Головна

За дотриманням законодавства про охорону праці

  1.  IV.4.1. Розробка законодавства Юстиніана
  2.  X. Податки, що розглядаються як вартість праці.
  3.  А нас врятує світ правди про Тверезості і наша праця по утвердженню і збереженню Тверезості!
  4.  Авторитетна думка. В області страхового законодавства відсутня струнка і ієрархічна система (В. С. Бєлих).
  5.  Агроекосистеми, їх відмінності від природних екосистем. Наслідки діяльності людини в екосистемах. Збереження екосистем.
  6.  Адміністративно-громадський контроль за охороною праці.
  7.  Акордна система оплати праці

Первинні профспілкові організації здійснюють контроль за дотриманням власниками законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників та забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту.

Професійні спілки мають право безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і зобов'язань колективних договорбв (угод), вносити власникам, державним органам управління подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.

1 Закону України «Про охорону праці» на профспілки покладено чимало повноважень у галузі охорони праці, виконання яких відповідно до статті 46 цього Закону, а також статтею 160 Кодексу законів про працю України вони здійснюють через свої виборні органи та їх представників.

Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав і законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань.

2. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» представники профспілок беруть участь у вирішенні таких основних питань:

в розробці національної, галузевих, регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також відповідних угод з питань поліпшення умов і безпеки праці;

в розробці державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці;

в розробці власником комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;

в розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, в тому числі спеціальних розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці вищих профорганів, у розробці заходів щодо їх попередження;

в підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим колективам порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які потерпіли на виробництві, а також про порядок зменшення цієї допомоги за наявності вини працівника у нещасному випадку;

в розробці пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці колективного договору;

в організації соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань в порядку і на умовах, що визначаються законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором);

у визначенні Кабінетом Міністрів України порядку перегляду і збільшення тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в залежності від рівня виробничого травматизму і ступеня шкідливості умов праці;

в роботі комісій: з питань охорони праці підприємств; по атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів про охорону праці; з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення на відповідність їх вимогам нормативних актів про охорону праці; по атестації робочих місць за умовами праці;

в підтвердженні факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працівника, людей, що його оточують, або навколишнього середовища, і обгрунтованості відмови працівника від роботи з цих причин (на рівні первинної профорганізації, а при конфліктах -на рівні представника вищих профорганів).

3. Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах, згідно з Законом України «Про охорону праці», є профспілковий комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові комітети, профгрупи і громадські інспектори з охорони праці.

Зміст роботи цих громадських формувань і їх права викладені у відповідних положеннях, затверджених президією Федерації профспілок України 20 вересня 1994 року ( «Профспілки України», 1995, №№ 1-2).

4. З метою виконання функцій в галузі охорони праці профспілковий комітет:

організовує перевірку стану умов і безпеки праці на виробництві, а також забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами колективного та індивідуального захисту, вимагає усунення порушень нормативних актів про охорону праці;

бере участь в розробці власником комплексних заходів поліпшення умов безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проводить перевірки їх виконання, стежить за використанням коштів фонду охорони праці підприємства; вивчає утворення та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про охорону праці», вносить власнику пропозиції щодо усунення існуючих недоліків;

бере участь у формуванні розділу «Охорона праці» колективного договору, домагається рішення за допомогою цього документа важливих проблем охорони праці і повного забезпечення соціальних прав і гарантій працівників в цій сфері трудових відносин;

готує разом з власником і вносить на затвердження трудовому колективу пропозиції щодо визначення розмірів одноразової допомоги потерпілим або членам сімей загиблих на виробництві працівників, встановлення додаткових до чинного законодавства

пільг, компенсацій за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці.

бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, протидіє безпідставним обвинуваченням потерпілих, безпідставного відмови власника скласти акт за встановленою формою, внести при необхідності зміни і в його зміст і т. п .;

захищає інтереси членів профспілки та їх працівників (на їх прохання) при розгляді конфліктних ситуацій з яких-небудь питань охорони праці.

Профспілковий комітет має право внести власнику, державним органам управління подання з будь-якого питання охорони праці та домагатися від них аргументованої відповіді. Більш того, відповідно до статті 45 Кодексу законів про працю України на вимогу профспілкового комітету, який підписав за дорученням трудового колективу колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір (контракт) з будь-яким керівником або усунути його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує заходів або вимог колективного договору, в тому числі і з питань охорони праці.

5. Дуже важливим повноваженням для профспілок є участь в роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Головним завданням їх представників при цьому є те, щоб не допустити необґрунтованого звинувачення потерпілого або приховування нещасного випадку від розслідування та обліку. У той же час профспілкові організації всіх рівнів зобов'язані:

сприяти дотерпевшім, членам сімей загиблих, а також особам, що захищає їх інтереси, в ознайомленні з матеріалами розслідування, своєчасному отриманні акту за формою Н-1 і розгляді власником заяв в разі незгоди з його змістом, відшкодування збитку від пошкодження здоров'я, каліцтва чи загибелі працівника , виплати одноразової допомоги, отриманні інших виплат і компенсацій, пов'язаних з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями;

домагатися від власника отримання необхідної інформації про заходи, що вживаються з метою профілактики нещасних випадків і професійних захворювань;

розглядати причини нещасних випадків, особливо з важкими наслідками, на засіданнях своїх колективних органів, давати принципову оцінку діяльності власника щодо підвищення рівня безпеки праці на виробництві;

при виявленні порушень Положення про розслідування та облік нещасних випадків вносити власникам Уявлення про усунення цих порушень, а при необхідності направляти їх в органи державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю, в правоохоронні органи;

виступати в засобах масової інформації з аналізом причин виробничого травматизму на окремих підприємствах, в організаціях, галузі або території в цілому.

6. Відповідно до статті 34 Закону України «Про охорону праці» професійні спілки беруть участь у розробці та прийнятті нових, перегляд і скасування чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Для виконання цієї роботи профспілкові органи мають право залучати відповідних фахівців, включаючи і поза державним контролем об'єднання фахівців з питань охорони праці.

7. Участь представників профспілок у складі робітників і державних комісій з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення регулюється статтею 24 Закону України «Про охорону праці» та Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України ot 5 серпня 1992 № 449 з внесеними змінами від 6 грудня 1993 року (ЗП, 1992, № 9, с. 214; ЗП, 1994, № 4, с. 91).
 додаткові відпустки |  лекція 3 |  В області охорони праці |  Гарантії прав громадян на охорону праці |  Охорона праці жінок |  Охорона праці неповнолітніх |  Охорона праці інвалідів |  Органи державного нагляду за охороною праці |  Державного нагляду за охороною праці |  Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати