На головну

За технікою безпеки

  1.  III. Організаційно-методичні документи з техніки безпеки.
  2.  Toyota докладає зусиль для того, щоб заохочувати використання ременів безпеки.
  3.  Адміністрування засобів безпеки
  4.  безпеки
  5.  безпеки
  6.  безпеки суспільства
  7.  Безпеки.

I. Загальні положення.

1. На посаду спеціаліста з техніки безпеки призначається особа, яка має відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), (вища; середнє), (без вимог до стажу роботи; стаж роботи не менше 3, 4, 5 років, інше)

2. Спеціаліст по техніці безпеки повинен знати:

2.1. Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань техніки безпеки.

2.2. Принципи і цілі техніки безпеки.

2.3. Систему стандартів техніки безпеки.

2.4. Вимоги до розробки на підприємствах правил і норм з техніки безпеки.

2.5. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємств.

2.6. Особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві.

2.7. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

2.8. Методику інформування працівників про вимоги техніки безпеки.

2.9. Методи проведення інструктажу з техніки безпеки, проведення контрольних заходів.

2.10. Правила надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

2.11. Правила здійснення розслідування нещасних випадків на виробництві, оформлення результатів такого розслідування.

2.12. Основи адміністративної роботи, педагогіки та психології.

2.13. Основи трудового законодавства.

2.14. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Призначення на посаду фахівця з техніки безпеки і звільнення з посади провадиться наказом керівника припускає-риятия за поданням (головного інженера, іншої посадової особи).

4. Спеціаліст по техніці безпеки підпорядковується безпосередньо (головному інженеру; іншою службовою особою)

5. На час відсутності фахівця з техніки безпеки (хвороба, відпустка, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа, набуває відповідні права та несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.

II. Посадові обов'язки

Спеціаліст по техніці безпеки:

1. Консультує керівництво підприємства по існуючих державних правилам і нормам техніки безпеки для внесення змін в окремі технологічні операції, налагодження та закупівлі обладнання, що відповідає техніці безпеки.

2. Організовує та проводить роботи по створенню на підприємстві системи техніки безпеки, внутрішніх норм і правил техніки безпеки.

3. Дає висновок про можливість зміни прийнятої на підприємстві системи техніки безпеки, про відповідність вимогам техніки безпеки нового обладнання та інвентарю, виробничих операцій.

4. Координує роботу виробничих і технічних підрозділів підприємства по створенню та підтриманню системи техніки безпеки.

5. Дає обов'язкові для виконання вказівки з техніки безпеки.

6. Організовує проведення інструктажів з техніки безпеки приймається працівникам, працівникам, які переходять працювати на нові виробничі ділянки, нове виробниче обладнання.

7. Проводить спеціальні заняття з вивчення норм безпеки з керівним і робочим персоналом підприємства.

8. Організовує проведення перевірок, випробувань і технічного опосвідчення стану технічних засобів, обладнання, машин і механізмів, а також технології виконання робіт для визначення відповідності їх стану встановленим нормам і правилам, бере участь у прийманні їх в експлуатацію або застосування у виробництві.

9. Аналізує ситуацію по техніці безпеки на підприємстві, аналізує ступінь ризику, розробляє план коригувальних заходів, встановлює терміни їх проведення і координує їх проведення.

10. Контролює виконання приписів органів державного нагляду і контролю за дотриманням діючих норм і правил техніки безпеки, стандартів безпеки праці в процесі виробництва, а також в проектах нових і реконструйованих об'єктів.

11. Вимагає призупинення виробничих операцій, які виконуються в порушення системи техніки безпеки на підприємстві.

12. Розробляє комплекс заходів по ідентифікації порушень техніки безпеки, виявляє порушення, аналізує їх і дає вказівки щодо їх усунення.

13. При настанні нещасного випадку на виробництві:

- Повідомляє керівництво підприємства (головного інженера, директора підприємства) про подію;

- Організовує першу медичну допомогу потерпілому і при необхідності його доставку до закладу охорони здоров'я;

- Вживає невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної ситуації та впливу травмуючого фактора на інших осіб;

- Забезпечує збереження до початку розслідування нещасного випадку тієї обстановки, якою вона була на момент події (при неможливості або неприпустимості збереження - організовує фіксацію обстановки, що склалася).

14. Організовує розслідування нещасних випадків на виробництві, бере участь в роботі комісії, створює необхідні умови для проведення розслідувань, бере участь в розслідуваннях (становить схеми, карти пригод, проводить опитування, виробляє виміри, готує виписки з журналів інструктажів, асистує експерту (державному інспектору ).

15. Оформляє необхідні документи для надання контролюючим органам, виконавчим органам ФСС Росії по страхових випадках (якщо працівник підлягає страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань).

16. Представляє інтереси підприємства при розгляді справ про нещасні випадки органами ФСС Росії, органом державного нагляду, судами; дає необхідні пояснення; представляє необхідну документацію.

17. Чи відстежує прийняття нових законів, нормативних правових документів з питань техніки безпеки.

18. Координує свої дії з державними структурами з техніки безпеки з метою запобігання індустріальних, екологічних та інших аварій.

19. Готує звіти про виконану роботу.

20. Виконує інші суміжні обов'язки.

III. Права.

Спеціаліст по техніці безпеки має право:

1. Давати працівникам підприємства обов'язкові для виконання вказівки з техніки безпеки.

2. Вимагати зупинки виробничого устаткування, виробничих операцій, які не відповідають техніці безпеки і можуть привести до аварій, заподіяння шкоди здоров'ю працівників.

3. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

4. Вносити подання про притягнення до відповідальності керівників підрозділів, інших працівників, які порушують вимоги техніки безпеки.

5. Ініціювати і проводити наради з техніки безпеки.

6. Вимагати від структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

7. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

8. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

9. Вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

IV. Відповідальність.

Спеціаліст по техніці безпеки несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним цивільним законодавством Російської Федерації.

2. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.
 Розслідування та облік нещасних випадків |  Розслідування та облік професійних захворювань |  Про гострі професійні захворювання |  професійного захворювання |  Виникнення професійного захворювання |  Оформлення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання |  Захворювання, встановлені Трудовим кодексом РФ |  Міністерства освіти і науки РФ |  У навчальному закладі системи освіти РФ |  Міністерства освіти і науки РФ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати