Головна

Коротка характеристика типів схем

  1.  Cудебнік 1497 г. Загальна характеристика
  2.  Cудебнік 1550 г. Загальна характеристика, система і джерела
  3.  I. Коротка характеристика групи займаються
  4.  I. Загальна характеристика категорії стану як частина мови
  5.  I. Загальна характеристика саморегулювання в економіці Росії.
  6.  II. 1. Загальна характеристика поведінки неповнолітніх
  7.  II. Лексико-граматичні розряди імен числівників. Їх характеристика.

структурна схема визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення і взаємозв'язки.

Мал. 1. Структурна схема електроприводу

На цих схемах прямокутниками зображують основні функціональні частини електроприводу із зазначенням стрілками напрямки сигналів управління і зворотних зв'язків. Найменування елементів установки вказують всередині прямокутників.

Як приклад на рис. 1 наведено структурну схему автоматизованого електроприводу постійного струму, де AS - задає пристрій; AW - підсумовує елемент; U - керований перетворювач; М - електродвигун; ПУ - передавальний пристрій; ІВ - виконавчий орган робочої машини і BV - датчик зворотного зв'язку по швидкості.

Ці схеми розробляються на початковому етапі проектування електроприводів, а в умовах експлуатації - для загального ознайомлення з електроприводом.

В електротехніці структурна схема позначається «Е1».

функціональні схеми служать для роз'яснення процесів, що протікають в від-

слушних функціональних ланцюгах електроприводу або в електроприводі в цілому.

Окремі елементи допускається зображати прямокутниками. Всі елементи повинні мати найменування, позначення або тип і з'єднуватися між собою функцио-

національними зв'язками або конкретними сполуками. Електричні з'єднання (кабелі, дроти) зображуються одинарними прямими лініями, механічні - пунктирними або здвоєними паралельними лініями.

Мал. 2. Функціональна схема електроприводу

На рис. 2 наведені такі позначення: СІФУ - система імпульсно-фазовий

го управління тиристорами перетворювача U; BR - тахогенератор; RP - задає потен

ціометр; А - підсилювач; LM - обмотка збудження двигуна М.

Ці схеми використовують для вивчення принципів роботи електроприводів, а так

ж за її налагодження, контроль і ремонті в процесі експлуатації.

В електротехніці функціональна схема позначається «Е2».

Принципова (повна) схемавизначає повний склад елементів і зв'язків між ними і дає детальне уявлення про принципи роботи електроприводу.

Мал. 3. Принципова електрична схема електроприводу

Самі елементи в схемі зображаються за допомогою умовних графічних позначення

чений і мають у своєму розпорядженні в порядку, що полегшує читання схеми, без врахування дійсного розміщення їх в установці або виробі (рознесеним способом).

Кожному елементу на схемі присвоюється буквено-цифрове позиційне про-

значення, складене з літерного позначення і порядкового номера, наприклад КМ2 (контактор електромагнітний, другий номер).

Оскільки елементи схеми зазвичай зображують рознесеним способом, наприклад

заходів, котушка контактора - в одному місці, а його контакти - в іншому, необхідно, щоб всі його частини (котушки, головні і допоміжні контакти) мали один і той же пози-

ционное позначення, присвоєне даному елементу, а саме: якщо котушка контактора позначена КМ2 (КМ - загальне позначення котушок електромагнітних контакторів, 2 - порядковий номер контактора в схемі електроприводу), то контакти цього контактора позначаються як КМ2.1, КМ2.2, КМ2. 3 і т.д. (Тобто 1-й, 2-й, 3-й і т.д. контакт в схемі електроприводу).

У принципових схемах комутаційні елементи показують для електро-

приводів в відключеному стані:

1. контакти електромагнітних контакторів і реле - в положенні, відповідаю

щем знеструмленими станом втягує котушки;

2. контакти апаратів захисту - в положенні, в якому вони знаходяться до сра-

бативанія захисту;

3. контакти контролерів і командоаппаратов - в нульовому положенні аппара-

тов і при відсутності механічного впливу на них;

4. рубильники та автомати - в відключеному стані.

У принципових схемах виділяють два види електричних ланцюгів:

1. Основні;

2. допоміжні.

К головним відносять ланцюга, призначені для подачі електроенергії до машини або іншій частині установки з метою перетворення одного виду енергії в інший або для

зміни її параметрів. Зазвичай до головних відносять ланцюга обмоток якорів двигунів постійного струму, обмоток статорів асинхронних двигунів і т.п. Токи в таких ланцюгах складають десятки і сотні ампер. На практиці такі ланцюга також називають «силові» або «ланцюга сильного струму».

До допоміжних відносять ланцюга керуючих, що підсилюють і інформаційних

них пристроїв. Зазвичай до таких ланцюгах відносять ланцюга котушок контакторів і реле, сигнальний

них лампочок і т.п. Токи в таких ланцюгах складають від десятих частки ампера до декількох ампер. На практиці такі ланцюга також називають «ланцюга слабкого струму».

У принципових схемах електроприводів постійного струму головні ланцюги оби

чно викреслюють в верхньої частини креслення, Допоміжні - нижче головного ланцюга.

У схемах електроприводів змінного струму ланцюга головні ланцюга зображають в лівій частині креслення, Допоміжні - в правій.

допоміжні ланцюги являють собою паралельні розгорнуті (зазвичай горизонтальні) лінії з різними полюсами на кінцях при постійному струмі і з раз

особистими фазами на кінцях при змінному струмі.

Для більшої наочності головні ланцюга слід показувати жирними лініями, ланцюги управління - тонкими. Елементи, включені в ланцюг, викреслюють лініями тієї ж товщини, що і ланцюг.

Допускається функціональні групи і частини схеми виділяти штріхпунктір-

ної лінією.

Для спрощення схеми рекомендується кілька ліній зв'язку зливати в загальну чи

ню (Групову) з нумерацією кожної лінії на обох кінцях однаковими числами.

На схемах призводять текстову інформацію, що містить різні пояснення (наприклад, найменування сигналів і функціональних груп, таблиці комутації багато

позиційних перемикачів).

Мал. 4. Розгортка замикання контактів командоаппарата

Якщо в якості поста управління використаний командоконтролер, на схемі при

водять розгортку з позначенням контактів і положень командоаппаратов (рис. 4). на за

поневіряння того чи іншого контакту в будь-якому положенні (1-м, 2-м або 3-м) вказує

жирна крапка на вертикалі, що відповідає даному положенню. Наприклад, на рис. 4

контакт К1 замкнутий тільки в положенні «0» (в нульовому), контакт К2 замкнутий тільки в

1-м, 2-м і 3-м положеннях в напрямку «Підйом» і розімкнути у всіх інших.

Можливий наступний порядок читання принципових схем електроприводу:

1. дають коротку характеристику всіх використовуваних в електроприводі електричного

ських машин і апаратів;

2. розглядають головні ланцюги і ланцюги управління. За призначенням включених

в кожну ланцюг елементів визначають способи пуску, регулювання швидкості і торможе-

ня, а також види захисту елементів приводу від аварійних режимів роботи;

4. за допомогою таблиці комутації контактів поста управління виявляють обте-

камие струмом ланцюга, а отже, і режими роботи електроприводу при різних по-

положеннях штурвала або рукоятки поста управління.

Принциповими схемами користуються для вивчення принципів роботи електро

приводів, а також за її налагодження, контроль і ремонті. Схеми служать підставою для розробки інших конструкторських документів, наприклад, схем з'єднань (монтажних) і креслень. Для полегшення переходу від принципової схеми до схеми з'єднань позначення всіх елементів на обох схемах повинні строго відповідати один одному.

В електротехніці принципова схема позначається «Е3».

Схема з'єднань (монтажна) показує з'єднання всередині складових частин вироби (шаф управління, магнітних станцій і т.п.) і визначає проводи, джгути, трубопроводи, якими здійснюються ці з'єднання, а також місця їх присівши

єднання і введення (плати, затискачі, роз'єми і т.п.).

Мал. 5. Схема з'єднань електроприводу (відповідає схемі на рис. 4)

Схемами з'єднань користуються при розробці інших конструкторських документів, в першу чергу креслень, що визначають прокладку і способи кріплення проводів, джгутів, кабелів або трубопроводів у виробі, а також для виконання приєднань. Схеми використовуються також при контролі, експлуатації та ремонті изде-

лий в процесі експлуатації.

В електротехніці схема з'єднань позначається «Е4».

схема підключень показує зовнішні підключення складових частин електро-

тропрівода з визначенням сполучних проводів і кабелів електроприводу.

На схемах підключень панелі, шафи управління і ін., Викреслюють у вигляді порожніх прямокутників або зовнішніх обрисів, а їх вхідні елементи, наприклад, кабелі тощо, показують умовними графічними зображеннями.

Схемами користуються при розробці інших конструкторських документів, а так-

ж для виконання підключень виробів і при їх експлуатації.

Мал. 6. Схема підключень електроприводу (відповідає схемам на рис. 4 і 5)

В електротехніці схема підключень позначається «Е5».

Загальна схема

На загальній схемі зображають пристрої і елементи, що входять до комплексу, а також з'єднують їх дроти, джгути і кабелі. Пристрої й елементи зображують у вигляді прямокутників, Допускається зображати елементи (обмотки статора, резистори,

діоди) у вигляді умовних графічних позначень або спрощених зовнішніх обрисів, а пристрої (підсилювачі, генератори і т.п.) - у вигляді спрощених зовнішніх обрисів.

Схемами користуються при виконанні монтажних, налагоджувальних і ремонтних робіт.

В електротехніці схема позначається «Е6».

Схема розміщення визначає відносне розташування складових час-

стей вироби (установки), а при необхідності також джгутів, проводів, кабелів, трубопроводів

проводів і т.п.

Схеми розташування можуть бути виконані на розрізах конструкцій, розрізах або планах приміщень або в аксонометрии.

Схемами користуються при розробці інших конструкторських документів, а також при експлуатації і ремонті вироби.

Схемами користуються при розробці інших конструкторських документів, а також при експлуатації і ремонті вироби.

В електротехніці схема позначається «Е7».

Об'єднанасхема - схема, коли на одному конструкторському документі ви-

виконують схеми двох або декількох типів, випущених на один виріб.

Схемами користуються при розробці інших конструкторських документів, а також при експлуатації і ремонті вироби.

Найменування і код об'єднаної схеми визначається її видом і об'едіненни-

ми типами схем, наприклад, схема електрична з'єднань і підключення - Е0, схема

гідравлічна структурна і принципова Г0, і т.д ..

 
 реле рівня |  Стрічкові гальмівні пристрої |  Дискові гальмівні пристрої широко застосовуються в електроприводах суднових |  Колодкового гальма з електромагнітним приводом |  Колодкового гальма з електрогідравлічним приводом |  Основні відомості |  Елементна основа систем управління |  Мікропроцесорні системи управління. Основні відомості |  Структурна схема мікропроцесорної системи управління електропрі- |  архітектура мікропроцесора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати