На головну

Лекальні криві

  1. Криві байдужості опуклі до початку координат.
  2. Скільки горизонтальних ділянок на кривій охолодження сплаву заліза з 0,005 % вуглецю?
  3. Як готують до використання підручні засоби захисту шкірних покривів?

Лекальними називаються криві, які викреслюються за допомогою лекала по попередньо знайденим точкам ( для викреслювання різних технічних деталей ).

Лекала – спеціальні лінійки з криволінійними кромками.

До лекальних кривих відносяться : еліпс, парабола, гіпербола, синусоїда тощо.

1. Побудова еліпса.

З центру О еліпса проводять два кола, діаметри яких дорівнюють заданим ві-сям АВ і СD.

Більше коло ділять на рівні частини, наприклад на 12, і точки ділення з’єд-нують з центром О.

Проведеними радіусами мале коло також ділиться на те ж число рівних частин.

З точок 1 , 2 , … більшого кола про-водять вертикальні відрізки паралельно малій вісі еліпса СD, а з точок 1', 2',… – – горизонтальні відрізки паралельно великій вісі еліпса АВ.

Перехрещення відповідних відрізків дають точки еліпса І , ІІ , … . Отри-мані точки з’єднують плавною кривою.

2. Побудова параболи за заданою віссю ОБ , вершиною О і точкою, що лежить на параболі А .

Будують прямокутник АВОС, вер-шинами якого є точки О і А.

Відрізки ОС і СА ділять на рівне число частин, наприклад на 5.

Точки нумерують у напрямку, ука-заному стрілками.

Вершину О з’єднують з точками 1, 2, 3, 4, що лежать на прямій СА, а через точки 1', 2',3',4'проводять прямі, паралельні вісі СА.

Перехрещення одноіменних прямих дають точки, які належать параболі.

3. Побудова параболи , дотичної у точках Аі Вдо двох прямих, що перетинаються .

Відрізки ОА і ОВ ділять на однакову кількість рівних частин, нумерують точки, як показано на рисунку ( в на-прямі стрілок ) і однойменні точки з’єднують прямими.

Крива, яка виходить із точок А і В та огинає отриманий пучок прямих ( до-тична до них ), і буде параболою.

   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Міністерство аграрної політики і продовольства | України | Креслярські інструменти і обладнання. | Суцільні лінії | Штрихові лінії | Штрих-пунктирні лінії | Шрифти креслярські | Нанесення розмірів | Конусність | Проектування площин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати