Головна

Виклики молодіжної політики: здоров'я молоді

  1.  I.1. Аналіз досвіду реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації. Етапи розвитку державної молодіжної політики, проблеми, тенденції
  2.  Активне здоров'я: Аюроведа і Йога
  3.  Аналіз досвіду молодіжної політики в найбільш конкурентоспроможних зарубіжних країнах, а також країнах, що входять в БРІК
  4.  Артем - «бездоганне здоров'я» (гр.).
  5.  безрезультатні виклики
  6.  Квиток 8. Наведіть приклади 3 - 4 навчальних завдань з математики, що мають здоров'язберігаючих спрямованість в процесі навчання рішенню текстових завдань.
  7.  Квиток 8. Наведіть приклади 3 - 4 навчальних завдань з математики, що мають здоров'язберігаючих спрямованість в процесі навчання рішенню текстових завдань.

Здоров'я молодого покоління є важливим показником здоров'я і добробуту нації. З позицій молодіжної політики найважливішими напрямками тут є пропаганда здорового способу життя і запобігання поведінки, що тягне загрозу здоров'ю. Перш за все, це відноситься до вживання наркотиків і психотропних засобів.

Захворюваність дітей та підлітків наркоманією представлена ??в табл. 3.

Таблиця 3. Захворюваність дітей у віці 0-14 років і підлітків у віці 15-17 років наркоманією (людина) *

 роки
 Число захворювань з вперше в житті установленнимдіагнозом:                  
 діти
 підлітки
 на 100000 чоловік населення відповідного віку1):                  
 діти  0,83  0,13  0,21  0,13  0,13  0,09  0,04  0,03
 підлітки  5,7  81,8  13,8  14,9  12,7  10,7  7,4  4,7
 Чисельність хворих, які перебувають на обліку в лікувально-профілактичних установах (на кінець року):                  
 діти
 підлітки
 на 100000 чоловік населення відповідного віку 1):                  
 діти  1,2  0,2  0,3  0,2  0,2  0,3  0,1  0,03
 підлітки  7,6  120,7  21,1  21,4  22,5  19,2  11,9  10,5
 Крім того, чисельність хворих, які перебувають на профілактичному обліку в зв'язку з вживанням з шкідливими наслідками наркотичних речовин:                  
 діти
 підлітки
 на 100000 чоловік населення відповідного віку 1):                  
 діти  5,3  3,4  3,2  2,3  2,5  1,7  1,5
 підлітки  45,6  218,4  110,6  117,9  119,3  116,1  114,4  102,8  93,8

* За 2005-2010 рр. показники розраховані з використанням чисельності населення, перерахованої з урахуванням підсумків ВПН-2010.

На перший погляд, табл. 3 свідчить про різке зниження наркоманії серед дітей і підлітків: якщо у 2000 році було виявлено 6,1 тисяч підлітків, які страждають на наркоманію, то в 2005 р вже тільки 750, а потім, після невеликого сплеску в 2006 і 2007 роках, відбулося різке зниження до 208 випадків. Аналогічно поводилися й інші показники, що демонструють зменшення споживання наркотиків дітьми та підлітками. Звісно ж, проте, що боротьба з наркоманією зовсім не настільки ефективна, як це показує медична статистика. Навпаки, якщо судити за соціологічними даними [19], то споживання наркотиків в підлітковому середовищі зростає, але все менше «помічається» системою охорони здоров'я.

Кілька більш повну картину в порівнянні з табл. 3 дає табл. 4, хоча вона охоплює тільки 2000-2009 рр.

Таблиця 4. Захворюваність молоді психічними розладами і розладами поведінки, пов'язаними з вживанням
 психоактивних речовин, людина

 Соціально-демографічна група  15-17 років  18-19 років
 роки
   Всього, осіб
 Алкоголізм і алкогольні психози            
 Міські поселення та сільська місцевість
 в тому числі сільська місцевість
 в тому числі алкогольні психози            
 Міські поселення та сільська місцевість
 в тому числі сільська місцевість
 Наркоманія            
 Міські поселення та сільська місцевість
 в тому числі сільська місцевість
 токсикоманія            
 Міські поселення та сільська місцевість
 в тому числі сільська місцевість
 Вживання з шкідливими наслідками:            
 алкоголю            
 Міські поселення та сільська місцевість
 в тому числі сільська місцевість
 наркотичних речовин            
 Міські поселення та сільська місцевість
 в тому числі сільська місцевість
 ненаркотичних речовин            
 Міські поселення та сільська місцевість
 в тому числі сільська місцевість

Таблиця 4 також фіксує зниження споживання наркотиків і психотропних засобів, при цьому вона не тільки деталізує таблицю 3, але і показує загрозу як наркоманії, так і токсикоманія і алкоголізму серед підлітків 15-17 років та молоді 18-19. Разом з тим і в цьому більш детальному розкладі не враховується значне число малолітніх наркоманів і токсикоманія, які не потрапляють в поле зору офіційної медицини і правоохоронних органів.

Дані багаторічних соціологічних досліджень показують значно більшу залученість молоді в споживання наркотиків (рис. 11).

Мал. 11. Чисельність молоді 11-24 років, Котрі пробували або вживають наркотики, млн. Осіб

За оцінками соціологів, у віковій групі 11-24 року чисельність регулярно споживають наркотики (тобто не рідше 2-3 разів на місяць) становить 2,6 млн. чоловік, при цьому хворими на наркоманію є не менш 515 тис. Осіб[20].

Вікова структура молоді 11-24 років, які регулярно споживають наркотики, хоча і з різною частотою, представлена ??на рис. 12.

Рис.12. Вікова структура регулярно (з різною частотою) споживають наркотики серед молоді 11-24 років

При пролонгації існуючих тенденцій зберігається загроза подальшої широко розуміється наркотизації молоді (Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм), Що вимагає активізації державної молодіжної політики в цьому плані. При цьому тактика і стратегія зазначеної роботи повинні бути кардинально переглянуті, саме в зв'язку зі зростаючою масовістю споживання наркотиків і зниженням віку споживають наркотики.

Істотне заниження цифр медичної статистики по наркоманії і токсикоманія, відсутність реєстрації багатьох випадків затримання молодих людей з наркотиками веде до збільшення даної соціальної хвороби. Крім того, високий рівень молодіжного наркоманії загрожує поширенням в молодіжному середовищі ВІЛ інфекції та важких форм гепатиту. Тут проблема також полягає в тому, що значна частина інфікованих не перебуває на обліку і не отримує необхідної медичної допомоги. Відповідно, боротьба з наркоманією повинна знизити і ризик зростання захворюваності важкими інфекціями.

Ще один виклик молодіжної політики з боку здоров'я молоді - тютюнопаління. Прийнятий в 2013 р Закон «Про охорону здоров'я громадян від впливу навколишнього тютюнового диму та наслідків споживання тютюну» [21] спрямований на скорочення куріння в публічних місцях, зростання акцизів на сигарети і, відповідно, підвищення ціни на них розглядаються як економічний стимул до відмови від куріння. Тим часом Росія - країна з раннім початком куріння і широким поширенням цієї звички серед молодих жінок, що негативно впливає на здоров'я як самих матерів, так і їх дітей (рис. 12).

Мал. 12. Поширеність тютюнопаління (за даними обстеження куріння тютюну в Росії, 2012 року),%

У більш детальної розгортці тютюнопаління молоді 11-24 років в 2000-і роки характеризувалося такими показниками (рис.13).

Мал. 13. Питома вага і чисельність курців у віковій групі 11-24 років

Таким чином, майже половина вікової групи 11-24-річних курила на постійній основі. При збереженні зазначеної тенденції наростає ймовірність розвитку супутніх паління захворювань, перш за все, органів дихання, в тому числі онкологічних.

Різке зниження чисельності молоді в перспективі 10-12 років означає, що збереження потенціалу розвитку Росії вимагає одночасного і швидкого зростання якості молодого покоління, його продуктивності в найширшому розумінні цього слова. А цього неможливо досягти без істотного зниження в молодіжному середовищі наркоманії, токсикоманія та тютюнопаління.

***

В цілому стан російської молоді, перспективи її розвитку в середньо- і довгостроковій перспективі породжує цілий ряд викликів для молодіжної політики. Найважливішими серед них є:

- Зниження людського капіталу молоді та нації в цілому;

- Посилення диференціації людського капіталу молоді по території країни,

- Криміналізація молодіжного середовища в регіонах з молодіжним безробіттям;

- Зростання споживання наркотиків і алкоголю, збереження на високому рівні тютюнопаління;

- Зростання націоналістичних і ксенофобських настроїв в суспільстві (не тільки серед молоді);

- Зростання екстремістської діяльності молодіжних груп, підвищення загрози масових заворушень;

- Посилення протистояння місцевої молоді і приїжджої молоді, перш за все, в регіонах і містах з дефіцитом робочих місць.

- Зростання негативного ставлення молоді більш розвинених регіонів до молоді слаборозвинених регіонів та навпаки (формування уявлення про молодь «першого» і «другого» сортів або зростання таких уявлень);

- Зростання захворюваності молоді, зниження загального рівня здоров'я молодого покоління,

- Зниження продуктивності молоді як економічної (продуктивність праці), так і у відтворенні населення, зростання вроджених захворювань у дітей, пов'язаний з поширенням шкідливих звичок у їх матерів і батьків (наркоманія, токсикоманія, куріння);

- Відтік освіченої молоді на роботу в розвинені країни, заміна їх на російському ринку праці дешевими трудовими ресурсами з ближнього зарубіжжя з низьким рівнем освіти і кваліфікації.

Зазначені виклики вимагає зміни сформованої моделі молодіжної політики, підвищення її адресності, розробки і впровадження нових інструментів, які дозволили б істотно підвищити ефективність діяльності молодіжних організацій як на федеральному, так і на регіональному (муніципальному) рівнях.

 
 Частина 1 |  Вступ |  I.1. Аналіз досвіду реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації. Етапи розвитку державної молодіжної політики, проблеми, тенденції |  Аналіз досвіду молодіжної політики в найбільш конкурентоспроможних зарубіжних країнах, а також країнах, що входять в БРІК |  Інші країни світу |  Демографічний виклик молодіжної політики |  Регіональні виклики молодіжної політики, обумовлені демографією |  Бюджетне фінансування молодіжної політики - регіональні виклики |  Виклики молодіжної політики, обумовлені трудовою міграцією молоді з країн СНД |  Виклики молодіжної політики з боку працевлаштування молоді |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати