На головну

Проблема взаємозв'язку когнітивних стилів

  1.  I. Проблема раціонального использование всех природних ресурсов и охорони природи.
  2.  I. Вчення про неврози як проблема. До питання про дефініції і класифікації невротичних розладів.
  3.  III. ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ І ПРИРОДИ МОРАЛІ
  4.  IX. Проблема типів в біографіки.
  5.  VI. Проблема типів в психопатології.
  6.  VII. Проблема типових установок в естетиці.
  7.  VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПОЛІВ ЯК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОЛОГИИ 1 сторінка

З питання про характер взаємозв'язку когнітивних стилів склалися дві
 протилежні позиції. Згідно з першою, різні когнітивні стилі
 являють собою самостійні вимірювання, тому будь-які
 стійкі зв'язки між ними відсутні. Згідно з другою, можна го-
 воріть про деяке єдиному підставі, яке обумовлює конкретні
 ні стильові прояви.

Прихильники «множинного» підходу, заперечуючи взаімообусловлен-
 ність окремих стильових властивостей, пропонують розглядати когнітів-
 ні стилі як комбінацію незалежних чинників. Наприклад, широке
 сканування в однієї людини може бути пов'язано з полезалежних,
 ригидностью пізнавального контролю, у іншого - з поленезавісімос-
 ма, гнучкістю пізнавального контролю і т.п.


Проблема взаємозв'язку когнітивних стилів

Одним з аргументів прихильників «множинного» підходу є
 факти відсутності або наявності досить слабких кореляційних зв'язків між-
 ду стильовими показниками. Інший аргумент стосується відмінностей в психоло-
 ня підставах близьких за своєю суттю стилів. Так, М. Уаллах попи-
 тался довести, здавалося б, очевидне спорідненість полезалежності-полене-
 залежності, по Уіткін, і аналітичного-тематичного стилів катего-
 ризации, по Кагана, оскільки полюси цих стилів характеризують аналітичні
 ний, активний підхід до полю (ПНЗ та стратегії сортування об'єктів на
 основі виділення їх характерних деталей) на противагу глобальному,
 пасивного підходу до поля (ПЗ і стратегії сортування об'єктів на осно-
 ве обліку цілісного ситуативного контексту). Однак він отримав дуже нео-
 жида результати: по-перше, між собою ці вимірювання корреліро-
 вали вкрай слабо і, по-друге, переважання ПНЗ корелювало з невер-
 бальних інтелектом, тоді як переважання аналітичного стилю кате-
 горізаціі - з вербальним інтелектом. В результаті Уаллах зробив висновок про не-
 можливості існування прямих зв'язків між різними стилями слідом-
 ність наявності «опосредующих змінних» (наприклад, тих чи інших лич-
 вих особливостей), під впливом яких зв'язки між стильовими по-
 казниками можуть приймати будь-який вид [Wallach, 1962].

В рамках «унітарного» підходу були спроби довести,
 що в основі різних когнітивних стилів лежать якісь єдині психічні
 механізми. На думку І. П. Шкуратової, велика частина параметрів ко
 нітівних стилів групується навколо вимірювання «аналітичність - син-
 тетичних »(або« артикулювання - глобальність »), характерізующе-
 го ступінь дробности сприйняття навколишнього світу. Одні люди схильність
 ни будувати дробову картину світу, інші - цілісну. На рівні емпі-
 рической перевірки цього припущення вдалося отримати корреляціон-
 зв'язкі між поленезалежних (тести Готтшальдта і АКТ-70) і уз-
 ким діапазоном еквівалентності (0,40 і 0,41 при Р = 0,05), однак з ко
 нітівной простотою-складністю ці стилі виявилися не пов'язаними
 [Шкуратова, 1994].

Як приклад відомості всього різноманіття когнітивних стилів до
 невеликого числа найбільш загальних вимірювань виступає типологія стилів, перед-
 ложенная Р. Райдінг [Riding, 1997]. Він вважає, що всі описані на дан-
 ний момент когнітивні стилі можна об'єднати в дві групи, виділивши,
 таким чином, базові когнітивні стилі. До їх числа відносяться: 1) «цело-
 стние - аналітичний стиль », що характеризує тенденцію суб'єкта пере-
 розробляти інформацію на рівні або цілого, або частин; 2) «вербаль-
 ний - подібний стиль », що характеризує схильність суб'єкта репрезенті-
 вати інформацію в ході свого мислення вербально або візуально.

Серйозною перешкодою «множинного» підходу є факти
 існування значущих кореляцій між окремими стильовими пара-
 метрами. Наприклад, в різних дослідженнях знайдені зв'язку між рігід-
 вим пізнавальним контролем і імпульсивністю; ригідні пізнавальних
 тельним контролем, полезалежних, широтою діапазону еквівалентність
 ності і імпульсивністю; вузьким діапазоном еквівалентності і когнітів-

 Психологічна характеристика основних когнітивних стилів |  Методики діагностики вузькості - широти діапазону еквівалентності |  Вузькість - широта категорії |  Ригідний - гнучкий пізнавальний контроль |  Толерантність до нереалістичного досвіду |  Методики діагностики вузькості - широти сканування |  Згладжування - загострення |  Імпульсивність - рефлективність |  Глава 10. Когнітивні стилі |  Методики діагностики когнітивної простоти - складності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати