На головну

Юридична психологія в системі наукового знання

  1.  Cтруктура свідомості
  2.  I. ЛОГІКА А. Теорія пізнання
  3.  I.2.2. Розвиток джерел в системі цивільного права
  4.  I.3.3. Джерела пізнання римського права
  5.  II. Тілесного досвіду І КЛАСИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
  6.  II. Доцільність обгрунтування розвитку меліоративної галузі в системі агропромислового комплексу програмно - цільовим методом.
  7.  Mоделірованіе в системі Arena simulation

Психологія - це наука, що вивчає закономірності і механізми психічної діяльності людей. Назва науки "психологія" походить від грецьких слів: «психа» (душа), «логос» (вчення), тобто наука про душу, точніше, про внутрішній, суб'єктивний світ людини. Термін «психологія» був запропонований німецьким схоластикою Гокленіусом кінці XVI століття.

Довгий час психологія розвивалася як складова частина філософії, і тільки в середині XIX століття вона виділилася в самостійну науку. Це стало можливо тому, що психологія поступово перетворювалася з науки описової в науку експериментальну. В даний час психологія являє собою досить складну і розгалужену систему дисциплін. Крім загальної психології, що вивчає загальні закономірності психічної діяльності, існують і швидко розвиваються приватні, прикладні галузі психології. Так, групу прикладних галузей, які вивчають закономірності та механізми психіки людей, зайнятих конкретними видами діяльності, складають: психологія праці і її відносно самостійні розділи - інженерна, авіаційна і космічна психологія; психологія пізнання; педагогічна, військова, юридична психологія та ін.

Перед оперативними, слідчими, прокурорськими і судовими працівниками постійно виникає безліч питань, вирішення яких вимагає не тільки широкого кругозору, юридичної культури, спеціальних знань і життєвого досвіду, але і хорошого знання юридичної психології. Щоб правильно розбиратися в складних відносинах людей, їх переживання і вчинках, в заплутаних ситуаціях, які знаходять своє відображення в кримінальних справах, треба знати закономірності психічного життя.

Юридична психологія включає в себе різні галузі наукових знань, є прикладною наукою і в рівній мірі належить як психології, так і юриспруденції. В області суспільних відносин, які регулюються нормами права, психічна діяльність людей набуває своєрідні риси, які обумовлені специфікою людської діяльності в сфері правового регулювання. Психологія - єдина наука, здатна забезпечити не тільки пізнання психічної діяльності, але і керування нею. З розвитком суспільства її значення буде все більше зростати.

Потреба зверненні до психології, її методам, досягненням виникає тоді, коли конкретна наука, суміжна з психологією або тісно пов'язана з нею, включається до вирішення практичних завдань. Має це місце в педагогіці, медицині і юриспруденції. Практична діяльність, як правило, реалізується в конкретних діях конкретних людей, і то, як це відбувається, залежить значною мірою від їх психологічних особливостей. Тільки необхідність вирішення практичних завдань призвела до того, що на кордоні з обществоведением виникли і розвиваються соціальна, етнічна, історична та інші галузі психології. Було б, однак, применшення ролі природного в житті і розвитку особистості звернення виключно до соціальних аспектів її прояву. Безумовно, вивчення біології людини (анатомії, фізіології, антропології) нерозривно пов'язане з дослідженнями в області психофізіології, нейропсихології, психофізики та інших наук, прикордонних з психологією і природознавством.

Вся система наукового знання відчуває потребу у використанні психологічного знання, воно стає сполучною ланкою різних областей науки. Психологія пов'язує суспільні науки і природні, біологію та історію, медицину і педагогіку, управління і юриспруденцію та ін. Цим визначається її місце в системі наукового знання.

У вітчизняному науковедении домінуючою є об'єктно-орієнтована система класифікації наукового знання, розроблена академіком Б. М. Кедровим. Побудована вона на обліку процесів не тільки диференціації, але й інтеграції наук, їх координації та субординації, суб'єктивності та об'єктивності в їхньому розвитку, відособленості і міждисциплінарності *. Система Б. М. Кедрова відбиває багатопланові зв'язки між науками, обумовлені головним чином їх предметної і об'єктивної близькістю, методами дослідження, їх напрямками, організацією, кооперированием, координуванням окремих областей, всім складним комплексом взаємин між теоретичною і практичною діяльністю в умовах сучасного етапу розвитку наукового знання. Схематично вона виглядає як трикутник, вершини якого займають природні, громадські, філософські науки. Їх взаємодія здійснюється за принципом субординації або розвитку більш високих форм з нижчих, а не координації, заснованому на формально-логічному розподілі понять. Суб'єктивістському принципом тут протиставляється принцип об'єктивності, згідно з яким, науки повинні розташовуватися послідовно і пов'язувати між собою предмети, ними вивчаються. Слід зазначити і принцип розвитку, який є провідним по відношенню до решти, полягає він у тому, що класифікація наук є розташуванням відповідно до внутрішньої властивій їм послідовності їх форм руху. Такий принцип класифікації наук допомагає уникнути різких розривів між ними, передбачає виникнення численних проміжних наук і дисциплін **.

_____________________________________________________________________________

* Кедров Б. М. Класифікація наук. М., 1985, с. 37-45.

** Кедров Б. М. Класифікація наук. М., 1965. Т. 2, с. 218, 467.

У системної класифікації психологія розташовується усередині «трикутника» і утворює зв'язки з усіма трьома групами наук. Через ці основні групи наук психологія пов'язана з медициною, педагогікою, соціологією та іншими науками, в сферу досліджень яких входить людина. Розвиток цих зв'язків, формування проміжних галузей наукового знання, вироблення їх понятійного і категоріального апарату на базі понять і категорій «материнський наук» відбувається не тільки поза, а й усередині самої психології, оскільки наука по своїй суті єдина.

З урахуванням викладених моментів Б. М. Кедров розвинув «трикутник наук» в багатогранник, який допомагає більш повно представити місце психології в системі наукового знання *. Відзначимо, однак, що в наведених вище даних не зазначені місце юридичної науки і точки взаємодії з нею психології, в якій вона позначалася б як юридична психологія. Природно, що юриспруденція повинна перебувати в блоці суспільних наук.

_____________________________________________________________________________

* Кедров Б. М. Синтез наук. Проблеми і пошуки. М., 1973, с. 30. Його ж. Про методологічних питаннях психології. Психологічний журнал. 1982, № 6. Т. 3, с. 19.

Розглянувши загальні характеристики психології як науки про закономірності розвитку і функціонування психіки, для того щоб більш повно представити базис виникнення юридичної психології, звернемося до питань, що належать до юриспруденції.

Юриспруденцію ми розуміємо як теоретичну і практичну діяльність в області права, а не тільки як юридичну науку. Як науки юриспруденція вивчає право як особливу систему соціальних норм, правові форми організації і діяльності держави, інших структурних елементів політичної системи суспільства. Юридична наука підрозділяється на ряд галузей, серед яких методологічна функція належить теорії держави і права. Це: нормативні науки (цивільне, адміністративне, кримінальне, муніципальне, сімейне, господарське, фінансове, банківське, екологічне право), прикладні науки (криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, етика, правова кібернетика та ін.), Теоретичні науки (теорія держави і права, історія політичних і правових навчань, історія держави і права вітчизни і т. д.).

Юридична наука вивчає державу і право в їх єдності з точки зору внутрішніх закономірностей виникнення і розвитку, зв'язку і взаємовпливу з соціально-економічною структурою суспільства. Вона вивчає також специфіку суспільного усвідомлення державно-правових явищ, правосвідомість, практичне функціонування державно-правових відносин та інших правових зв'язків суб'єктів права. Юридична наука вивчає, отже, державно-правову організацію суспільства і тому входить в систему суспільних наук.

Вплив права на соціальне середовище здійснюється двома шляхами: діяльністю правоохоронних і правозастосовних органів і впливом, що мають на свідомість особистості, соціальних груп, суспільства вже самим фактом наявності, закріплення певного порядку належної поведінки. В даний час все більшої ваги набуває підхід, згідно з яким юридична наука - це дослідження не тільки суспільних інститутів, а й діяльності людини в його державно-правових зв'язках і відносинах. Передумовою ефективності досліджень в області юриспруденції і ефективності правоохоронної і правозастосовчої діяльності є орієнтація на реальних людей з їх складним свідомістю, вивчення впливу державно-правових інститутів на розвиток їх свідомості. Тому необхідний соціально-психологічних підхід до трактування права як основи юриспруденції.

Юридична наука, безумовно, не може замикатися у власних вузьких рамках і не враховувати економічних, демографічних, культурних, соціально-психологічних та інших чинників при вирішенні проблем правоохоронної і правозастосовчої діяльності. На стиках юриспруденції з зазначеними науками можуть розвиватися нові галузі наукового знання, що мають подвійну природу і єдину мету - забезпечення правоохоронної та правозастосовної діяльності. Інтеграція юриспруденції і психології досить чітко проявляється на трьох рівнях:

- Застосування психологічного знання в юриспруденції в «чистому» вигляді;

- Використання в юриспруденції психологічного знання шляхом його "трансформації";

- Синтез психології і юриспруденції, власне їх стиків, і виникнення нової галузі науки - юридичної психології.

Перший напрямок - це безпосереднє використання психологічних знань у вигляді методу експертних психологічних оцінок. В даному випадку психолог виступає в ролі експерта, консультанта або фахівця в кримінальному, цивільному, адміністративному процесі або в ході виконання покарання або інших заходів правового впливу на особистість.

Другий напрямок - це уточнення, розширення, вдосконалення юридичних понять і інститутів за рахунок залучення психологічних категорій і понять, а також застосування юристами психологічних методів в наукових дослідженнях або правозастосовної, правоохоронної та іншої юридичної практики, використання даних психології в організаційній та процесуальної діяльності, професійному доборі , розслідуванні правопорушень, виправленні і перевихованні засуджених. Застосовують психологічні знання і при встановленні професійної придатності до роботи в правоохоронних органах, профорієнтації та ін.

Третій напрям взаємодії психології і юриспруденції має більш виражений, ніж два попередніх, двосторонній характер. Потреби юриспруденції в психологічному знанні зумовлюють виникнення юридичної психології, що є двоєдиної наукою, одночасно і психологічної та юридичної, що аналізує психологічні особливості в сфері застосування права. Безумовно, виникнення такої інтегративної науки одночасно стимулює розвиток і вдосконалення знання як психологічного, так і юридичної.

Вченими-правознавцями традиційно в юриспруденції виділяються наступні три форми її взаємодії з суміжними науками:

1. Використання даних суміжних з юриспруденцією наук для вирішення актуальних специфічних проблем правотворчості і правового регулювання.

2. Використання наукових ідей і принципів суміжних наук для аналізу системи державно-правового регулювання.

3. Використання в соціально-правовому пізнанні конкретних прийомів, методів, способів, наукового дослідження, запозичених з тієї чи іншої конкретної науки *.

_____________________________________________________________________________ * Правова система соціалізму. Поняття, структура, соціальні зв'язки. Під ред. Васильєва А. М .: М., 1986. Кн. 1, с. 347-348.

Нам видається, що запропонована перша модель взаємодії юриспруденції і психології більш повно, ніж друга, традиційна, відображає об'єктивний характер процесу, в результаті якого і формується юридична психологія.

 
 Чуфаровский Ю. В. |  Oacute; Право і закон, 1997. |  Предмет, завдання і система юридичної психології |  Принципи юридичної психології |  Методологічні основи юридичної психології |  Класифікація методів пізнання в юридичній психології |  розвиток психіки |  Психіка і мозок |  Рефлекторна теорія психіки |  Поняття про свідомість і особистості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати