На головну

Програма дає структуровану основу для розробки ПОС і ППР на будь-які об'єкти

  1.  D.4 Процес розробки та підтримки розширення областей застосування
  2.  GetRight - програма для скачування файлів
  3.  I. ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СКЛАДНІ ОБ'ЄКТИ
  4.  II. Робоча навчальна програма
  5.  III. Вибір теми розробки.
  6.  NORTON COMMANDER. Програма - оболонка
  7.  V. Оформлення розробки туру.

Період 2-й половини - кінця XVII ст. став часом завершення підготовки до перелому в історії української літератури і її редагування, української писемності. Він характеризувався, з одного боку продовженням і розвитком традиції старослов'янської писемності та церковнослов'янської мови, з іншого поступової секуляризацією відходом від церковно-релігійної тематики, поворотом до живої людини, його проблем, перш за все боротьби національне визволення.

Як показує аналіз, українська література даного періоду вписується в єдиний універсальний європейський стиль епохи - бароко з його українськими особливостями. Він формувався насамперед у Києво-Могилянській академії, де читався курс поетики і риторики. Однак при цьому теоретики української літератури спиралися на латиномовний ренесансні та барокові трактати західноєвропейських авторів - Ієроніма види , Якова Понтано , Юлія Цезаря Скалігера ; польського теоретика Матвія-Казимира Сорбевского.

Одночасно на українську літературу, мову, писемність книговидання вирішальну роль все більше і більше надавали: на Лівобережжі - московська література, а на Правобережжі - польська и уніатська.

Події Визвольної війни дали новий Поштовхом до розвитку мемуарно-історичної прози, що зародилися в період Київської Русі. Вона знайшла своє відображення в козацьких літописах, Авторами яких стали Феодосій Сафонович, Пантелеймон Кохановський, Леонтій Боболинський і ряд інших. В особливу рядок тут слід виділити літопис Самовидця,'' Діаріуш '' Самійла Зорьки. Прадавні традиції продовжили Густинський, Уманська, Переяславська інші літопису. При цьому давню історію автори писали шляхом редагування староруськіх літописів а сучасний період описували на основі власних поглядів і оцінок спогади учасників, зарубіжних істориків висвітлювали українську історію.

В1670 році перомонах Густинського монастиря поблизу Прилук Михайло Лосицький відредагував і текст Густинського літопису, чиє авторство достовірно не встановлено, але приписувалася Захарія Копистенський.Перший автор цього літопису описував події в украінскіхземлях з найдавніших часів до 1597 року на базі руських, грецьких, польських, новолатинської джерел.

Феодосій Софонович написав в 1672-1673гг. '' Кройніку з літописців стародавніх ''. Вона складалася їх 3 хчастей:

а) хроніко про Русі;

б) хроніка про початок і назві Литви;

в) хроніка про землю Польської.

'' Кройніка про Русі '' описувала історію Русі - УкраїниЗ найдавніших часів до 1289 року " 'Кройніка про качана и назвіську Литви' 'розповідала про історію українських земель в складі Великого князівства Литовського до 1533 року і Польщі ло 1672 року.

З хронікою Ф. Софоновича тісно пов'язані компілятівноредакторскіе роботи Пантелеймона Кохановського- '' Хронограф '' і '' Великий синопсис руський ''. Вони представляли собою відредаговані їм збірники документів і матеріалів, метою яких було доведення до читачів давнини і величі Києво-Печерської лаври. Основою їх були біблійні історії, події, Південно-Східної Русі та історії Туреччини. Його роботи так і залишилися в рукописному варіанті.

Широке поширення отримала друкарське іздланіе ''синопсиса'', Написаного в стінах Києво-Печерської лаври. Вже в той час воно вийшло в 3-х редакціях: одна тисяча шістсот сімдесят чотири, 1678 і 1670 рр. Вони були отпечатаннипід редакцією її архімандрита Інокентія Гізеля до середини XIX століття ця книга витримала 20 редакцій.

З 2-й половини XVII століття, поступово на переднійплан видвегаются казатскіе літописі, авторами яких були військові канцеляристи, свідки тих подій. У їхньому ряду найбільш відомими стали: а) '' Літопис Самовидця ''; б) '' Літопис Григорія Грабянки ''; в) "Літопис Самійла Велички '', надруковані в XIX столітті. Однак до цього моменту вони мали численні рукописні редакції.

«Літопис Самовидця» була написана, ймовірно, Романом Онісковічем Ракушка - Романовським - наказного полковника, а з 1663 року - генеральним військовим подскорбіем. У ній дана характеристика як всім, основним керівникам Визвольної війни, а потім і Руїни, так і основним їх історичною подією.

«Літопис Григорія Гробянкі» належало перу гадячьского сотника, потім полкового есадла, а з 1730 полковнику Григорію Івановичу Грабянки - вихованцю Києво-Могилянської академії. Він написав історію українського козацтва з найдавнішого часу до 1709 року. Автор виводить коріння козацтва від скіфського племені козар. Г. Грабянки детально описує битви Б. Хмельницького під Жовтими Водами, Корсунем, Збаражем, Берестечком і інші; описує суть взаємин з Москвою та іншими державами. З усіх героїв Гетьманщини, після Б. Хмельницького, Грабянки найбільш ідеалізує покараного гетьмана Якима Сомка як війна хороброго і сміливого. У Літопису однозначно позитивно оцінюється Переяславська Рада.

Серед Козачі літописів своєю фундаментальністю виділяється «Літопісь» Самійла Величка, яке в першій книжкової редакції 1848-1864 рр. складалася з 4-х томів. Перший том описував події Визвольної війни і до смерті Б. Хмельницького. 2-й і 3-й томи розповідали про події в Гетьманщині з 1656 до 1700 рр. Останній том фіксував події до 1723 року. Автор називає український народ як «козако-рускій», наряд «мужественній й ріцарській». Його «Історія» подається у взаємозв'язку з розвитком подій у сусідніх народів - Польщі, Московії, Росії, Туреччини, Румунії, Угорщини, Малдовіі. Вона містить велику кількість документів: урядових офіційних і приватних листів, актів, універсалів, грамот, дипломатичних документів і т. П., Т. Е. За все того, що називається джерелами.

У конфесійної літературі розглянутого періоду триває традиція полемістів боротьби з католицизмом і уніатством, з одного боку, розкривається необхідність ополчення крестіанства для відсічі ісламу, з іншого. Полемка з унатамі і католиками велася переважно в теологічному плані, проти католицьких догматів з елементами етнонаціонального і соціального характеру. до них належали, зокрема, трактати Іонакія Галятовського «Лебідь» (1679) і «Алькоран могометів» (1 683), Лазаря Барановича «Нова міра старої віри» (1 676).

З полемічними трактатами в Закорпатіі виступив Михайло Андрелла. Його антіуніацкіе антіпротестансткіе погляди були викладені в «Логос» (1691-1692гг.) І «Оборона вірному кожному чоловіку» (1697-1701гг.).

До кінця XVII століття свого апогею досягає араторско-поучітельская проза. Вона базувалася на араторско-проповедническом мистецтві Київської Русі та подальшої історії православ'я в українських землях. У той же час, українська православна духовенство сформувало власний напрямок, яке отримало назву «гомилетика». Наочним прикладом даної школи є трактат Іонакія Галятовського «наука або спосіб зложення Казань» (1659..). На основі нього писалися проповіді як теоретиків українського православ'я, так і його практиками з числа «білого» духовенства.

Продовжувало існувати і розвиватися житійної література, агнографіческая проза. В основу цього напрямку було покладено редагування раніше написаних житій, в т. Ч. Ольги та Володимира, Бориса і Гліба. Завершував давню слов'янську агнографію манументальний працю Дмитра Туптала «книга житій святих» в 4-х томах (К., 1689-1705гг.) На базі редагування широкого кола джерел, автор описав житія всіх святих, визнаних православною церквою, в формі біографій, повістей, оповідань. У відредагованому і русифікованому варіанті книга кілька разів передавалася XIX - XX ст.

Розвивалася і таке стародавнє напрямок, як перекладна література, де для редакторської діяльності кордонів майже не існувало. Знову і знову публікувалися видання «Олександрії», повість про Троє, лицарські романи про Трестане, Бове - королевич і багато інших. Особливістю їх публікації стало те, що вони сходили не на основі оригіналів, а на базі польських редакцій.

Широке поле для роботи редакторів надавала перекладна і вітчизняна драматургія, в основі якої лежали школи латинських і польських авторів - Я. Пантана, А. Доната, Ю-Ц. Скалігера, М. К. Сарберского і ряду інших. До середини XVIII століття в українських землях було написано понад 30 драмматургіческіх творів. Їх авторами були викладачі Києво-Магілянской академії, яких зобов'язували займатися письменницькою діяльністю.

Драматичні твори того часу ділилися на кілька теметіческіх груп: а) драми - містерії різдвяного характеру; б) міраклі - драми житія святих; в) драми - мораліте як морально - дидактичні твори з алегоричним сюжетом; г) драми на історичні теми. Важливість розвитку даного напрямку була обумовлена ??тим, що: по-перше, розвивало сценічна майстерність; по-друге, активізувало редакторську діяльність на більш широкого кола літературних світсько-конфесійних творів; по-третє, стемуліровало розвиток інтемедіі невеликих народних комічних сценок.

Дедалі більшого і панівне становище в літературі починає займати поезія, початок которй було закладено в стародавньому Римі та Греції. Бібліографія нараховує понад 2-х тисяч оригінальних текстів, віршів і пісень розглянутого періоду, крім великого числа редагованих і перероблених текстів. При цьому авторами повчальних робіт були як світські, так і конфесійні духовні особи, вчителі, студенти та інші. Узагальнений аналіз даного напрямку української літератури того часу зроблений в роботі М. Возняка «Матеріяли до історії української пісні и вірші» (в 3-х томах, Львів, 1913-1925гг.). Поезія XVII століття носило не тільки побутової, а й військово-історичний характер, описуючи події в Визвольної війни під керівництвом Б. Хмельницького.

Найбільш помітними поетами XVII століття в українських землях були: Іван Величковський (помер в 1701р), окончевшій Києво-Могилянський колегіум і працював у чернігівській тепографіі Лазор Барановича, пишучи на польській та українській мовах; Климентій Зинов'єв, який зібрав близько 400 своїх поетичних творів в рукописний збірник в 1700-1709гг., Який був надрукований в 1912 році. Для їх Творчиство була характерна филосовско-релігійна та соціально-побутова спрямованість, використання широкого кола конфесійної та історичною літературою.

Таким обазом, не дивлячись на всі перипетії Визвольної, а потім Громадянської війни, українська література, редакторська діяльність продовжувала розвиватися.

Основними напрямками в подальшому розвитку української культури, в т. Ч. Літератури, писемності та редагуванні в XVIII столітті стали:

1. Функціонування історичної прози, заснованої на таких методологічних принципах, як: а) літописний стиль; б) історичні роботи; в) змішаний історико-літописний; г) компілятивний; д) грамотічно-обьектівістскій. Всі вони забезпечувалися цілеспрямованої редакторської роботою.

В цілому, літописці XVIII століття зберігали ті традиції, які були закладені їхніми попередниками. Однак з середини першого 10-річчя, наприклад в Чернігівському літописі, автор виділяє в пріоритет НЕ описовий, а фактологічний характер записи, приводячи точні цифри про втрати старон, захоплений трофеї.

Типовий роботою, написаною на історичній методології, стало «Кройника» Фіодосія Софоновича, що охоплює події в українських землях з найдавніших часів до 1673 року. Автор провів величезну редакторську роботу з першоджерелами, в т. Ч. Літописом Нестора, хронікою М. стройковского і ін. Численним редакторським переробкам продовжував піддаватися Київський «Сінопсіз», вперше опубліковані в 1674 році.

Проміжні історико-літописний жанр був характерний для «Літопіса Самовидця», що описує події (з 1648 по 1677гг.). Центральною темою роботи являється Національно визвольна війна, але без будь-яких полетіческіх оцінок. Автор дотримується нейтрально-інформаційно висвітлення подій.

До цієї ж категорії літератури відносяться і «Літопис» »Григорія Грабянки. Але це був уже жанр літоріческого історичного опису. У той же час, для його роботи характерно історіографічна опис із зазначенням книг М. Кромера, М. бельського, М. стійковского, А. гваньші, В. Кохановського, С. Пуффендорфа, Й. Гибнера. Автор коректно використовує такі перші джерела, як грамоти, листи та ін. Документи.

До даної методологічної групи належать «Літопис» Самойло Величка, про що сазан вище. У його роботі чітко проглядається редакторська обробка першоджерел, що робило їх часом маловпізнаваними.

Компілятивний метод для історичних робіт Леонтія Боболинський, Петра Симоновського, Василя Лукомського, Г. Міллера, Василя Рубака і ряди інших. Так, П. Симоновський вперше в українській літературі використовував метод наукового редагування. Як кампілятор, П. Симоновський широко використовував радикальну смислове і стилістичне переробку чужих текстів.

Прагматично-обьектівістскій метод характерний для робіт С. Мішетского, В. Чернявського, Григорія Сковороди, автора «Історії Русів», ряду інших.

2. Філосовскіе праці, початку яким поклали працівники Києво-Могилянської академії: Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський, Стефан Ягворскій, Феофан Прокопович і багато інших. Одним із засновників Могилянської филосовской школи є Йосип Кононович-Горбацький - автор навчальних курсів по риторики під назвою «Оратор Могилянський». (1635-1636). Він стояв на позиціях розумового і номіналізму, а його суспільно-політичні погляди характеризувалися орієнтацією на ідею «природного права», сформульовану свого часу С. Оріховський-Роксолану. Феофан Прокопович став редактором багатьох книг петровської епохи.

Свою филосовскую систему створив Григорій Сковорода (1722 - 1794). Основними ідеями її стали:

- Людина повинна стати самим собою і його цінність визначається не його багатством, радовітостью і регаліями, а моральністю життя, гідними справами;

- Концепція існування 3-го - символічного світу;

- Ідея про те, що життя людини не є визначеної, її треба створювати самому на филосовских засадах;

- Формування концепції світів: макрос (Всесвіт), мікрос (людини), символічного світу.

Таким чином, людство отримало ще один не одинарний погляд на Світ.

3. Формування з кінця XVIII століття ідей Просвіти. Одним з перших в українських землях дане напрвление очолив Яків Козельський (1729-1795). Він не претендував на створення власної филосовской системи, в той же час класифікував всі науки на: а) громадські (історія, право, політика); б) природні. Автор стояв на позиціях природного права і договірного походження держави.

Вагомий внесок у справу впровадження ідей Просвіти українського суспільства вніс Петро Дмитрович Лозіевіч (1764-1829) - професор логіки Львівського університету. З 1804 по 1829 рр. він працював професором С. Петербурзького університету, де очолював кафедру логіки, метофізікі і моральної філософії.

4. Проникнення в українські землі ідей організаційних структур масонства. Перша масонська ложа виникла в українських земля в 1784 році в Києві. За нею послідувало створення лож в Харкові, Одесі, Кріменчуге, Житомирі, Полтаві, Дубно та ряді інших міст.

Українськими теоретиками масонського руху стали І. Р. Матрос і І. С. Гмался. Для нас І. С. Гама цікавий як перекладач і редактор європейської містичної філософії. Зокрема, він переклав і відредагував 22 твори Я. Бема. Третім теоретиком був один і біограф Г. Сковороди М. Ковалинський. Масони перевели і відредагували филосовские праці Шеллінга.

Виходячи з вищевикладеного можливо констатувати:

1. повноправності і пріоритетний розвиток книгодрукування, що зажадало нової організації видавничо-редакторської діяльності, в основу якої було покладено формування редакторських колективів.

2. Саме в XVIII стали формуватися логічні і лінгвіністіческімі основи теорії редагування, що закінчилися для, української культури виданням І. Котляревського «Єнеїда» на літературній мові.

3. Українські землі стали, при цьому, вписуватися в загальнонаціональні мовні норми, чому сприяла «Російська граматика» М. Ломоносова.

4. одночасно зі зростанням масштабів видавничої справи зміцнювалася і законодательскіх база цензурного виробництва, коли в 1796 році вийшли перші офіційні нормативні документи.

5. Для подолання цензурних заборон редактора того часу шукали нові шляхи, форми і методи, не забуваючи і використовую старі, перевірені часом, перш за все публікації без підпису.


Лекція 7. Редакторська діяльність в східноукраїнських землях в XIX столітті.

Час: 2 години.

Мета: проаналізувати вплив суспільно-політичної ситуації на розвиток української етнокультури, ... всього літератури і вплив на її процесів становлення редакторської діяльності.

питання:

1. Розвиток суспільно-політичної обстановки в східноукраїнських землях в XIX столітті.

2. Виділення інтелігенції в окрему соціальну групу і її внесок в розвиток української культури, книговидання і редагування.

1-е питання.

У політичній історії східноукраїнських земель у складі Російської Імперії можливо чітко виділити два основних етапи: 1-й - з початку XIX століття до 1861 року; 2-й - з 1861 року і що послідувала за ним групи реформ охопили всі сфери державного і культурного розвитку. Саме вони визначили всю подальшу долю не лише Великонья і Малоросії, породивши організаційне політичний рух, ядром якого став робітничий клас, а мозком - інтелігенція.

В ході 1-го етапу Росія:

- Вступила у війну з наполеонівською Францією в складі коаліції європейських держав;

- Виявилася в стані війни на два фронти - Європейському ТВД проти Наполеона; Південному, де її противником в черговий раз стала Оттоманська Імперія;

- 18 січень 1806 рік офіційно отримала повідомлення про війну на Півдні;

- В листопаді 1806 року посiла турецькі фортеці в Яссах, Бендерах, Акерманн, Кілл, Галаці і Бухаресті, вийшовши до Дунаю;

- Однак після підписання Тільзітського світу зобов'язалася вивести свої війська з Молдавії та Валахії, підписати 12 серпня 1807 року у Злободцях перемир'я, але договір не затвердив Олександр I, що призвело до 2-х річного протистояння російсько-турецьких військ на Дунаї;

- Після нанесення ряду поразок турецьким військам 16 травня 1812 року підписала Бухарестський договір з 16 відкритих і 2-х закритих статей, за яким Росія отримувала межиріччі Прута і Дністра з кордоном по річці Прут до злиття з Дунаєм;

- За договором отримувала нейтралітет Османської імперії у війні з Францією, т. Е. Закривала 2-й фронт на Півдні.

У ніч на 12 (24) Червень 1812 року, без оголошення війни, французькі війська в районі Ковно перейшли російський кордон. Приводом для вторгнення стала відмова Олександра I підтримати континентальну блокаду Англії. Армія вторгнення французів налічувала 640 тисяч чоловік і 1372 гармат. Їй протистояла 597 тисячна російська армія.

Малоросійської виставила проти французів 68,9 тисячі піхоти і козаків. На потреби армії здала 9.027.700 рублів, 13, 5 пудів срібла і кілька кілограм золота. Наполеон не отримав від українців бажаного союзника, на відміну від Польщі.

Пройшовши всі тяготи війни, 18 березня 1814 року російські війська захопили Париж. У боях за французьку столицю взяли участь 3 бугокіх і 3 українських козацьких полку.

Соціально-економічна ситуація в українських землях характеризувалася 2-мя провідними тенденціями: з одного боку, занепадом кріпосницької системи господарювання; з іншого - технічним переворотом, який поклали 30-е - 40-е роки і призвели до скасування кріпацтва.

Політична ситуація в Молороссіі характеризувалася такими основними тенденціями:

- Ліквідацією в 1831 році системи Магдебурзького права на Лівобережжі;

- Ліквідацією в 1841-1842 рр. на Правобережжі судочинства по Литовським статутам;

- Введення російської мови як державної в органах управління Правобережжя;

- Розвитком руху масонів, чиї організації були створені: «Любов до нотіне» (в Полтаві, в 1818-1819 рр.); «Об'єднаних слов'ян» (в Києві, 1818-1822 рр.) Та інші;

- Появою перших суспільно-політичних організацій з метою відродження державності України, в т. Ч. «Малоросійське товариство» (1821 року в Переяславському повіті)

- Формуванням конкретно-автономістекіх вимог, викладених в «Катехизмі автономіста».

У 20-х роках XIX століття ініціатором антикрепостнического і антісадержавного руху в Росії і Малоросії виступає інтелігенція, насамперед з числа офіцерів. У 1821 році їм було організовано «Південне товариство» як складова частина загальноросійського декабристського руху. Їх доповнювали такі таємні організації, як «Товариство об'єднаних слов'ян» (засновники Юліан Люблінський і брати Андрій і Петро Бориславі), ряд інших.

Найбільш чітко сформулювали свою політичну платформу члени «Південного товариства», в якому П. Пестель пропонував: в «Руській правді»:

- Зберегти єдність Російських земель за принципом федерації США;

- Повністю ліквідувати самодержавство і замінити його республіканською формою правління;

- Встановити правову рівність громадян;

- Провести земельну реформу з частковою конфіскацією поміщицьких земель;

- Наділити селян землею без викупу;

- Створити великі громадські фонди землі і затвердити право викупу з них її в приватну власність.

Ці та інші мріям не судилося здійснитися: підняте 14 грудня 1825 року повстання в Санкт-Петербурзі було придушене. Його керівники були повішені, а учасники заслані в Сибір і на Кавказ. Слідом за ним було придушене і виступ Чернігівського полку, яке очолили підполковник Сергій Муравйов - Апостол і підпоручик Михайло Бестужев-Рюмін.

Після цих подій політичне життя в українських землях завмирає. Але на зміну

українцям прийшли поляки, почали 29 листопада 1830 року повстання у Варшаві. Повстанці сформували уряд на чолі з князем А. Чарторийським. Новий уряд виступила за відродження Польської держави в рамках 1772 року звернулося за допомогою до народів Литви, Білорусі та України під девізом: «За вашу і нашу свободу!»

Не отримавши загальнонародної підтримки, і це повстання: а) 10 тисяч поляків виїхало до Англії, Бельгії, Франції, Швейцарії; б) 60 тисяч польських шляхтичів в Україні було позбавлене дворянства; в) в 1838 році була ліквідована УГКЦ та всіх уніатів перевели в православних, а 160 уніатських священиків заслали в Сибір і ін.

Однак життя тривало і з кінця 1845 року в українських землях оформилася нова суспільно-політична організації - Кирило - Мефодіївське братство. Його засновниками стали: Василь Білозерський службовець канцелярії київського генерал-губернатора; Микола Гулак - історик права Київського Університету; Микола Костемаров - професор Київського Університету; Пантелеймон Куліш - письменник; Опанас Маріевіч - етнограф і фольклорист. До складу братства увійшли: Георгій Андрузький, Олександр Навроцький, Дмитро Пильчиков, Іван Посяда, Микола Савич, Олександр Тулуб. Учасником організації був Т. р шевченко.

Основні програмні документи цієї організації були сформульовані в 2-х документах: 1-й - «Книга буття українського народу, або Закон Божий», 2-й - «Статут Слов'янського братства св. Кирила і Мефодія ». У них головними своїми цілями члени братства бачили - а) повалення самодержавства; б) ліквідація кріпосного права; в) скасування станів; г) національне визволення слов'янських народів; д) їх об'єднання в республіканську федерацію по типу США; е) розширення освіти населення.

Тут же М.Костомаров висунув ідею однорідності українського суспільства. На 1-й план висувалася мес ... бачення майбутнього України у складі федерації зі столицею в Києві.

При відносній єдності в розумінні того, що слід робити, члени товариства розходилися в питаннях тактики досягнення зазначених вище стратегічних цілей:

- М. Костомаров вважав, що найважливіше Союз всіх слов'ян;

- Т. шевченко першочерговою справою вважав соціальне і національне визволення;

- П. куліш головним вважав розвиток української культури;

- Більшість стояло за еволюційний шлях, вважаючи за краще засобом освіту народу, пропаганда і «моральний приклад владі»;

- Т. шевченко і М. Гулак доводили необхідність досягнення цілей революційних шляхом.

3 березня 1847 року всі члени суспільства були арештовані і відправлені в Санкт-Петербург для проведення розслідування. За його підсумками: М. Гулак 3 роки просидів у Шліссельбург; М. Костомаров - 1 рік в Петропавлівці; Т. шевченко на 10 років був засланий солдатом.

Головне значення Кирило-Мефодіївського братства полягало в тому, що воно зробило чергову спробу просування українського національного руху від «культурницького» етапу до політичного.

Кримська війна 1853-1856 рр. і поразка в ній Російської Імперії остаточно поставила до порядку денного питання скасування кріпосного права, проведення широкого кола соціально-економічних і політичних реформ.

19 лютого 1861 року в день свого сходження на престол Олександр I I підписав 2 документа, які почали процес як звільнення селян від кріпацтва, так і подальший широке коло реформ. 1-м документом Маніфестом №12 кріпосне право, що проіснувало 250 років, скасовувалося. 2-м: а) селян оголошували особисто вільними до моменту викупу нерухомого майна; б) вони безоплатно отримували у власність рухоме майно; в) встановлювалася кругова порука за сплату викупних платежів: 20% їх вартості селяни (громада) виплачували поміщикам готівкою; 80% скарбниця платила поміщикам цінними паперами, після чого 49 років громади повинні були погашати заборгованість при 6% річних виплат.

При викупі: а) селянам нарізали гірші землі; б) викуплені землі включалися в общинний наділ; в) «надлишки» землі у громад відрізалися на користь поміщика. У 1866 році реформа пройшла на Лівобережжі та на Півдні, в 1867-м - на Правобережжі. За підсумками реформи все селянство отримало 4 млн. Десятин, а поміщики - 16 млн. 200 тисяч українських селян залишилося без землі; близько 100 тисяч мало наділи до 1 десятини і тільки 1.600 - від 1-ї до 3-х десятин.

Другою складовою частиною Селянської реформи стало переселення українських селян на вільні землі Криму, Кавказу, Сибіру, ??де оформилася східна трудова діаспора.

Одночасно з цією, був проведений комплекс інших реформ, а саме:

1. Земська реформа, в ході якої були утворені виборні земські установи 2-х ланок: земські збори і земські управи. Члени повітових земських зборів обиралися на 3-х виборчих з'їздах: а) повітових землевласників; б) міських виборців; в) вибірників від сільських громад.

2. На підставі «Міського положення» 1870 року відбувалась міська реформа, згідно з якою в містах утворювалися органи місцевого громадського самоврядування - міські думи як розпорядник самоврядування - міські думи як розпорядчі та міські управи як виконавчі органи влади з 3-х осіб - голови і 2 х членів.

3. Відповідно до «Судовим статутом» 1864 року була проведена Судова реформа, яка ліквідована становий суд і створила несословний, одним з ланок якого став суд присяжних.

В ході реформи була перетворена прокуратура і введена адвокатура. У той же час, зберігалася система військових, волосних і станичних судів, іногородческіх і комерційних судів.

4. Проводиться фінансова і кредитна реформи, які давали підприємцям право користуватися держкредитами і системою приватних банків.

5. Маніфестом від 1 січня 1874 року проводиться Військова реформа, що вводила обов'язкову військову повинність яка відслужила вже 6 років в армії і 7 років на флоті з подальшим запасом відповідно на 9 років і 3 роки.

6. Реформа загальної та вищої школи: Статут від 18 червня 1868 року надавав Університетам повну самостійність; систему шкільної освіти склали: школи 1-й і 2-го ступеня; прогімназії, реальні і класичні гімназії.

7. Реформа коштів в масової інформації знімала цензуру і вводила персональну відповідальність за видання книг, газет і журналів на видавців.

Таким чином, реформи привели, в цілому, суспільно-політичний устрій Імперії у відповідність до потреб 2-ї половини XIX століття, відкрили шлях в капіталізм.

З 2-ї половини 1850-х років пожвавлюється український національний рух. В1859 році повернулися із заслання кирило-мефодіївці утворили в С.- Петербурзі «Громаду» -культурно-освітню організацію. Вона стала видавати журнал «Основа», в якому брало участь більшість передової інтелігенції. Слідом за ними на основі гуртків хлопоманів створюється Київська громада. Але цей процес перериває Валуєвський указ 1863 року, що забороняв публікацію українською мовою шкільних і релігійних видань. Однак заборона не стосувалася творів художньої літератури.

Основними суспільно-політичними рухами даного періоду стали:

1. народництво, опорою якого стали вихідці із дворянської і різночинної інтелігенції. Їх головними ідеями стали:

- Перехід до «народному виробництва» або некапиталистической індустріалізації;

-артельно-общинний метод організації господарства;

- Будівництво соціалістичного суспільства на основі селянської громади.

Одним з провідних теоретиків українського громадянського соціалізму виступив М. Драгоманов (1841- 1895) - професор Київського університету. Головними ідеями його концепції «соціалізму» були:

- З'єднання в єдине русло національно-культурного і національно-політичної течії.

- Культурно-освітня діяльність як магістральний шлях досягнення незалежності;

- Боротьба за права людини і самоврядування як 1-е умова боротьби за республіканський революційний лад;

- Конституційна держава одно народно-правовому;

- Еволюція, а не революція;

- Постановка перед громадським рухом тільки конкретних і реальних цілей, оскільки абстракція породжує фанатизм;

- Громадський соціалізм дорівнює селянському соціалізму;

- Майбутнє - в рівність людей праці, об'єднаних в громади на добровільній основі;

- Рушійні сили - селяни, різночинці, робочі;

У Малоросії діяли народницькі організації в Києві: «Гурток чайковцев» (1872-1874), «Киевська Комуна» (1873-1874), а також в Одесі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Миколаєві.

В кінці 70-х років народницький рух розколовся на дві течії: а) помірне - «Чорний переділ», б) радикальне - «Народна воля», члени якого встали на шлях індивідуального терору.

2. Соціал-демократичний рух, в основі якого лежав марксизм, першими пропагандистами якого в Малоросії стали Сергій Позолянскій (1850-1891) і М. Зібер. У 1898 році в Мінську на 1-му з'їзді все марксіскстскіе гуртки Російської Імперії об'єдналися в РСДРП. З 9 делегатів з'їзду 4 (Н. Вигдорчик, Б. Ейдельман, К. Петрусевич і П. тучанскій) представляли українську соціал-демократію.

3. Ліберальне рух, основу якого складали земства. Найбільш авторитетною була група земців Чернігівщини, де лідерами були І. Петрункевич, О. Ліндфорс, І. шрач. Основним напрямком їх практичної діяльності стало створення опозиційної преси та ін.

4. національний рух, об'єднане в громади, як в Санкт-Петербурзі, так і в Малоросії. Найбільш впливовою була Київська громада, лідерами якого були В. антонович, Т. Рильський, А. Свидницький, П. жітнецкій.

Емський указ 1876 року зупинив розвиток українського національно-демократичного руху. Він забороняв літературні публікації українською мовою та ввезення її в Імперію з-за кордону.

5. Групи національно-шовіністичної спрямованості, куди входили:

- Група українських соціалістів-федералістів з 13 студентів петербурзьких вузів (1883-1885), що розробляє програму з 3-х частин - культурної, політичної та економічної. Політична частина передбачала самовираження України в формі федерації.

- «Братство Тарасівців» на чолі з Іваном Липою, Миколою Байздренко і Михайлом Бузькевічем. На чолі київської філії стояв Микола Міхновський, який став в 1891 році одним з авторів програми. Вона передбачала: а) досягнення незалежної суверенної України від Сана до Кубані і від Карпат до Кавказу; б) створення сейму на чолі з гетьманом; в) утвердження ідеї «Україна для українців». У травні 1893 року група була розгромлена, проіснувавши 2 роки.

- Гурток «Українська соціал-демократія», створеної в 1896 році Лесею Українкою та Іваном Стешенко. Він складався з представників української інтелігенції та займався програмно-пропагандистською діяльністю.

- Товариство «Молода Україна», створене в Києві в 1896 році як масова організація з 438 чоловік. Воно мало на меті пропаганду соціалізму і політичного сепаратизму.

- «Загальна українська безпартійна організація», створена влітку 1897 року Д. Антонович і Д. конісекім. Членами організації були в основному представники української інтелігенції - лікарі, вчителі, письменники і т. Д. Головною своїй завданням вона бачила проведення культурницької роботи.

Аналізуючи, зокрема, політичні погляди Л. українки, можна виділити наступні базове з них:

- Критика експлуататорської суті всіх держав, які існували раніше і існують сьогодні;

-виникнення держави пов'язане із завоюванням одного народу іншим;

- Критика буржуазної моралі, декадентського мистецтва.

- Утвердження ідеалів свободи, як політичної, так і економічної;

- Громадська і культурна перебудова держави;

- Утвердження української національної патріотизму при шанобливе ставлення до інших націй;

- Об'єднання всіх українських земель в складі Російської держави.

6. Студенчіское рух у формі «Союзу Київських земляцтво и ОРГАНІЗАЦІЙ» (Київ, 1895), «Харківський союзка рада об'еднаніх ОРГАНІЗАЦІЙ и земляцтво (1895) та ін.

У 1898 році скликається 1-й з'їзд студентських громад, проведений нелегально. Прийнята на ньому резолюція закликала домагатися конституційної свободи і політичної автономії для України. Через рік студенти створювали свій 2-й з'їзд, на якому утворили Центральний союз.

Виходячи з вищевикладеного можливо констатувати:

- Завершення формування української нації у 2-й половині XIX століття, нової соціальної структури суспільства, де провідною ланкою виступає інтелігенція;

- Наявність складних, багатопланових процесів в соціально-політичному і економічному розвитку українських земель у складі Російської Імперії;

- Перехід від дворянського до національно-демократичного етапу розвитку визвольного руху, де превалювала ідея федералізму українських земель у складі Російської демократичної держави;

- Широкий спектр демократичних організацій, більшість з яких носило культурницький, еволюційний характер;

- Застосування царизмом досить м'яких і еластичних заходів до українських демократам, що знайшло своє відображення в розвитку її етнокультури, літератури.

2-питання.

На думку більшості вчених, XIX століття не знало собі рівних по розквіту найрізноманітніших, засвативающіх нових ідей. Їх висунули люди, яких в Західній Європі називали інтелектуалами, а в Східній - інтелігентами.

В основу своєї представницької діяльності інтелігенція, як окремий стан суспільства, поклала ідеї німецького філософа Йоганна Гердера про важливість місцевих мов і фольклорів. Як зазначав історик Ганс Кон: «Гердер став першим, хто проголосив, що людська цивілізація існує не в універсальних, а в загальних для всіх, а національно-своєрідних проявах, кожен прояв має бути неповторним, а його оригінальність полягає в дусі і мовою націй»

В рамках даних тенденцій і йшов процес національно-культурного відродження східноукраїнських земель у XIX столітті. У своїй історії, на думку О. Субтельного, він пройшов 3 етапи:

1-й - «ностальгічний», коли невелика група інтелігенції збирає історичні документи, фольклор і предмети старовини, щоб зберегти пам'ять про український народ, його культуру та традиції, об'єктивно зникаючих, в процесі історичного розвитку. Так, в кінці XVIII століття В. Рубан написав «Коротку літопис Малоросійську», в 1786 Опанас Шафанскій видав »чернігівок намісництва топографічний опис», в 1798 році Яків Маркевич «Записки про Малоросію» і т. Д. Все це були праці непрофесійних істориків.

Іншою причиною даного процесу став указ Імператорської Геральдичної Канцелярії (бл. 1800 р.) Про необхідність для козацької підтвердити своє звання і привілеї. Були підняті і опубліковані багато історичні документи і до1830 -м років суперечки були вирішені, в більшості випадків, на користь малоросійських поміщиків. Але інтерес до історії не пропав:

- В1822 році опублікує перший професійний працю 4-томна «Історія Малої Росії» Дмитра Бантиш-Каменського, де автор стверджував самобутність малоросів, але є гілкою російського народу

- В 1846 році виходить «Істрія Русів» під офіційним авторством архієпископа Білоруського Георгія Коніокого, де дається апологетика козацтва, затверджується незалежність українського народу руського і т. Д;

-в 1819 році князь Микола Церетелі, як редактор, видав 1-й збірник малоросійських народних дум;

- В 1827 М. Максимович під своєю редакцією видав 1-й збірник малоросійських ліричних пісень і т. Д;

2 етап: українського національного відродження- «культурницький» за часом збігається з першим і супроводжується з широким використанням малоросійської мови в новій українського літературі. Однак українська інтелігенція, в т. Р і Тарас Шевченко, зберігали україно- російську двомовність. Цьому сприяло відкриття в 1805 році Харківського університету, а на базі Кременецького ліцея- Київського університету

3 етап: політичний, що ознаменувався появою суспільно-політичних організацій, в т. Р Кирило Мефодіївського товариства, в якому сказано вище.

Головною, провідною тенденцією початок 19 століття в розвитку української культури, перш за все літератури і її друкарства став перехід від релігійного світогляду на позиції Просвіти, продовжив гуманістичні традиції Відродження. Нова українська література і її редагування, як складова частина книговидання, формувалася не тільки на території Малоросії, (Лівобережжя та Слобідська Україна), але і в Санкт-Петербурзі, де в 20-х-40-х роках розгортається літературно-культурна діяльність В. Гребінки, Т. Шевченка, В. Наріжного, М. Гоголя, М. Маркевича та інших.

Через посередництво К. Рилєєва, В. Жуковського, О. Пушкіна, П. В'яземського, В. Даля та інших російський класиків теми української історії все глибше проникали в літератури Російської імперії. Одним із прикладів взаємопроникнення культур є участь М. Максимовича в діяльності филосовско-естетічсекого гуртка «любомудрів» в 1823-1825 рр. до складу якого входили: В. Одоєвський, І. Киреевский, С. Шевірев, О. Хомяков.

Російські письменники продовжували і розвивали тематику української історії, глибоко висвітлюючи її в своїх творах. Так, А. с. Пушкін описав у своїй поемі бій під Полтавою, а Ф. Глінка написав оперу «Зіновій Богдан Хмельницький»; або Звільнення Малоросії і т. д. Російсько-українській культурі належить творчість Н. в. Гоголя.

Продовжуючи традиції попередніх поколінь, П. Гулак-Артемовський виступив перекладачем і редактором французької класичної поезії, фахівцем і викладачем польської мови і літератури, а як ректор Харківського Університету-організатором наукових досліджень молодих українських вчених.

Як в російських, так і в українських колах інтелігенції все більш повно затверджуються ідеї Гердера на естонському етноязика як першооснову слов'янської фольклористики. Особливе значення української мови та фольклору підкреслював М. Костомаров.

Поряд з перекладом французькою, українська поезія збагачувалася перекладами з інших мов:

- 40-е - 60-е роки «Одіссею» Гомера перевели і відредагували О. Навроцький та П. піцінскій; «Ілліду» - С. Руданський, П. ніщімскій, О. Навроцький; «Антігону» П. Ніщинський; твори Горація - О. духловіч;

- З російської мови переклади і редагування здійснювали: байки І. крилова - Л. Глібов, П. Свєнціцький, О. Мазюкевич, М. Казановіч; вірші М. Лермонтова - С. Руданський, М. старицький, В. александров; А. Пушкіна - П. куліш, М. старицький; твори Н. Некрасова - В. александров, М. старицький; вірші Кольцова, Фета, Нікітіна - П. куліш;

- З південно та західно слов'янських мов переклади і редагування здійснювали: А. МІЦЕВИЧ - П. куліш, В. александров, О. Навроцький; польського поета Т. Ленартовича - С. Руданський; серебского поета Б. Радічевіч - С. рудамекій і інші.

На перші 10-річчя XIX століття припадає поява професійного театру і нової української драматургії. Генетично вона була пов'язана з мистецькими традиціями XVI-XVIII ст. Вона чітко проглядається в драматургічному творчості М. Котляревського, зокрема його «Наталці Полтавці» (1818 г.), «Москаль-чарiвнік» (1819) та ін.

У відкритих професійних театрах Малоросії - Київ (1803), Одеса (1804), Полтава (1810), Харків (1812) переважно ставилися водевілі і мелодрами, велика частина яких була проведена і відредаговано з французької мови. (Дідро, Бомарше, Мерсьє)

В кінці 30-х років в новій українській драматургії з'являється історична тема. Початок цьому напряму поклав М.Костомаров (1817-1885). Його п'єси - «Сава Чалий» (1838), «Переяславська ніч» (1841), «Українські сцени з 1649 року», з одного боку, відображають весь трагізм в боротьбі українського народу за своє національне і державне звільнення, з іншого, стверджують його концепцію безкласовості (демократизму) українського суспільства.

Одним з центрів формування нової суспільної та художньої думки стає Харківський Університет. Тут починають видаватися перші українські журнали: «Харківський Демократ» (1816), «Український вісник» (1816-1819), «Український журнал» (1824-1825). У них часто друкувалися перекладні і відредаговані закордонні статті.

Помітний слід в українській літературі і редакторської діяльності залишив Євген Павлович Гребінка (1812-1848). Він брав безпосередню участь у звільненні з кріпацтва Т. р шевченко і видання його «Кабзаря». У 1836 році він перекладає українською мовою і редагує «Полтаву» А. с. Пушкіна, назвавши свою роботу «вільної». Широкою популярністю до наших днів користується романс Є. гребінки «Чорні очі» ( «Очі чорні, очі пристрасні ...») та інші.

В українській літературі 1820-х - 1860-х рр. поступово склався романтизм як загальноєвропейський явище. Про це заявили публікації П. Гулака-Артемовського, М. максимовича, О. Стороженка, марка Вовчка. У ньому чітко виділилося 4 основних напрямки: 1-е - фольклорне; 2-е - фольклорно-історичне; 3-е - цивільне; 4-е - псіхологолічностное.

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) - центральна особистість в українському літературному процесі XIX століття. Його творчість мала вирішальне значення в становленні і розвитку нової української літератури. Він вважав новатором у розробці тематики і художніх форм і способів літературної творчості.

Хоча його участь в діяльності Кирило-Мефодіївського братства в ході слідства і не була доведена, це не вберегло його від посилання рядовим солдатом в Оренбурзьку область з забороною писати і малювати. З 1847-го по 1857 рр. він «освоював» Оренбурзькі стіни. І все ж на засланні він написав 9 соціально-побутових поем.

В кінці березня 1858 року Т. р шевченко повернувся в Санкт-Петербург. Де решта 3 роки життя присвятив суспільно-просвітницької діяльності. Його «Кобзар» вперше був виданий в Празькому видавництві в 1876 році. Його творчість стала предметом наукових досліджень.

Значний внесок у розвиток української культури вніс Степан Васильович Руданський (1834-1873). Він увійшов до неї і як поет, і як перекладач і редактор «Іліади» «Гамера», «Енеїди» Вергілія; і як драматург, який написав в Ялті п'єсу «Чумак». У 1860 році він перекладає і редагує «Слово о полку Ігоревім» і «Краледворекую рукопис».

Процес розвитку всього українського в 2-й половині ХIХ століття йшов виключно складно, особливо після імператорських указів 1863 і 1876гг. На сторінках «Русского вісника», слов'янофільської газетою «День» стверджувалося ідея неможливості існування окремої української літератури, вважали українську мову тільки Малороссійским діалектом. Однак російські демократи А. герцен, Н. Чернишевський, М. Добролюбов підтримували право української інтелігенції на розвиток національної літератури і мови.

Аналіз показує, що більша частина творів українських прозаїків 60-х років публікувалася на сторінках журналу «Основа» (1861-1862). Тут друкувалися роботи Марка Вовчка ( «Три долі», «Не до пари», «Два сини», «Інститутка» та ін.); повісті Г. квитки-Основ'яненка; Данило Мардовца (Мордовцева). Однак для нас Д. Мордовець цікавий як редактор «Саратовских губернських відомостей». У 1870-і роки він співпрацював в журналах «Дело» і «Вітчизняні записки», «Основи». У наступні роки він, як і багато інших представників української інтелігенції, відходить від української літератури, пише повісті та романи російською мовою. Найбільшою популярністю користувався його роман «Знамення часу» (1869), де автор намалював образи нових людей і з числа радикально-демократичної інтелігенції. Їм були написані і історичні романи: «Цар і гетьман», «Великий розкол», «Лжедмитрій», «Сагайдачний», «Архімандрит-гетьман», «Булава і бунчук», «Тиміш», «Кримська неволя».

Відомими на той час були українські письменники: Михайло Чайка (Гуглінскій), Дмитро Олелькович (Митрофан Александрович), Данілл Мороз, Ганна Барвінок, Петро Кузьменко, Олекса Стороженко, М. Номис, П. Єфименко та ряд інших.

Свою точку зору на історію Запорізької Січі в кінці ХІХ століття висловив Д. і. Яворницький (1855-1940). У 1888 році була опублікована 1-я редакція його дослідження «Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу». Раніше, 1881-1882 рр. їм була написана робота «Виникнення і пристрої Запорізького коша».

Для української прози того часу було характерно 2 основних напрямки: романтична і реалістична. У романтичній прозі мало місце консервативне протягом (П. куліш, Х. Купрієнко, О. стороженко), які ідеалізували козацько-старшинське минуле, висловлювалися проти стихійно-руйнівного характеру народних рухів.

Багату творчу спадщину як український ознака, перекладач і редактор залишила Марко Вовчок (Марія Олександрівна Веленская) (1833-1907). Як перекладач і редактор за 1867-1876 рр. вона видає російською мовою 15 творів Жюль Верна.

Особливо важко формувалася редакторство народжується української журналістики. Її витоки сягають 4 травня 1816 року, коли вийшов 1-й номер газети «Харьковский еженедельник», яке проіснувало до липня 1812 року. У 1816 році в Харкові відкривається відразу 3 періодичних видань: газета «Харьковские известия», літературні журнали «Харьковский Демокрит» і «Украинский вестник». Всі вони видавалися російською мовою.

З січня 1824 року стало виходити журнал Харківського Університету «Український журнал». Він публікував прозу і поему як російських, так і українських авторів. У ньому, зокрема, наголошувалося на залежність письменників, художників від свого часу.

У 1831 році Харківська Університетська друкарня опублікувала невелику книжечку під назвами «Український альманах». Він містив 36 творів, з них 9 українською мовою пісні та 2 думи. Видавцями і редакторами альманаху були І. Срезневський та І. Росковшенко. Другий номер через відсутність коштів не увійшов.

Фактично продовжувачем альманаху стала збірка «Ранкова зірка» (в 2-х книгах). 1-я книга була надрукована в 1833 році під редакцією І. м. Петрового російською мовою; 2-я - українською, яка починалася зі вступної статті Г. Квітки-Основ'яненка «Супліка до пана іздателя». Вона стверджувала право українського народу національну літературу.

Отже, не дивлячись на всі соціально-політичні перепіткі в російському суспільстві ХIХ століття, українська етнонаціональна література продовжувала розвиватися вшир і вглиб. Даному процесу у вирішальній мірі сприяла і розвиток засобів масової інформації - газет і журналів. У всіх губернських центрах стали виходити «Ведомости». Це багатосторінковий видання широко висвітлювала всі сторони життя українського суспільства у складі Російської Імперії. Твір українських поетів і прозаїків друкувалися в московських і петербурзьких виданнях.

Російська журналістика і книговидання висунули таких знаменитих редакторів, як Н. і. новиков, І. а. Крилов, А. с. Пушкін, А. і. герцен, В. Г. Бєлінський, Н. а. Некрасов, Н. к. михайлівський та інших. Головними функціональними обов'язками редакторів стали:

- Відбір матеріалу для опублікування;

- Підготовка тексту до набору;

- Розробка супровідного апарату;

- Внесення граматичних і стилістичних поправок в рукопис за згодою авторів;

- Контрольне читання коректур і ряд інших.

Всі ці напрямки міцно увійшли в видавничу життя з 30-х - 40-х рр. ХIХ століття. В процесі затвердження даного напрямку редакційно-видавничої діяльності поступово оформлялася і розвивала 3 основних напрямки: а) розробка мовно-стилістичного аспекту; б) узагальнення редакторського досвіду; в) теоретичне обгрунтування редакційного процесу на основі осмислення поруч книгознавчих і суміжних з ними дисциплін - логіки, статистики, психології, педагогіки, теорії інформації.

Першим і вирішальним етапом в історії майбутньої книги долі її автора оформилося редакторська рішення, виходив з наступних основних факторів:

а) актуальність теми і ступінь її оригінальності;

б) місце книги в асортименті літератури по освітлюваної проблеми;

в) повнота розробки оголошеної тим;

г) відсутність проблем, заборонених цензурою, що було одним з визначальних чинників як дореформеного, так і пореформеного періодів історії літератури і книговидання, за що особисто відповідав редактор.

Виходячи з вищевикладеного можливо констатувати:

1. Розвиток української національної літератури, що стало можливо завдяки оформленню інтелігенції в особливу соціальну групу суспільство.

2. Вирішальне впливу на даний процес появи широкого кола ЗМІ в центрі і регіонах, в тому числі Малоросії.

3. Взаємопроникнення російської та української культур з їх відображенням на етнонаціональних мовами.

4. Чітке, ясне і певне оформлення положень про редакторської діяльності в книговиданні та тиражуванні видань ЗМІ.


Список рекомендованої літератури

1. хрестоматія з давньої російської літератури. Ізд.8 е ./ [упоряд. Н. к. Гудзій] .- М .: «Просвещение», 1973-528 с.

2. давня українська література: Хрістоматія / [упор. М. м. Сулима] .- К .: «Освіта», 1994-576 с.

3. розповіді російських літописів / Пер з давньоруського [наук. ред. Д. с. Лихачов] .- Новосибірськ: Новосибірське кніжн. іздат., 1995-336 с.

4. міфи стародавніх слов'ян. Велесова книга / [упоряд. А. і. Баженова, В. і. Вардугін] .- Саратов: «Надія», 1993-320 с.

5. пам'ятники літератури Київської Русі: XIII століття / [заг. ред. Л. а. Дмитрієв, Д. с. Лихачов] .- М .: Худож. література, 1981-616 с.

6. українська культура XIII- Першої половини XVII ст. У 5 т. Т.2-3 / [ред. кол. Я. д. Ісаєвіч- гол. ред., Ю. п. Ясіновській- заст. гол. ред. та інші] .- К .: «Наукова Думка».

7. возняк М. Істрорія української літератури. У 2-х кн. 2-ий вид. / Возняк М. Львів .: «Світ», 1994-560 с.

8. Грушевський М. с. Історія української літератури: В 6т., 9 кн. / Грушевський М. З.-К., Т.1, 1993-391 с .; Т.2, 1993-263 с .; Т.3, 1993-288 с.

9. жваво І. з. Українські літературні альманахи и Збірки XIX- початку XX ст. / Бойко І. З.-К .: «Наукова думка», 1967-370 с.

10. борисенко В. й. Курс української історії: з найдавнішіх часів до XX ст. 2-е вид .: Навч. посібник / Борисенко В. Й.-К .: «Либідь», 1998-616с. та інші вид. з укр. Історії.

11. Видашенко М. б. Місцямі Івана Федорова на Україні / М. б. Видашенко, Я. д. Усаєвіч, О. я. Мацюк.- Львів .: «Каліняр», 1982-123 с.

12. дей А. Видавництва української книги в XIX- початку XX ст. / Дєй А.-М .: «Книга», 1965 с. 183-191.

13. Єфремов С. Історія українського письменства / Єфремов С.-К .: «Femina», 1995-688 с.

14. Запаско Я. п. Початки українського друкарства / Я. п. Запаско, О. я. Мацюк, В. в. Стасенко.- Львів: Центр Європи 2000- 224 с.

15.Іванченко Р. р Літературне редагування 2-е вид. / Іванченко Р. р-К .: «Вища школа», 1983-248 с.

16. Ляхоцький В. Просвітітель: Відавнічо- Редакційна діяльність Івана Огієнко / митрополита / Ляхоцький В.-К .: Вид. ім. О. Теліги, 2000- 527 с.

17. Маляренко Л. л. Іван Франко редактор / Маляренко Л. л. Львів: Вид. Львів ун-ту, 1970- 116 с.

18. Накорякова К. м. Нариси історії редагування в Росії XVI- XIX ст. Досвід і проблеми / Накорякова К. м .: Изд. «ВК», 2004-99 с. Огієнко І.І. Історія українського друкарства / Огієнко І.І.-К .: «Либідь», 1994- 448 с.

19. Пащеня В. н. Історія України: Уч.- метод. допомога. У 2-х кн. 1 / Пащеня В. н .: Сімферополь: узд. ТНУ ім. В. і. Вернадського, 2008- 160 с.

20. Пащеня В. н. Історія України: Уч. метод. посібник кн. 2 / Пащеня В. н.- Сімферополь: узд. ТНУ ім. В. і. Вернадського, 2008- 232 с.

21. Пащеня В. н. Історія книжкової справи і друкарства в Україні / Пащеня В. н.- Сімферополь КІІПТ УАП, 2012- 262 с.

22. Різун В. в. Літературне редагування / Різун В. ст.-К .: «Либідь», 1996- 240 с.

23. Тимошик М. Історія видавничої справи / Тимошик М.-К .: «Наша культура і наука», 2003 348 с.

24. Чижевський Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму / Чижевський Д.- Тернопіль: «Феміна», 1994- 480 с.

Програма дає структуровану основу для розробки ПОС і ППР на будь-які об'єкти

Методологічною основою програми є три взаємопов'язаних системи. Перша з них містить тематичні блоки і структуровані щодо них цільові завдання. Друга система по своїй суті є розвиненою базою знань, що включає в себе нормативний і довідково-методичний апарат, необхідний для чіткого формування вхідних і вихідних даних, що відповідають поставленим цільовим завданням. Третя система включає в себе програмні модулі для автоматизованого вирішення конкретних завдань ПОС і ППР.

Цільові завдання, які вирішуються з використанням програмних засобів, розподілені по тематичними блоками. Такими блоками є:

1. Календарний план виконання робіт по об'єкту (будівлі, споруди або його частини).

2. Будівельний генеральний план.

3. Технологія виробництва робіт.

4. Геодезичні роботи.

5. Охорона праці, техніка безпеки.

6. Пояснювальна записка.

Тематичні блоки представлені в головному меню програми.

У кожен блок включений набір завдань, сформований за предметними ознаками. Цей набір завдань в свою чергу формує наступний рівень меню програми. Меню конкретного завдання має уніфіковану форму і включає «Вимоги до складу і вихідної інформації», «Приклади», «Нормативно-методичні матеріали» и "Рішення завдання". Остання позиція є програмний модуль, що автоматизує рішення даного конкретного завдання і працює або з графічною інформацією в середовищі AutoCAD, Або виконує необхідні розрахунки. Деякі програмні модулі мають в своєму складі і розрахункові, і графічні компоненти. Графічні модулі програми реалізовані як надбудова над графічним пакетом AutoCad останніх версій, розрахункові модулі програми працюють в середовищі FoxPRO і C ++. Є можливість редагування всіх отриманих графічних і текстових документів засобами AutoCad.
 програмні модулі |  огородження |  Нормативно-методичні бази даних (по всіх майданчиках ПОС і ППР) |  Вибір і прив'язка вантажопідіймальних механізмів |  огородження |  Машини та механізми. Нормативні документи. Методичні матеріали ППР |  Умовні позначення |  Земляні роботи |  Формування набору котлованів з укосами |  Завдання рельєфу місцевості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати