Головна

Органи державного нагляду за охороною праці

  1.  X. Податки, що розглядаються як вартість праці.
  2.  А. Оновлення державного устрою. Бюрократичний апарат. Вищі органи влади
  3.  Адміністративно-громадський контроль за охороною праці.
  4.  Акордна система оплати праці
  5.  Акти державного управління.
  6.  Акти Міжнародної організації праці
  7.  Аналіз використання праці та заробітної плати

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:

Державний комітет України по нагляду за охороною праці;

Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства надзвичайних ситуацій України;

органи і установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

1. Законодавством гарантується право громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. Для можливості реалізації цих прав в Україні створена система органів, які здійснюють державний нагляд за охороною праці.

У коментованій статті встановлено перелік основних органів, на які покладається функція державного нагляду за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.

Таким органом є Державний комітет України по нагляду за охороною праці, органи державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України, органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» нагляд за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та захист здоров'я і життя населення здійснюють також відповідні установи, заклади, частини і підрозділи Міністерства оборони України, Міністерство внутрішніх справ України , Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії. Служби безпеки України. Всі ці органи діють незалежно один від одного в межах своєї компетенції на основі відповідних положень, що затверджуються в установленому порядку (див. Коментар до ст. 45). Разом з тим забезпечується тісний взаємозв'язок у роботі цих органів, зокрема, щодо здійснення спільних комплексних обстежень (перевірок) стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах, в установах і організаціях; встановлення єдиного порядку розроблення, погодження та затвердження нормативних актів з цих питань; застосування штрафних санкцій до підприємств за порушення законодавства про охорону праці та т. д.

Координація роботи зазначених органів покладається на Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України), якому доручено виконувати функцію комплексного управління охороною праці на державному рівні.

2. Держнаглядохоронпраці України створена постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 № 62 «Про питання нагляду за охороною праці» на базі Державного комітету України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду.

В Протягом 1993 р Держнаглядохоронпраці України прийняв від технічної інспекції праці профспілок, а також відповідних міністерств, відомств функцію державного нагляду за охороною праці в галузях народного господарства по всьому комплексу проблем, за винятком специфічних питань, що стосуються гігієни праці, пожежної, ядерної, радіаційної безпеки і відносяться до компетенції інших органів державного нагляду за охороною праці.

Держнаглядохоронпраці України здійснює нагляд за виконанням заходів, що забезпечують безпечне обслуговування електричних і тепло споживають установок (до 1 січня 1994 року ці функції виконувалися органами державного енергетичного нагляду Міністерства енергетики України).

У складі Держнаглядохоронпраці створений на місцях ряд територіальних управлінь і підпорядкованих їм інспекцій, що діють за галузевим принципом або видам нагляду.

3. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, підприємствами, установами та організаціями , незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами будь-яких законодавчих актів, в тому числі законів про охорону праці, здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Завданням органів прокуратури є всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку, захист від неправомірних посягань, закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем; соціально-економічних, політичних і особистих прав і свобод людини і громадянина, гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами; основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад і органів місцевого самоврядування. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (Відомості ВР, 1991, № 53, с. 793; зміни: 1993, № 50, с. 474), затвердженим Верховною Радою України 5 листопада 1991 року, органи прокуратури України становлять єдину централізовану систему, очолювану Генеральним прокурором України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим. Систему органів прокуратури становлять Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

Органи прокуратури України здійснюють свої повноваження незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів. Діяльність прокуратури підконтрольна тільки Верховній Раді України або створюваним ним з цією метою органам.

Діючи на підставі вимог Конституції України та чинних законів, органи прокуратури: захищають в межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового положення та інших ознак; застосовують заходи до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення в установленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення; забезпечують гласність своєї діяльності, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення,

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за відповідністю чинному законодавству актів, що видаються міністерствами, державними комітетами і відомствами, виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад народних депутатів, підприємствами, установами, організаціями.

Виконуючи функції нагляду, зокрема, за точним виконанням законодавства про охорону праці, прокурор має право безперешкодно входити в державні та громадські установи, підприємства, міністерства, відомства; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки; вимагати для перевірки накази, розпорядження, інструкції та інші акти, отримувати інформацію про "стан законності та заходи щодо її забезпечення; викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень про порушення закону; вимагати від керівників та колегіальних органів проведення ревізій діяльності підконтрольних і підпорядкованих підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз і т. д. При виявленні порушень законів прокурор має право опротестувати видані акти; порушити у встановленому порядку кримінальну справу , дисциплінарне розслідування або розслідування про адміністративне правопорушення або передати матеріали на розгляд громадських організацій для застосування заходів громадського впливу; давати приписи або вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, які їм сприяли; звертатися до суду або арбітражного суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження. Про результати розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.

Письмовий припис прокурора про усунення очевидних порушень закону, які можуть завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації або громадянам, підлягає негайному виконанню з наступним повідомленням прокурора. Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який розглядає скаргу протягом десяти днів. Рішення вищестоящого прокурора є остаточним.

Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, підлягає невідкладному розгляду державним органом, громадською організацією або посадовою особою, які наділені повноваженнями усувати ці порушення. Відповідні заходи повинні бути прийняті не пізніше місячного терміну з наступним повідомленням прокурора про результати.

Постанова прокурора про порушення дисциплінарного чи розслідування про адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після його надходження.
 Відображення питань охорони праці в КЗпП |  Робочий час |  Час відпочинку |  щорічні відпустки |  додаткові відпустки |  лекція 3 |  В області охорони праці |  Гарантії прав громадян на охорону праці |  Охорона праці жінок |  Охорона праці неповнолітніх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати