На головну

ГЕОДЕЗИЯ

  1. ГЕОДЕЗИЯ
  2. Что означает слово геодезия?

Ознайомитись з призначенням, будовою верстата та технічними характеристиками верстата. Вивчити конструкцію вузлів верстата. Вивчити пульт управління, правила і порядок програмування вручну, запуск верстата та управління верстатом. Вивчити коди для програмування.

Згідно отриманого завдання виконати необхідні розрахунки і скласти програму для обробки деталі. Під керівництвом викладача перевірити програму на верстаті (за наявності умов - виготовити деталь).

7. Зміст звіту

І. Призначення і технічна характеристика верстата.

2. Описання будови верстата з докладним описом заданого вузла.

3. Порядок підготовки верстата до роботи.

4. Ескіз деталі.

5. Розрахунок геометричної інформації для програмування.

6. Складання програми для виготовлення заданої деталі.

7. Керуюча програма.

8. Питання для підготовки та самоконтролю

1. Назвіть основні вузли верстата.

2. Вкажіть призначення кнопок і ручок пульту управління.

3. Приведіть порядок роботи на верстаті при обробці деталі.

4. Назвіть позначення команд при програмуванні.

5. Запрограмувати команду вручну (за вказівкою викладача).

6. Пояснити будову:

а) коробки швидкостей;

б) шпиндельного вузла;

в) приводу подач;

г) слідкуючого гідроприводу;

д) магазину інструментів;

е) автооператора;

ж) пристрою кодування та вибору інструменту;

з) пристрою фіксації шпиндельної бабки.

9. Склад контрольноІ роботи для студентів

заочної форми навчання

Контрольна робота має містити наступні розділи:

1) характеристика вертикально-фрезерувального верстата із ЧПК, вибраного для обробки деталі:

- коротка технічна характеристика верстата;

- описання кінематики верстата;

- описання конструкції та принципу роботи приводів та основних вузлів верстата;

- технічна характеристика пристрою ЧПК, яким оснащений вибраний верстат;

2) робоче креслення деталі;

3) ескіз схеми установки та закріплення деталі при обробці із зображенням характерних позицій інструменту;

4) характеристика інструменту, що застосовується (ДСТУ, діаметр, число зубів, матеріал ріжучої частини, ...);

5) вибір і розрахунок елементів режиму різання при обробці елементів деталі (з посиланням на джерела інформації);

6) розрахунково-технологічна карта (РТК) обробки деталі (з траєкторією руху стола відносно інструменту в двох проекціях);

7) керуюча програма (КП) в кодах ISO - 7 bit;

8) перелік літератури.

Порядок виконання і вимоги до оформлення контрольної роботи:

1) робоче креслення деталі складається за ескізом профілю, що відповідає варіанту індивідуального завдання (див. додаток А), і виконується на аркуші паперу формату А4 згідно з вимогами ЄСКД, тобто, має містити матеріал деталі, розміри всіх елементів, допуски на їх відхилення, характеристики шорсткості поверхонь та технічні вимоги до готової деталі. Варіант індивідуального завдання задає викладач;

2) при виборі типу заготовки та призначенні припусків на обробку слід орієнтуватись на матеріал деталі, її форму та існуючі методи отримання заготовок із контуром, максимально наближеним до контуру деталі. Припуски на механічну обробку деталі слід призначати табличним методом [4], після чого контури заготовки із вказаними значеннями припусків приводяться на робочому кресленні деталі;

3) при розробці схеми установки і закріплення заготовки доцільно орієнтуватись на спосіб установки та закріплення в універсальному верстатному пристрої з допомогою установочних елементів, що легко переналагоджуються (див. додаток Б, рис. Б.1). Допускається інший спосіб установки і закріплення, що відповідає встановленим вимогам;

3) при виборі устаткування необхідно враховувати геометричні розміри деталі та вимоги до точності їх забезпечення, універсальність та наявність технічної документації на верстат і пристрій ПЧПК [1,2 та інша література];

4) вибір інструменту та призначення режимів різання виконується у відповідності з рекомендаціями [3,4], причому допускається призначати режими різання з використанням табличних методів (з посиланнями на відповідні джерела);

5) при розробці розрахунково-технологічної карти (РТК) обробки деталі необхідно привести траєкторію (еквідистанту) руху стола відносно центра інструменту (див. додаток Б, рис. Б.2) з нанесенням опорних точок контуру, а також таблицю підготовки геометричної та технологічної інформації (див. додаток Б, табл. Б.1). Геометрична інформація про переміщення робочих органів верстата наводиться із точністю, що визначається дискретністю системи ЧПК верстата (для системи Н33 1М - це 0,01 мм). Приклад розрахунку для різних дільниць інтерполяції наведений у додатку Б.

Для забезпечення можливості автоматичного розрахунку корекції з допомогою блока «Еквідистанта» контур еквідистанти повинен бути гладким.

6) при складанні керуючої програми необхідно передбачити можливість корекції розмірів (діаметра фрези та її вильоту) інструменту, що використовується. Приклад оформлення керуючої програми приведений у додатку Б, табл. Б.2.

7) вимоги до оформлення контрольної роботи:

а) текстова частина виконується на стандартних листах формату А4 з дотриманням вимог ДСТУ до текстових документів технічного характеру;

б) оформлення графічної частини:

- технічні креслення та ескізи виконують на аркушах формату А4 згідно вимог ЕСКД;

- побудова профілю траєкторії руху допускається на аркушах міліметрового паперу формату А3 у зручному масштабі.

Література

1. Гусев И. Т. и др. Устройства числового програмного управления: Учебн. пособие для техн. вузов /И. Т. Гусев, В. Г. Елисеев, А. А. Маслов. - М.: Высш. шк., 1986. - 296 с; ил.

2. Кузнецов Ю. М. Станки с ЧПУ М.: 1991.

3. Нефедов Н. А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту М.: 1990.

4. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах. Под редакцией А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова - М.: Машиностроение, 1986.

Додаток А  
Завдання 1 Завдання 2
Завдання 3 Завдання 4
Завдання 5 Завдання 6
Завдання 7 Завдання 8
Завдання 9 Завдання 10
Завдання 11   Завдання 12  
Завдання 13   Завдання 14  
Завдання 15 Завдання 16
Завдання 17 Завдання 18
Завдання 19   Завдання 20  
Завдання 21 Завдання 22
Завдання 23 Завдання 24
Завдання 25 Завдання 26
Завдання 27 Завдання 28
Завдання 29 Завдання 30

Додаток Б

Рисунок Б.1 - Схема установки та закріплення деталі

Рисунок Б.2 - Побудова еквідистанти

Приклади розрахунку параметрів для задавання переміщень на дільницях еквідистанти із круговою інтерполяцією

Рисунок Б.3 Дільниця 3-4

X=50(1-sin17o6')=35,3 мм; Y=50 cos17o6'=47,79 мм; I=50 мм.

Рисунок Б.4 Дільниця 5-6

X = 10 sin17o6'= 2,94 мм;

Y = 10 (1-cos17o6') = 0,44 мм;

I = 2,94 мм ; J = 9,56 мм.

Рисунок Б.5 Дільниця 7-8

X = 10 (1-соs 50o32') = 3,64мм;

Y = 10 sin 50o32'= 7,72мм;

I = 10 мм.

Рисунок Б.6 Дільниця 9-10

X = 10 cos 50o32'= 6,36мм ; Y = 10 (1- sin 50o32') = 2,28мм;

I = 6,36мм; J = 7,72мм.

Таблиця Б.1 - Приклад підготовки зведеної геометричної та технологічної

інформації для складання керуючої програми

Дільниця профілю Приріст переміщення по координатах, мм Координати початкової точки дуги, мм S, мм/хв n, об/хв
X Y Z I J
0-0' - - - -
0'-1 - - - - « «
1-2 - - - - «
2-3 - - - - « «
3-4 35,5 47,8 - - « «
4-5 - - - « «
5-6 2,94 0,44 - 2,94 9,56 « «
6-7 - - « «
7-8 3,64 7,72 - - « «
8-9 - - - « «
9-10 6,36 2,28 - 6,36 7,72 « «
10-11 - - - - « «
11-12 - - « «
12-13 - - « «
13-14 - - « «
14-15 - - - - « «
15-16 - - - - «
16-16' - - - - « «

Таблиця Б.2 - Приклад написання керуючої програми

Дільниця Кадр керуючої програми Примітки
- % Початок програми
- N001 G17 LF Вибір площини XY
0-0' N002 G01 Z-008000 F4724 L402 LF Опускання фрези
0'-1 N003 X-005000 LF Прискорений підвід
1-2 N004 X-000800 F4610 L811 LF Врізання, вихід на еквідистанту контуру
2-3 N005 Y-002000 LF   Обхід по еквідистанті контура
3-4 N006 G02 X-003550 Y-004780 I+005000 L011 LF
4-5 N007 G01 X-013000 Y-004000 LF
5-6 N008 G02 X-000294 Y-000044 I+0000294 J+000956 L011 LF
6-7 N009 X-009500 Y+009500 J+009500 L011 LF
7-8 N010 X+000364 Y+000772 I+001000 L011 LF
8-9 N011 G01 X+009500 Y+007000 LF
9-10 N012 G02 X+000636 Y+000228 I+000636 J+000772 L011 LF
10-11 N013 G01 X+013000 LF
11-12 N014 G02 X+001000 Y-001000 J+001000 L011 LF
12-13 N015 G03 X+003000 Y-003000 I+003000 L811 LF
13-14 N016 G02 X+001000 Y-001000 J+001000 L011 LF
14-15 N017 G01 Y-003000 LF
15-16 N018 G50 X+005800 F4724 L811 LF Відхід від контура
16-16' N019 G40 Z+008000 M05 L402 LF Підйом фрези, вимкнення шпинделя
- N020 F0000 LF  
- N021 M02 LF Кінець програми
- FE0 Перемотування перфострічки на початок програми

ГЕОДЕЗИЯ

НИВЕЛИРОВАНИЕ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Методические указания

к выполнению расчётно-графической работы1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Наступна

ПОДГОТОВКА СХЕМЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ | РАСЧЁТ ВЫСОТ ТОЧЕК ВЕРШИН КВАДРАТОВ | Выполнил ст-т ИЗКиП-14-1 Донской Д. А. | СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОГРАММЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ | Выполнил ст-т ИЗКиП-14-1 Донской Д. А. | ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЁМА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ | БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПОЛЕВОЙ СХЕМЕ НИВЕЛИРОВАНИЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати