Головна

Адміністративно-громадський контроль за охороною праці.

  1.  I. Контрольні нормативи для оцінки силової підготовленості студентів вузів
  2.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  3.  IV. Результати контрольних випробувань
  4.  X. Податки, що розглядаються як вартість праці.
  5.  адміністративний контроль
  6.  адміністративний контроль

Адміністративно-громадський контроль з охорони праці (АОК) є основною формою контролю адміністрації Комітету лісового господарства, Білоруського виробничо-торгового концерну лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, акціонерних товариств, орендних підприємств, виробничих об'єднань на базі головного підприємства, ліспромгоспу, лісгоспів, хімлесхозов, комбінатів, фабрик, заводів, організацій і Республіканського, обласних комітетів профспілки працівників лісу, комітетів профспілки підприємств за дотриманням усіма службами, посадовими особами та працівниками вимог законодавства про працю, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших нормативно-технічних документів з охорони праці.

АОК не замінює проведення контролю відповідно до посадових обов'язків керівників та інженерно-технічних працівників, а також контролю, проведеного відповідно до Положення про комісію з охорони праці профспілкового комітету и Положення про громадського інспектора з охорони праці.

АОК проводиться:

- Комітетом лісового господарства, Концерном та Республіканським комітетом профспілки - в виробничих об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості;

- На підприємствах, в організаціях - виробничими об'єднаннями і обласними комітетами профспілки;

- В цеху, лісництві, лісопункті - керівником підприємства

спільно з профспілковим комітетом;

- На ділянці, в зміні - керівником цеху спільно з цеховим комітетом профспілки за участю начальника зміни, майстром;

- На робочих місцях - керівником дільниці, зміни спільно з громадським інспектором з охорони праці.

Комітет лісового господарства, Концерн спільно з Республіканським комітетом профспілки із залученням інженерно-технічних працівників, підлеглого апарату і працівників Державного контролю (за згодою):

- Щоквартально проводять перевірку 2-3 об'єднань і підприємств, в першу чергу тих, де допускається високий рівень виробничого травматизму, незадовільно організовано роботу по поліпшенню умов праці, профілактики травматизму і професійних захворювань працюючих. Результати перевірки оформляються актом і обговорюються в колективі обстежуваного підприємства. Копія акту з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень вручається керівнику підприємства, об'єднання;

- Систематично заслуховують на засіданнях Комітету, раді Концерну, президії Республіканського комітету профспілки керівників об'єднань, підприємств, де допускаються грубі порушення законодавства про працю, не дотримуються нормативні акти і ослаблена робота з охорони праці;

- Щоквартально випускають інформаційні листи про стан охорони праці в підвідомчих об'єднаннях, підприємствах і організаціях;

- На початку кожного року розглядають на засіданнях Комітету, раді Концерну, президії Республіканського комітету профспілки стан охорони праці, намічають заходи, спрямовані на подальше оздоровлення і поліпшення умов праці, підвищення культури виробництва;

- Щорічно проводять наради, семінари з охорони праці з працівниками служб об'єднань, підприємств, організацій та профспілкових комітетів.

Виробничі об'єднання, АТ, Що мають в своєму складі підприємства, спільно з обласними комітетами профспілки працівників лісу із залученням ІТП апарату і працівників Державного нагляду (за згодою):

- Щоквартально проводять перевірку роботи з охорони праці та стан умов праці на 3-4 підприємствах;

- Систематично заслуховують за результатами перевірок керівників підприємств і профспілкових комітетів;

- Щоквартально направляють інформацію про стан охорони праці підвідомчих підприємств;

- Щорічно проводять наради та семінари з охорони праці;

- На початку кожного року розглядають на колегії, президії обласного комітету профспілки стан охорони праці на підприємствах галузі і намічають заходи по оздоровленню і поліпшенню умов праці, підвищенню культури виробництва.

Керівник підприємства та голова профспілкового комітету:

- Щомісяця за участю працівників служби охорони праці, головного механіка (енергетика) і керівника підрозділу, що перевіряється здійснюють перевірку організації роботи з охорони праці, виконання постанов, наказів і вказівок вищих органів, своїх наказів, розпоряджень органів нагляду та контролю з питань охорони праці та т. д. в 1-2 структурних підрозділах;

- За результатами перевірки робиться запис у журналі АОК із зазначенням термінів і відповідальних осіб за усунення виявлених недоліків і порушень;

- Не рідше одного разу в квартал за результатами перевірки проводять нараду за участю керівників структурних підрозділів та служб, а також профспілкового активу, на яких заслуховують звіти керівників підрозділів, де виявлено незадовільний стан умов праці. Результати перевірок враховуються при преміюванні працюючих;

- Два рази на рік розглядають на розширеному виробничо-технічній нараді питання охорони праці, профілактики виробничого травматизму та захворюваності працюючих, намічаються заходи по оздоровленню і поліпшенню умов праці, підвищенню культури виробництва.

Начальник цеху або іншого структурного підрозділу підприємства спільно з цеховим комітетом профспілки і участю керівника ділянки:

- Щотижня на 1-2 ділянках проводять перевірку стану охорони праці;

- Надають допомогу майстрам в своєчасному усуненні недоліків з охорони праці;

- Записують результати перевірки в журнал АОК з обов'язковим зазначенням терміну і відповідального за усунення виявлених недоліків особи;

- До осіб, систематично порушують безпечні прийоми праці, застосовують заходи впливу, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і законодавством про працю.

Керівник цеху щодня заслуховує звіт керівників ділянок про стан охорони праці. Один раз на місяць керівник цеху звітує перед директором підприємства і профспілковим комітетом про стан охорони праці в цеху.

Керівник ділянки, зміни спільно з громадським інспектором з охорони праці щодня на початку зміни перевіряють:

- Стан робочих місць;

- Відповідність машин, обладнання, інструментів і пристосувань вимогам безпеки;

- Наявність і правильність установки знаків безпеки, огородження небезпечних зон;

- Стан проходів, проїздів, переходів;

- Дотримання правил складування сировини, чорнових заготовок, готової продукції;

- Роботу припливної та витяжної вентиляції, місцевих відсмоктувачів, пило і газоулавливающего пристроїв;

- Наявність і правильність використання працюючими засобів індивідуального захисту.

Виявлені в результаті перевірки порушення повинно бути усунені негайно під безпосереднім контролем керівника дільниці. Якщо недоліки не можуть бути усунені силами ділянки, керівник ділянки робить відповідний запис в журналі АОК і доповідає вищестоящому керівнику для прийняття відповідних заходів.

 
 Терміни та визначення з охорони праці. |  Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація. |  Сучасний стан охорони праці в Республіці Білорусь. |  Основні законодавчі та нормативні акти Республіки Білорусь з охорони праці. |  Права і обов'язки працівника з охорони праці. |  Обов'язок наймача щодо забезпечення вимог О. Т. |  Система управління охороною праці на підприємстві. |  Відділ охорони праці на підприємстві. |  Організація навчання безпеки праці. Проведення інструктажів з охорони |  Методи вивчення виробничого травматизму. Відносні показники травматизму. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати