На головну

Способи їх попередження та усунення

  1.  I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  2.  III. Способи очищення.
  3.  Абсолютні і середні показники варіації і способи їх розрахунку
  4.  Аварійні способи усунення можливих відмов і несправностей.
  5.  Алгоритм. Основні властивості. Способи подання алгоритмів
  6.  Алгоритми і способи їх запису
  7.  Альтернативні способи виробництва продукції
   Можливі виробничі інциденти, аварійні ситуації  Гранично допустимі значення параметрів, перевищення (зниження) яких може призвести до аварії  Причини виникнення виробничих непо ладок, аварійних ситуацій  Дії персоналу щодо попередження та усунення  
   
 1.  Різке зниження рівня в К-1 з одночасним збільшенням флегми в отпарной колоні К-1  20 ? 80%  1. зміна фракціонногосостава сировини, поступаю-ного на установку (зави-Шено зміст легкіхфракцій) 2. завищена температураніза отпарной колонниК-1 3. занижена температурапосле КВО ХК-1 і водячи-ного холодильника ХК-2  1. перевірити фракційний склад сировини вжити заходів щодо забезпечення уста-новки сировиною відповідно СТп (прівозможності перейти на інший резер-Вуар), або скорегувати температу-ру в колоні К-1 у відповідності з ка-кість сировини. 1. знизити температуру низу К-1 (на 5тар.) 1. перевірити температуру після ХК-1путем зміни кута атаки (уменьше-ня) лопатей вентиляторів і умень-шення витрати води в ХК-2  
 2.  Значне збільшення газовотпаркі в колоні К-1    1. пропуск в теплообмінниках Т-3 / 1,2  1. перевірити герметичність теплообмін-ників Т-3 / 1,2; в разі пропуску - усунути його.  
   
       2. припинення подачі водив конденсатор-холодиль-ник ХК-2 йди вихід ізстроя КВО ХК-1  2. при прекоащеніі подачі води в кон-денсаторов-холодильник ХК-2 снізітьтемпературу після ХК-2 за рахунок послабшають шення роботи КВО ХК-1.При виході з ладу КВО ХК-1 сни-зить температуру після ХК-2 за счётувеліченія витрати води в ХК-2, за необхідності знизити завантаження уста-новки.  
 3.  Різкі коливання рівня і дав-лення в стабілізаційної ко лонне К-2  20 ? 80% 14 кг / см2  1. потрапляння води в Стабія-заційного колону К-2.  1. здійснити відпарювання води з колонниза рахунок підвищення температури Верхан низу колони і зниження давленіяв ній.  
 4.  Попадання газового конденсату до форсунок печей П-1, П-3/1, П-3/2, П-3 / 3-1, П-3 / 3-2    1. відмова в роботі уровнемерана відбійнику конденсатаС-111. 2. низька температура подог-реву паливного газу.  1. погасити газові форсунки П-1, П-3 / 1,2, П-3 / 3-1, П-3 / 3-2, перевестішуровку печей на рідке паливо-мазут.2. здреновані газовий конденсат ізсістеми.3. усунути несправність уровнемерана С-111 і включити рівнемір в ра-боту. Збільшити температуру підігріву топ-зливи газу.  
 5.  Значні коливання рівня в апаратах, сепараторах, колонах, ємностях    Відмова в роботі пріборовКІП або регулірующіхклапанов  Усунути несправність в работепріборов КВП або регулірующіхклапанов.  
   
.  Розгерметизація апаратури на аварійних блоках № 1, 2, 3, 4    1. пропуск фланцевих з'єд-нений апарату або трубо-проводу. 2. корозія стінок корпусааппарата. 3. корозія трубопроводів, фланцевих з'єднань іарматури.  Дії згідно ПЛАС (код А.1.1 для аварійних блоків № 1,2,3,4).  
 7.  Виділення газу або нафтопро- продукту внаслідок руйнування або розгерметизації апарату, трубопроводу, арматури (без загоряння)    1. пропуск фланцевих з'єд-нений апарату або трубо-проводу. 2. корозія стінок корпусааппарата. 3. корозія трубопроводів, фланцевих з'єднань іарматури. 4. скидання предохранітельногоклапана в атмосферу.  Дії згідно ПЛАС (код А.1.1).  
 8.  Зупинка відцентрового когось компресора ЦК-1    1. припинення подачі4 МПа (40 кг / см2) Водяний-го пара на установку. 2. відмова в роботі систем бло-Кіровок (СБ) протівоава-рійной захисту (ПАЗ) ком-компресора ЦК-1.  Дії згідно ПЛАС (код ПС9)  
   
       3. припинення подачі мастила В мастило компресора. 4. низький вакуум в конденсатор-торі турбіни компрессораЦК-1. 5. відмова в роботі приладу поопределенію рівня газо-вого конденсату в Сепар-торі С-10 і попаданіежідкості на прийом цирку-ляціонному компрессораЦК-1.    
 9.  Припинення подачі повітря КВП на установку    1. несправність запорнойарматури на лінії подачівоздуха КВП на установку. 2. розрив, разгерметізаціятрубопровода подачі віз-духу КВП на установку. 3. аварія в цеху № 6.  Дії згідно ПЛАС (код ПС2)  
 10.  Припинення подачі 0,6 МПа і 1,2 МПа (6 і 12 кг / см2) Водяний ного пара на установку.    1. аварійна зупинка ТЕЦзавода.2. аварія на ТЕЦ.3. розрив-разгерметізаціятрубопровода подачі0,6 МПа і 1,2 МПа (6 і 12 кг / см2) Водяногопара на установку  Дії згідно ПЛАС (код ПС11)  
   
 11.  Припинення подачі оборотні ної води 2-й системи на уста новку    1. несправність запорнойарматури на вході і вихо-де з установки. 2. розрив, разгерметізаціятрубопровода. 3. вихід з ладу насосовБОВ-4 в цеху № 7.  Дії згідно ПЛАС (код ПС1)  
 12.  Припинення подачі 4 МПа (40 кг / см2) Водяної пари на установку    1. аварійна зупинка ТЕЦзавода. 2. аварія на ТЕЦ. 3. розрив, разгерметізаціятрубопровода подачі4 МПа (40 кг / см2) Водяний-го пара на установку.  Дії згідно ПЛАС (код ПС12)  
 13.  Відмова в роботі приладів КВП: а) рівня нестабільного гідро-генізата в сепараторі С-1; б) рівня нестабільного ката-лизата в сепараторі С-2; в) рівня газового конденсату всепараторе С-8; г) рівня газового конденсату всепараторе С-10  20 ? 80% 20 ? 80% 2,5-40% 0-100%  1. вихід з ладу поплавковуровнемеров. 2. відсутність проходімостіпріемних штуцерів рів-неміряно. 3. вихід з ладу пріборовКІП. 4. припинення подачі віз-духу КВП до приладів наустановку.  Дії згідно ПЛАС (код ПС4)  
   
 14.  Зупинка поршневого комп ресора ПК-1, ПК-2    1. припинення подачі електро-троенергії на установку. 2. відмова в роботі сістемиблокіровок (СБ) і проти-воаварійной захисту (ПАЗ) компресорів ПК-1, ПК-2. 3. припинення подачі мастила В мастило компрессоровПК-1, ПК-2. 4. припинення подачі віз-духу на обдув електродвиг-нів компрессоровПК-1, ПК-2. 5. відмова в роботі приладу поопределенію рівня газо-вого конденсату в Сепар-торі С-8. 6. вихід з ладу електро-двигунів компрессоровПК-1, ПК-2.  Дії згідно ПЛАС (код. ПС10)  
 15.  Припинення подачі сировини на установку    1. припинення подачі електро-троенергії на установку. 2. вихід з ладу сирьевогонасоса Н-1 (Н-2).  Дії згідно ПЛАС (код. ПС7)  
   
       3. вихід з ладу електро-двигуна насоса ЦН-1 (ЦН-2). 4. розгерметизація або за-мерзаніе трубопроводу по-дачі сировини на установку. 5. потрапляння газу в сирьевуюлінію.    
 16.  Прогар труби змійовика печейП-1, П-3/1, П-3 / 3-1, П-3 / 3-2    1. місцевий перегрів труб. 2. освіту коксу в змії-віках печей. 3. корозійний знос трубзмеевіка. 4. поява отдулин натрубе.  Дії згідно ПЛАС (код А.4)  
 17.  Прогар труби змійовика печейП-2/2, П-2/4    1. місцевий перегрів труб. 2. корозійний знос трубзмеевіка. 3. освіту коксу в змії-віках печей. 4. поява отдулин натрубе.  Дії згідно ПЛАС (код А.4)  
 
 
   
 18.  Виділення газу, нафтопродукту внаслідок розриву, разгерме- тизации трубопроводу, аппара- тури на території установки з загорянням    1. пропуск фланцевих з'єд-нений апарату або трубо-проводу. 2. корозія стінок корпусааппарата. 3. корозія трубопроводів, фланцевих з'єднань іарматури. 4. скидання з запобіжник-ного клапана в атмосферу.  Дії згідно ПЛАС (код А.1.2)  
 19.  У разі загоряння в насосної сировини або гарячої насосної внаслідок розриву комунікацій, розгерметизації фланце- вого з'єднання або ущільнення ня насоса.    1. пропуск фланцевих з'єд-нений або ущільнень на-соса або трубопроводу. 2. корозія стінок корпусанасоса. 3. корозія трубопроводів, фланцевих з'єднань іарматури.  Дії згідно ПЛАС (код А.2.2)  
 20.  Зупинка сировинного насоса: а) Н-1, Н-2б) Н-8, Н-9    1. вихід з ладу сирьевогонасоса. 2. вихід з ладу електро-двигуна насоса. 3. розгерметизація або за-мерзаніе трубопроводу по-дачі сировини на установку.  Дії згідно ПЛАС (код Пс3)  
   
       4. потрапляння газу в сирьевуюлінію.    
 21.  Припинення подачі електроенергії на установку.    1. посадка напруги. 2. коротке замикання в Руї ТП.  Дії згідно ПЛАС (код Пс3)  
 22.  Відмова в роботі приладів КВП: 1) рівня стабільного гі-нізата в колоні К-1; 2) рівня стабільного катали-затамувавши в колоні К-2  20 ? 80% 30 ? 80%  1. вихід з ладу поплавковуровнемеров. 2. відсутність проходімостіпріёмних штуцерів рів-неміряно. 3. вихід з ладу пріборовКІП. 4. припинення подачі віз-духу КВП до приладів і наустановку.  Дії згідно ПЛАС (код Пс5)  
 23.  Відсутність виходу газу на фасаді кел або збільшення тиску в факельних трубопроводах і факельної ємності Е-11    1. несправність запорнойарматури на виході з уста-новки. 2. замерзання продукту в фа-Кельн трубопроводахёмкості Е-11.  Дії згідно ПЛАС (код ПС6)  
   
 24.  Пропуск водородсодержащего газу в газовій компресорній внаслідок розриву трубопро- вода, пропуску у фланцевому з'єднанні або руйнування циліндра компресорів ПК-1, ПК-2    1. корозія трубопроводу. 2. підвищена вібраціятрубопровода. 3. розгерметизація фланці-вих сполук, апаратів, трубопроводів і запорнойарматури. 4. скидання з запобіжник-ного клапана в атмосферу.  Дії згідно ПЛАС (код А.3)  
 25.  Загазованість в насосної сировини або гарячої насосної внаслідок розриву комунікацій або фланцевого сполуки через ущільнення без заго- рания    1. пропуск фланцевих з'єд-нений або ущільнень на-соса або трубопроводу. 2. корозія стінок корпусанасоса. 3. корозія трубопроводів, фланцевих з'єднань іарматури.  Дії згідно ПЛАС (код А.2.1)  
 26.  Загазованість виробничих них приміщень вище ГДК в межах спрацьовування СВК.    1. пропуск нефтепродуктовво фланцеве соедіненіетрубопроводов, обладнан-ня, арматури. 2. корозія трубопроводів, обладнання, арматури.  Дії згідно ПЛАС (код А 2.1; код А.3)  
 27.  Зупинка вентилятора підпір-ної вентиляції в РУ ТП    1. несправність вентиля-тора.  Дії згідно ПЛАС (код ПС8)  
   
       2. несправність електродвиг-гателя вентилятора. 3. несправність сістемисамозапуска вентилятора. 4. припинення електропіта-ня системи РБ і ПАЗпріточних вентиляторів.    
 28.  Вибух або пожежа в РУ або ТП    ВИБУХ: 1. освіту вибухонебезпечний-ної суміші в результаті від-каза роботи вентиляції. ПОЖЕЖА: 1. коротке замикання наоборудованіі в результатепопаданія сторонніх тіл. 2. пошкодження ізоляцііоборудованія з освітньої-ням електродуги.  Дії згідно ПЛАС (код. А.6)  
 29.  Одночасне припинення подачі: а) електроенергііб) оборотної води 1-й системи) оборотної води 2-й сістемиг) 4 МПа (40 кг / см2) водяногопара    Припинення подачі електро- роенергіі на завод з сис-теми «Самараенерго» і аварійних зупинка ТЕЦ за- вода.  Установку зупинити аварійно соглас- але пункту «Загальний порядок аварійної зупинки установки» підрозділу 7.5. цього регламенту.  
   
   д) 0,6 МПа і 1,2 МПа (6 і 12кг / см2) Водяної пари) повітря КВП        
 30.  Гідрогенізат стабільний не витримує пробу на мідну пластинку    1. недостатня отпаркасероводорода в отпарнойколонне внаслідок: - зниження температури вколонне К-1; - зміни фракціонногосостава сировини, поступаю-ного на установку або про-пуску теплообменніковТ-3 / 1,2.  1. скорегувати температуру в колон-ні К-1 відповідно до качествомпоступающего сирья.2. перевірити герметичність теплообмін-ників Т-3 / 1,2 і в разі пропуску його устраніть.3. вжити заходів щодо забезпечення уста-новки сировиною в відповідності з вимогами-ваниями СТП.  
 31.  Завищення масової частки сірки в гідрогенізат стабільному    1. зниження гідрірованіясерністих соедіненійвследствіе: - зниження температури вреакторе; - зниження активності ката-лизатор; - зменшення парціальногодавленія водню в реакції-торі гідроочищення Р-1. 2. пропуск в сировинних тепло-обмінниках Т-1 / 1,2,3; Т-2 / 1,2,3.  1. підвищити температуру в реакторі Р-1. 2. перевірити роботу каталізатора і вразі закоксовиванія провести реге-нерацію. 3. збільшити парціальний тиск по-водню в зоні реакції за рахунок: - збільшення загального тиску в систе-ме; - збільшення кратності циркуляції по-дородсодержащего газу; - збільшення масової частки водню вціркулірующем водородсодержащемгазе. Перевірити герметичність сирьевихтеплообменніков.  
   
 32.  Зниження об'ємної частки водо-роду в надмірному циркулі-рующего водородсодержащего газі блоку гідроочищення з се- паратора С-1.    1. завищена температура га-зопродуктовой суміші ГПСблока гідроочищення послеаппаратов-конденсатороввоздушного охлажденіяКВО Х-1/1, Х-1/2 і водяний-го холодильника Х-2. 2. занижено тиск в сепа-ратор гідроочищення С-1 і система гідроочистки. 3. низька об'ємна частка по-водню в водородсодержа-щем газі, що надходить сблока риформінгу. 4. високий рівень Неста-бильного гідрогенізату всепараторе С-1.  1. знизити температуру газопродуктовойсмесі ДПС блоку гідроочищення за счётулучшенія роботи конденсаторів воз-задушливого охолодження (КВО) Х-1/1, Х-1/2 і водяного холодильника Х-2. 2. поліпшити роботу КВО Х-1/1, Х-1 / 2путем збільшення кута нахилу лопас-тей вентиляторів конденсаторів (ап-Параті) повітряного охолодження-1/1, Х-1/2 і перевірки положеніяелектродвігателей вентиляторів КВО, включення в роботу остановівшіхсявентіляторов. 3. поліпшити роботу водяного холодиль-ника Х-2 і вжити заходів щодо сніженіютемператури в Х-2, шляхом увеліченіярасхода-напору води в Х-2. Збільшити тиск в С-1, скорректі-ровать збільшити тиск в сістемегідроочісткі. З'ясувати причину зниження обсяг-ної частки водню в ціркулірующемгазе риформінгу і вжити заходів до еговосстановленію. Знизити рівень нестабільного гідро-генізата в сепараторі С-1.  
   
 33.  Завищення масової частки сіро-водню в циркулюючому газі блоку риформінгу.  0,0035%  1. недостатня відпарювання се-роводорода в отпарной ко-лонне К-1 через знижений-ної температури низу ко-колони. 2. пропуск в теплообмінних-ках Т-3 / 1,2.  Підвищити температуру низу колонниК-1. Перевірити герметичність пучків тепло- обмінників Т-3 / 1,2 і в разі пропуску усунути його.  
 34.  Зниження концентрації водню в ЦВСГ блоку риформінгу.  70%  1. знизилася активність ка-каталізаторів ріформінгаіз через коксування або від-ління сіркою. 2. завищена температура вреакторах Р-2, Р-3, Р-4. 3. висока температура газо-продуктової суміші (ГПС) всепараторе С-2.  Провести регенерацію каталізатора. Знизити температуру в Р-2, Р-3, Р-4. Знизити температуру ДПС шляхом ввімкнення додаткового КВО Х-3, про- вірити роботу двигунів вентиляторів, непрацюючі включити. Збільшити витрату води в Х-4.  
 35.  Збільшення вологості в цирку- лірующем водородсодержащего газі блоку риформінгу.  30 ppm  1. незадовільна від-парку вологи в отпарной ко-лонне К-1 через поніженіятемператури низу колонниК-1 у вихідній сировині. 2. висока вологість сировини.  Збільшити температуру низу отпарной колони К-1 шляхом збільшення витрати теплоносія через трубчасту печьП-2/2 і його нагрівання. Збільшити час відстою сировини в резер- Вуару, воду здреновані.  
   
       3. відмова в роботі регуляторауровня розділу фаз в ем-кістки зрошення Е-1.  Перевірити роботу рівня (приладу) раз-справи фаз в Е-1. Здреновані воду Ізі-1 до бензину.  
 36.  Зниження октанового числа стабільного каталізата.    1. зниження температури вреакторах риформінгу Р-2, Р-3, Р-4. 2. підвищення тиску вреакторах риформінгу Р-2, Р-3, Р-4. 3. зміна фракціонногоілі хімічного составасирья, що надходить наустановку. 4. пропуск в теплообмінних-ках Т-4 / 1,2,3,4; Т-5 / 1,2,3,4. 5. вимивання промотора -хлору з каталізатора ри-формінг. 6. закоксовиваніє каталізу-тора риформінгу 7. отруєння каталізатораріформінга  Відкоригувати (збільшити) темпера-туру в реакторах риформінгу Р-2, Р-3, Р-4. Знизити тиск в реакторах ріфор- мінга Р-2, Р-3, Р-4. Перевірити якість вихідної сировини, що надходить на установку, вжити заходів щодо забезпечення установки качест- венним сировиною відповідно до ви- ваниями СТП і скорегувати режим роботи блоку риформінгу. Перевірити герметичність теплообмен- ників і, при необхідності, провести ремонт. Провести гідрохлорування катали-затору риформінгу. Провести регенерацію каталізатораріформінга зробити окислительную регенера- цію.  
   
       8. необоротне отравленіекаталізатора риформінгу каталитическими отрутами.  Провести заміну каталізатора риформінгу  
 37.  Різке збільшення виходу газо-образних продуктів ріформін- га при одночасному різкому зниженні виходу рідких про- дуктів риформінгу.    1. підвищена температура вреакторах риформінгу Р-2, Р-3, Р-4. 2. зменшення массовойдолі (%) нафтенових вугле-воднів. 3. підвищення тиску вреакторах риформінгу Р-2, Р-3, Р-4 вище норми2,9 МПа (29 кг / см2). 4. зниження активності ка-каталізаторів ріформінгаіз через вимивання про-мотора - хлору.  Знизити температуру в реакторах ри- формінг Р-2, Р-3, Р-4. Вжити заходів щодо забезпечення встановлення по- проектним сировиною відповідно до вимог СТП або откорректіро- вать режим блоку риформінгу. Знизити тиск в реакторах ріфор- мінга Р-2, Р-3, Р-4 до норми. Провести гідрохлорування каталізатора риформінгу.  
 38.  Збільшення перепаду тиску в реакторах риформінгу Р-2, Р-3, Р-4.  1,5 кг / см2  1. закоксовиваніє каталізу-тора з утворенням кірки. 2. збільшення крихти в ката-лизатор. 3. забивання розподільник-них труб радіального вво-да.  Провести регенерацію каталізатора з подальшою перевантаженням і відсівом крихти. Очистити розподільні труби від каталізатора. Очистити розподільні труби від каталізатора.  
   
 39.  Завищення масової частки сіро водню в стабільному катали- потім на внутрішню.    1. недостатня отпаркаН2S в стабілізаціоннойколонне К-2.  Збільшити температуру низу колонниК-2.  
 40.  Ускладнення стабільної головки - рефлюксу.    1. низький тиск в Рефл-ксной ємності Е-2. 2. висока температура після конденсатора-холодильника ХК-4. 3. висока температура Верхан колоні К-2.  Скорегувати режим К-2 і Е-2 в залежності від якості стабільної головки-рефлюксу.  
 41.  Ускладнення газу стабілізації з Е-2.    1. підвищення температурипосле конденсатора-холод-ника ХК-4 вище нор-ми. 2. Зниження тиску вёмкості Е-2.  Відновити температуру після ХК-4 до норм технологічного режиму. Підняти тиск в Е-2.  
 42.  Велика витрата газу з реф люксной ємності Е-2.    1. порушений режим абсорбції колоні К-2. 2. висока температура врефлюксной ємності Е-2.  1. привести режим абсорбера К-2 в соот-ність з технологічною картою. 1. вживати заходів до зниження темпера-тури в рефлюксной ємності Е-2.  
 43.  Підвищення пружності парів каталізата стабільного.    1. Зниження температуриніза К-2.2. підвищення тиску в К-2.  Підвищити температуру низу колонниК-2.Восстановіть тиск в К-2 до норм технологічного режиму.  
   
 44.  Рідина, яка може на прийом компресорів ЦК-1, ПК-1, ПК-2    1. відмова в роботі пріборовпо визначенням уровнягазового конденсату в се-параторах С-8, С-10.  При попаданні рідини на прийом ком- компресорів виникає небезпека потрапляння ня рідини в циліндри компресорів ЦК-1, ПК-1, ПК-2, що призведе до гид- равліческому удару в циліндрах і мо- же викликати руйнування циліндрів ком компресорів ЦК- 1, ПК-1, ПК-2. Зупинити установку аварійно згідно п.7.5.  
 45.  Припинення подачі рідкого і газоподібного палива на уста новку.    1. розгерметизація трубопроводу-вода подачі топлівногогаза і рідкого палива (мазуту) на печі П-1, П-2/2, П-2/4, П-3/1, П-3/2, П-3 / 3- 1, П-3 / 3-2. 2. падіння тиску палив-ного газу на печі ніже0,02 МПа (0,2 кг / см2) Через: 2.1. замерзання трубопроводу подачі паливного газу або рідкого палива на печі; 2.2. пропуску трубного пучка підігрівачів паливного газу Т-8 і рідкого топліваТ-7.  При припиненні подачі газоподібного палива (паливного газу) на установку, переводять роботу печей на рідке топ- ливо (мазут). При припиненні подачі рідкого па- лива на установку, переводять роботу печей на паливний газ. Продуктивність установки наводиться відповідно до забезпеченістю паливом. При одночасному прекра- щенні подачі рідкого і газоподібного палива на установку необхідно: 1. перший помітив повинен сообщітьо трапилося старшому оператору; 2. старший оператор повинен сообщітьдіспетчеру заводу і видалити з террито рії установки сторонніх людей;  
   
         Старший оператор, оператори, маши- ність повинні: - погасити форсунки печей П-1, П-2/2, П-2/4, П-3/1, П-3/2, П-3 / 3-1, П-3 / 3-2; - система риформінгу і гідроочісткіпереводятся на холодну газову цир-куляції; - відділення стабілізації гідрогенізатаі каталізата перекладається на циркуля-цію; - закривається вихід: надлишкового ВСГ з установки, Неста-більной головки і газу стабілізації, стабільного каталізата , вуглеводень-ного газу відпарки і газу після Сепар-тора С-7; - закриваються перетоки з С-1 в К-1, Дос-2 в К-2; - припиняється подача хлорорганики вреактора риформінгу.  
 46.  Скидання запобіжних кла- панів в атмосферу.    1. несправність предохра-вих клапанів. 2. перевищення тиску ваппарате.  Дія згідно ПЛАС (код А.5)  
 47.  Припинення циркуляції гарячого струменя по низу колони К-2 блоку стабілізації каталізата    1. припинення подачі електроенергії на насоси ЦН-12, 13  1. загасити піч П-2/4. 2. знизити завантаження по блоку гідроочищення до 100 м3/година.  
   
         3. при зниженні тиску в К-2, Е-2, відкрити засувки на лінії поддавліванія с 1 на вихід ХК-3, тим самим підтримувати тиск на блоці стабілізації для видавлювання нестабільного каталізата з установки. 4. перешуровать печі блоків гідроочищення, відпарки, риформінгу з газу на мазут. 5. у міру охолодження К-2, відсутності рівня в Е-2, зупинити насоси зрошення Н-10,11. 6. після пуску насосів ЦН-12,13, зашуровать піч П-2/4 і вивести блок стабілізації на нормальний технологічний режим.  
 Мембранна азотна установка  
 48.  Витік газу в роз'ємні з'єднання.    Негерметичність ущільнень.  Вимкнути установку, скинути тиск. Підтягнути з'єднання.  
 49.  Об'ємна частка кисню в продукті вище 0.5%    Установка працює не в заданому режимі  Встановити необхідний тиск і температуру повітря на вході в установку, відрегулювати витрати азоту вентилем ВЗ.  
 50.  При включенні нагрівача повітря не світиться один із зелених світлодіодів на СШ.    Перегорання ТЕН-а  Відключити установку від електроживлення. Перевірити опір ТЕН-ів. Опір каждогоТЕН-а не має перевищувати 25 Ом. Замінити ТЕН за описаною процедурою.  
   
 Блок вилучення бензолвмісній фракції  
 51.  Високий рівень в Е-201  80%  1. Вийшов з ладу регулятор рівня. 2. Знизилася продуктивність сировинного насоса.3. Вийшов з ладу регулятор витрати харчування на К-200  1. Замінити регулятор рівня. На час заміни перейти до роботи з байпасу.2. Перейти на резервний насос. 3. Замінити регулятор витрати. На час заміни перейти до роботи по байпасу.  
 52.  Високий тиск в К-200  0,35МПа  Недостатня конденсація і охолодження пари верхнього продукту.  1. Відрегулювати роботу вентилятора ХВ-200 / 1,2,3. Збільшити проток продукту і оборотної води через Х-200 / 1,2, прикривши відповідні байпаси. Проконтролювати температуру оборотної води.  
 53.  Високий рівень куба К-200  80%  1. Вийшов з ладу регулятор витрати кубового продукту в парк.2. Велика кількість харчування в К-200.  1. Замінити регулятор витрати. На час заміни перейти до роботи з байпасу.2. Розвантажити колону: знизити харчування, зменшити витрату зрошення, не допускаючи при цьому підвищення температури верху К-200 вище 870С.  
 54.  Падіння тиску палива до пальників печі П-200  0,01МПа (газ.) 0,2МПа (жид.)  1. Вийшов з ладу регулятора давленія.2. Витік палива в трубопроводі. 3. Забивання гідратами трубопроводів обв'язки, арматури.  1. Усунути несправності регулятора давленія.2. Проконтролювати трубопровід палива до печі, усунути утечку.3. Визначити місце забивання, прочистити.  
 55.  Закіптюжений полум'я на пальниках П-200 -  Чи не забезпечується розрахункова кількість повітря через повітряну заслінку на блоці пальників.  Повітряною заслінкою відрегулювати необхідну подачу повітря на горіння.  
   
 56.  Відрив полум'я на пальниках П-200 -  Неправильне регулювання подачі повітря повітряною заслінкою.  Повітряною заслінкою відрегулювати подачу повітря для нормального горіння.  
 57.  Підвищення температури продукту на виході потоку з печі П-200  2200С  1. Надлишкова подача палива на пальники. 2. Падіння витрати продукту в потоці.  1. Перевірити роботу регулятора тиску, при необхідності заменіть.2. Перевірити роботу регулятора витрати, при необхідності замінити.  
 58.  Скидання запобіжного клапана (клапан не закривається). -  1. Перевищення тиску в аппарате.2. Неякісна робота запобіжного клапана.  1. Знизити тиск в аппарате.2. Переключитися з несправного клапана на резервний. Несправний клапан відправити в ремонт.  
 59.  Вібрація і шум при роботі насоса. -  1. Виникає явище кавітації. 2. Порушення центрування валів насоса і електродвігателя.3. Знос підшипників, прогин вала, пошкодження деталей, що обертаються.  1. Захистити засувку на нагнітанні насоса або підвищити тиск на всасе.2. Провести центрування валів насоса і ел. двігателя.3. Замінити пошкоджені деталі.  
 60.  Насос не створює необхідного напору. -  1. Наявність повітря або газів в перекачується рідини. 2. Знос ущільнюючих колец.3. Частково забиті канали робочого колеса або корпуса.4. Невідповідність в'язкості рідини.  1. Забезпечити герметичність фланцевих з'єднань всмоктувального трубопровода.2. Замінити зношені деталі новимі.3. Очистити канали. 4. Перевірити відповідність в'язкості рідини вказаному у специфікації.  
   
 61.  Вихід з ладу димососа печі - -  Автоматично відкрити шибер на димоході (Ш-1), закрити шибери на холодному (Ш-4) і гарячому (Ш-2) газоходах. Повітря на горіння подається робочим вентилятором через холодний воздухоподогреватель, калорифер включати не потрібно. Тяга по тракту димових газів регулюється положенням лопаті шибера на димарі.  
 аварійні ситуації  
 62.  Порушення герметичності апаратів, трубопроводів і їх розрив. -  1. Корозійний ізнос.2. Ослаблення фланцевих соедіненій.3. Вихід з ладу запірної арматури.4. Дефекти матеріалу обладнання, трубопроводів, прокладок.  Спрацьовування сигналізаторів загазованості встановлених на зовнішніх установках: Дія персоналу здійснюється відповідно до «Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій».  
 63.  Припинення подачі сировини. -  Розгерметизація трубопроводу, що подає сировину на блок  При припиненні подачі сировини на блок необхідно: - довести до відома керівництво цеху і диспетчера підприємства і з'ясувати причини відсутності сировини; - знизити температуру сировини на виході з печі; - перевести блок на циркуляцію; - стежити за технологічними параметрами, не допускаючи критичних значень.  При відновленні подачі сировини провести пуск блоку відповідно до інструкції з пуску і зупинці.  
   
 64.  Припинення подачі електроенергії. -  Збій в енергопостачанні  При відключенні електроенергії на блок відключаються електродвигуни насосів, вентилятори ХВ, в нічний час вимикається освітлення. Припинити прийом сировини на блок, подачу палива до пальників П-200. Закрити арматуру на виході продуктів з блоку.  
 65.  Припинення подачі охолоджуючої води. -  Збої в роботі служби пароводопостачання  1. Знизити продуктивність блока.2. Повністю відкрити жалюзі на ХВ.3. Контролювати температуру підшипників насосів, при необхідності перейти на резервние.Прі тривалій відсутності охолоджуючої води приступити до зупинки блоку в нормальному режимі.  
 66.  Припинення подачі водяної пари. -  Збої в роботі служби пароводопостачання  Контролювати роботу пальників П-200. При згасанні пальників спрацюють блокування по зупинці П-200. Приступити до зупинки блоку в нормальному режимі.  
 67.  Припинення подачі паливного газу -  Неполадки на вузлі підготовки паливного газу або на заводській мережі.  Приступити до зупинки блоку в нормальному режимі.  
 68.  Припинення подачі повітря КВП -  Неполадки в системі повітря КВП.  Запас повітря КВП на блоці забезпечує 30 хвилинний проміжок часу для безаварійної зупинки блоку.  
 69.  Прогар змійовика печі П-200, пожежа  2200З менш 40м3/ ч  1. Надлишкова подача палива на горелкі.2. Падіння витрати продукту в потоці.  Необхідно: -перекрить подачу палива;  -перекрить циркуляцію сировини, зупинивши Н-203 / 1,2 і подати в кожен потік пар;  
   
         -вимкнути вентилятор і димосос; -перекрить шибер печі, димаря, гарячого і холодного газоходів; -включіть подачу пара в систему парогасіння обсягу печі, завісу; -при вигорянні сировини (полум'я в печі відсутня) через 0,5 ? 1 годину можна відключити парогасіння, розпилюють пар, відкрити шибер печі і димаря, включити вентилятор для примусового охолодження печі; -при зниженні температури на «перевалі» нижче 3500З припинити подачу пара в змеевік.Пріступіть до зупинки блоку в нормальному режимі.  
           
           
           
           
           

 


 
 БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАНОВКИ |  Основні вимоги пожежної безпеки |  Пожежна безпека при експлуатації блоку вилучення БСФ. |  Стаціонарна система водяного зрошення |  Газове пожежогасіння |  Первинні засоби пожежогасіння |  Пожежна сигналізація |  Пожежі на установці |  Зовнішніх установок. |  Від аварії 1 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати