Головна

Класифікація шкідливих факторів і їх негативних наслідків.

  1.  II. Класифікація конденсаторів
  2.  II. Порядок ПРОВЕДЕННЯ ідентифікації ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (АБО) НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  3.  III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИПРОБУВАНЬ) І ИЗМЕРЕНИЙ ідентифікувати ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (або) небезпечних ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  4.  Ordm ;. Класифікація квадрік в тривимірному евклідовому просторі
  5.  The Environmental Protection Agency of USA). Класифікація для оцінки гострої токсичності препаративних
  6.  VI.III. VI. Генетична класифікація складок.
  7.  VI.III. Морфологічна класифікація складок
 № груп  роботи, що виконуються  Характер виробництв-ських шкідливих умов  Наслідки впливів шкідливих умов
 Будівельні робо-ти на відкритому віз-дусі, роботи в закритому-тих кабінах кранів і екскаваторів  Порушення нормаль-ного метеорологічні-кого режиму: переох-лажденія, перегріву-ня і т. П.  Обморажі-вання, ангіо-неврози, теп-лові удари, хронічні артрити
 Роботи в кесонах, водолазні роботи при будівництві підводних споруд-ний, високогірні будівельні робо-ти  Відхилення від нор-мального атмосфер-ного тиску: робо-ти при зниженому або підвищеному давши-лення  Кесонна хвороба, зовнішні крововиливи
 Роботи з пневмати-ного инструмен-те, на деревообро-Тива верстатах, поблизу вібраційних машин  Підвищений вироб-вальних шум, що перевищує пре-но-допустимі рівні гучності  Шумова бо-лезнь, нижче-ня слуху, глу-хота, Хроні-етичні Ларін-гіти
 Віброущільнення бе-тонної суміші, рабо-ту з віброінстру-ментом, на машинах з підвищеною вібро-цією  Виробничі вібрації з парамет-рами, превишающі-ми санітарнодопус-тімие величини  Вібраційна хвороба, ангіо-неврози
 Дроблення, розмелювання і транспортування сипучих матеріалів, буровибухові рабо-ти, електрозварювання, піскоструминні рабо-ти  Підвищена запи-лінь повітря, на-відмінність в повітрі пилу, що містить діоксид кремнію або інші шкідливі речовини  Пневмоконіози: силікоз, ан-тракоз, сиде-роз і ін .; бронхіальна астма
 Оздоблювальні роботи (малярні і ін.), Ас-фальтобетонние і покрівельні роботи з використанням біту-мних мастик, про-Пітка деревини спе-соціальними складу-ми  Вплив токси-чеських речовин і матеріалів (дли-них контакт з нафтопродуктами, з дратівливими хи-вів економічні речовинами-вами)  Гострі і хро-нічних від-ління, пні-вмосклерози, ураження шкіри, хі-етичні опіки
 Виконання будь-яких робіт при недостатності-точної природний-ної та штучного освітлення  Недостатнє осве-щення, що викликає постійне напругу зору  Ослаблення зору, підвищена шенная поблизу-рукостью, возра-стание веро-ятность травматизму
 Важкі роботи, що виконуються вруч-ву: вантажно-розм-рузочние, буровибу-ні, кам'яні, даху Патерналізм, обмурувальних, дорожні та ін.  Тривалі напря-вання окремих груп м'язів, перелоги-ні вимушені пози, тривале стояння на ногах, прийняття важких предметів  Розширення вен, тромбоцитопенія флебіти, нев-рити, Хроні-етичні артрит-ти, грижа
 Електро- та газосва-Рочной роботи, маг-нітодефектоскопія  Систематичний вплив лучіс-тій енергії високої інтенсивності (інфрачервоне випроміню-чення, струми високої частоти)  Хвороби очей: катаракта, кон'юнктивіт-ти та ін.
 Гамма-дефектоско-Пія і металлорент-геноскопія строї-них матеріалів і конструкцій  Вплив іонізующей-ючий випромінювань радіоактивних ве-вин і ізотопів, рентгенівських променів  Ураження шкіри, в тому числі рако-ші; дермато-ти, екземи, виразки, променева хвороба

Крім того, зазначені виробничі шкідливості можуть бути об'єднані в більш великі групи, які характеризуються однаковою природою впливу на людський організм: фізичні, хімічні, біологічні та психофизиол-ня.

До фізичних вредностям відносяться незадовільний мікроклімат (температура, вологість, рухливість повітря), підвищені загазованість і запиленість повітряного середовища, високий рівень шуму і вібрації, недостатня освітленість і т.п.

При багатьох технологічних процесах на будівельних майданчиках і в виробництві будівельних виробів і конструкцій в повітряне середовище виділяється пил.

пилце найдрібніші тверді частинки, здатні деякий час перебувати в повітрі або промислових газах в підвішеному стані. Пил утворюється під час риття котлованів і траншей, монтажі будівель, обробці і підгонці будівельних конструкцій, оздоблювальних роботах, очищення і фарбування поверхонь виробів, при транспортуванні матеріалів, спалювання палива і т.п.

Пил характерізуютсяхіміческім складом, розмірами і формою частинок, їх щільністю, електричними, магнітними і іншими властивостями.

оскільки поведінку в повітрі частинок пилу та його шкідливість пов'язані з величиною, вивчення цих властивостей пилу приділяється першорядне значення.

Ступінь подрібнення пилу називається її дисперсностью. Дисперсний склад може бути представлений у вигляді суми мас частинок певних розмірів, виражених в% від загальної маси.

При цьому маса всього пилу розділяється на окремі фракції. фракцією називають частку частинок, розміри яких знаходяться в певному інтервалі значень, прийнятих в якості нижнього і верхнього меж.

Дисперсний склад пилу може бути представлений у вигляді таблиць, математичних виразів або графіків. Для графи-чного зображення використовують інтегральні і діфферен-соціальні криві розподілу часток по масі. Іноді дисперсний склад висловлюють в% по числу частинок.

Поведінка пилових частинок в повітрі пов'язано з їх швидкістю осідання. Швидкістю осідання частинок називають швидкість їх осадження під дією сили тяжіння в спокійному, невозмущенном повітрі. Швидкість осідання використовують в розрахунках пилоуловлюючих апаратів як одну з основних характери-стических величин.

Оскільки частки пилу в більшості своїй мають неправильну форму, за розмір часток приймають їх еквівалентний діаметр. еквівалентний діаметр - Це діаметр умовної кулястої частинки, швидкість осідання якої дорівнює швидкості осідання реальної пилових частинок.
 Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. |  Рік затвердження або перегляду стандарту. |  Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. |  Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі. |  Основні функції та повноваження служби охорони праці на підприємстві |  Управління охороною праці на підприємстві |  Повноваження служби охорони праці на підприємстві |  Комісія з питань охорони праці на підприємстві |  У стандарті OHSAS 18001 подано такі терміни та визначення. |  лекція 4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати