На головну

Види і принципи екологічної експертизи

  1.  I. Загальні принципи побудови І ФУНКЦІОНУВАННЯ кроків і декадно-крокова АТС
  2.  I. ПРИНЦИПИ
  3.  I. Принципи
  4.  I. Цінності і принципи
  5.  II. Основні принципи
  6.  II. Принципи, закономірно визначають відбір змісту навчання
  7.  III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів

Види екологічної експертизи визначаються безпосередньо в законодавстві. І Закон РРФСР «Про охорону навколишнього природного середовища», і Федеральний закон «Про екологічну експертизу» встановлюють, що в Росії здійснюються державна і громадська екологічна експертизи. Проведення експертизи таких видів має юридично значимий характер.

У літературі з екологічного права можна зустріти думку про те, що крім державної і громадської проводиться відомча, наукова і комерційна екологічна експертиза *. Таке твердження є не що інше, як позиція авторів. Однак за рішенням органу або підприємства, ініціюючого діяльність, яка буде мати шкідливий вплив на навколишнє середовище, може бути проведена відомча експертиза проектних матеріалів. У цьому буває зацікавлене саме відомство, якщо відповідні матеріали воно повинно представляти на державну екологічну експертизу та не впевнене в екологічній обґрунтованості проекту. Така експертиза носить службовий характер і забезпечує задоволення внутрішніх потреб відомства або підприємства. Що стосується комерційної (платній) експертизи, яка б проводилась на ліцензійної і договірній основі, як і відомчої, то такі види експертизи не передбачається законодавством, хоча відповідні пропозиції вносилися. Така експертиза може бути, очевидно, віднесена до громадській експертизі, якщо проводиться в ініціативному порядку громадськими формуваннями.

___________________________

* Петров B. В. Екологічне право Росії, С. 252-253.

З урахуванням ролі екологічної експертизи як гаранта забезпечення врахування екологічних вимог при плануванні екологічно небезпечної господарської діяльності та прийнятті рішень важливим є питання про принципи проведення державної екологічної експертизи. Відповідно до ст. 3 Федерального закону «Про екологічну експертизу» така експертиза ґрунтується на принципах:

презумпції потенційної екологічної небезпеки будь-який запланованій господарської та іншої діяльності;

обов'язковості проведення державної екологічної експертизи до прийняття рішень про реалізацію об'єкта екологічної експертизи;

комплексності оцінки впливу на навколишнє природне середовище господарської та іншої діяльності і її наслідків;

обов'язковості врахування вимог екологічної безпеки при проведенні екологічної експертизи;

достовірності та повноти інформації, представленої на екологічну експертизу;

незалежності експертів екологічної експертизи при здійсненні ними своїх повноважень в області екологічної експертизи;

наукової обгрунтованості, об'єктивності і принцип законності висновків екологічної експертизи;

гласності, участі громадських організацій (об'єднань), врахування громадської думки;

відповідальності учасників екологічної експертизи та зацікавлених осіб за організацію, проведення, якість екологічної експертизи.

Послідовне дотримання названих принципів у процесі організації та проведення державної екологічної експертизи - найважливіша вимога і умова її ефективності в забезпеченні реалізації екологічного права. На практиці в зв'язку з дотриманням цих принципів виникає чимало проблем.

Вміщені в названому Законі принципи застосовуються і до державної, і до громадської екологічної експертизи. При організації та проведенні державної екологічної експертизи відповідні суб'єкти повинні виходити також з принципів державної екологічної експертизи, визначених у ст. 35 Закону Української РСР «Про охорону навколишнього природного середовища». У пункті 2 ст. 35 встановлюється, що державна екологічна експертиза здійснюється на принципах обов'язковості проведення, наукової обгрунтованості і законності її висновків, незалежності, позавідомчої в організації та проведенні, широкої гласності та участі громадськості.

Сформульовані норми-принципи екологічної експертизи є стрижнем всієї системи права в даній сфері. Вони висловлюють сутність і соціальне призначення екологічної експертизи, основу її правового регулювання і здійснення. Принципи повинні дотримуватися всіма суб'єктами, які беруть участь в еколого-експертному процесі, включаючи замовника планованої діяльності, проектні організації, еколого-експертні органи та організації.

Визначимо коротко зміст кожного з принципів.

Принцип презумпції потенційної екологічної небезпеки будь-який запланованій господарської та іншої діяльності означає, що при оцінці матеріалів, які є об'єктом екологічної експертизи, експерти повинні виходити з того, що реалізація відповідної діяльності може спричиняти шкідливі впливи на навколишнє природне середовище. З урахуванням цієї презумпції перед особами, які беруть участь в процесі екологічної експертизи, стоїть першочергове завдання виявити всі потенційні види і масштаби таких впливів. Грунтуючись на отриманих даних, вони повинні визначити і оцінити заходи з охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів і раціонального використання природних ресурсів, що нейтралізують такі дії і адекватні вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Принцип обов'язковості проведення державної екологічної експертизи до прийняття рішень про реалізацію відповідного об'єкта адресований замовнику планованої діяльності і органам державної екологічної експертизи. Для замовника це означає, що він не має права прийняти рішення про реалізацію запланованої діяльності та здійснювати її, якщо вона відповідно до ст. 11 і 12 Федерального закону «Про екологічну експертизу» є об'єктом державної екологічної експертизи. До прийняття рішення він зобов'язаний подати матеріали на державну екологічну експертизу відповідно до п. 1 ст. 14 цього Закону.

Для Госкомекологіі або його територіальних органів з цього принципу випливає обов'язок прийняти на експертизу матеріали, дотримуючись при цьому положення п. 1 ст. 14 Закону, організувати і провести державну екологічну експертизу.

хочапринцип комплексності оцінки впливу на навколишнє природне середовище господарської та іншої діяльності і її наслідків поширюється на обидва регульованих Законом виду екологічної експертизи, в повній мірі його зобов'язані дотримати насамперед органи державної екологічної експертизи. Вимагати від громадської екологічної експертизи, проведеної ініціативно, всебічної оцінки експортованих матеріалів не можна.

Викладений принцип зобов'язує органи і комісії державної екологічної експертизи оцінити повноту видів і масштабів впливів на природне середовище в процесі реалізації об'єкта експертизи.

З урахуванням того, що в законодавстві про охорону навколишнього середовища відсутній поки тлумачення поняття екологічної безпеки та його вимог,принцип обов'язковості врахування вимог екологічної безпеки при її проведенні виглядає до певної міри абстрактно. Як мінімум, він зобов'язує суб'єктів еколого-експертного процесу забезпечувати дотримання нормативів якості навколишнього природного середовища, що встановлюються на рівнях, безпечних для здоров'я людини, об'єктів тваринного і рослинного світу, правових екологічних вимог до розміщення, проектування, будівництва, експлуатації об'єктів, що впливають на стан природного середовища, і в кінцевому рахунку права кожного на сприятливе навколишнє середовище.

Принцип достовірності та повноти інформації, представленої на екологічну експертизу, перш за все зобов'язує замовника забезпечити пред'явлення достовірної та повної інформації про об'єкт експертизи.

Достовірної є безперечна інформація, що не викликає сумнівів, неспотворена, що відповідає вимогам законодавства, інших нормативних правових актів і нормативно-технічних документів, з урахуванням специфіки об'єкта експертизи, підтверджена лабораторними дослідженнями або спеціальної експертизою, або іншим способом, встановленим законодавством РФ.

Повної є інформація про об'єкт, що передається на екологічну експертизу, в обсязі, в якому може і повинен володіти нею замовник планованої діяльності для того, щоб виконати адресовані йому вимоги законодавства про охорону навколишнього середовища.

Якщо об'єкт екологічної експертизи несе конфіденційну інформацію (державну, виробничу та іншу передбачену законом таємницю), вимога про повноту подання інформації виконується відповідно до чинного законодавства РФ - Законом РФ «Про державну таємницю», Цивільним кодексом РФ і іншими нормативними правовими актами, що регулюють відносини в даній сфері. Пунктом 5 ст. 16 Федерального закону «Про екологічну експертизу» встановлено обов'язок експерта державної екологічної експертизи забезпечувати конфіденційність відомостей, представлених на державну екологічну експертизу. Що ж стосується громадської екологічної експертизи, то відповідно до ст. 21 цього Закону вона не може проводитися по об'єктах, відомості про які становлять державну, комерційну і (або) іншу охоронювану законом таємницю.

Дотримання замовником принципу достовірності та повноти інформації, представленої на екологічну експертизу, згідно п. 1 ст. 14 коментованого Закону є умовою проведення державної екологічної експертизи. При невиконанні замовником даного принципу орган державної екологічної експертизи не має права проводити експертизу. Якщо порушення замовником принципу виявляється по ходу проведення екологічної експертизи, то з урахуванням характеру порушення еколого-експертний орган може або зажадати надання достовірної і повної інформації, або повернути замовнику матеріали експертизи на доопрацювання.

Принцип незалежності експертів при здійсненні ними своїх повноважень в області екологічної експертизи означає, що ніхто не має права втручатися в роботу експерта, виконувану відповідно до вимог законодавства про екологічну експертизу, технічним завданням на її проведення, завданнями, поставленими перед експертом керівником експертної комісії або керівником групи. Відповідно до цього принципу експерт вільний в оцінках експортованого об'єкта і висновках по ньому. Чиниться в будь-яких формах тиск на нього є протиправним.

У Законі Української РСР «Про охорону навколишнього природного середовища» принцип незалежності сформульований по-іншому, ніж у Федеральному законі «Про екологічну експертизу». В останньому він ширший і охоплює незалежність в організації і проведенні експертизи. При такому формулюванні постає питання: про незалежність по відношенню до кого йде мова? Стосовно до послідовної реалізації даного принципу органами державної екологічної експертизи Госкомекологіі Росії по об'єктах експертизи, які розробляються за участю Уряду рф, можна говорити лише умовно. Будучи в системі Уряду РФ, цей державний орган чи може вважатися цілком незалежним.

Не применшуючи значення інших принципів, можна стверджувати, що принцип наукової обгрунтованості, об'єктивності і принцип законності висновків екологічної експертизи - Один з основних. Кожна з його складових частин має власний зміст.

Висновки екологічної експертизи повинні бути науково обгрунтовані. Ця вимога стосується як індивідуальних висновків експертів, так і зведених висновків екологічної експертизи. Вміщені в ув'язненні судження і висновки повинні бути науково аргументовані. Критеріями при цьому можуть служити не тільки власні наукові твердження, посилання на позиції і праці авторитетних учених, але головним чином положення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування.

Висновки екологічної експертизи повинні бути об'єктивними. Об'єктивність проявляється в неупередженої, об'єктивної оцінки об'єкта екологічної експертизи та підготовки включаються в висновок висновків кожним учасником еколого-експертного процесу і комісією в цілому.

Принцип законності висновків екологічної експертизи - серцевина еколого-експертної діяльності. Дотримання цього принципу при її проведенні визначає масштаб забезпечення реалізації екологічного права. У Законі Української РСР «Про охорону навколишнього природного середовища» названий принцип сформульований по-іншому: принцип законності висновків державної екологічної експертизи. Дотримання принципу законності при проведенні державної екологічної експертизи дійсно має особливе значення з урахуванням обов'язкової юридичної сили висновку.

Висновок екологічної експертизи стосується насамперед висновків експертизи, що становлять її суть. Згідно ст. 1 Федерального закону «Про екологічну експертизу», вона спрямована на: а) встановлення відповідності запланованій господарської та іншої діяльності екологічним вимогам і б) визначення допустимості реалізації об'єкта екологічної експертизи з метою попередження можливих несприятливих впливів відповідної діяльності на навколишнє природне середовище та пов'язаних з ними соціальних , економічних та інших наслідків.

З огляду на це зміст принципу законності висновків екологічної експертизи означає, що при плануванні, проектуванні діяльності, що представляє собою об'єкт майбутньої державної екологічної експертизи, замовник (проектувальник) зобов'язаний врахувати (виконати, дотримати) екологічні вимоги, в тому числі передбачені законодавством про охорону навколишнього середовища та природокористуванні. Якщо в процесі проведення державної екологічної експертизи даного об'єкта експерти встановлюють, що планована діяльність відповідає екологічним вимогам, це дає їм підставу прийняти рішення про допустимість реалізації об'єкта. Якщо замовником не виконано (не дотримані) екологічні вимоги, то комісія не має права допустити реалізацію об'єкта; іншими словами, комісія не має права дати позитивний висновок. Якщо такий висновок все ж дається, це служить підставою для висновку про порушення принципу законності при проведенні державної екологічної експертизи.

Таким чином, при проведенні державної екологічної експертизи повинні бути виконані не тільки вимоги Федерального закону «Про екологічну експертизу», а й інших актів законодавства про охорону природи Росії. В іншому випадку порушується ч. 2 ст. 15 Конституції Росії, згідно з яким органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи, громадяни та їх об'едіненіяобязани дотримуватися Конституції РФ і закони.

При оцінці об'єкта екологічної експертизи та підготовки експертного висновку експерти і експертні комісії повинні керуватися не міркуваннями політичної, економічної та іншої доцільності того чи іншого рішення, виведення, укладення, а міркуваннями наукової обгрунтованості, об'єктивності і законності.

Принцип гласності, участі громадських організацій (об'єднань), врахування громадської думки при проведенні екологічної експертизи є проявом демократизації російського права навколишнього середовища і засобом реалізації права громадян на сприятливе навколишнє середовище.

Даний принцип встановлює обов'язок інших суб'єктів еколого-експертного процесу виконати вимоги законодавства у сфері екологічної експертизи щодо інформування зацікавлених сторін про проведену екологічну експертизу, участі в ній громадських організацій (об'єднань), врахування громадської думки. Невиконання ними цього обов'язку є правопорушенням і відповідно підставою для притягнення винних осіб до відповідальності.

Вимога гласності екологічної експертизи направлено на інформування окремих громадян, громадських організацій та населення, а також державних органів про діяльність, пов'язану з екологічною експертизою. Така інформація може задовольняти різні потреби названих суб'єктів - вона може бути необхідна для захисту права на сприятливе навколишнє середовище, для прийняття рішення про проведення громадської екологічної експертизи, інших цілей. Вимога гласності екологічної експертизи закріплено в ряді статей Федерального закону «Про екологічну експертизу». Так, ст. 6 до ведення суб'єктів РФ в області екологічної експертизи відносить інформування населення про намічуваних і проведених екологічних експертизи та їх результати. В обов'язки федерального спеціально уповноваженого державного органу у сфері екологічної експертизи входить надання засобам масової інформації за їх запитами відомостей про результати проведення державної екологічної експертизи; інформування органів законодавчої та виконавчої влади РФ, а також органів законодавчої і виконавчої влади суб'єктів РФ за їхніми запитами про результати проведення державної екологічної експертизи у конкретних об'єктах екологічної експертизи (п. 3 ст. 7). Відповідно до п. 3 ст. 8 територіальні спеціально уповноважені державні органи в області екологічної експертизи зобов'язані попередньо інформувати органи державної влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування про проведення засідань експертних комісій державної екологічної експертизи; надавати засобам масової інформації за їх запитами відомості про результати проведення державної екологічної експертизи.

Участь громадських організацій (об'єднань) в екологічній експертизі регулюється гл. IV розглянутого Федерального закону. Воно здійснюється в різних формах, бувши участь в підготовці і прийнятті екологічно значимих господарських та інших рішень.

Принцип відповідальності учасників екологічної експертизи та зацікавлених осіб за організацію, проведення, якість екологічної експертизи адресований, мабуть, в основному учасникам державної екологічної експертизи. Він означає, що в разі невиконання ними вимог організації та проведення експертизи, вони будуть нести відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Що стосується практики дотримання названих принципів при організації та проведенні екологічної експертизи, то їх порушення мають місце. Наприклад, при проведенні державної екологічної експертизи матеріалів техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проектування і будівництва високошвидкісної пасажирської залізничної магістралі (ВСМ) Санкт-Петербург - Москва були порушені принципи незалежності експертів екологічної експертизи та законності висновків екологічної експертизи. Висновок по ній було оскаржене в Генеральну прокуратуру РФ.

В результаті прокурорської перевірки встановлено, що при проведенні експертизи дійсно були порушені принципи законності її висновків, незалежності. Підтверджені факти психологічного тиску на членів експертної комісії з боку розробників ТЕО і представників Російського акціонерного товариства ВСМ при проведенні експертизи, підписання групового і зведеного експертних висновків. Наслідком виявлення цих порушень стало лише доручення Мінприроди Росії вжити заходів щодо належного оформлення зведеного висновку по ТЕО будівництва ВСМ.

Не можна не звернути увагу на неадекватність позиції Генпрокуратури результатами проведеної перевірки. Нею виявлено порушення принципів законності висновків експертизи, незалежності - найважливіших принципів проведення державної екологічної експертизи. Встановлено факти психологічного тиску на членів експертної комісії. Порушення законності мало місце не тільки при проведенні експертизи, але і в діяльності РАО ВСМ при виконанні ним різних робіт, пов'язаних з цим проектом. Ці порушення вказувалися в Зведеному укладанні державної екологічної експертизи. Так, наприклад, відповідно до ст. 29 Земельного кодексу Української РСР вилучення попередньо узгоджених ділянок землі і надання їх для будівництва здійснюються після затвердження проекту. Тим часом вилучення і надання ділянок вже зроблені, видані свідоцтва на безстрокове користування РАО ВСМ значною частиною смуги відведення під магістраль. Генпрокуратура залишилася байдужою до цих фактів і тим самим не цілком реалізувала свої повноваження щодо усунення порушень законності відповідно до Федерального закону від 17 листопада 1995 «Про прокуратуру» *.

__________________________

* Відомості Верховної. 1995. № 47. У розділі ст. 4472.

 
 Нормативи використання природних ресурсів |  екологічні стандарти |  А) Санітарно-захисні зони |  Б) Санітарно-захисні зони ядерних об'єктів і зони спостереження |  В) ВОДООХОРОННІ зони |  Г) Округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони |  X. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ |  Цілі та об'єкти оцінки впливу на навколишнє середовище |  На навколишнє середовище |  Участь громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати