На головну

Приклади бібліографічного оформлення джерел інформації

  1.  Case study: «глибинна» технологія отримання інформації про латентних процесах на соціальних об'єктах
  2.  Google і Китай сьогодні конфліктують з питання про свободу інформації. Такі конфлікти між компаніями і державою стануть звичайним явищем в найближчі 10 років ».
  3.  I.2.2. Розвиток джерел в системі цивільного права
  4.  II.1.4. Вивчення джерел права в класичний період
  5.  II.3. Дослідження джерел римського права в російському правознавстві
  6.  А. Засоби захисту інформації в інформаційних мережах
  7.  Абстрактні моделі захисту інформації

1 Приклади опису самостійних джерел

 характеристика джерела  приклад оформлення
 Один, два або три автори  Пианка, Е. Еволюційна екологія / Е. Пианка. - М .: Світ, 1981. - 400 с.
 Krebs, Ch.J. Ecologycal methodology / Ch.J. Krebs. - Menlo Park: Addison-Welsey Educ. Publ. Inc., 1999. - 620 p.
 Савицький. Б. П. Ссавці Білорусі / Б. П. Савицький. С. В. Кучмель, Л. Д. Бурко; під заг. ред. Б. П. Савицького. - Мінськ: Изд. Центр БГУ, 2005. - 319 с.
 Чотири і більше авторів  Довідник шкідників плодових і ягідних культур / Е. І. Хотько [и др.]. - Мінськ: БелЕн, 2005. - 264 с.
 колективний автор  Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 р / Нац. коміс.по сталого розвитку Респ. Білорусь; редкол.: Л. М. Олександрович [и др.]. - Мінськ: Юнипак, 2004. - 202 с.
 багатотомне видання  Життя тварин: в 6 т. / Редкол .: Л. А. Зенкевич (гл. Ред.) [Та ін.]. - М .: Просвещение, 1968-1971. - 6 т.
 Шмідт-Ніелсен, К. Фізіологія тварин. Пристосування і середовище: в 2 т. / К. Шмідт-Ніелсен. - М .: Світ, 1982. - 2 т.
 Окремий том в багатотомному виданні  Гістория Беларусі: у 6 т. / Редкал .: М. Касцюк (гал. Ред.) [І інш.]. - Мінск: Екаперспектива, 2000-2005. - Т. 3: Білорусь у годинник Речи Паспалітай (XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. - 2004. - 343 с.
 Закони та законодавчі матеріали  Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумах24 листопада 1996 року і 17 жовтня 2004 р.) - Мінськ: Амалфея, 2005. -48 с.
 Збірник статей, праць  Вплив господарської діяльності людини на безхребетних: зб. науч. ст. / АН БРСР, Відділ зоології та паразитології; науч. ред. І. К. Лопатин. - Мінськ, 1980. - 232 с.
 Сучасні аспекти вивчення алкогольної і наркотичної залежності: зб. науч. ст. / НАН Білорусі, Ін-т біохімії; ред. В. В. Лелевич. - Гродно, 2004. - 223 с.
 матеріали конференцій  Динаміка біологічного різноманіття фауни, проблеми та перспективи сталого використання та охорони тваринного світу Білорусі: тез. доп. IX зоол. науч. конф. / НАН Білорусі, Ін-т зоології; редкол .: М. Є. Никифоров (гл. ред.) [та ін.]. - Мінськ, 2004. - 274 с.
 Інформаційні видання  Сущеня, Л. М. Тваринний світ і радіація / Л. М. Сущеня, М. М. Пікулик, А. Е. Пленін. - М., 1991. - 59 с. - (Оглядова інформація / Білорус. Наук.-дослід. Ін-т наук.-техн. Інформ. І техніко-економ. Исслед. Госекономплана Респ. Білорусь).
 Каталог  Каталог жуків (Coleoptera, Insecta) Білорусі / О. Р. Олександрович [и др.]; Фонд фундам. дослідні. Респ. Білорусь. - Мінськ, 1996. - 103 с.
 Авторське свідоцтво  Інерційних волнограф: а. с. 1696865 СРСР, МКІ5 G 01 С 13/00 / Ю. В. Дубинський, Н. Ю. Мордашова, А. В. Ференц; Казан. авіац.ін-т. - № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Відкриття. Винахідн. - 1991. - № 45. - С. 28.
 патент  Спосіб отримання сульфокатіоніта: пат. 6210 Респ. Білорусь, МПК 7 C 08 J 5/20, C 08 G 2/30 / Л. М. Ляхнович, С. В. Покровська, І. В. Волкова, С. М. Ткачов; заявник полоцит. держ. ун-т. -№ А 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афiцийни бюл. / Нац. центр iнтелектуал. уласнасцi. - 2004. - № 2. - С. 174.
 стандарт  Безпека обладнання. Терміни та визначення: ГОСТ ЕН 1070-2003. - Введ. 01.09.04. - Мінськ: межгос. рада по стандартизації, метрології та сертифікації: Білорус. держ. ін-т стандартизації і сертифікації, 2004. - 21 с.
 Звіт про НДР  Гемоіндікація стану популяцій наземних хребетних: звіт про НДР (заключ.) / Білоруський державний університет; рук. теми Л. П. Шкляров. - Мінськ, 2000. - 90 с. -№ ГР 19974756.
 Депоновані наукові роботи  Єфремова, Г. А. Екологія гніздування і мікрокліматичні умови в гніздах птахів сем. Hirundinidae / Г. О. Єфремова; Акад. наук УРСР, Ін-т зоології. - Мінськ, 1992. - 23 с. - Деп. в ВІНІТІ 20.08.91, № 3506-В91 // // Весцi Академii навук БССР. Сер. бiял. навук. - 1992. - № 1. - С. 120.
 автореферат дисертації  Блінов, В. В. Товариства мурах (Hymenoptera: Formicidae) в природних і антропогенних ландшафтах Білорусі: автореф. дис. ... Канд. біол. наук: 03.00.09 / В. В. Блінов; Білорус. науково-дослідні. ін-т захисту рослин - Мінськ, 2000. - 19 с.
 електронні ресурси  Довгайло, К. Е. Денні метелики (Diurna, Lepidoptera) Республіки Білорусь / К. Е. Довгайло, І. А. Солодовников, Н. І. Рубін [Електронний ресурс]. - Програма визначник і переглядач бази даних. (579 Мб). - Мінськ: Довгайло К. Е., 2003. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 Ресурси віддаленого доступу  Інтернет-портал Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь [Електронний ресурс] / Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь. - Мінськ, 2006. - Режим доступу: http://www.minpriroda.by/. - Дата доступу: 15.12.2006.
 Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. - College Park M.D., 1996.. - Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. - Date of access: 14.09.2005.

 

2 Приклади опису складових частин джерел

 характеристика джерела  приклад оформлення
 Складова частина збірника  Мутин, В. А. Мухи-журчалки в антофільном комплексі Калюжниця перетинчастої / В. А. Мутин // Екологія і географія членистоногих Сибіру: зб. науч. ст. - Новосибірськ, 1987. - С. 80-82.
 Богатирьов, Н. Р. Взаємодія джмелів на фуражіровочном ділянці / Н. Р. Богатирьов // Методи дослідження в екології та етології: зб. науч. праць. - Пущино, 1986. - С. 288-294.
 Статті зі збірників тез доповідей і матеріалів конференцій  Пріщепчік, О. В. Огляд фауни бджолиних (Hymenoptera: Apidae) Білорусі / О. В. Пріщепчік // Актуальния праблєми природазнаўства: материяли юбілейнай навуковай канференциі, присвечанай 25-годзю факультета природазнаўства, Мiнск, 2-4 черв. 1996 г. - Мiнск, 1996. - С. 119-36.
 Єрмакова, Л. Л. Поліський Каравайний обряд в просторі культури / Л. Л. Єрмакова // Тураўскія читанні: материяли респ. навук.-практ. КАНФОМ., Гомель, 4 Верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомель. дзярж. ун-т; редкал .: У.І. Коваль [і інш.]. - Гомель, 2005. - С. 173-178.
 Стаття з триваючого видання  Сорока, С. В. Видова різноманітність бур'янів і ефективність гербіцидів в плодових розсадниках Білорусі / C. В. Сорока, С. Г. Гаджієв, Т. П. Брукіш // Плодоводство: Наукові праці. - Т. 13. - 2000. - С. 69-74.
 Стаття з журналу  Мазохін-Поршняков, Г. А. Розпізнавання комахами поєднання барв: порівняння цієї здатності у бджіл і ос / Г. А. Мазохін-Поршняков, Е. Е. Граевская // Журн. заг. біол. - 1966. - Т. 27. - С. 112-116.
 Вплив органічних компонентів на стан радіоактивного стронцію в грунтах / Г. А. Соколик [и др.] // Вага. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. - 2005. - № 1. - С. 74-81.
 Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science of the Total Environment. - 1999. - Vol. 227, N 2/3. - P. 215-227.
 Ресурси віддаленого доступу  Козулько, Г. Біловезька пуща повинна стати світовою спадщиною / Г. Козулько // Біловезька пуща - XXI століття [Електронний ресурс] .- 2004. - Режим доступу: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html . - Дата доступу: 02.02.2006. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ |  Титульна сторінка |  Вступ |  Параметри сторінки |  заголовки |  Абревіатури, скорочення, написання латинських назв і термінів |  нумерація |  Ілюстрації і таблиці |  Посилання на літературу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати