Головна

Основи і методика розрахунку циркуляції

  1.  II. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН
  2.  II. Система дієслівних форм. Основи дієслова.
  3.  III. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  4.  IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  5.  X. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ
  6.  XIII. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
  7.  А Основні положення розрахунку

Метою розрахунку природної циркуляції є визначення кількісних характеристик циркуляції: швидкості ш0 і кратності циркуляції и  , А також недогріву до кипіння  . Якщо отримані розрахунком значення , и  задовольняють рекомендаціям, виробленим практикою, то можна визначити справжню площа прохідного перетину опускних труб для проходу в них води в кількості  при .

Розрахунок циркуляції виконують для котла готової конструкції після завершення теплового розрахунку.

На прикладі найпростішого контуру циркуляції, що складається з одного ряду підйомних і одного ряду опускних труб (див. Рис. 4.4), розглянемо основний принцип розрахунку. Його виконують методом послідовних наближень. В ході розрахунку вирішуються два рівняння: основне рівняння циркуляції  і рівняння матеріального балансу .

Основне рівняння циркуляції вирішується графоаналітичним методом. Для цього задають три значення кратності циркуляції в контурі  і за формулою  визначають три значення витрати води в опускних трубах. Тут витрата пара, або паропроизводительность,  , де Q - Тепловоспріятіе обігрівається підйомного ряду;  - Прихована теплота пароутворення при дaвлeніі в котлі.

За рівняння (4.26), знаючи  знаходять три значення недогріву води до кипіння в верхньому барабані .

 

Мал. 4.5. Гідравлічні характеристики підйомних (а),

опускних (б) труб і графічне рішення рівнянь

циркуляції стосовно однорядні контуру (в)

Для кожного  визначають швидкість води в опускних трубах  , де  - Прийнята площа перетину опускних труб. Користуючись рівнянням (4.22), знаходять гідравлічний опір в опускних трубах  і будують графічну залежність  , яка називається гідравлічної характеристикою опускних труб (Рис. 4.5, б).

Потім визначають три значення швидкості циркуляції  , де  - Витрата води в трубах обігрівається підйомного ряду;  - Площа перерізу труб підйомного ряду. Далі за рівнянням (4.22) обчислюють три значення гідравлічного опору в підйомних трубах  або  . При цьому враховується наявність пара в потоці і його вплив на .

Тепер можна визначити три значення рушійного напору  . Висота паросодержащей частини труб підйомного ряду  знімається з креслення, якщо відома висота еконо-майзерного ділянки  . величини и  визначають за спеціальними методиками в залежності від відомих и  (або  ).

В кінці розрахунку знаходять три значення корисного напору  і будують графік залежності  , який називається циркуляційної характеристикою підйомних труб (Рис. 4.5, а). Ця характеристика має падаючий характер, так як з ростом  кількість пара, виробленого в підйомних трубах при постійному їх обігріві, зменшується, а отже, зменшується і висота паросодержащей частини труб  , Збільшується щільність суміші  і знижується рушійний натиск  . хоча  зі зменшенням паропродуктивності теж зменшується, проте  знижується сильніше, ніж  , І значення  зі збільшенням  зменшується.

Для вирішення основного рівняння циркуляції і рівняння матеріального балансу треба поєднати графіки, зображені на рис. 4.5, а і 4.5, б (Див. Рис. 4.5, в). Тоді в точці перетину М кривих и  , Званої робочої точкою, виконуються необхідні умови: и  . Розрахунок закінчено.

За цими даними можна визначити кратність циркуляції  , Швидкість циркуляції  і розрахункової площі перетину опускних труб  , Необхідну для пропуску води  при .

В котлах є кілька підйомних рядів, що замикаються на єдиний не обігрівається опуск. Це не змінює суті розрахунку. Спочатку розраховують кожен підйомний ряд (як це робилося вище), а потім об'єднують дані і будують єдину циркуляційну характеристику всіх підйомних труб  . Її перетин з кривою  визначає єдину робочу точку М для багаторядного контуру циркуляції. При цьому створюється можливість розрахувати значення К и  для кожного підйомного ряду.

 
 теплові втрати |  Теплообмін в паровому котлі |  Приклад теплового розрахунку допоміжного парового котла |  допоміжного котла |  допоміжного котла |  Середні ізобарну об'ємні теплоємності повітря і газів |  До визначення ентальпії продуктів згоряння |  Аеродинаміка потоку в газовоздушном тракті |  Визначення аеродинамічних опорів при русі повітря і газів |  Визначення потужності котельного вентилятора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати