Головна

Облік готової продукції на складах і в бухгалтерії (рахунки 43).

  1.  Активність продукції гормонів і чутливість до них органів-мішеней
  2.  Альтернативні способи виробництва продукції
  3.  Аналіз концентрації споживачів транспортної продукції
  4.  Аналіз собівартості продукції.
  5.  Аналіз творчої продукції.
  6.  Базисні агрегатні індекси фізичного обсягу продукції
  7.  Бухгалтерські рахунки для обліку продажу продукції

Рахунок 43 «Готова продукція» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції. Його використовують організації, які здійснюють промислову, сільськогосподарську та іншу виробничу діяльність.

Готові вироби, придбані для комплектації (вартість яких не включається до собівартості продукції, що випускається організації) або в якості товарів для продажу, враховуються на рахунку 41. Вартість виконаних робіт і наданих послуг на рахунку 43 не відображається. Фактичні витрати по них у міру продажу списуються з рахунків обліку витрат на виробництво в дебет рахунку 90 «Продажі».

Готова продукція - Це частина матеріально-виробничих запасів. Вона є кінцевим результатом виробничого циклу, активом, який закінчено обробкою і призначений для продажу. Технічні та якісні характеристики такого активу повинні відповідати вимогам законодавства або умов договору.

Здачу продукції з виробництва на склад оформляють накладними, які виписують в цехах в двох примірниках. Один примірник передається комірнику, а інший з розпискою в прийманні продукції залишається в цеху.

Облік готових виробів на складах організовується за оперативно-бухгалтерським методом, тобто на кожен номенклатурний номер виробів відкривається картка обліку матеріалів (ф. № М-17). У міру надходження і відпуску готових виробів комірник на основі документів записує в картках кількість цінностей (прихід, витрата) і розраховує залишок після кожного запису. Бухгалтер щодня приймає на складі документи за минулу добу (приймально-здавальні накладні, накази-накладні, товарно-транспортні накладні). Правильність ведення складського обліку підтверджується підписом бухгалтера в картці складського обліку.

На основі карток складського обліку матеріально-відповідальна особа щомісячно заповнює відомість обліку залишків готових виробів у розрізі їх номенклатури, одиниць виміру, кількості і передає в бухгалтерію, де проводиться взаємозвірки показників складського і бухгалтерського обліку в сумовому вираженні (залишок за обліковими цінами).

У бухгалтерії ведуть накопичувальні відомості випуску готової продукції за місяць на основі здавальних накладних.

Після закінчення місяця підраховують кількість випущеної готової продукції за видами виробів і оцінюють її за плановою собівартістю. У цій оцінці ведеться аналітичний облік готової продукції.

У бухгалтерському обліку готову продукцію можна враховувати як за фактичною виробничою собівартістю, так і за нормативною (плановою) собівартістю. Залежно від обраного організацією способу залежить порядок відображення готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку готова продукція організації може враховуватися із застосуванням двох рахунків:

- 43 «Готова продукція»;

- 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)».

Якщо готова продукція оцінюється за фактичною виробничою собівартістю, то незалежно від застосовуваних на підприємстві облікових цін (фактична, нормативна, договірна і т.д.) її облік ведеться на рахунку 43 «Готова продукція».

Приклад 1. ТОВ «Х» в якості облікової ціни на ДП застосовує фактичну собівартість. Припустимо, що на 01.01.20ХХ залишку ДП на складі не було. У січні випущено 2 т продукції, фактична собівартість калькуляційної одиниці (1 т) - 20 000 руб. Станом на 31.01.20ХХ покупцям відвантажено 1,5 т продукції.

Залишок на 01.02.20ХХ складе в кількісному вираженні 0,5 т, у вартісному - 10000 руб. (За фактичною собівартістю).

У бухгалтерському обліку ТОВ «Х» будуть зроблені такі записи:

 зміст операції  Дебет  кредит  Сума, руб.
 В січні
 Відображено фактична собівартість продукції (2 т * 20 000 руб.)  40 000
 Списана фактична собівартість реалізованої продукції (1,5 т * 20 000 руб.)  90.2  30 000

Якщо в аналітичному обліку підприємство використовує облікові ціни, відмінні від фактичної виробничої собівартості, то порядок відображення бухгалтерських записів аналогічний передбаченому для методики обліку ДП по нормативної собівартості (без застосування рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»).

Продаж готової продукції покупцям здійснюється на підставі укладених договорів купівлі-продажу.

Готова продукція відпускається покупцеві зі складу організації на підставі укладених раніше договорів, планів відвантаження і відповідних первинних документів - накладних.

8. Інвентаризація та переоцінка матеріально - виробничих запасів та відображення їх результатів у бухгалтерському обліку. Порядок утворення та облік резервів під зниження вартості матеріально - виробничих запасів.

ренію, оцінки, звірення отриманих даних в натуральному або вартісному вимірах з даними поточного обліку з метою контролю його збереження.

Порядок і терміни проведення інвентаризації визначаються керівником організації, за винятком тих випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим:

- При передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;

- Перед складанням річної бухгалтерської (фінансової) звітності;

- При зміні матеріально відповідальних осіб;

- При виявленні фактів розкрадань, зловживань або псування майна;

- В разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

- При реорганізації або ліквідації організації;

- В інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

В ході інвентаризації матеріально-виробничих запасів перевіряється фактична наявність матеріалів, готової продукції, товарів, які заносяться в описи за кожним окремим найменуванням із зазначенням виду, групи, артикулу, сорту та інших необхідних даних, а також кількості (п. П. 2, 3 ПБО 5/01, п. 3.15 Методичних вказівок по інвентаризації). При цьому інвентаризаційна комісія у присутності завідувача складом (комори) та інших матеріально відповідальних осіб виробляє обов'язковий перерахунок, переважування чи перемірювання запасів (п. 3.17 Методичних вказівок по інвентаризації).

Якщо в організації склади (комори) не є самостійними обліковими одиницями, то інвентаризація запасів в підрозділі проводиться одночасно з інвентаризацією незавершеного виробництва (незавершеного будівництва) в цьому підрозділі.

У бухгалтерському балансі в розділі II «Оборотні активи» по рядку 1210 вказують дебетовесальдо матеріально-виробничих запасів:

- На звітну дату;

- На 31 грудня попереднього року;

- На 31 грудня року, що передує попередньому.

За рядку 1210 балансу відображають вартість всіх запасів і витрат організації (матеріалів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів і т.д.).

У разі зниження на кінець року поточної ринкової вартості матеріально-виробничих запасів організація зобов'язана нарахувати резерв. Його створення враховують на рахунку 14 «Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей». У бухгалтерському балансі вартість запасів показується за мінусом суми відповідного резерву.

 
 Облік надходження і створення нематеріальних активів. |  Облік амортизації нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації. |  Облік вибуття нематеріальних активів. |  Класифікація фінансових вкладень і принципи їх оцінки |  Купівля цінних паперів |  Облік внесків у спільну діяльність |  Вибуття (продаж) частки |  Матеріали, їх класифікація та види оцінки. |  Облік надходження матеріалів. Формування фактичної собівартості матеріалів, що надійшли на склад. |  Облік матеріалів за обліковою ціною |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати