На головну

Державного нагляду за охороною праці

  1.  X. Податки, що розглядаються як вартість праці.
  2.  А. Оновлення державного устрою. Бюрократичний апарат. Вищі органи влади
  3.  Адміністративно-громадський контроль за охороною праці.
  4.  Акордна система оплати праці
  5.  Акти державного управління.
  6.  Акти Міжнародної організації праці
  7.  Аналіз використання праці та заробітної плати

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від яких би то не було господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів і діють відповідно до положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (державні інспектори) мають право:

безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки дотримання законодавства про охорону праці, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

направляти керівникам підприємств, а також їх посадовим особам, керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці;

припиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці:

направляти власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Органи державного нагляду за охороною праці встановлюють порядок розробки і затвердження власниками положень, інструкцій та інших актів про охорону праці, що діють на підприємствах, розробляють типові документи з цих питань.

Власник повинен безкоштовно створити необхідні умови для роботи представників органів державного нагляду за охороною праці.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків відповідно до законодавства.

1. Органи державного нагляду за охороною праці виконують функції, які визначаються положеннями про кожного з цих органів.

2. Функції органів Державного комітету України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) визначені положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р .№ 328.

Держнаглядохоронпраці щодо покладених на нього функцій організовує і здійснює державний нагляд за:

дотриманням в процесі трудової діяльності вимог законодавчих, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів про охорону праці;

відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і приладів, а також придбаних за кордоном;

безпекою і технічним станом будівель, споруд, обладнання, інших засобів виробництва;

своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів;

виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;

відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці діючих об'єктів, виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються і реконструюються;

виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі;

повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умов будівництва і експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин, відходів виробництва, а також правильністю і своєчасністю передачі родовищ корисних копалин для промислового освоєння;

дотриманням вимог з охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленні кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використанні надр в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням містяться корисних компонентів;

проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;

роботою служб внутрішньовідомчого контролю за станом охорони праці, служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації та ліквідації аварій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1993 № 963 встановлено, що Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компетенції державний нагляд на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю окремих підприємців. Порядок здійснення нагляду та перелік контрольованих об'єктів Міноборони, МВС, Служби безпеки, Державної прикордонної служби. Національної гвардії та інших військових формувань, де працюють особи за трудовими договорами, визначаються угодами між Держнаглядохоронпраці та зазначеними міністерствами і відомствами.

Періодичність обстеження підприємств та об'єктів встановлюється Комітетом залежно від стану умов праці та потенційної небезпеки виробництва і

визначена Порядком організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 31 травня 1995 № 82 та зареєстрованим в Мін'юсті України від 11 липня 1995 року за № 211/747.

З метою забезпечення безпеки обладнання, засобів виробництва, будівель і споруд органів Держнаглядохоронпраці:

реєструють об'єкти газового комплексу, котельні установки і посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води, підйомні споруди, великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, склади вибухових матеріалів та інші об'єкти, що вимагають реєстрації відповідно до чинних нормативних актів;

проводять експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Беруть участь у прийманні в експлуатацію виробничих об'єктів;

перевіряють наявність та виконання проектів ведення робіт по геологічному вивченню надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання та усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будівлі і споруди, а також встановленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних копалин, сировини, що переробляється і їх втрат;

проводять технічний огляд та випробування об'єктів котлонагляду, газового комплексу, підйомних споруд та інших об'єктів на їх відповідність встановленим вимогам, контролюють своєчасність проведення такого огляду і випробувань підприємствами, установами та організаціями;

видають дозволи на введення нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, а також на початок роботи новостворених підприємств, виготовлення і передачу у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, на впровадження нових технологій;

виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів та посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води, підйомних споруд, устаткування і технологічних об'єктів газового комплексу: гірничі відводи на всі види користування надрами (крім видобутку корисних копалин місцевого значення); свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів підприємствами і організаціями, резрешенія на виробництво вибухових робіт і виготовлення простей ших вибухових речовин на місцях робіт:

організують разом з Держстандартом проведення сертифікації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів і робіт, стандарти на які містять вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей;

узгоджують норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах з видобутку твердих, газоподібних корисних копалин і гідромінеральних ресурсів; питання забудови родовищ корисних копалин і списання їх запасів з балансу підприємств (крім корисних копалин місцевого значення); заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників і населення в разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або перевищення допустимих обсягів їх зберігання;

здійснюють облік та аналіз аварій і нещасних випадків на виробництві, розробляють на цій основі пропозиції щодо профілактики аварійності та виробничого травматизму.

3. Експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці, діючими згідно з положенням, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 21 листопада 1994 № 116 та зареєстрованого в Мін'юсті України від 5 січня 1995 р під № 4/540, здійснюється проведення на госпрозрахунковій основі: діагностики обладнання; експертизи на відповідність нормативним актам про охорону праці проектів виробничих об'єктів, розробок нових технологій, засобів виробництва, колективного та індивідуального захисту працюючих; технічної експертизи нових об'єктів виробничого призначення і тих, що реконструюються, зразків нових машин та механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, нових технологій і шкідливих речовин, а також технологій, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном, на їх відповідність чинним в Україні нормативним актам про охорону праці; державного технічного огляду та реєстрації транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; сертифікації виробів, приладів, обладнання, робіт і послуг з питань безпеки праці разом з органами Держстандарту; навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

4. Реєстрація та облік великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, проводиться згідно з правилами, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 31 березня 1994 № 26 та зареєстрованим в Мін'юсті 12 травня 1994 року за № 98/307.

5. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1994 № 768/94 включений до складу Міністерства охорони навколишнього природного середовища, яке перейменовано в Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України). Положення про Мінекобезпеки України затверджено Указом Президента України від 10 лютого 1995 № 120/95.

Цим Положенням визначено функції органів державного нагляду за ядерною і радіаційною безпекою, основними з яких є:

здійснення державного контролю за дотриманням норм і правил ядерної та радіаційної безпеки об'єктів ядерної енергії; правил зберігання, транспортування, застосування та поховання токсичних, радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин і матеріалів;

організація роботи національної системи обліку ядерного матеріалу та контролю за ним, забезпечення координації заходів, пов'язаних з реалізацією Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в мирній ядерній діяльності України;

визначення критеріїв, затвердження норм і правил ядерної та радіаційної безпеки, транспортування і зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, поводження з відходами, фізичного захисту ядерних матеріалів, конструювання та експлуатації обладнання атомних станцій та джерел іонізуючих випромінювань;

організація розробки, реалізації та контролю за виконанням програм забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні;

встановлення порядку видачі та видача окремим особам, які працюють на об'єктах ядерної енергії, дозволів на право керування цими об'єктами і важливими для їхньої безпеки технологічними процесами;

організація і проведення або безпосереднє здійснення державної екологічної експертизи проектів, оцінка безпеки ядерних установок і джерел іонізуючих випромінювань;

визначення вимог щодо забезпечення якості всіх видів і етапів діяльності з використанням ядерної енергії, включаючи вибір місця розташування, проектування, обгрунтування безпеки, спорудження, введення в експлуатацію та виведення з неї об'єктів ядерної енергії, підготовку персоналу, поставку обладнання та надання послуг; здійснення нагляду за дотриманням цих вимог експлуатуючою організацією;

здійснення нагляду за розробкою та проведенням заходів, спрямованих на попередження аварій на об'єктах ядерної енергії, готовністю експлуатуючих організацій до ліквідації наслідків аварій;

встановлення порядку реєстрації об'єктів ядерної енергії, систем і устаткування, важливих для експлуатації цих об'єктів.

З метою організації та здійснення державного контролю в галузі ядерної та радіаційної безпеки в Мінекобезпеки діє Головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою.

У структурі центрального апарату Мінекобезпеки створюється Адміністрація ядерного регулювання, яка здійснює функції органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

6. Органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства надзвичайних ситуацій України діють відповідно до Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 № 508.

Державний пожежний нагляд (далі Госпожнадзор) здійснюють управління Державної пожежної охорони МВС (центральний орган Держпожнагляду), управління (відділи) охорони ГУВС в Криму МВС України, ГУВС м.Києва та Київської області, УВС областей і м.Севастополя (територіальні органи Держпожнагляду), відділи, підпорядковані безпосередньо Головному управлінню Державної пожежної охорони МВС, загони і частини Державної пожежної охорони (місцеві органи Держпожнагляду) відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та нормативними актами МВС.

Органи Держпожнагляду відповідно до покладених на них завдань:

розробляють з участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки, обов'язкові для всіх підприємств, установ, організацій та громадян; встановлюють порядок розробки і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів, розробляють типові документи з питань пожежної безпеки;

погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів, що стосуються пожежної безпеки, а також інші проектні рішення;

здійснюють контроль за дотриманням вимог, законодавства з питань пожежної безпеки керівниками органів державної виконавчої влади, місцевих Рад та їх виконкомів, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також громадянами;

беруть участь н приймання в експлуатацію будівель. споруд та інших об'єктів, а також у відведенні території під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції;

проводять експертизу (перевірку) проектної та іншої документапшіна відповідність нормативним актам з пожежної безпеки та в установленому порядку дають дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції , на оренду будь-яких приміщень і початок роботи новостворених підприємств;

проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов'язані з пожежами, і порушення правил пожежної безпеки;

здійснюють вибірково в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях контроль за підготовкою працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки;

перевіряють наявність документів, що дають право на виконання пожежонебезпечних робіт.

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах, в шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, в рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що перебувають на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється відповідно до чинного законодавства відповідними органами і службами.

Контроль за виконанням правил пожежної безпечне ти під час проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм та спільних підприємств регулює ся чинним законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах Міноборони, Національної гвардії. Служби безпеки. Штабу Цивільної оборони та Держкомкордону здійснюється їх службами пожежної безпеки.

Державний пожежний нагляд за введенням та експлуатацією електроустановок здійснюється в порядку, встановленому МВС і Міненерго.

Госпожнадзор контролює стан пожежної безпеки на об'єктах державної та колективної власності в повному обсязі. На об'єктах приватної власності органи Держпожнагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок виникнення пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

7. Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України діють відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється за:

організацією і проведенням органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів;

реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань населення, виконання програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення;

дотриманням санітарного законодавства.

Органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводять державну санітарно-епідеміологіческуто експертизу, гігієнічну регламентацію небезпечних факторів і видають дозволи на їх використання.

8. Використання службовими особами (державними інспекторами) органів державного нагляду за охороною праці наданих прав регламентується законодавчими та відомчими нормативними актами, положеннями про органи державного нагляду. Права працівників органів Держнаглядохоронпраці залежно від займаної посади визначені Переліком прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці, затвердженого головою Держнаглядохоронпраці України від 12 листопада 1993 р

Права посадових осіб Держпожнагляду визначені в Положенні про Державну пожежну охорону.

Повноваження Головного санітарного лікаря України, головних державних санітарних лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, визначено Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

9. При зупинці експлуатації, підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і обладнання органи Держнаглядохоронпраці керуються Інструкцією про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 30 грудня 1994 № 133 та зареєстрованої в Мін'юсті 5 січня 1995 року за № 3/539.

10. Відповідно до Положення про Державну пожежну охорону посадові особи Держпожнагляду в разі виявлення порушень протипожежних вимог, передбачених стандартами, правилами і нормами, мають право заборонити випуск і застосування проектів будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про припинення фінансування цих робіт. У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту з відхиленнями від стандартів, технічних умов або їх відсутності можуть припинятися або заборонятися:

робота підприємств або окремих виробництв, експлуатація будівель, споруд, випуск і реалізація пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;

робота виробничих дільниць та агрегатів, експлуатацію окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі;

проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих на право проведення таких робіт дозволів.

Прийняті рішення можуть бути оскаржені у вищому органі або у посадової особи Держпожнагляду в п'ятиденний строк з дня їх вручення. Подача скарги ні до зупиняє виконання постанови. Постанова може бути змінено або скасовано органом (посадовою особою), який прийняв рішення, або вищим органом (дол жностних особою) Держпожнагляду. За шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам внаслідок правомірного застосування зазначених санкцій, органи і посадові особи Держпожнагляду відповідальності не несуть.

11. Посадовим особам органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби надаються такі повноваження:

обмеження, тимчасова заборона або припинення діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі їх невідповідності вимогам санітарних норм;

тимчасову заборону виробництва, заборону використання та реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів народного споживання, джерел іонізуючих випромінювань в разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації, а також якщо вони визнані шкідливими для здоров'я людей;

обмеження, зупинення або заборони викидів (скидів) забруднюючих речовин за умови порушення санітарних норм;

вилучення з реалізації (конфіскація) небезпечних для здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів у порядку, встановленому законодавством.

Головні державні санітарні лікарі (їх заступники) мають також право обмеження, тимчасової заборони або припинення будівництва, реконструкції або розширення об'єктів за відсутності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи по проекту або в разі відступу від затвердженого проекту.

12. Залучення до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Максимальні розміри штрафів, які можуть бути накладені посадовими особами Держнаглядохоронпраці, наведені в таблиці.

 статті кодексу  Голова Держнаглядохоронпраці та його заступники  Начальники управлінь і відділів Держнаглядохоронпраці та їх заступники  Головні державні інспектори, начальники інспекцій та їх заступники  державні інспектори
 Ст. 41, частина 2. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці  Штрафи на посадових осіб
 10 хв. з / п  8 хв. з / п  6 хв. з / п  4 хв. з / п
 Ст. 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів  Штрафи на працівників
 5 хв. з / д  5 мн. з / п  5 хв. з / п  4 хв. з / д
 Ст. 47. Порушення права державної власності на надра  Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п  12 хв. з / п  9 хв. з / п  6 хв. з / п
 Ст. 57, частина 1. Порушення вимог щодо охорони надр  Штрафи на громадян
 7 хв. з / п  7 хв. з / п  7 хв. з / п  6 хв. з / п
 Ст. 57, частини 2, 3; Ст. 58. Порушення правил і вимог до проведення робіт по геологічному вивченню надр  Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п  12 хв. з / п  9 хв. з / п  6 хв. з / п
 Ст. 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості  Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п  12 хв. з / п  9 хв. з / п  6 хв. з / п
 Штрафи на працівників
 5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п
 Ст. 188. Невиконання законних вимог органів Державного комітету України по нагляду за охороною праці, пов'язаних з порушеннями, передбаченими ст. 41, частина 2; ст. 93; пов'язаних з порушеннями, передбаченими ст. 47, 57, 58связанние з порушеннями, передбаченими ст. 94  Штрафи на посадових осіб
 
 10 хв. з / п  8 хв. з / п  6 хв. з / п  4 хв. з / п
 Штрафи на працівників
 5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п  4 хв. з / п
 Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п. з / п  12 хв  9 хв. з / п  6 хв. з / п
 Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п  12 хв. з / п  9 мій. з / п  6 хв. з / п
 Штрафи на працівників
 5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п
             

13. За порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, може бути накладено штраф:

на посадових осіб - від 6 до 25 мінімальних заробітних плат;

на громадян - від 1 до 12 мінімальних заробітних плат

14. Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці от21 грудня 1993 р № 132 та зареєстрований в Мін'юсті 7 лютого 1994 р під № 20/229.

Цим порядком передбачено, що розробка нормативних актів про охорону праці здійснюється відповідно до наказу власника підприємства, яким визначаються конкретні строки, виконавці та керівник розробки.

Для підготовки найбільш важливих та складних проектів може створюватися комісія чи робоча група.

Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі необхідності він узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

Затвердження і скасування нормативних актів підприємства про охорону праці здійснюється наказом власника (за винятком актів, що відносяться до компетенції трудового колективу і підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції).

Термін перегляду нормативного акта підприємства, що встановлюється власником, не може перевищувати термінів перегляду державного нормативного акта про охорону праці або типового документа, на підставі яких розроблявся нормативний акт підприємства.

Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду (або скасування), якщо органами державного нагляду за охороною праці встановлено його невідповідність вимогам законодавства, державних міжгалузевих, галузевих нормативних актів або типових документів.

15. Обов'язки власників щодо створення необхідних умов для роботи представників органів державного нагляду конкретизовані законодавчими та урядовими актами, що стосуються діяльності цих органів.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України 2 травня 1993 № 329 «Питання Державного комітету України по нагляду за охороною праці» (п. 2) передбачено, що з метою створення необхідних умов для роботи працівників органів Державного комітету по нагляду за охороною праці і його територіальних органів підприємства, установи та організації, підконтрольні цього комітету, місцеві державні адміністрації повинні:

безкоштовно забезпечувати посадових осіб при виконанні своїх обов'язків службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, діючою відомчою нормативно-технічною документацією з питань охорони праці, необхідним спецодягом, захисними засобами на період обстеження, транспортом для доставки їх на об'єкти, що перевіряються;

виділяти на договірних засадах приміщення для службового і спеціального автотранспорту.

забезпечувати зазначених працівників житловою площею з комунальними послугами, паливом, телефонним зв'язком, усіма видами соціально-побутового, культурного та медичного обслуговування, в тому числі надавати місця в дошкільних виховних закладах, дитячих оздоровчих таборах, будинках відпочинку і профілакторіях в порядку, встановленому чинним законодавством.

16. Відносини органів Державної пожежної охорони з юридичними особами та громадянами, відповідальність, права і обов'язки сторін згідно з Положенням про Державну пожежну охорону визначаються договорами та чинним законодавством.

Необхідною умовою укладення договору є безкоштовне надання власником необхідних службових і допоміжних приміщень з обладнанням та інвентарем, забезпечення їх засобами зв'язку, водопостачанням, освітленням і опаленням.
 Робочий час |  Час відпочинку |  щорічні відпустки |  додаткові відпустки |  лекція 3 |  В області охорони праці |  Гарантії прав громадян на охорону праці |  Охорона праці жінок |  Охорона праці неповнолітніх |  Охорона праці інвалідів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати