Головна

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці

  1.  X. Податки, що розглядаються як вартість праці.
  2.  Адміністративно-громадський контроль за охороною праці.
  3.  Акордна система оплати праці
  4.  Акти Міжнародної організації праці
  5.  Аналіз використання праці та заробітної плати
  6.  Аналіз використання трудових ресурсів
  7.  Аналіз організації праці та оцінка стану соціальних умов роботи колективу

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці.

Для виконання цих обов'язків власник за свій рахунок організовує навчання і звільняє уповноваженого з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним середнього заробітку.

Уповноважені трудових колективів діють відповідно до типового положення, що затверджується Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за погодженням з профспілками.

1. Інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони праці створюється на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємство) незалежно від форм власності, видів їх діяльності та чисельності працюючих для здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

Діяльність уповноважених проводиться на підставі Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, яке розробляється відповідно до Типового положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці (затверджено після узгодження з профспілками наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р . № 135 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31 січня 1994 року за № 18/227) і затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.

2. Уповноважені з питань охорони праці обираються простою більшістю голосів на загальних зборах (конференції) колективу підприємства або цеху, зміни, ділянки, бригади, ланки і т. П. Відкритим голосуванням з числа досвідчених та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування трудового колективу . Оскільки уповноваженим не може бути працівник, який відповідно до посадових обов'язків відповідає за організацію безпечних та нешкідливих умов праці (п. 1.3 Типового положення), тобто майстер, начальник виробничої дільниці, цеху, інші посадові особи, то, як правило, це можуть бути рядові висококваліфіковані і активні працівники різних виробничих підрозділів, в тому числі ланкові і бригадири.

Чисельність уповноважених визначається рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу в залежності від конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

3. Навчання з питань охорони праці уповноважені проходять за рахунок власника в місячний термін після обрання відповідно до програми, розробленої службою охорони праці підприємства та погодженою з органом самоврядування трудового колективу і профспілкою (профспілками) і затвердженої керівником підприємства.

У своїй діяльності уповноважені керуються законами України «Про охорону праці *,« Про підприємства в Україні *, «Про колективні договори (угоди)», законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці та Положенням

про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці підприємства.

Власник зобов'язаний забезпечити їх необхідними нормативними актами і довідковими матеріалами за свій рахунок.

4. Уповноважені виконують свій обов'язок, як правило, під час роботи безпосередньо в своєму виробничому підрозділі. У разі залучення до перевірки стану безпеки і умов праці посадовими особами підприємства або вищестоящими контролюючими органами і профспілками уповноважений звільняється від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням середнього заробітку.

Методичне керівництво роботою уповноважених здійснює орган самоврядування трудового колективу, а також за погодженням власника, трудового колективу і профспілки (профспілок) - служба охорони праці підприємства.

При виконанні своїх функцій уповноважені співпрацюють з посадовими особами підприємств, наглядових і контролюючих органів у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці.

Уповноважені можуть бути одночасно і представниками профспілки з питань охорони праці (п. 1. 10 Типового положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці). За рішенням трудового колективу обов'язки уповноважених можуть бути покладені на громадських (старших громадських) інспекторів з охорони праці профспілок.

5. Уповноважені з охорони праці можуть і повинні залучатися до розробки розділу «Охорона праці» колективних договорів і угод, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з питань охорони праці, до роботи в комісіях з питань атестації робочих місць і їх відповідності вимогам правил з охорони праці .

Вони беруть участь в комісіях з розслідування професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки (п. 15 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 № 623), у вирішенні питання про зниження розміру одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку при невиконанні ним вимог правил техніки безпеки, що призвело до травмування.

6. Уповноважені з охорони праці беруть участь у підтвердженні факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працівника або людей, що оточують його, і навколишнього природного середовища, якщо працівник відмовився виконувати з цих причин доручену йому роботу (стаття 7 Закону України «Про охорону праці »).

У ситуаціях, коли на виробництві створюється загроза життю або здоров'ю працюючих, уповноважений має право вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на таких робочих місцях.

Уповноваженим також надається право вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти про охорону праці.

7. Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з роботи з ініціативи власника або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності передбачаються у колективному договорі.

Уповноважений може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу, який обрав його.
 щорічні відпустки |  додаткові відпустки |  лекція 3 |  В області охорони праці |  Гарантії прав громадян на охорону праці |  Охорона праці жінок |  Охорона праці неповнолітніх |  Охорона праці інвалідів |  Органи державного нагляду за охороною праці |  Державного нагляду за охороною праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати