На головну

Класифікація органічних речовин за будовою вуглецевого ланцюга і природою функціональних груп.

  1.  A. в ролландовом речовині кори головного мозку
  2.  F55 Зловживання речовинами, що не викликають залежності
  3.  Omega 3-6-9, як речовини глибинної дії, нормалізують жировий обмін і ведуть до зниження обсягів підшкірної жирової клітковини.
  4.  P0- -поток споживання неорганічних речовин автотрофами.
  5.  VI.III. VI. Генетична класифікація складок.
  6.  VI.III. Морфологічна класифікація складок
  7.  VII.I. Класифікація тріщин

Здійснення всіх видів діяльності організацій залізничного транспорту неможливо без поставок матеріалів, запасних частин, палива та інших матеріально-технічних ресурсів (МТР) необхідної якості та обсягу в призначені терміни. Несвоєчасне або неповне виконання цих функцій органами матеріально-технічного забезпечення негативно впливає на якість перевізного процесу та в кінцевому рахунку на конкурентоспроможність залізниць.

Матеріально-технічне забезпечення (МТО) - це система планування та організації закупівель, поставок, розподілу, зберігання, обліку та контролю матеріально-технічних ресурсів.

Стратегічна цельсістеми матеріально-технічного забезпечення полягає в мінімізації матеріальної складової експлуатаційних витрат залізниць при забезпеченні стійкої, надійної, якісної і безпечної роботи залізничного транспорту. При цьому система МТО повинна забезпечувати своєчасне задоволення обґрунтованої потреби підприємств залізничного транспорту в матеріально-технічних ресурсах по номенклатурі, кількості і якості.

Для досягнення основної мети системи МТО повинні вирішуватися наступні спільні завдання:

- Визначення обґрунтованої потреби підприємств у матеріально-технічних ресурсах по номенклатурі, обсягу і якості;

- Комплексне вивчення ринку закупівель матеріально-технічних ресурсів;

- Формування раціональних господарських зв'язків з постачальниками матеріально-технічних ресурсів;

- Розміщення замовлень на виготовлення необхідних матеріально-технічних ресурсів на вітчизняних і зарубіжних підприємствах;

- Закупівля необхідних матеріально-технічних ресурсів у вітчизняних і іноземних постачальників;

- Організація розподілу матеріально-технічних ресурсів на підприємствах, організаціям та установам ВАТ «РЖД»;

- Перерозподіл запасів матеріально-технічних ресурсів;

- Облік наявності та руху матеріально-технічних ресурсів;

- Організація і контроль поставок матеріально-технічних ресурсів;

- Організація та контроль зберігання і використання матеріально-технічних ресурсів;

- Виявлення і своєчасна реалізація зайвих і невикористовуваних матеріально-технічних ресурсів;

- Управління вторинними ресурсами.

Матеріально-технічне забезпечення включає в себе: планування потреби в МТР на основі норм їх витрати на одиницю продукції (роботи) і запланованих обсягів робіт за видами діяльності; розрахунок норм витрати і норм їх виробничих запасів; розміщення замовлень на виготовлення МТР на вітчизняних і зарубіжних підприємствах і встановлення з ними бізнес-відносин; економічне обґрунтування вибору форми постачання (транзитної або складської); розробку планів матеріально-технічного забезпечення; організацію приймання та зберігання МТР на складах (з дотриманням належних умов і техніки зберігання); організацію їх доставки підрозділам залізничного транспорту; ведення обліку, складання звітності та контрольдвіженія МТР. Органи МТО підприємств залізничного транспорту вирішують також питання розвитку складського господарства, автоматизації та інформатизації процесів постачання.

Система управління МТЗ містить у собі такі взаємозалежні напрямки, як планування постачання, організація поставок, контроль і координація роботи. Крім того, в рамках МТО здійснюється нормування витрат матеріальних ресурсів, організація складського господарства, управління запасами.

1. Планування постачання передбачає:

- Аналіз ринкових цін на закуповувані матеріальні ресурси, прогноз їх динаміки і рівня в майбутньому періоді;

- Розрахунок прогнозних норм витрати палива, електроенергії, матеріалів і запасних частин на очікуваний обсяг транспортної роботи;

- Визначення зведеної потреби мережі і залізниць в матеріальних ресурсах на перспективний плановий період в натуральному і вартісному вираженні, її узгодження з фінансовими підрозділами;

- Оперативне планування постачання.

2. Організація поставок включає в себе:

- Аналіз всіх джерел задоволення потреби в матеріальних ресурсах з метою вибору найбільш оптимального;

- Висновок з постачальниками господарських договорів на поставку продукції;

- Отримання і організацію завезення реальних ресурсів;

- Організацію складського господарства, що входить до складу органів постачання;

- Забезпечення цехів, дільниць, робочих місць необхідними матеріальними ресурсами.

3. Контроль і координація роботи передбачає:

- Контроль за виконанням договірних зобов'язань постачальниками, виконанням ними термінів поставки продукції;

- Контроль за витрачанням матеріальних ресурсів у виробництві;

- Вхідний контроль за якістю і комплектністю надходять матеріальних ресурсів;

- Контроль за виробничими запасами;

- Висунення претензій постачальникам і транспортним організаціям;

- Аналіз роботи постачальницької служби, розробка заходів щодо координації постачальницької діяльності та підвищення її ефективності.

Залежно від способу просування продукції від підприємства-виготовлювача до підприємства-споживача розрізняють дві форми постачання: транзитну і складську. При транзитній формі постачання продукція слід від виробника безпосередньо до споживача, минаючи проміжні склади постачальницьких (посередницьких) організацій. При складській формі постачання продукція від виробника спочатку надходить на склади постачальницьких (посередницьких) організацій, а потім з цих складів відвантажується (відпускається) споживачам невеликими партіями.

Основною перевагою транзитної форми постачання є зменшення транспортно-заготівельних витрат у споживачів, а недоліками - збільшення виробничих перехідних запасів, обсягу документообігу, так як по кожному виду продукції необхідно встановити господарські зв'язки з Перевагами ж складської форми постачання є зменшення виробничих запасів і документообігу, можливість організувати комплексне постачання. Основний недолік складської форми постачання - збільшення транспортно-заготівельних витрат через сплати посереднику націнок на поставляються матеріали.

Структура управління матеріально-технічним забезпеченням на

залізничному транспорті

Структура матеріально-технічного забезпечення в цілому відповідає корпоративній структурі ВАТ «РЖД». Вона має ієрархічний централізований вид. Централізація процесу постачання з використанням ієрархічної структури оптимізує інформаційні потоки і документообіг, скорочує витрати на поповнення, зберігання і розподіл матеріальних ресурсів за рахунок укрупнених оптових поставок, виключає можливість внутрішньої конкуренції при здійсненні закупівель MTP.

В даний час на самому верхньому рівні системи управління MTO на залізничному транспорті знаходяться Росжелдорснаб - функціональний філія і Управління планування та нормування матеріально-технічних ресурсів ВАТ «РЖД».

Росжелдорснаб є центральним задовольняються органом і здійснює управлінську діяльність в області матеріально-технічного забезпечення та організації поставок матеріально-технічних ресурсів для потреб ВАТ «РЖД».

Організаційно до складу Росжелдорснаб ВАТ «РЖД» входять структурні підрозділи, які надають послуги на регіональному рівні з постачання матеріально-технічними ресурсами, складської переробки вантажів, транспортного оброблення рухомого складу, в тому числі склад тимчасового зберігання та митний склад в Москві, які надають повний комплекс складських послуг , включаючи перевалку з залізничного транспорту на автомобільний і назад, відправку збірних вантажів.

Для організації централізованого постачання підприємств ВАТ «РЖД» матеріальними ресурсами в розпорядженні Росжелдорснаб знаходяться бази Спецжелдорснаба.

Росжелдорснаб ВАТ «РЖД» здійснює такі види діяльності.

1. Формування політики ВАТ «РЖД» в області MTO.

2. забезпечення виробничої діяльності ВАТ «РЖД», в тому числі і що виділяються дочірніх структур, MTP.

3. участь в заходах щодо зниження витрат на споживані матеріально-технічні ресурси і утримання інфраструктури складського господарства.

4. Ведення комплексного вивчення ринку MTP.

5. організація і проведення конкурсних процедур з метою вибору оптимального постачальника. Розробка і надання рекомендацій та методичних матеріалів за умовами проведення конкурсних процедур на закупівлю МТР структурним підрозділом системи МТО.

6. організація робіт з технічного переозброєння та управління якістю в системі МТО ВАТ «РЖД».

7. організація зовнішньоекономічної діяльності в частині закупівель і реалізації МТРдля нужд ОАО «РЖД». Здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності. Здійснення функцій генерального замовника МТР для нужд ОАО «РЖД»:

- Організація прийому заявок і обробка заявок на МТР;

- Формування та узгодження загальної потреби ВАТ «РЖД» в МТР;

- Організація і проведення конкурсних процедур для закупівлі товарів, робіт, послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів ВАТ «РЖД»;

- Підготовка бюджету по МТО;

- Формування плану закупівель МТР;

- Формування його плану поставок;

- Диспетчеризація поставок МТР;

- Організація фінансового взаємодії ВАТ «РЖД» з постачальниками МТР.

9. Нормування потреб ВАТ «РЖД» в МТР:

- Аналіз сукупного споживання МТР;

- Коригування норм витрат і запасів МТР.

10. формування пропозицій і методичних рекомендацій щодо порядку проведення конкурсних процедур щодо поставок МТР.

11. збір і аналіз інформації про новоутворенні та освіті вторинних ресурсів в галузі. Формування на основі проведеного аналізу плану зі збору та реалізації вторинних ресурсів усіма територіальними і функціональними філіями ВАТ «РЖД».

12. Розробка та реалізація програм щодо раціонального і ефективного використання утворюються вторинних ресурсів.

13. Розробка та реалізація схем взаємодії з промисловими підприємствами, що випускають МТРдля потреб галузі, з метою скорочення витрат на їх придбання за рахунок поставок вторинних ресурсів і утворюється брухту.

14. реалізація вторинних ресурсів, не задіяних у процесі відтворення МТР для нужд ОАО «РЖД» через систему відкритих конкурсних торгів у формі аукціону як способу поповнення дохідної частини бюджету ВАТ «РЖД».

15. надання послуг з реалізації в установленому ВАТ «РЖД» порядку і за дорученням підприємств і організацій всіх форм власності брухту чорних і кольорових металів, а також інших вторинних ресурсів.

16. розробка стандартів взаємодії структурних підрозділів усередині блоку МТО, а також зі структурними підрозділами ВАТ «РЖД».

17. участь в реалізації заходів щодо скорочення витрат і вдосконалення системи управління ВАТ «РЖД».

18. аналіз витрат, аналіз продуктивності праці в сфері МТО.

19. реалізація політики ВАТ «РЖД» в частині закупівель матеріально-технічних ресурсів для потреб ВАТ «РЖД».

20. Здійснення функцій з придбання МТР для потреб
 ВАТ «РЖД»:

- Формування раціональних господарських зв'язків підприємств і організацій-постачальників з органами матеріально-технічного забезпечення ВАТ «РЖД»;

- Здійснення в централізованому порядку оптової закупівлі продукції, необхідної структурним підрозділам ВАТ «РЖД»;

- Укладення договорів на поставку продукції з підприємствами-постачальниками, оптово-посередницькими організаціями та іншими юридичними особами;

- Реалізація плану закупівель МТР;

- Реалізація плану поставок МТР.

21. реалізація заходів щодо поліпшення якості та ритмічності поставок МТР.

22. підготовка аналітичних матеріалів, кошторисів витрат на закупівлі і зберігання МТР і інших документів для структурних підрозділів ВАТ «РЖД».

23. здійснення необхідних заходів щодо забезпечення мобілізаційної готовності філії та територіальних відділень.

У своєму складі Росжелдорснаб має наступні підрозділи: управління техніко-економічного співробітництва, управління зовнішньої торгівлі, управління маркетингу та ціноутворення, управління планування поставок МТР, управління інвестиційних програм, управління матеріальних ресурсів, управління легкої, лісової промисловості та інших матеріалів, управління постачання запасними частинами локомотивів , вагонів, колійних машин, паливно-теплотехнічне управління, управління матеріалів верхньої будови колії, управління складського господарства, управління металобрухту, ряд оперативних і функціональних відділів.

На регіональному рівні задовольняються органами є дирекції з матеріально-технічного постачання (регіональні задовольняються органи), безпосередньо підлеглі центральному задовольняються органу.

Для організації централізованого постачання підприємств залізниці матеріальними ресурсами в розпорядженні Дирекції знаходиться Головний матеріальний склад залізниці і матеріальні склади відділень залізниці. Основними завданнями Дирекції з матеріально-технічного постачання є:

- Визначення потреби залізниці в матеріальних ресурсах;

- Організація поповнення запасів Головного матеріального складу і матеріальних складів відділень залізниці за рахунок ресурсів Росжелдорснаб і зовнішніх постачальників;

- Укладання договорів із зовнішніми постачальниками на поставку матеріальних ресурсів підприємствам залізниці;

- Організація розподілу матеріальних ресурсів з Головного матеріального складу по відділеннях залізниці і лінійним підприємствам;

- Виявлення наднормативних залишків матеріалів, обладнання, запасних частин та інших виробів на матеріальних складах, підприємствах і організаціях дороги, їх перерозподіл або реалізація;

- Ведення обліку наявності та руху матеріальних цінностей на залізниці.

Організаційна структура Дирекції з матеріально-технічного постачання і кількість працівників її апарату в різних регіонах різні і залежать головним чином від обсягу роботи по матеріально-технічному забезпеченню.

Лінійні підприємства та структурні виробничі підрозділи залізничного транспорту, які споживають матеріальні цінності, мають в своєму штаті сектори або групи постачання. Їх головними завданнями є:

- Визначення потреби виробничого підрозділу в матеріальних ресурсах;

- Своєчасне, безперебійне та комплексне постачання основних і допоміжних цехів і виробничих ділянок усіма матеріалами і виробами, необхідними для виконання заданої програми (випуск готової продукції, ремонт і експлуатація рухомого складу, будівель і споруд, будівництво і т. Д.);

- Організація правильної приймання, розміщення, зберігання і використання матеріальних цінностей;

- Облік наявності та руху виробничих запасів.

Для вирішення цих завдань в розпорядженні групи постачання знаходяться комори лінійних підприємств і структурних виробничих підрозділів залізничного транспорту.

Таким чином, структура постачання підрозділів залізниць матеріальними ресурсами повністю відповідає корпоративній структурі залізничної галузі та також є ієрархічною.

 
 

Організація матеріально-технічного забезпечення підприємств

залізничного транспорту

Органи МТО мають в своєму розпорядженні відповідні засоби виробництва, що представляють собою сукупність засобів і предметів праці. До засобів праці відносяться бази, склади, комори, вантажно-розвантажувальні і транспортні засоби, різні машини і механізми, телекомунікаційні мережі, інвентар та ін. В якості предметів праці виступають різні матеріальні ресурси, які слід доставити від постачальників до споживачів.

В даний час збір заявок, планування і здійснення закупівель, постачання матеріалів на склади структурних підрозділів залізниць здійснюється наступним чином (рис. 36.2).

На даній схемі виділені два контури:

- Контур подачі заявок на матеріальні ресурси і формування плану поставок;

- Контур закупівлі і доставки матеріалів.

Подача заявок на матеріали і формування плану поставок здійснюються в такий спосіб.

1. на підставі середньомісячних витрат матеріальних ресурсів за погодженням з економічною службою Дирекція з матеріально-технічного постачання дороги встановлює право на матеріальні ресурси при формуванні заявок. Це право доводиться до технічних служб відповідних господарств, які в свою чергу встановлюють персональне право для підвідомчих структурних підрозділів за 60 днів до планованого кварталу.

2. на підставі отриманого права структурних підрозділів формують заявку на матеріальні ресурси за 40 днів до планованого кварталу і відправляють її в три адреси.

3. технічні служби формують зведену заявку з угрупованням по структурним підрозділам, в рамках встановленого права на придбання матеріальних ресурсів і з урахуванням коректувань за 30 днів до планованого кварталу.

4. дирекція по матеріально-технічному постачанню формує зведену заявку по Відділкова принципом.

5. дирекція по матеріально-технічному постачанню формує попередній план поставок і направляє його в технічну службу відповідного господарства за 25 днів до планованого кварталу.

6. технічна служба господарства перевіряє і коректує попередній план поставок. У разі коригування плану поставок в дирекцію з матеріально-технічного постачання направляється виправлена ??заявка за 15 днів до планованого кварталу.

7. Дирекція з матеріально-технічного постачання формує
 остаточний план поставок за 5 днів до планованого кварталу.

Контур закупівлі і доставки матеріалів складається з наступних операцій.

8. дирекція по матеріально-технічному постачанню формує заявку на матеріали в Росжелдорснаб в розмірі відсотка від плану поставок, узгодженого з Росжелдорснаб.

9. залишився відсоток плану поставок залишаються Дирекції з матеріально-технічного постачання для самостійних закупівель.

10. Росжелдорснаб висилає оферти постачальникам з гарантією оплати. Вибір постачальників здійснюється на основі пропозицій постачальників, їх ранжування та затвердження тендерною комісією.

11. відповідно до плану поставок матеріали поставляються на склади Дирекції з матеріально-технічного постачання.

12. дирекція по матеріально-технічному постачанню інформує відповідні відділи матеріально-технічного постачання про прихід матеріалів. Матеріали поставляються на склади цих відділів.

13. відділи матеріально-технічного постачання інформують в електронному вигляді підзвітні структурні підрозділи про прихід матеріалів і здійснюють їх поставку з центрального складу на склади цих підрозділів відповідно до рознарядки.

Розробка перспективного плану матеріально-технічного забезпечення заснована на поділі всіх ресурсів на номенклатуру централізованого постачання і децентралізованої заготовки. До першої групи належать: паливо, матеріали, обладнання та запасні частини, поставки яких роблять визначальний вплив на ритмічну роботу залізниць. За цю групу відповідає Росжелдорснаб. До другої групи належать матеріально-технічні ресурси, що плануються органами забезпечення залізниць.

Кількість номенклатурних позицій найважливіших запчастин, устаткування і матеріалів централізованого планування становить понад 2800 одиниць.

Основна номенклатура поставляються матеріально-технічних ресурсів включає:

- Запасні частини для рухомого складу;

- Матеріали верхньої будови колії;

- Лісоматеріали;

- Будівельні та оздоблювальні матеріали;

- Прокат чорних і кольорових металів;

- Кабельна і електротехнічна продукція та обладнання;

- транспортні засоби;

- Підйомно-транспортне обладнання;

- Дорожньо-будівельна техніка;

- Котли і котельно-допоміжне обладнання;

- Енергетичне вугілля, нафтопродукти;

- Формений і спеціальний одяг і взуття, постіль.

Розробка стратегічного плану матеріально-технічного забезпечення починається з уточнення перспективної номенклатури споживаних ресурсів. Ця робота виконується на основі ретельного аналізу плану інноваційно-інвестиційної діяльності, тенденцій науково-технічного прогресу на залізницях, перспектив виходу на нові транспортні ринки і т. Д.

Під впливом перерахованих факторів формується потреба в нових матеріально-технічних ресурсах і скорочується необхідну кількість традиційних матеріалів. Уточнення номенклатури МТО здійснюється фахівцями центральних органів і апарату залізниць (НХ). Вони обмінюються прогнозної інформацією, узгоджують перспективну номенклатуру необхідних ресурсів і визначають, який підрозділ буде відповідати за придбання тих чи інших видів нових матеріалів. Така паралельна робота істотно підвищує обгрунтованість прогнозних розробок.

21.2 Порядок визначення потреб підприємств залізничного транспорту в матеріально-технічних ресурсах

Потреба в матеріально-технічних ресурсах визначається на кожному рівні ієрархії системи МТО залізничного транспорту і починається зі структурних виробничих і регіональних підрозділів ВАТ «РЖД». Регіональний снабженческий орган узагальнює потреби по регіону в цілому і передає цю інформацію центральному органу - Росжелдорснаб, який узагальнює дані по всіх філіях і структурних підрозділах ВАТ «РЖД».

Узагальнена потреба в МТР є основною і вихідною інформацією для визначення бюджету запасів і закупівель, який затверджується Президентом ВАТ «РЖД» і виступає підставою для початку реалізацій заходів по МТО підприємств корпорації.

Потреба в матеріальних ресурсах розраховується на рік з поквартальною розбивкою на підставі планованих річних обсягів робіт і з урахуванням затверджених норм витрати МТР, норм страхового і перехідного запасу, а також прогнозованих залишків на початок планованого періоду.

Прогнозовані залишки МТР на початок планованого періоду визначаються з урахуванням поточного залишку виробничого запасу на дату розрахунків, прогнозованого витрати МТР в період від дати розрахунків до дати початку планованого періоду і очікуваних поставок за той же період.

При визначенні потреби в запасних частинах враховують кількість деталей і матеріалів повторного використання, які можуть бути отримані з локомотивів і вагонів, що виключаються в планованому періоді з інвентарного парку.

Для виключення можливості дефіциту запасів МТР, а також утворення наднормативних запасів, неліквідів, затоварення складів існують методики розрахунку і коригування норм і нормативів витрат і запасів по всій номенклатурі МТР ВАТ «РЖД».

Норми і нормативи витрат і запасів по всій номенклатурі МТР зберігаються в корпоративній базі даних і постійно коригуються в залежності від зміни обсягів робіт і конструктивних перетворень основних засобів ВАТ «РЖД».

Узагальнена потреба по номенклатурі і бюджет запасів і закупівель є базою для планування процесу поповнення як матеріальних, так і виробничих запасів МТР.

Організація закупівельної діяльності на залізничному транспорті

Закупівельну діяльність можна визначити як процес, в рамках якого залізниці формують економічні відносини в частині поставок необхідних товарів і послуг, а закупівлі являють собою організоване придбання продукції для подальшого споживання і переробки.

В даний час розміщення замовлень на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб ВАТ «РЖД» здійснюється в основному на конкурсній основі із застосуванням різних видів конкурсних закупівель, передбачених нормативними документами компанії.

У структуру організації конкурсних закупівель в ВАТ «РЖД» входять Центр організації конкурсних закупівель та регіональні підрозділи, що діють за місцем знаходження органів управління відповідних залізниць.


 Основними цілями діяльності Центру організації конкурсних закупівель є:

- Централізація діяльності з організації конкурсних закупівель;

- Запровадження єдиної уніфікованої нормативної бази з проведення конкурсних процедур для всіх структурних підрозділів і філій ВАТ «РЖД»;

- Створення єдиної інформаційної бази по організації конкурсних закупівель в ВАТ «РЖД»;

- Створення єдиної форми звітності для обліку та оцінки діяльності в рамках закупівельних процедур.

У ВАТ «РЖД» системою побудови закупівель, що реалізує конкурсні способи відбору контрагентів, є трьохелементна схема «замовник / закупник / організатор» (рис. 36.3).

Замовник формує вимоги до продукції (технічне завдання) і погодить його з організатором закупівель, який готує матеріали, необхідні для проведення закупівлі (такі як Котирувальний лист, конкурсна документація). Матеріали подаються на затвердження конкурсної комісії.

Після цього організатор закупівель привертає заявки (пропозиції, котирування) від постачальників, і конкурсна комісія приймає рішення про вибір контрагентів, при необхідності залучаючи для роботи експертів. Внутрішній замовник на підставі протоколу укладає договір з переможцем конкурсу.

Для реалізації вищеописаного процесу необхідні документи, які регламентують порядок проведення закупівлі, взаємодії підрозділів і вибору постачальника. У нормативно-методичну базу входять:

- Положення про закупівлі (визначає використовувані в організації способи закупівель, умови і порядок їх застосування);

- Річні і квартальні плани проведення процедур;

- Регламент проведення закупівель (описує принципи роботи і порядок взаємодії підрозділів замовника, що беруть участь в закупівлі, і механізм прийняття всіх рішень);

- Положення про конкурсну комісію (колегіальний орган, необхідний для забезпечення об'єктивності ухвалення рішень про вибір контрагентів, зазвичай формується з керівних співробітників організації);

- Типова конкурсна документація, методичні матеріали і т. П. Регламентація конкурсних процедур в ВАТ «РЖД» в даний час

починається з закупівель на суму 100 тис. рублів без ПДВ. При закупівлях на меншу суму організація має право закуповувати будь-якими способами, передбаченими її нормативними документами. При цьому замовнику забороняється навмисно дробити закупівлі, щоб вивести їх з-під регламентації. Застосовуючи цю норму, враховуються загальні обсяги закупівель з якої-небудь номенклатурі в межах одного фінансового періоду - року.

Регламентовані способи закупівель підрозділяються на конкурентні, що використовують змагальність пропозицій незалежних учасників, і неконкурентні. Неконкурентний спосіб - це, по суті, закупівля у єдиного джерела, при якій організатор закупівлі надсилає пропозицію про укладення договору конкретного постачальника або приймає пропозицію про укладення договору від одного постачальника без розгляду конкуруючих пропозицій.

У ВАТ «РЖД» застосовуються такі методи розміщення замовлень на закупівлю товарів, робіт, послуг (рис. 36.4):

 
 

Таблиця 21.1 Характеристика основних способів конкурентних закупівель

 спосіб закупівлі  Середні терміни проведення  вартість проведення  переваги  недоліки  Ефективність для замовника
 відкритий конкурс  1,5-2 місяці  висока  Залучення значної частини конкурентних пропозицій і як наслідок - досягнення ціни нижче середньоринкової  Тривала процедура, що вимагає залучення кваліфікованих фахівців (підготовка тендерної документації, оцінка пропозицій і т. Д.) І витрат  висока
 закритий конкурс  1,5 місяця  Середня  Залучення пропозицій тільки від перевірених постачальників. Досягнення відносно низьку ціну  Тривала процедура, що вимагає залучення кваліфікованих фахівців і витрат. Обмеження числа учасників не завжди дозволяє досягти оптимальної ціни  вищою за середню
 аукціон  1 місяць  низька  Досягнення ціни нижче ринкової  Основним критерієм вибору переможця є ціна пропозиції  Дуже висока
 запит котирувань  1-7 днів  низька  Щодо швидка процедура, що не вимагає особливих витрат на її організацію та проведення  Ціна зазвичай вище, ніж одержувана в результаті торгів  Середня

Результати роботи з постачальниками за укладеними договорами оцінюються як з формальних, так і з неформальних позицій. Неформальна оцінка включає:

- Оцінку особистих контактів з представниками постачальника;

- Проведення професійних зустрічей і нарад

- Проведення періодичних нарад керівного складу покупців і постачальників.

При формальної оцінки постачальників необхідно постійно фіксувати відомості про якість товару, що поставляється, про відхилення в терміни, обсяги і номенклатуру реальних поставок від зазначених в договорі. За результатами оцінок вищеперелічених параметрів будуються рейтинги постачальників, які є основою при прийнятті рішення про продовження договору про постачання продукції.

Організація поставок матеріально-технічних ресурсів

Поставки МТР організовуються в процесі поповнення та розподілу МТР і повинні бути організовані таким чином, щоб забезпечити обґрунтовану потребу в них філій, структурних підрозділів, дочірніх і залежних товариств ВАТ «РЖД» в матеріально-технічних ресурсах по номенклатурі, кількості і якості з мінімальними витратами на їх придбання, доставку і зберігання.

Залежно від способу придбання всі матеріальні ресурси в ВАТ «РЖД» діляться на наступні групи.

Група 1 - централізоване придбання, проводиться центральним задовольняються органом (Росжелдорснаб) з метою постачання філій ВАТ «РЖД» матеріально-технічними ресурсами;

Група 2 - регіональне придбання, проводиться структурними підрозділами центрального задовольняються органу (регіональними задовольняються органами) з метою постачання структурних підрозділів залізниць, Федеральної пасажирської дирекції та Центральної дирекції з ремонту вантажних вагонів матеріально-технічними ресурсами.

Група 3-децентралізоване придбання, проводиться філіями та структурними підрозділами залізниць для власних потреб.

Група 4 - матеріально-технічні ресурси, що виготовляються на заводах - філіях ВАТ «РЖД» і поставляються споживачам відповідно до їх заявками.

Перелік МТР з розподілом їх по групах готується центральним задовольняються органом (Росжелдорснаб) і затверджується в установленому порядку віце-президентом ВАТ «РЖД», у віданні якого знаходяться питання матеріально-технічного забезпечення.

Росжелдорснаб формує та подає на затвердження віце-президенту ВАТ «РЖД» зведений план поставок матеріально-технічних ресурсів по філіях.

При організації централізованих та регіональних придбань матеріально-технічних ресурсів центральний і регіональні задовольняються органи:

- Здійснюють вибір постачальників з використанням конкурсних процедур;

- Укладають з постачальниками МТР договори про постачання, що передбачають надання сертифікатів на продукцію, що поставляється, і забезпечують їх виконання;

- Забезпечують контроль поставок МТР.

Функція контролю поставок МТР реалізується за наступними напрямками:

'Виконання договорів поставок МТР по номенклатурі і обсягами;

- Своєчасність оплати поставок МТР;

- Своєчасність доставки МТР;

- Якість продукції, що поставляється.

Технічні департаменти, управління та дирекції ВАТ «РЖД» відповідно до зведеними бюджетами філій погоджують зведені заявки філій на поставку матеріально-технічних ресурсів.

Департаменти фінансово-економічного блоку в частині матеріально-технічного забезпечення:

- Формують зведений бюджет запасів і закупівель за ВАТ «РЖД» в цілому;

- Передбачають в платіжних балансах філій грошові кошти на придбання матеріально-технічних ресурсів.

Задовольняються органи різних рівнів відповідно до зведеним бюджетом запасів і закупівель:

- Формують зведену заявку на необхідні матеріально-технічні ресурси, придбані централізовано і децентралізовано, і погоджують її з причетними департаментами;

- Організовують і проводять конкурси з вибору постачальників МТР, що закуповуються централізовано;

- Здійснюють децентралізоване придбання МТР. Постачання філій, інших структурних підрозділів, а також

дочірніх і залежних товариств ВАТ «РЖД» імпортними матеріально-технічними ресурсами організовує Росжелдорснаб.

Контрольні питання:

1. Цілі, завдання та функції системи матеріально-технічного забезпечення на залізничному транспорті.

2. Структура управління матеріально-технічним забезпеченням на залізничному транспорті.

3. Організація матеріально-технічного забезпечення підприємств

залізничного транспорту.

4. Порядок визначення потреб підприємств залізничного транспорту в матеріально-технічних ресурсах.

5. Організація закупівельної діяльності на залізничному транспорті.

6. Організація поставок матеріально-технічних ресурсів.

Класифікація органічних речовин за будовою вуглецевого ланцюга і природою функціональних груп.

3. Будова найважливіших класів органічних сполук: вуглеводнів, спиртів, Тіоспирти, фенолів, альдегідів, кетонів, карбонових кислот, простих і складних ефірів, амінів, амідів, нітросполук.

 Відповідний ряд  Загальна формула
 алкани  CnH2n + 2
 алкени  CnH2n
 алкіни  CnH2n-2
 дієни  CnH2n-2
 Циклоалкани  CnH2n
 арени  CnH2n-6
 Моногалогеналкани  CnH2n + 1X
 Дігалогеналкани  CnH2n + X2
 Граничні одноатомні спирти  CnH2n + 1OH або CnH2n + 2O
 альдегіди  CnH2n + 1COH або CnH2nO
 Граничні одноосновні карбонові кислоти  CnH2n + 1СООH або CnH2nО2
 прості ефіри  CnH2n + 2О
 первинні аміни  CnH2n + 1NH2 або CnH2n + 3N
 амінокислоти  (NH2) CnH2nCOOH
 трьохатомний спирт  CnH2n-1 (OH) 3
 складні ефіри  CnH2nO2
 Тіоспирти  CnH2n + 1SH
 тіоефіри  CnH2n + 2S
 нітросполуки  CnH2n + 1NO2
 аміди  СnH2n + 1NR1R2

4. Номенклатура органічних сполук: тривіальна, раціональна, міжнародна. Принципи утворення назв органічних сполук за номенклатурою ІЮПАК.

В даний час для найменування органічних сполук застосовуються три типи номенклатури: тривіальна, раціональна і систематична номенклатура - номенклатура IUPAC (ІЮПАК) - International Union of Pure and Applied Chemistry (Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії).

Тривіальна (історична) номенклатура- Перша номенклатура, яка виникла на початку розвитку органічної хімії, коли не існувало класифікації та теорії будови органічних сполук. Органічних сполук давали випадкові назви за джерелом отримання (щавлева кислота, яблучна кислота, ванілін), кольором або запахом (ароматичні сполуки), рідше - за хімічними властивостями (парафіни). Багато такі назви часто застосовуються до цих пір. Наприклад: сечовина, толуол, ксилол, індиго, оцтова кислота, масляна кислота, валеріанова кислота, гліколь, аланін і багато інших.

раціональна номенклатура- по цій номенклатурі за основу найменування органічної сполуки зазвичай приймають назву найбільш простого (найчастіше першого) члена даного гомологічного ряду. Всі інші сполуки розглядаються як похідні цього з'єднання, утворені заміщенням в ньому атомів водню вуглеводневими або іншими радикалами (наприклад: тріметілуксусний альдегід, метиламін, хлоруксусная кислота, метиловий спирт). В даний час така номенклатура застосовується тільки в тих випадках, коли вона дає особливо наочне уявлення про з'єднання.

систематична номенклатура- Номенклатура IUPAC - міжнародна єдина хімічна номенклатура. Систематична номенклатура грунтується на сучасній теорії будови і класифікації органічних сполук і намагається вирішити головну проблему номенклатури: назва кожного органічної сполуки повинно містити правильні назви функцій (заступників) і основного скелета вуглеводню і має бути таким, щоб за назвою можна було написати єдино правильну структурну формулу.

Процес створення міжнародної номенклатури було розпочато в 1892 р (Женевська номенклатура), Продовжений в 1930 р (Льєжська номенклатура), З 1947 р подальший розвиток пов'язаний з діяльністю комісії ІЮПАК по номенклатурі органічних сполук.

при складанні назви речовини по його структурній формулі (І навпаки) необхідно послідовно виконати наступні дії:

1. Знайти основну (по старшинству) характеристическую групу і вибрати для неї позначення в суфіксі.

2. Знайти головну вуглецевий ланцюг (цикл), Що включає основну характеристическую групу, іпронумерувати її з того кінця ланцюга, ближче до якого розташована старша група. Якщо таких можливостей кілька, то потрібно враховувати наявність:

а) інших характеристичних груп (по старшинству);
 б) подвійний зв'язку;
 в) потрійний зв'язку;
 г) інших заступників (за алфавітом).

3. До назви головного ланцюга додати суфікс, що позначає ступінь насиченості зв'язків. Якщо в молекулі кілька кратних зв'язків, в суфіксі потрібно вказати їх число, а після суфікса - арабськими цифрами їхнє становище в вуглецевого ланцюга. Далі в суфікс включається назва старшої характеристичної групи із зазначенням її положення арабської цифрою.

4. За допомогою приставок (префіксів) позначити заступники (Бічні ланцюги, молодші характеристичні групи) і розташувати їх за алфавітом. Положення заступника потрібно вказати цифрою перед приставкою.

5. Розставити цифрові приставки, Що вказують кількість повторюваних структурних елементів (вони не враховуються при алфавітному розміщенні префіксів).

6. Розставити розділові знаки: Все цифри відокремити від слів дефісом, а один від одного - комами.

5. Природа хімічних зв'язків в органічних сполуках: електронна будова сполук вуглецю, гібридизація орбіталей.

Уявлення про природу хімічного зв'язку в органічних сполуках вперше сформулював Г. Льюїс, який висловив припущення, що атоми в молекулі пов'язані з допомогою електронів: пара узагальнених електронів створює просту зв'язок, а дві або три пари утворюють, відповідно, подвійну і потрійну зв'язок. Розглядаючи розподіл електронної щільності в молекулах (наприклад, її зміщення під впливом електронегативний атомів O, Cl і ін.) Хіміки змогли пояснити реакційну здатність багатьох сполук, т. Е. Можливість їх участі в тих чи інших реакціях.

Електронна формула: 1s22s22p2

1. Нормальний стан атома вуглецю

У нормальному стані атом вуглецю має ступінь окислення +2.

У даній ступеня окислення вуглець утворює оксид - СО

2. Порушена стан атома вуглецю

У збудженому стані атом вуглецю має ступінь окислення +4.
 У даній ступеня окислення вуглець утворює оксид - СО2

Електронна будова атома вуглецю визначає ряд особливих властивостей органічних сполук. Зокрема, органічні молекули не утворюють міцних кристалічних решіток, відрізняються значною рухливістю, і органічні речовини здатні розчинятися один в одному. Такоеелектронное будова атома вуглецю обумовлює дві характерних його особливості: можливість утворювати чотири ковалентні зв'язки і нездатність до донорно-акцепторного взаємодії.

гібридизація орбіталей - Гіпотетичний процес змішування різних (s, p, d) орбіталей центрального атома багатоатомної молекули з виникненням однакових орбіталей, еквівалентних по своїх характеристиках.

 Тип гібридизації  Число гібридних орбіталей  геометрія  структура  приклади
 sp  лінійна  BeF2, CO2, NO2+
 sp2  трикутна  BF3, NO3-, CO32
 sp3  Тетраедрічеськая  CH4, ClO4-, SO42, NH4+
 dsp2  Плоскоквадратная  Ni (CO)4, [PdCl4]2
 sp3d  Гексаедріческая  PCl5, AsF5
 sp3d2  октаедричні  SF6, Fe (CN)63, CoF63

!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вибереш які треба ... Я думаю перших 3х буде досить))

6. Просторова будова органічних сполук. Конфігурація і конформація. Стереоізомери: геометричні, оптичні

Під ізомерією розуміють існування молекул з однаковими сумарними формулами, але різною будовою або розташуванням атомів в просторі. Хімічні та фізичні властивості ізомерних речовин різні. розрізняють структурну і просторову изомерию (стереоізомерія).

структурна ізомерія обумовлена ??різним розташуванням атомів в молекулі.

Можливі такі види структурної ізомерії:

1) Ізомерія вуглецевого скелета або ізомерія ланцюга обумовлена ??різним порядком зв'язку атомів, що утворюють скелет молекули органічних сполук.

2) Ізомерія положення обумовлена ??різним розташуванням функціональних груп або кратних зв'язків.

3) Ізомерія функціональних груп (межклассовая ізомерія)

4) таутомерія - Ізомери відрізняються функціональними групами легко переходять один в одного.

А) Кето-енольна таутомерія

Б) Лактам- лактімная таутомерія
 Спирти. Тіоспирти. Феноли. Будова, хімічні властивості. Застосування в медицині. |  Карбонільні сполуки в біоорганічної хімії. Будова, хімічні властивості, медико-біологічної значення альдегідів і кетонів. |  Гіроксі-, оксо-, фенолокислоти. Будова, властивості. Біологічна роль, застосування в медицині. |  Аміни. Будова, властивості. Біологічне значення біогенних амінів (адреналіну, триптаміну, серотоніну, гістаміну) і поліамінів (путресцина, кадаверина). |  Аміноспірти. Будова, властивості. Біологічне значення етаноламіну (коламін), холіну, ацетилхоліну, сфингозина |  Вуглеводи. Визначення, класифікація. Біологічна роль. |  Гетерополісахариди. Будова і біологічна роль гіалуронової кислоти, хондроітінсульфатов, гепарину. |  Складні ліпіди. Фосфоліпіди. Сфінголіпіди. Гліколіпіди. Будова, біологічна роль. |  Неомиляемие ліпіди. Холестерин. Будова, біороль. стероїдні гормони |  Гетероциклічні сполуки. Класифікація, будова, медико-біологічної значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати