Головна

Системи автоматичного телефонного зв'язку

  1.  A - c заземленою середньою точкою котушки зв'язку, б - з підключенням тракту ДХ, СХ, KB
  2.  A) Попереджувальний світловий і звуковий сигнал гальмівної системи
  3.  A. з незрілістю поворотно-противоточной системи
  4.  GSM- глобальна система мобільного зв'язку
  5.  I Налаштування параметрів системи
  6.  I.2.7. Єдність античної римської правової системи
  7.  II. Внутрішні чинники розвитку виробничої мікросистеми

Автоматична телефонна станція (АТС) складається з автоматичної коммутаці-

ної системи, джерел живлення і допоміжних пристроїв. За допомогою источни-

ков харчування постійного струму забезпечуються всі елементи АТС електроенергією необхідної якості.

Допоміжні пристрої призначені для контролю і перемикання источ-

ників харчування і елементів комутаційної системи в процесі експлуатації АТС.

Основою АТС і найскладнішою її частиною є комутаційна система, про-

щая структурна схема якої показана на рис. 16.4.

Мал. 16.4. Структурна схема АТС: ТА 1 ... ТАN - телефонні апарати; АК1 ... АКN - абонентські комплекти; КУ - комутаційний пристрій; ШК1 ... ШКN -

шнурові комплекти; КСЛ - комплект з'єднувальних ліній; СВУ - сигнально-визив-

ве пристрій; ОУУ - загальне пристрій управління

Кожен телефонний апарат ТА і абонентська лінія зв'язку АЛ підключені в АТС до свого абонентському комплекту АК, а через нього - до своїх контактів коммутаці-

ційного пристрою КУ.

Кожна сполучна лінія зв'язку СЛ з іншими телефонними станціями під

Ключі в АТС до свого комплекту сполучних ліній КСЛ, а через нього - до своїх контактів комутаційного пристрою.

Кількість абонентських комплектів визначає максимальне число N абонент-

ських ліній, які можуть бути підключені до АТС, і називається ємністю АТС.

Кількість комплектів з'єднувальних ліній визначає число ліній зв'язку, до-

торимі АТС може бути пов'язана з іншими телефонними станціями.

Кожен абонентський комплект разом з підключеними до нього лінією і телефон-

вим апаратом має свій кодовий номер телефону.

Число цифр в кодових номерах - значность номерів визначається ємністю судно-

виття АТС, а в міських АТС - сумарною місткістю всіх АТС міста.

При ємності АТС до десяти абонентів досить використовувати однозначні номі

ра 0 1, 2, ..., 9; при ємності від 10 до 100 абонентів номера повинні бути двозначними від 00 до 99; при ємності від 100 до 1000 необхідні тризначні номери від 000 до 999.

Всі комплекти з'єднувальних ліній і підключення до них лінії, соедіняю-

щие АТС з однієї телефонною станцією, мають, як правило, один кодовий номер, а його значность в суднових АТС на одиницю менше значности абонентських номерів.

За допомогою комутаційного пристрою АТС створюються тимчасові з'єднання абонентських і сполучних ліній з загальними пристроями управління ОУУ і з шну-

світовими комплектами ШК.

За допомогою кожного шнурового комплекту забезпечується з'єднання між лю

бимі двома підключеними до комутаційного пристрою лініями зв'язку і створюється один розмовний тракт.

Число шнурових комплектів залежить від ємності АТС. Чим більше ємність АТС, тим рівномірніше розподіляється в часі кількість одночасних розмов.

Тому в суднових АТС зазвичай кількість шнурових комплектів становить:

3 - при ємності станції 10; 4 - при ємності 20; 5 - при ємності 40; 8 - при ємності 80.

Сукупність шнурового комплекту, комутаційних і керуючих приладів АТС, зайнятих при встановленні одного телефонного з'єднання (тракту) між будь-якими двома абонентами, називають шнурової парою, або скорочено шнуром.

Сигнально-викличний пристрій СВУ генерує змінні напруги 60 - 90 В при 25 Гц і 4 - 8 В при 425 - 450 Гц і виробляє їх умовну періодизацію для посилки сигналів від АТС до телефонних апаратів.

Автоматичне управління з'єднаннями забезпечується за допомогою абонент-

ських комплектів, загальних керуючих пристроїв і шнурових комплектів по кодірован-

вим командам абонентів, що надходять на АТС по лінії зв'язку від телефонного апарату при знятті мікротелефонної трубки і при наборі номера.

У початковому стані «очікування» до всіх абонентських ліній через елементи їх абонентських комплектів підключений джерело живлення АТС, але постійний струм по ним не протікає, так як в телефонних апаратах послідовно з дзвінком включений конденсатор.

Абонент викликає АТС зняттям мікротелефонної трубки, коли в телефонному ап

Параті комутується ланцюг постійного струму, а по лінії і елементам абонентського комп

лекта починає протікати постійний струм. При протіканні постійного струму в лінії про-

виходить спрацьовування абонентського комплекту, за допомогою якого замикається ланцюг з-

відповідного входу загальних керуючих пристроїв і передається їм таким чином ін-

формація про надходження виклику від абонента.

У загальних керуючих пристроях виявляється незайнятий вільний шнурової комплект і забезпечується з'єднання його входу через комутаційне пристрій з або-

Нентськая комплектом і лінією абонента.

Коли зайняті абонентом елементи АТС прийдуть в стан готовності до набору номера, тоді від сигнально-викличного пристрою через шнурової комплект в лінію ви-

зувати абонента надсилається сигнал відповіді АТС «Готово» - безперервний сигнал ча

простотою 425 - 450 Гц.

За сигналом відповіді АТС набирають кодовий номер абонента, що викликається; за до-

гою керуючих пристроїв, що входять в шнурової комплект або в загальні керуючі пристрої, сприймається інформація, через комутаційне пристрій з'єднується вихід шнурового комплекту з абонентським комплектом абонента і произво-

диться проба його зайнятості.

Якщо абонент зайнятий іншим з'єднанням, що визначається по стану

ню елементів його абонентського комплекту, то тому, хто телефонує від сигнально-викличного пристрою через шнурової комплект надсилається сигнал «Зайнято» - частий переривчастий сигнал частотою 425 - 450 Гц.

Якщо ж абонент вільний, то через шнурової комплект і коммута-

ционное пристрій до лінії абонента підключається джерело змінного струму напругою 60 - 90 В частотою 25 Гц від сигнально-викличного пристрою і источ-

ик харчування АТС.

Оскільки трубка з телефонного апарату абонента не знята, то по чи

ванні і відповідних елементів шнурового комплекту протікає тільки змінний струм - йде виклик від АТС абоненту. Одночасно абонентові буде надісланий тональний сиг-

готівка контролю посилки виклику.

При знятті абонентом трубки в його телефонному апараті отключает-

ся дзвінок і замикається ланцюг постійного струму - по ланцюгу здійснити дзвінок шнурового кому

комплектів починає протікати постійний струм.

Перебіг постійного струму по ланцюгу виклику АТС сприймає як відповідь абонен-

та. При цьому від ліній відключається сигнально-викличний пристрій і підключаються елементи шнурового комплекту, за допомогою яких забезпечується створення та утримання через комутаційне пристрій розмовного з'єднання між лініями визивающе-

го та абонент.

Після закінчення розмови, коли один з абонентів кладе мікротелефонну трубку, в його телефонному апараті розмикається ланцюг постійного струму між проводами лінії, що сприймається шнуровим комплектом як сигнал про закінчення розмови - «Відбій». При цьому другому абоненту від АТС надсилається сигнал «Зайнято», що пропонує покласти трубку. Після відбою все зайняті прилади АТС повертаються в початковий стан «очікування».

Показана на рис. 16.4 структурна схема і описаний загальний порядок установле-

ня сполук характерні для всіх суднових АТС. Всі АТС в загальному випадку виконують такі операції:

1. приймають дзвінки від абонентів;

2. виробляють пробу зайнятості шнурових комплектів і сполучних шляхів в

комутаційному пристрої;

3. підключають вільні шнурові комплекти до ліній викликають абонен-

тов;

4. посилають абонентам відповідь АТС про готовність до встановлення з'єднань;

5. приймають кодові команди - набір номера від абонентів на встановлення

необхідних з'єднань;

6. виробляють пробу зайнятості з'єднувальних шляхів і ліній зв'язку викликаються

абонентів, посилають сигнали зайнятості або виклику і контролю проходження виклику або-

нентам;

7. приймають сигнали відповіді на які ви телефонуєте, встановлюють і удержіва-

ють розмовне з'єднання між абонентами;

8. приймають команди відбою від абонентів і повертають прилади АТС в початковий стан «очікування».

У суднових АТС використовуються різні комутаційні і керуючі прилади, джерела живлення і генератори сигналів, різні способи управління і встановлення з'єднань.

На сучасних судах широко застосовуються електронні цифрові АТС. вони

відрізняються підвищеною надійністю і забезпечують високу якість прийому-переда

чи мови.
 функціональні клавіші |  клавіші управління |  Чергова система сигналізації ВАА-40 |  Панель ВАТ-425 в ЦПУ (на містку) |  Зовнішній вигляд |  Загальна характеристика |  Система сепарації і контролю трюмна-баластних вод типу СК-10 |  Система вимірювання та контролю чистоти трюмна-баластних вод типу БВАМ |  Основні відомості |  Класифікація систем телефонного зв'язку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати