На головну

Зміст і порядок виконання курсової роботи

  1. B) Порядок переключения
  2. C) Порядок переключения
  3. I I I. Виконання музичної розспівки .
  4. I I I. Виконання музичної розспівки .
  5. I I I. Виконання музичної розспівки . Спів на два голоси .
  6. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.
  7. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.

Для надання допомоги студентові виділяється керівник, що здійснює методичне керівництво, допомагає у виборі рішень, перевіряє якість виконаної роботи і визначає готовність курсової роботи до захисту.

Курсова робота оформляється у виді розрахунково-пояснювальної записки (РПЗ) і графічної частини.

Виклад РПЗ повинний бути грамотним, чітким, коротким і технічно обґрунтованим. Послідовність викладу матеріалу повинна відповідати змісту курсової роботи. РПЗ оформляється чорнилом чорного кольору на одній стороні листа папера формату А4 (210x297 мм) відповідно до вимог ДСТ 2. 105-79 ЕСКД (СТ СЕВ 266780). Або набирається на ЕОМ відповідно ТУ.

Кожен розділ РПЗ курсової роботи починається з нової сторінки. Записка повинна мати наскрізну нумерацію сторінок. Ескізи, схеми і малюнки нумеруються в межах розділу.

РПЗ містить:

· титульний лист;

· завдання на курсову роботу;

· зміст;

· основну частину,

· список літератури.

Основна частина РПЗ містить у собі розділи:

Вступ.

1 Вибір вихідних даних для процесу, що проектується.

1.1 Обґрунтування вибору моделей.

1.2 Нормативно-технічна документація на виріб.

1.3 Обґрунтування вибору матеріалів.

1.4 Вибір режимів обробки виробу.

2 Розробка технологічного процесу.

2.1 Обґрунтування вибору методів обробки й обладнання.

2.2 Технологічні карти на виготовлення вузлів виробу.

2.3 Економічна оцінка методів обробки виробу.

2.4 Розробка технологічної послідовності виготовлення виробу.

3 Аналіз технічного рівня технологічного процесу.

3.1 Складання зведення робочого часу.

3.2 Розрахунок техніко-економічних показників.

Висновки і рекомендації.

Зміст і послідовність викладу матеріалу в записці може бути змінена відповідно до завдання.

Обсяг графічної частини - один креслярський лист формату А1, на якому будується графічна модель процесу виготовлення виробу по розробленій технологічній послідовності неподільних операцій.

Робота над виконанням курсової роботи здійснюється за календарним планом.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

№ з/п Зміст етапу Строк виконання (тиждень семестру)
  Вступ   х                        
  Вибір вихідних даних для процесу, що проектується                          
1.1 Обґрунтування вибору моделей х                        
  1.2 Нормативно-технічна документація на виріб х х                      
1.3 Обґрунтування вибору матеріалів   х                      
1.4 Вибір режимів обробки виробу     х                    
  Розробка технологічного процесу                          
  2.1 Обґрунтування вибору методів обробки й обладнання       х х                
№ з/п Зміст етапу Строк виконання (тиждень семестру)
  2.2 Технологічні карти на виготовлення вузлів виробу           х              
  2.3 Економічна оцінка методів обробки виробу             х            
  2.4 Розробка технологічної послідовності виготовлення виробу               х х        
  Аналіз технічного рівня технологічного процесу                          
3.1 Складання зведення робочого часу                   х      
  3.2 Розрахунок техніко-економічних показників                   х      
  Побудова графічної моделі процесу виготовлення виробу                     х    
  Оформлення розрахунково-пояснювальної записки                       х  
  Оформлення графічного матеріалу і підготовка до захисту                         х
Захист курсової роботи                         х

 

До захисту представляється курсова робота, перевірена і підписана керівником. Публічний захист полягає у викладі студентом основних положень виконаної їм роботи з демонстрацією графічного матеріалу, аналізі виконаної роботи і відповідях на питання, задані членами комісії. Оцінка курсової роботи здійснюється за чотирьохбальною системою за результатами захисту з урахуванням якості її виконання.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВСТУП

У вступній частині роботи відображають основні напрямки розвитку швейної галузі легкої промисловості, рішення питань комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів, застосування прогресивних методів обробки і зборки деталей швейних виробів. У цьому ж розділі має бути обґрунтування теми курсової роботи.

1 ВИБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЦЕСУ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ

1.1 Обґрунтування вибору моделей

Вибір моделей виконується відповідно до асортименту, зазначеному в завданні з урахуванням напрямку моди, попиту споживачів на дані моделі, можливості їхнього виготовлення в умовах масового виробництва й економічності.

Пропоновані три моделі повинні бути розроблені на одній конструктивній основі і мати високий ступінь технологічної однорідності. Різноманітність має бути досягнуто за рахунок застосування різних конструктивно-декоративних елементів одягу, тканин, фурнітури. Одна з трьох запропонованих моделей обирається в якості базової для подальшої розробки технологічного процесу.

При викладі даного питання в пояснювальній записці студентові необхідно відобразити напрямок моди для асортименту швейних виробів, що проектуються, і обґрунтувати відповідність обраних моделей напрямку моди. Особливу увагу варто приділити обґрунтуванню функціональної відповідності моделей (відповідність призначенню, сезону, сфері застосування й умовам експлуатації), охарактеризувати ергономічні (антропометричні, гігієнічні, зручність користування) і промислові (матеріаломісткість, складність і трудомісткість, можливість використання прогресивних методів обробки) показники. Далі необхідно скласти опис зовнішнього вигляду моделей і виконати замальовки (вид спереду і вид ззаду). На базову модель опис зовнішнього вигляду складається цілком, для двох інших вказуються відмінні риси в конструкції й оформленні моделей.

На базову модель варто скласти специфікацію деталей крою з указанням виду матеріалу (основний, підкладковий матеріал, матеріал прокладки) у формі таблиці 1.1. і виконати замальовку деталей крою (додаток А).

Таблиця 1.1 - Специфікація деталей крою та лекал

Вид матеріалу, найменування деталей Кількість деталей Кількість лекал
З основної тканини: 1. Переднє полотнище спідниці    
2. Заднє полотнище спідниці
3. Пояс-кокетка переднього полотнища спідниці
4. Пояс-кокетка заднього полотнища спідниці і т. д.
З підкладкової тканини: 11. Переднє полотнище підкладки спідниці    
12. Заднє полотнище підкладки спідниці і т. д.
З матеріалу прокладки: 15. Прокладка поясу-кокетки переднього полотнища спідниці    
16. Прокладка поясу-кокетки заднього полотнища спідниці і т. д.

1.2 Нормативно-технічна документація на виріб

При організації виробництва і виготовленні продукції на швейних підприємствах керуються нормативно-технічною документацією (ДСТ, ОСТ, РСТ, ТУ і т д) .

Вивчивши НТД на швейні вироби, студент приводить характеристику НТД на виріб, що проектується у формі таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Нормативно-технічна документація на виріб

Технологічне питання, що вирішується Номер та найменування НТД   Стислий звіт НТД
Розробка і постановка продукції на виробництво ГОСТ 15. 007 - 81 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция лёгкой промышленности. Основные положения. Розглянуто основні функції, що виконані замовником, розробником, виготовлювачем і споживачем продукції, порядок розробки продукції і ствердження зразків-еталонів, постановка продукції на виробництво, застосування зразків-еталонів, порядок зняття продукції з виробництва.
Номенклатура показників якості швейних виробів ГОСТ 4.45 - 86 Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей. Установлена номенклатура показників якості швейних виробів побутового призначення, що використовується для науково-дослідних робіт, оцінки рівня якості виробів при розробці та постановці продукції на виробництво, а також при розробці і перегляді технічної документації.

1.3 Обґрунтування вибору матеріалів

Одяг є багатошаровим і багатокомпонентним виробом. У пакет одягу звичайно входять покривний, підкладковий матеріали, матеріал прокладки, фурнітура, оздоблювальні і скріпні матеріали. Властивості кожного компонента виробу мають бути враховані і взаємозалежні в системі "людина-одяг-навколишнє середовище".

При розробці даного питання студенту доцільно установити рангову значимість вимог до заданого асортименту швейних виробів і на підставі цього сформулювати вимоги до матеріалів для проектованої моделі.

Вибір матеріалів для виробу здійснюється по прейскурантах. У залежності від асортименту одягу для проектованої моделі необхідно запропонувати по 3 артикули матеріалу верха і підкладки, по 2 артикули матеріалів прокладки та прокладки, що утеплює, а також необхідні оздоблювальні, скріпні матеріали і фурнітуру.

У пояснювальній записці варто обґрунтувати доцільність вибору, довівши відповідність властивостей матеріалів, що рекомендуються, установленим вимогам, і представити їхню характеристику у формі таблиці 1.3

При виборі підкладкових матеріалів і матеріалу прокладки необхідно додатково враховувати їхню відповідність матеріалу верха за основними показниками (маса, усадка, теплостійкість, еластичність і т. д.).

Також варто приділити увагу виборові оздоблювальних, скріпних матеріалів і фурнітури, охарактеризувати їхні властивості й обґрунтувати доцільність застосування. Характеристику швейних ниток представити у формі таблиці 1.4

Таблиця 1.3 - Технічна характеристика тканин для моделі

Найменування тканини Артикул Сировинний склад, % Ширина, см Вигляд та лінійна щільність, Текс (метричний номер) Щільність (кількість ниток на 100 мм) Поверхнева щільність, г/м2
основа уток основа уток
Тканина сукняна "Сперанда" НАЦ-60 Нпеф-40 Нац 16,6 (60,6) Нпеф текстур 8,4 (119)

Таблиця 1.4 - Показники фізико-механічних властивостей швейних ниток

Умовний номер (кількість складань) Лінійна щільність, Текс Розривне навантаження, сН Розривне подовження, %
40(3) 16,5х3   4,7

1.4 Вибір режимів обробки виробу

У даному підрозділі необхідно вибрати способи з'єднання деталей (ниткові, клейові, зварні, заклепувальні). З урахуванням властивостей основних і прикладних матеріалів варто визначити конструкції швів, установити параметри ниткових, клейових, зварних з'єднань і волого-теплової обробки. Конструкція ниткових швів повинна забезпечувати необхідну міцність скріплення деталей і можливість використання в технологічному процесі прогресивних методів обробки. Дані про технологічні режими приводять у формі таблиць 1.5 - 1.7.

Таблиця 1.5 - Основні шви, що застосовуються для виготовлення виробу

Найменування шва, його кодове позначення /ГОСТ 12807-88/ Графічне й умовне зображення шва, ТУ виконання Область застосування Обладнання і пристосування
Обкантувальний 3.05.01/301 обкантування горловини смужкою матеріалу з закритими зрізами DLN-415-5-2B/210/AK-2+ MAN-0280G- OAO «Джукі» (Японія)
Зшивний: виконаний одним рядком з роздільним обметуванням зрізів 1.01.05/505.505.301 зшивання бокових зрізів виробу . МО 2504E-0F4-300/TO16/MC-5 «Джукі» (Японія), DLN-415-5-2B/210/AK-2 «Джукі» (Японія)

Таблиця 1.6 - Режими клейових з'єднувань

Вид |прокладення| матеріалу прокладки Параметри процесу сполучення
Температура поверхні, що пресує, оС Питома вага, МПа Час пресування, с Зволоження, %
Неткана полотнина волокнистого складу: Лавсан - 90% Віскоза - 10% 120-150 0,02-0,04 10-12 0-20

Таблиця 1.7 - Режими волого-теплової обробки

Тканина Температура нагрівання гладильної поверхні, оС Питомий тиск, МПа Час витримки, с Зволоження, %
праски пресу
Вовняна костюмна тканини ВШрс-100% 0,03-0,12 5-12

2 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

2.1 Обґрунтування вибору методів обробки й обладнання

Під методом обробки деталей одягу розуміють різні сполучення операцій, що виконуються у визначеній послідовності та застосовуються для з'єднання, формування, обробки країв і обробки деталей.

Правильний вибір методів обробки дозволяє забезпечити висока якість виробів при мінімальних витратах часу і матеріалів, що призводить до підвищення продуктивності праці і зниженню собівартості продукції. При виборі методів обробки необхідно враховувати основні напрямки подальшого удосконалення техніки і технології швейного виробництва: переходу на рівнобіжні методи обробки, використання високопродуктивного устаткування, прогресивність технології, автоматизацію ручних робіт, універсальність монтажно-складальних схем основних вузлів одягу і т. д.

При викладі цього підрозділу в пояснювальній записці студенту необхідно описати які деталі і вузли виробу, що проектується обробляються послідовним методом, і які можливості зниження витрат часу, обумовлені доцільним вибором технологічного обладнання.

Далі студент характеризує послідовно-мимобіжні методи обробки, впроваджувані в технологічний процес виробництва моделі, що розробляється, обґрунтовуючи їхню ефективність з погляду зниження витрат часу і підвищення якості продукції, що випускається, у порівнянні з послідовними методами обробки вузлів аналогічних конструкцій.

Необхідно також описати мимобіжні методи обробки моделі, що проектується, охарактеризувати плановані результати від їхнього використання (зниження витрат часу, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості одягу).

Для реалізації методів обробки, що проектуються студенту необхідно здійснити вибір обладнання, виходячи з технологічних умов процесу виробництва виробу (асортимент тканин, що рекомендуються, їх фізико-механічні властивості, режими обробки і т. д.), охарактеризувати його переваги, обґрунтувати доцільність застосування. Характеристику устаткування представити у формі таблиць 2.1, 2.3, 2.4. У таблиці 2.1 типи і номери голок, види і номери швейних ниток необхідно вказувати конкретно для моделі.

Також варто приділити увагу використанню в технологічному процесі виробництва моделі, що проектується пристосувань малої механізації. Характеристику пристосувань після обґрунтування необхідності їхнього впровадження представити у формі таблиці 2.2

Таблиця 2.1 - Технологічна характеристика швейних машин

Обладнання, підприємство-виготовлювач Тип або клас машини Тип стібка Максимальна частота обертання головного валу , об/хв. Довжина стібків, мм Виконавчий орган механізму переміщення матеріалу Голки Нитки Матеріали, що обробляються Товщина пакету матеріалів, що зшивається, мм Додаткові дані
Одногол-кова машина з автоматичними механізмами виконання закріпки, обрізання ниток та підйому лапки "Джукі" (Японія) DLN-415-5-2B/210/AK-2 До 4 Нижня зубчата рейка та голка, що відхиляється вздовж строчки DBx1#14 Армовані №36лх; комплексні лавсанові №33л Костюмні, сукняні, плащеві, сорочкові в тому числі з великим змістом синтетичних волокон До 4 Апарат автоматичного управління швом (210)

Таблиця 2.2 - Технологічна характеристика пристосувань

Найменування пристосування Марка, виготовлювач Клас швейної машини, підприємство-виготовлювач Графічне зображення шва, ТУ виконання
Для обкантовування зрізів деталей MAN-0280G-OAO "Джукі" (Японія) DLN-415-5-2B/210/AK-2 "Джукі" (Японія)    

Таблиця 2.3 - Технологічна характеристика пресового обладнання

Обладнання, підприємство-виготовлювач Марка (тип) Продуктивність, циклів/год. Зусилля пресування, кН Тип приводу Тип нагрівання подушки Температура нагрівання подушки, 0С
верхньої нижньої верхньої нижньої
Прес гладильний з програмним керуванням "Легмаш" (Росія) ППУ-1 до 75 пневматичний електричний паровий 100-200 105-110

   1   2   3   4   5   6   7   Наступна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | Методичні рекомендації до виконання курсової роботи | Економічна оцінка методів обробки виробу | АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати