На головну

Вимоги до структурних елементів пояснювальної записки

  1.  I Вихідні дані і загальні вимоги.
  2.  I. Загальні профілактичні вимоги.
  3.  I. Загальні вимоги
  4.  I.2. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
  5.  II. Ветеринарні вимоги до комплектування промислових комплексів.
  6.  II. Основні вимоги до відбору клінічного матеріалу для бактеріологічного дослідження
  7.  агротехнічні вимоги

"Титульна сторінка" (Зразок наведено в додатку В.1) є першою сторінкою пояснювальної записки і служить основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документів.

«Лист завдання» (Зразок - в додатку В.2) відображає тему завдання та вихідні дані відповідного варіанту.

«Реферат» (Приклад - в додатку В.3) призначений для ознайомлення з роботою. Він повинен бути коротким, інформативним і містити відомості, що дозволяють уявити сутність роботи. Реферат повинен містити:

- Відомості про обсяг записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;

- Текст реферату;

- Перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати подану в пояснювальній записці і, як правило, в певній послідовності:

- Об'єкт розробки або дослідження;

- мета роботи;

- методи дослідження;

- Результати та їх новизна;

- Значущість роботи та висновки.

Реферат належить виконувати обсягом не більше 500 слів і розміщувати на одній сторінці формату А4.

Ключові слова, які є важливими для розкриття суті записки, формують на основі тексту реферату та поміщають перед текстом реферату. Перелік ключових слів включає від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих прописними буквами в називному відмінку в рядок через коми.

«Зміст» (Приклад - в додатку В.4) розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. До змісту включають:

-Вступ;

послідовний перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони є);

- Висновки;

- Перелік посилань;

- Найменування додатків.

В розділі "Вступ" дається коротка оцінка сучасного стану проблеми і викладаються існуючі проблеми знання в даній області; обґрунтовується мета роботи і необхідність застосування комп'ютерних засобів для вирішення подібних завдань. Введення розташовується на окремій сторінці.

В розділі "Постановка задачі»Наводиться словесна і математична постановка задачі.

В розділі «Контрольний приклад» (Приклад - в додатку В.5) наводяться результати прорахунку без використання програмування, наприклад, виконані за допомогою табличного редактора Excel.

В розділі "Блок-схема алгоритму » (Приклад - в додатку В.6) наводиться блок-схема алгоритму в стандартних позначеннях відповідно до ГОСТ.

«Опис алгоритму» (Приклад - в додатку В.7) являє собою пояснення, що відповідають кожному блоку алгоритму.

В розділі "Характеристика даних і їх умовні позначення » (Приклад - в додатку В.8) необхідно заповнити наступну таблицю:

 № п / п  Найменування даних  Позначення в блок-схемі  Позначення в програмі  Тип змінної
         

розділ «Текст програми »(Приклад - в додатку В.9) являє собою роздруківку працюючої програми з коментарями до неї.

В розділі "Опис роботи програми » (Приклад - в додатку В.10) необхідно описати характер взаємодії користувача і програми. Тут наводиться опис послідовності дій користувача, що приводить до отримання результату, і реакцій програми на ці дії.

розділ «Графік залежності» (Приклад - в додатку в.11) демонструє графічне представлення результатів обчислень, отримане в табличному редакторі Excel.

В розділі "Аналіз результатів" (Приклад - в додатку В.12) необхідно охарактеризувати результати роботи програми і проаналізувати їх відповідність контрольному прорахунку.

«Висновок» містить загальні висновки щодо виконання курсової роботи.

Всі видання, які використовуються при виконанні курсової роботи та їх автори, перераховуються в «Списку використаної літератури».

В «Додатку» (Приклад - в додатках В.13 і В.14) наводяться: роздруківка результатів, отриманих в результаті роботи програми; вид екрану - якщо завдання вирішувалася в діалоговому режимі і результати виводилися на екран; діаграми, таблиці та інший необхідний матеріал, що доповнює текст пояснювальної записки.

 
 Вступ |  Загальні відомості про паливо |  Види органічного палива |  склад палива |  стан палива |  Питома теплота згоряння палива |  Мета і обмеження розрахунку процесу горіння |  Визначення обсягу кисню для спалювання 1кг палива |  Визначення обсягу повітря для спалювання 1 кг палива |  Визначення обсягу і складу продуктів згоряння |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати