

33. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. -К.: Скарби, 2003. -238 с.

34. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: Знання. - 2005. - 662 с.

35. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. - К.: Издательский дом «Максимум», 2005. - 884 с.

36. Смоленюк П. С. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - Хмельницьк.: Еврика. - 2002. - 224 с.

37. Терещенко О. О. Фінансова санація і банкрутство підприємства: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 430 с.

38. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

39. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. - 5-е изд. - М.: Перспектива. - 2002. - 512 с.

40. Фінансовий менеджмент : Навч. посібн.: / за ред. проф. Г. Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. - 496 с.

41. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддерьогін -К.: КНЕУ, 2008. - 536 с.

42. Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.

ФГОУ ВПО КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Наступна

Раздел 1. Задания для курсовой работы и методические указания по ее выполнению | СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ ХОЗЯЙСТВА В КОРМАХ ДЛЯ КОРОВ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И НЕТЕЛЕЙ | Схема кормления телок до 6-месячного возраста в зимний период | Кормовой рацион для нетелей на летний период | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ СВИНОМАТОК И ПОДСВИНКОВ НА МЯСНОМ ОТКОРМЕ | Исходные данные | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В КОРМАХ ДЛЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА И ВЗРОСЛЫХ КУР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати