На головну

Система права навколишнього середовища

  1.  Cудебнік 1550 г. Загальна характеристика, система і джерела
  2.  E. права середня надниркова артерія
  3.  I. Обов'язки і права психолога
  4.  I. ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СКЛАДНІ ОБ'ЄКТИ
  5.  I.1. Періоди розвитку римського права
  6.  I.2.1. Римська правова система
  7.  I.2.2. Розвиток джерел в системі цивільного права

Під системою права навколишнього середовища розуміється структура основних елементів, частин цієї галузі - підгалузей, інститутів, норм.

Право навколишнього середовища існує в трьох якостях: як галузь права, навчальна дисципліна і наукова дисципліна. Тому питання про структуру доцільно розглянути стосовно кожного з них, так як їх структура може і не збігатися. Вона визначається практичними потребами послідовного, раціонального і найбільш повного вирішення завдань, що стоять перед законодавцем, викладачем і вченим. При структуризації екологічного права в залежності від того, в якій якості воно розглядається, можуть бути використані різні підстави.

Так, при визначенні внутрішньої структури екологічного права, об'єктом якого є навколишнє середовище, основою служитиме сукупність правових норм, що регулюють конкретну, відносно відокремлену групу суспільних відносин. Тут можна виділити групи норм, що регулюють відносини власності на природні ресурси, права природокористування, організації державного управління в сфері взаємодії суспільства і природи, екологічне нормування, експертизу, ліцензування, юридичну відповідальність та ін. Такі групи норм утворюють основні інститути екологічного права.

При характеристиці екологічного права як комплексної галузі (суперотраслі) важливо мати на увазі наявність в його системі сформувалися і визнаних галузей права - земельного, гірничого, водного, лісового, фауністичного та воздухоохранітельного. Розвиток цих галузей і екологічного права в цілому пов'язано з реалізацією диференційованого підходу до правового регулювання суспільних відносин з природокористування і охорони навколишнього середовища стосовно окремих природних об'єктів. Ці галузі є в значній мірі самостійними по відношенню до галузі екологічного права. В системі права навколишнього середовища вони можуть розглядатися як його підгалузі. Вони мають власну внутрішню структуру.

Якщо предметом права навколишнього середовища є відносини з охорони навколишнього середовища від шкідливих хімічних, фізичних і біологічних впливів, то закономірно поставити питання про виділення в якості підгалузей тих правових норм, які регулюють охорону від хімічних впливів, фізичних впливів і біологічних впливів. Такий підхід до структуризації права навколишнього середовища, що є складною, комплексною галуззю, має велике наукове і практичеки значення. Так, вимоги про охорону навколишнього середовища від біологічного забруднення містяться в Законі «Про охорону навколишнього природного середовища», лісовому законодавстві, законодавстві про тваринний світ, санітарному, аграрному та іншому законодавстві. Якою мірою ці вимоги взаємно узгоджені, достатні в контексті права на сприятливе навколишнє середовище? Предметний підхід до аналізу структури права дозволяє дати комплексну оцінку стану законодавства в даній сфері, виявити прогалини і сформулювати пропозиції щодо його вдосконалення. Якщо підгалузь права навколишнього середовища, що стосується охорони від хімічного забруднення, досліджена досить повно, то аналізу правового регулювання охорони навколишнього середовища від фізичного і біологічного забруднення в науці приділялося незаслужено мало уваги.

А. П. Гетьман вважає, що є підстави розглядати систему еколого-процесуальних норм як самостійну підгалузь в системі екологічного права. *

_________________________

* Гетьман А. П. Процесуальні норми і відносини в екологічному праві. Харків, 1994. С. 4.

При визначенні структури екологічного права як навчальної або наукової дисципліни застосовується комбінація підстав, що дозволяє найбільш повно і успішно вирішити поставлені перед ними завдання. При цьому структура екологічного права як навчальної дисципліни може включати загальну частину (куди входять в основному положення, що обгрунтовують наявність галузі екологічного права, і інститути даної галузі), особливу частину (містить специфічні правові заходи щодо забезпечення раціонального використання і охорони земель, надр, вод , лісів та інших природних ресурсів, правовий режим особливо охоронюваних природних територій, екологічно несприятливих територій, правове регулювання поводження з хімічними та іншими речовинами, матеріалами і відходами та ін.) і спеціальну частину (право навколишнього середовища в зарубіжних державах і міжнародне право навколишнього середовища) . Відповідно в залежності від потреб конкретного вузу при вивченні, наприклад, земельного права може визначатися його загальна, особлива і спеціальна частини.

Останнім часом в навчальні плани поряд з екологічним іноді включається природоресурсне право. Це цілком виправдано, тому що в рамках курсу природоресурсного права є можливість дати глибокі знання з правового регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища. Одночасно не можна не звернути уваги на нелогічність включення природоресурсного права поряд з екологічним в номенклатуру спеціальностей на присвоєння вчених ступенів, затверджених Державною вищою атестаційною комісією РФ. Відповідно до концепції російського екологічного права природоресурсне право є структурною частиною даної галузі права.
 Шляхи вирішення екологічних проблем |  Закони розвитку природи |  Декларація Ріо з навколишнього середовища і розвитку |  Понятійний апарат права навколишнього середовища |  Екологічна функція російської держави |  Предмет права навколишнього середовища |  Щодо захисту екологічних прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. У доктрині права навколишнього середовища відносини, що регулюються ним, називаються екологічними. |  Методи правового регулювання в праві навколишнього середовища |  Поняття права навколишнього середовища як комплексної галузі російського права |  Історія розвитку російського права навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати