На головну

І ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

  1.  II. Внутрішні чинники розвитку виробничої мікросистеми
  2.  II. Порядок ПРОВЕДЕННЯ ідентифікації ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (АБО) НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  3.  III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИПРОБУВАНЬ) І ИЗМЕРЕНИЙ ідентифікувати ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (або) небезпечних ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  4.  Аналіз виконання виробничої програми підприємства.
  5.  Аналіз використання виробничої потужності підприємства
  6.  Аналіз стану і розвитку науково-технічного рівня, технології і використання виробничої потужності
  7.  Аналіз формування виробничого потенціалу і виконання виробничої програми. Маркетинговий аналіз факторів виробництва.

2.1. Класифікація небезпечних виробничих
 і шкідливих виробничих факторів праці

На підприємствах і в освітніх установах працюють можуть піддаватися впливу різних небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Шкідливий виробничий фактор - фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працюючого за певних умов може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я потомства.

Небезпечний виробничий фактор - фактор середовища і трудового процесу, який може бути причиною гострого захворювання або раптового різкого погіршення здоров'я, смерті.

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори поділяються за ГОСТ 12.0.003 на наступні класи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

Фізичні фактори - рухомі машини і механізми, підвищені рівні шуму і вібрацій, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, недостатня освітленість, підвищений рівень статичної електрики, підвищене значення напруги в електричному ланцюзі і інші.

Хімічні фактори - речовини і сполуки, різні за агрегатним станом і володіють токсичною, дратівливим, сенсибілізірующим, канцерогенну і мутагенну впливом на організм людини і впливають на його репродуктивну функцію.

Біологічні фактори - патогенні мікроорганізми (бактерії, ви-

руси і інші) і продукти їх життєдіяльності, тварини і рослини.

Психофізіологічні чинники - фізичні перевантаження (статичні і динамічні) і нервово-психічні (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

Небезпечні і шкідливі фізичні виробничі фактори поділяються на такі:

- Рухомі машини і механізми: рухомі частини виробничого обладнання; пересуваються вироби, заготовки, матеріали; руйнуються конструкції; обрушуються гірські породи;

- Підвищені запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- Підвищені рівні шуму, вібрації, інфразвукових коливань і ультразвуку на робочому столі;

- Підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різкі зміни;

- Підвищені або знижені вологість і іонізація повітря;

- Підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

- Підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- Підвищені рівні статичної електрики, електромагнітних випромінювань, електричного і магнітного полів;

- Відсутність або недостатність природного світла;

- Недостатня освітленість робочої зони;

- Підвищена яскравість, знижена контрастність світла;

- Прямий і відбитий блискіт;

- Підвищена пульсація світлового потоку;

- Підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;

- Гострі кромки, задирки і шорсткості на поверхнях заготовок, інструментів та обладнання;

- Розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

Небезпечні і шкідливі хімічні виробничі фактори поділяються:

- За характером впливу на організм людини: токсичні, дратівливі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, що впливають на репродуктивну функцію;

- По шляху проникнення в організм людини: через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірні покриви і слизові оболонки.

Небезпечні і шкідливі біологічні виробничі фактори включають в себе такі біологічні об'єкти:

- Патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби і т. Д.);

- Мікроорганізми (рослини і тварини).

Небезпечні і шкідливі психофізіологічні виробничі фактори за характером дії поділяються на:

- Фізичні перевантаження;

- Нервово-психічні перевантаження.

На рис. 1 представлена ??класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Ця класифікація потрібна для виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які можуть мати або мають місце на виробництві та, в кінцевому підсумку, для повної нейтралізації або зменшення цих факторів.

Один і той же небезпечний і шкідливий виробничий фактор за природою своєї дії може належати одночасно до різних класів, перерахованим вище. Вибір методів і засобів забезпечення безпеки повинен здійснюватися на основі виявлення цих факторів, притаманних тому чи іншому виробничому обладнанню або технологічним процесом. Дуже важливо вміти ідентифікувати небезпеку, т. Е. Виявити і визнати, що небезпека існує, і визначити її характеристики.

Відповідно до керівництвом Р.2.2.755-99 «Гігієнічні критерії оцінки умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» умови праці за ступенем шкідливості і небезпеки класифіковані на чотири класи:

1-й клас - оптимальні умови праці;

2-й клас - допустимі умови праці, які можуть викликати функціональні відхилення, але після регламентованого відпочинку організм людини приходить в нормальний стан (оптимальний і допустимий класи відповідають нормальним умовам праці);

3-й клас - шкідливі умови праці, що характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні норми. Вони надають несприятливу дію на працюючого і можуть негативно впливати на потомство. Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних норм і вираженості змін в організмі працюючих поділяються, в свою чергу, на чотири ступені шкідливості і небезпеки (3.1; 3.2; 3.3; 3.4).

1 ступінь 3-го класу (3.1) - умови праці, що характеризуються такими відхиленнями шкідливих факторів від гігієнічних нормативів, які викликають функціональні зміни, що відновлюються, як правило, при більш тривалому (ніж до початку наступної зміни) перериванні контакту з шкідливими факторами і збільшують ризик ушкодження здоров'я.

2 ступінь 3-го класу (3.2) - рівні шкідливих факторів, що викликають стійкі функціональні зміни, що призводять у більшості випадків до збільшення виробничо обумовленої захворюваності (що проявляється підвищенням рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та, в першу чергу, на ті хвороби, які відображають стан найуразливіших органів і систем для даних шкідливих факторів), появи окремих ознак або легких (без втрати професійної працездатності) форм професійних захворювань, що виникають після тривалої експозиції (часто після 15 і більше років.

3 ступінь 3-го класу (3.3) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів, вплив яких призводять до розвитку, як правило, професійних захворювань легкого та середнього ступенів тяжкості (з втратою професійної працездатності) в період трудової діяльності, зростання хронічної (виробничо обумовленої) патології, включаючи підвищені рівні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

4 ступінь 3-го класу (3.4) - умови праці, при яких можуть виникати важкі форми професійних захворювань (з втратою загальної працездатності), відзначається значне зростання числа хронічних захворювань і високі рівні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

4-й клас - небезпечні (екстремальні) умови праці, при яких протягом робочої зміни, невеликого проміжку часу створюється загроза для життя, високий ризик виникнення важких і гострих професійних уражень. Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4 клас) не допускається за винятком ліквідації аварійних ситуацій, проведення ремонтних робіт, при цьому робота повинна проводитися у відповідних засобах індивідуального захисту та при строгому дотриманні регламентованих для цих цілей режимів.

Травмобезопасность оцінюється 1, 2 або 3 класом (без ступеня небезпеки).

Відповідно до Положення про порядок проведення атестації, робочі місця оцінюються за трьома основними критеріями: гігієнічна оцінка існуючих умов і характеру праці; оцінка травмобезопасности робочих місць; облік і оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуального (колективного) захисту, навчання та ін.

Гігієнічна оцінка існуючих умов і характеру праці проводиться на основі інструментальних вимірювань фізичних, хімічних, біологічних і психофізіологічних факторів. Класифікація цих факторів наведена в ГОСТ 12.0.003 ССБТ. Перелік (з кодами) шкідливих виробничих факторів, наведених в Положенні про порядок проведення атестації робочих місць, використовується попередньо при визначенні тих чи інших факторів, притаманних тому чи іншому робочому місцю. Після вимірювань визначається клас умов праці на робочому місці. Найбільш трудомістка робота - це визначення класу умов праці за показниками важкості трудового процесу і напруженості праці. Основними показниками важкості трудового процесу є:

- Фізична динамічне навантаження;

- Маса що піднімається і переміщуваного вантажу вручну;

- Стереотипні робочі руху;

- Статичне навантаження;

- Робоча поза;

- Нахили корпусу;

- Переміщення в просторі.

Кожен із зазначених факторів трудового процесу визначається за методикою, викладеною в керівництві Р.2.2.755-99 «Гігієнічні критерії оцінки умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

Загальна оцінка тяжкості трудового процесу проводиться на основі всіх наведених показників. При цьому спочатку встановлюється клас по кожному виміряного показника і вноситься до протоколу, а остаточна оцінка важкості праці встановлюється за найбільш вразливому, віднесеній до найбільшого класу. При наявності двох і більше показників класу 3.1 і 3.2 загальна оцінка встановлюється на одну ступінь вище.

До основних показників напруженості трудового процесу відноситься:

- Навантаження інтелектуального характеру (ступінь складності виконуваної роботи, сприйняття інформації, кількість і складність функцій, відповідальність за кінцевий результат);

- Сенсорні навантаження (тривалість зосередженого спостереження, якість сприймаються і переданих сигналів, кількість об'єктів спостереження і ін.);

- Емоційні навантаження (ступінь відповідальності, ризику для власного життя і безпеку інших осіб);

- Монотонність навантажень (число виконуваних прийомів і тривалість їх виконання, час активних дій протягом зміни і ін.);

- Режим роботи (кількість і тривалість змін, регламентованих перерв і ін.).

Оцінка напруженості трудового процесу професійної групи працівників заснована на аналізі трудової діяльності та її структури, які вивчаються шляхом хронометражних спостережень в динаміці всього робочого дня протягом не менше одного тижня. Аналіз заснований на обліку всього комплексу виробничих факторів (стимулів, подразників), що створюють передумови для виникнення несприятливих нервово-емоційних станів (перенапруження). Всі фактори (показники) трудового процесу мають якісну або кількісну вираженість і згруповані за видами навантажень: інтелектуальні, сенсорні, емоційні, монотонні, режимні навантаження. Незалежно від професійної приналежності (професії) враховуються всі 22 показника. Не допускається вибірковий облік будь-яких окремо взятих показників для загальної оцінки напруженості праці. По кожному з показників окремо визначається свій клас умов праці. У тому випадку, якщо за характером або особливостям професійної діяльності будь-якої показник не представлений), то за цим показником ставиться 1 клас (оптимальний).

Остаточне визначення оптимального, допустимого і шкідливого класів умов праці засновано на кількості показників, що мають той чи інший клас. Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості і небезпеки встановлюється за найбільш високому класу і ступеня шкідливості - в разі, якщо три і більше факторів відносяться до класу 3.1, то загальна оцінка умов праці відповідає класу 3.2; при наявності двох і більше факторів 3.2, 3.3, 3.4 умови праці оцінюються відповідно на одну ступінь вище.

При скороченні контакту з шкідливими факторами (захист часом) умови праці можуть бути оцінені як менш шкідливі, але не нижче класу 3.1.

 
 Захворювання, встановлені Трудовим кодексом РФ |  Міністерства освіти і науки РФ |  У навчальному закладі системи освіти РФ |  Міністерства освіти і науки РФ |  Діяльність фахівця з техніки безпеки |  За технікою безпеки |  Навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктажі з охорони праці |  Система соціального страхування трудящих в РФ |  Особливості виплати допомоги по соціальному |  Соціальна допомога по безробіттю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати