Головна

Міністерства освіти і науки РФ

  1.  I. Сучасне суспільство і проблеми освіти
  2.  II період розвитку науки - середньовічний
  3.  II. РОЗДІЛИ СОЦІОЛОГІЇ: ПРИВАТНІ СОЦІАЛЬНІ НАУКИ
  4.  II. федеральні міністерства
  5.  III. Погляди на реформу педагогічної науки
  6.  IX.III. Поховані елювіальний і делювіальні освіти
  7.  Ordm ;. ортогональні перетворення

1. Рада. Опікунська рада. Педагогічна рада навчального закладу:

- Розглядає перспективні питання забезпечення безпеки і життєдіяльності працівників, учнів і вихованців, приймає програми практичних заходів щодо поліпшення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу;

- Заслуховує керівника освітнього закладу про виконання угод, плану роботи по забезпеченню безпеки життєдіяльності працівників, учнів і вихованців.

2. Керівник освітнього закладу:

- Організовує роботу по створенню і забезпеченню умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевими і відомчими нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці та Статутом освітнього закладу;

- Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього закладу;

- Призначає наказом відповідальних осіб за дотримання вимог охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях;

- Затверджує посадові обов'язки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу та інструкції з охорони праці для працюючих і службовців освітнього закладу;

- Вживає заходів щодо впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу;

- Виносить на обговорення ради (педагогічної, піклувальної ради), виробничої наради або зборів трудового колективу питання організації роботи з охорони праці;

- Звітує на зборах Трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працюючих, учнів і вихованців, поліпшенню умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків;

- Організовує забезпечення працівників освітнього закладу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до чинних типових норм та інструкцій, а також учнів і вихованців при проведенні суспільно корисного і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт і т.п .;

- Здійснює заохочення працівників освітніх установ за активну роботу зі створення і забезпечення здоров'я і безпечних умов при проведенні освітнього процесу, а також залучення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про працю, правил і норм з охорони праці;

- Проводить профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності працівників, учнів і вихованців;

- Оформляє прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників, учнів і вихованців;

- Організовує в установленому порядку роботу комісії з приймання освітнього закладу до нового навчального року, підписує акти приймання освітнього закладу;

- Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, приписів органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції праці;

- Негайно повідомляє про груповий важкий нещасний випадок і випадки зі смертельним наслідком безпосередньо керівникові органу управління освітою, батькам потерпілого (потерпілих) або особам, що їх замінюють, вживає всіх можливих заходів до усунення причин, що викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об'єктивного розслідування відповідно до чинних положень;

- Укладає й організовує спільно з профкомом виконання щорічних угод з охорони праці, підводить підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя;

- Затверджує за погодженням з профспілковим комітетом інструкції з охорони праці для працюючих, учнів і вихованців, в установленому порядку організовує перегляд чинних інструкцій

- Проводить вступний інструктаж з охорони праці з знову які надходять на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками освітнього закладу, оформляє проведення інструктажів у відповідному журналі;

- Планує в установленому порядку періодичне навчання працівників освітнього закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освітою та охороною праці;

- Вживає заходів спільно з профкомом, батьками щодо поліпшення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті;

- Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи;

- Забезпечує навчально-трудове навантаження працюючих, учнів і вихованців з урахуванням і психофізичних можливостей, організує оптимальні режими праці та відпочинку,

- Забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоров'я учнів чи працюючих;

- Визначає фінансування заходів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, проводить оплату лікарняних листів непрацездатності та доплату особам, які працюють в несприятливих умовах праці;

- Несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу.

Заступник (помічник) директора по адміністративно-господарській роботі (по господарській частині) роботі:

- Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень освітнього закладу, технологічного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт

- Забезпечує безпеку під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території навчального закладу;

- Організовує дотримання вимог пожежної безпеки будівель і споруд, слідкує за справністю засобів пожежогасіння;

- Забезпечує поточний контроль за санітарно-гігієнічним станом навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших приміщень, а також їдальні відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності;

- Несе відповідальність за складання паспорта санітарно-технічного стану освітнього закладу;

- Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та ін. Приміщення обладнанням та інвентарем, які відповідають вимогам правил і норм безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці;

- Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції злектроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, періодичне випробувань і оглядів водогрійних і парових котлів, посудин, що працюють під тиском, балонів для стислих і зріджених газів, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, наявності радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм щодо забезпечення безпеки життєдіяльності;

- Організовує не рідше 1 разу на 5 років розробку інструкцій з охорони праці по видан робіт для технічного персоналу;

- Організовує навчання, проводить інструктажі на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу, обладнує куточок безпеки життєдіяльності;

- Набуває відповідно до поданих заявок спецодяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів і вихованців навчального закладу;

- Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту;

- Зобов'язаний мати 4 групу допуску по злектробезопасності, якщо в штаті немає електрика.

Заступник директора з виховної роботи:

- Забезпечує виконання класними керівниками, вихователями покладених на них обов'язків щодо забезпечення безпеки життєдіяльності;

- Несе відповідальність за організацію виховної роботи, суспільно корисної праці учнів, вихованців в суворій відповідності з нормами і правилами охорони праці;

- Надає методичну допомогу класним керівникам, керівникам груп, гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, суспільно корисної, продуктивної праці і т.п. з питань забезпечення охорони праці учнів, вихованців, попередження травматизму та інших нещасних випадків, організовує їх інструктаж;

- Контролює дотримання і вживає заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні виховних заходів та робіт на відкритих просторах освітнього закладу з учнями, вихованцями;

- Організовує з учнями, вихованцями та їх батьками (особами, які їх замінюють) заходи щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків, що відбуваються на вулиці, воді і т.д.

Викладач, класний керівник, вихователь:

- Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, керівництва про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують работоспособ-ність організму учнів, вихованців;

- Проводить інструктаж учнів, вихованців з безпеки праці під час навчальних занять, виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів;

- Організовує вивчення учнями, вихованцями правил з охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді і т.д .;

- Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів, вихованців під час освітнього процесу;

- Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

 
 А. Особливо шкідливі умови |  В. Роботи, пов'язані з тяжкістю і високою інтенсивністю |  Розслідування та облік нещасних випадків |  Розслідування та облік професійних захворювань |  Про гострі професійні захворювання |  професійного захворювання |  Виникнення професійного захворювання |  Оформлення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання |  Захворювання, встановлені Трудовим кодексом РФ |  Міністерства освіти і науки РФ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати