На головну

Методи та Пристрої фотометрічніх вимірювань

  1.  II. Методичні рекомендації щодо СКЛАДАННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  2.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  3.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4.  VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  5.  А н я т і е 12.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ заучування ДЕСЯТИ СЛІВ
  6.  А) Методичні помилки і непорозуміння
  7.  Активна та пасивна стратегії структурної політики: напрями й методи актівної структурної політики.

К переваг монетарної політики можна віднести:

· Відсутність внутрішнього лага. Внутрішній лаг представляє собою період часу між моментом усвідомлення економічної ситуації в країні і моментом прийняття заходів щодо її поліпшення. Рішення про купівлю або продаж державних цінних паперів центральним банком приймається швидко, а оскільки ці папери в розвинених країнах є високоліквідними, високо надійні і безризиковий, то проблем з їх продажем населенню і банкам не виникає.

· Відсутність ефекту витіснення. На відміну від стимулюючої фіскальної політики стимулююча монетарна політика (зростання пропозиції грошей) обумовлює зниження ставки відсотка, що веде не до витіснення, а до стимулювання інвестицій та інших чутливих до зміни ставки відсотка автономних витрат і до мультиплікативного зростання випуску.

· ефект мультиплікатора. Монетарна політика, як і фіскальна політика, має мультиплікативний ефект впливу на економіку, причому діють два мультиплікатора. Банківський мультиплікатор забезпечує процес депозитного розширення, т. Е. Мультиплікативне збільшення грошової маси, а зростання автономних витрат в результаті зниження ставки відсотка в умовах зростання пропозиції грошей мультиплікативно (з ефектом мультиплікатора автономних витрат) збільшує величину сукупного випуску.

недоліки монетарної політики наступні:

· можливість інфляції. Стимулююча монетарна політика, т. Е. Зростання пропозиції грошей, веде до інфляції навіть у короткостроковому, а тим більше в довгостроковому періоді. Тому представники кейнсіанського напряму стверджують, що монетарна політика може використовуватися лише при перегріванні (інфляційному розриві) економіки, т. Е. Розглядають можливість проведення тільки стримуючої монетарної політики, а при рецесії, на їхню думку, повинна використовуватися стимулююча фіскальна, а не монетарна політика.

· Наявність зовнішнього лага в зв'язку зі складністю і можливими збоями в механізмі грошової трансмісії. Зовнішній лаг представляє собою період часу від моменту прийняття заходів щодо стабілізації економіки (прийняття рішення центральним банком зі зміни величини пропозиції грошей) до моменту появи результату їх впливу на економіку (який виражається в зміні величини випуску). Купівля та продаж центральним банком державних цінних паперів здійснюється швидко, т. Е. Швидко змінюються кредитні можливості комерційних банків. Однак механізм грошової трансмісії довгий і складається з декількох ступенів, на кожній з яких можливий збій.

1) Політика «дешевих грошей», що проводиться центральним банком, може забезпечити комерційні банки додатковими резервами, що розширює кредитні можливості банків, проте така можливість може не перетворитися в дійсність. Немає ніякої гарантії, що при збільшенні резервів відбудеться відповідне збільшення обсягу кредитів, що видаються комерційними банками. Крім того, населення може вирішити не брати кредити. В результаті грошова маса не збільшиться.

2) Реакція грошового ринку на зростання пропозиції залежить від виду кривої попиту на гроші. Серйозне падіння ставки відсотка відбудеться тільки в разі, якщо крива попиту на гроші крута, т. Е. Якщо чутливість попиту на гроші до зміни ставки відсотка невелика. Якщо попит на гроші дуже чутливий до зміни ставки відсотка (крива попиту на гроші полога), то збільшення пропозиції грошей не призведе до значного зниження ставки відсотка (рис.13.2. (А)).

3) Істотне зниження ставки відсотка в результаті зростання пропозиції грошей може не привести до серйозного збільшення інвестиційних витрат, якщо їх чутливість до зміни ставки відсотка низька (крива інвестицій крута) (рис.13.2. (Б)).

4) Якщо чутливість інвестиційного попиту до динаміки ставки відсотка висока, і інвестиційні витрати збільшилися в результаті падіння ставки відсотка, то зростання сукупних витрат може не привести до збільшення реального випуску, якщо економіка знаходиться в стані повної зайнятості (на рівні потенційного обсягу виробництва), що відповідає вертикальної кривої сукупної пропозиції (рис.13.2. (в)).

Таким чином, порушення в будь-якій ланці передавального механізму можуть звести нанівець або істотно ослабити вплив монетарної політики на економіку.
 
 

 Більш того, наявність у монетарної політики значного зовнішнього лага, т. Е. Запізнювання впливу зміни пропозиції грошей на економіку, обумовленого многоступенчатостью грошового передавального механізму (навіть в тому випадку, коли немає збоїв в його функціонуванні) може привести до дестабілізації економіки. Наприклад, рішення про збільшення грошової маси, прийняте в період спаду, може дати свій результат, коли економіка вже досягне буму, що викличе посилення інфляційних процесів. І навпаки, продаж державних цінних паперів центральним банком з метою зниження ділової активності в умовах «перегріву» економіки може позначитися, коли економіка буде перебувати в глибокому спаді, і це тільки погіршить ситуацію.

· Наявність побічних ефектів, що викликаються зміною пропозиції грошей, Які також знижують ефективність монетарної політики. Так, якщо центральний банк збільшує грошову масу, то ставка відсотка падає, т. Е. Знижуються альтернативні витрати зберігання готівки. У цих умовах населення може віддати перевагу перевести кошти з депозитів у готівку, що зменшить норму депонування (коефіцієнт cr, рівний відношенню готівки до депозитів (cr = C / D)). Одночасно падіння ставки відсотка (ціни кредиту) знижує зацікавленість комерційних банків видавати кредити, збільшуючи їх надлишкові резерви (excess reserves), що позначається на величині норми резервування (коефіцієнта rr, рівного відношенню резервів до депозитів (rr = R / D) і представляє собою суму норми обов'язкових резервів (ur), що встановлюється центральним банком, і норми надлишкових резервів (er), яка визначається самими комерційними банками (rr = ur + er)). Зростання норми депонування і норми резервування веде до зниження величини грошового мультиплікатора, що суттєво послаблює ефект впливу монетарного імпульсу на економіку (ріс.13.3. (А)). Зростання грошової бази від Н1 до Н2 може привести до зростання грошової бази від М1 хата2, Якщо не змінюється величина мультиплікатора, і лише до М3, Якщо відбувається зменшення величини грошового мультиплікатора внаслідок зростання норми депонування (як в даному випадку) і / або норми резервування.

· Суперечливість цільових орієнтирів (дилема цілей) монетарної політики. Справа в тому, що центральний банк не може одночасно регулювати і пропозицію грошей, і ставку відсотка, оскільки обидва ці показники визначають координати точки рівноваги грошового ринку. Якщо центральний банк ставить за мету підтримку на незмінному рівні ставки відсотка, то оскільки при збільшенні попиту на гроші (зсув вправо кривої попиту на гроші від MD1 до MD2), Ставка відсотка підвищується від R1 до R2 (Ріс.13.3. (Б)), центральний банк повинен збільшити пропозицію грошей до MS2, Т. Е не може контролювати величину грошової маси, і вона стає з екзогенної величини ендогенної величиною, повністю підпорядкованої мети утримання на незмінному рівні ставки відсотка. І навпаки, якщо центральний банк ставить за мету підтримку постійної величини пропозиції грошей, він втрачає контроль за ставкою процента, оскільки при зростанні пропозицію грошей (від MS1 до MS2 на ріс.11-3 (б)), ставка відсотка буде знижуватися (від R1 до R3), А при скороченні пропозиції грошей ставка відсотка буде зростати.

В результаті монетарна політика може призвести до дестабілізації економіки. Якщо центральний банк для стабілізації економіки ставить своєю задачею не контроль пропозиції грошей, а підтримку на незмінному рівні ставки відсотка, то зростання доходу (випуску) в період підйому призведе до зростання трансакційного попиту на гроші і, отже, загального попиту на гроші, що при незмінному пропозиції грошей викличе збільшення ставки відсотка. Для зниження ставки до початкового рівня центральний банк змушений збільшувати пропозицію грошей, що в результаті може створити додатковий імпульс для зростання економіки, перетворюючи здоровий підйом в інфляційний бум. У період спаду політика з підтримки незмінною ставки відсотка призведе до того, що центральний банк для запобігання падінню ставки відсотка, викликаного зниженням загального попиту на гроші в результаті зниження ділової активності, повинен скоротити пропозицію грошей, що буде мати наслідком ще більше скорочення сукупного попиту і посилення спаду.

· Втрата центральним банком контролю над пропозицією грошей в умовах залежності монетарної політики від фіскальної політики уряду. У цьому випадку пропозиція грошей також перетворюється з екзогенної величини в ендогенну. Якщо діяльність центрального банку спрямована на вирішення бюджетних проблем, т. Е. Забезпечення фінансування зростання державних витрат (при проведенні урядом стимулюючої фіскальної політики) або фінансування дефіциту державного бюджету, то монетарна політика стає повністю підпорядкованої вирішення проблем фіскальної політики. Як відомо, збільшення державних витрат і дефіцит державного бюджету можуть фінансуватися за рахунок: а) купівлі центральним банком державних цінних паперів або прямої емісії грошей (так званої монетизації дефіциту державного бюджету); б) купівлі державних цінних паперів населенням (внутрішній борг) і в) позик у іноземного сектора (зовнішній борг). Якщо з якихось причин боргове фінансування неможливо (як правило, в економіках країн, що розвиваються і в перехідних економіках) або вважається недоцільним, то уряд використовує емісійний спосіб, що, з одного боку, провокує інфляцію, а, з іншого, позбавляє центральний банк самостійності у визначенні напрямків монетарної політики. Монетарна політика стає «заручницею» рішення фіскальних проблем.

Крім того, монетарна політика центрального банку не може бути незалежною, а пропозиція грошей екзогенною величиною у відкритій економіці при режимі фіксованих валютних курсів, оскільки зміна пропозиції національної валюти (валютні інтервенції ЦБ), особливо в умовах абсолютної мобільності капіталу, підпорядковане меті підтримання на незмінному рівні валютного курсу національної грошової одиниці.

ЗАВДАННЯ

1.

трансферти 100

імпорт 11

Державні закупівлі 20

Податок на прибуток 25

Прибутковий податок 2

Нерозподілений прибуток корпорацій 30

дивіденди 14

Амортизаційні відрахування 15

Знайти прибуток корпорацій.

2.

Фермером був вирощений бавовна і проданий за 5000 ден. од., з цього бавовни була виготовлена ??тканина і продана за 7500 ден. од., З тканини були зшиті костюми і продані за 10000 ден. од .. Використовуючи виробничий метод, визначити, як змінився ВНП країни в результаті цих операцій.

3.

Є такі дані:

чисті інвестиції - 30,

непрямі податки - 28,

трансферти - 15,

державні закупівлі - 1500,

амортизаційні відрахування - 20,

імпорт - 450,

експорт - 150,

витрати на особисте споживання - 5000.

Знайти: ВНП, ЧНП, НД (відповідно до старої версією СНР)

4.

прибуток корпорацій- 2000,

амортизаційні відрахування - 150,

експорт - 1500,

імпорт - 1000,

заробітна плата - 6000,

рента - 400,

держ. витрати - 1200,

непрямі податки - 50,

відсоток - 600,

доходи дрібних власників - 450.

Знайти величину ВНП.

5.

Залежність між величиною національного доходу і обсягом споживання домашніх господарств задана наступною таблицею:

У
С

визначити:

1) як виглядає функція споживання, якщо відомо, що вона лінійна,

2) при якому доході заощадження дорівнюватимуть нулю.

6.

За даними таблиці розрахуйте індекс споживчих цін.

 товар  1999 р  2000 р
 Ціна  кількість  Ціна  кількість
 ХлебКнігіОдежда

7. За даними таблиці розрахуйте дефлятор.

 товар  1999 р  2000 р
   Ціна  кількість  Ціна  кількість
 ХлебКнігіОдежда

8.

Визначте, під яку номінальну ставку відсотка вам необхідно розмістити 10 000 руб. в умовах 65% - ної інфляції, якщо ви хочете через рік отримати реальні 11 000 руб.?

Методи та Пристрої фотометрічніх вимірювань

4.1. Фотометрічне приладдя для світловіх вимірювань.
 Фотометрічна лавка |  Фотометрічна головка |  монохроматором |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати