На головну

Ілюстрації і таблиці

  1.  Атлантида - континент і імперія - в ілюстрації Доннеллі, 1882
  2.  Атлантида - континент і імперія - в ілюстрації Доннеллі, 1882
  3.  Блок 4. Статистичні дані, угруповання, класифікації, статистичні таблиці, графіки
  4.  Введення даних в осередку таблиці
  5.  Допоміжні таблиці для розрахунків
  6.  Вибір даних з однієї таблиці
  7.  Вибір для поля таблиці типу даного

Ілюстрації (фотографії, малюнки, креслення, схеми, діаграми, графіки, карти та інше) і таблиці служать для наочного уявлення в кваліфікаційної роботі характеристик об'єктів дослідження, отриманих теоретичних і (або) експериментальних даних і виявлених закономірностей. Не допускається одні і ті ж результати представляти у вигляді ілюстрації та таблиці.

Ілюстрації і таблиці слід розташовувати безпосередньо на сторінці з текстом після абзацу, в якому вони згадуються вперше, або окремо на наступній сторінці. Вони повинні бути розташовані так, щоб їх було зручно розглядати без повороту дисертації або з поворотом за годинниковою стрілкою. Ілюстрації і таблиці, які розташовані на окремих аркушах, включають до загальної нумерації сторінок. Якщо їх розміри більше формату А4, їх розміщують на аркуші формату А3 і враховують як одну сторінку.

Ілюстрації і таблиці позначають відповідно словами "малюнок" і "таблиця" і нумерують послідовно в межах всієї роботи або по главам. На всі таблиці та ілюстрації повинні бути посилання в тексті роботи. Слова "малюнок" "таблиця" в підписах до малюнка, таблиці і в посиланнях на них не скорочують.

Ілюстрації повинні бути виконані за допомогою комп'ютерної техніки або чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері. Допускається використовувати в якості ілюстрацій роздруківки з приладів, знімки з екранів, а також ілюстрації в кольоровому виконанні, в тому числі фотографій на світлочутливої ??підкладці і роздруківок оцифрованих зображень. Фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу.

Ілюстрації повинні мати найменування і, як правило, супроводжуватися і пояснювальними даними (підрисунковий текст), що розташовуються по центру сторінки. Пояснювальні дані поміщають під ілюстрацією, а з наступного рядка - слово «Малюнок», номер та найменування ілюстрації, відокремлюючи знаком тире номер від найменування. Крапку в кінці нумерації і найменування ілюстрації не ставлять. Не допускається перенесення слів в найменуванні малюнка. Слово «Малюнок», його номер і найменування ілюстрації друкують напівжирним шрифтом, причому слово «Малюнок», його номер, а також пояснювальні дані до нього - зменшеним на 1 - 2 пункти розміром шрифту.

Приклади оформлення малюнків дані в додатку Е.

Таблиці призначені в уявлення в компактному вигляді кількісних даних. Кожна таблиця повинна мати короткий заголовок, який складається з слова «Таблиця», її порядкового номера і назви, відокремленого від номера знаком тире. Тема слід поміщати над таблицею зліва, без абзацного відступу.

При оформленні таблиць необхідно керуватися наступними правилами:

допускається застосовувати в таблиці шрифт на 1 - 2 пункти менший, ніж в тексті роботи;

не слід включати в таблицю графу «Номер один по одному». При необхідності нумерації показників, включених до таблиці, порядкові номери вказують в боковику таблиці безпосередньо перед їх найменуванням;

таблицю з великою кількістю рядків допускається переносити на наступний лист. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш її заголовок вказують один раз над першою частиною, зліва над іншими частинами пишуть слово «Продовження». Якщо в роботі кілька таблиць, то після слова «Продовження» вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження таблиці 2.3»;

таблицю з великою кількістю граф допускається ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки, повторюючи в кожній частині таблиці боковик. Заголовок таблиці поміщають тільки над першою частиною таблиці, а над іншими пишуть «Продовження таблиці» або «Закінчення таблиці» із зазначенням її номера;

таблицю з невеликою кількістю граф допускається ділити на частини і розміщувати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, відокремлюючи їх один від одного подвійною лінією і повторюючи в кожній частині головку таблиці. При великому розмірі головки допускається не повторювати її у другій та наступних частинах, замінюючи її відповідними номерами граф. При цьому графи нумерують арабськими цифрами;

якщо повторюється в різних рядках графи таблиці текст складається з одного слова, то його після першого написання допускається замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то його замінюють словами «Те ж» при першому повторенні, а далі - лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних, фізичних і хімічних символів не допускається. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не приводять, то в ній обов'язково! ставлять прочерк;

заголовки граф і рядків слід писати з великої літери в однині, а підзаголовки граф - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Допускається нумерувати графи арабськими цифрами, якщо необхідно давати посилання на них по тексту дисертації;

заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається розташовувати заголовки граф паралельно графам таблиці.

головка таблиці відділяється лінією від решти таблиці. Зліва, справа і знизу таблиця також обмежується лініями. Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки і графи таблиці, можуть не проводитися, якщо це не ускладнює читання таблиці;

не допускається розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями;

в разі переривання таблиці та перенесення її частини на наступну сторінку в кінці першої частини таблиці нижня, що обмежує її риса, не проводиться.

Приклади оформлення таблиць наведені у додатку Ж.
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ |  Титульна сторінка |  Вступ |  Параметри сторінки |  заголовки |  Абревіатури, скорочення, написання латинських назв і термінів |  Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи |  Приклади бібліографічного оформлення джерел інформації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати