На головну

Безпека при надзвичайних антропогенних і природних ситуаціях

  1.  II. Світ, безпеку і роззброєння
  2.  Архетип У драматичній ситуації
  3.  Атомна енергетика та радіаційна безпека
  4.  БЕЗПЕКА
  5.  БЕЗПЕКА
  6.  БЕЗПЕКА
  7.  Безпека Kerberos

При написанні даного розділу необхідно вибрати ряд найбільш ймовірних НС мирного або воєнного часу, визначити стан об'єкта при виникненні цих НС (дод. 8), виробити організаційно-технічні заходи щодо підвищення стійкості функціонування об'єкта.

Організаційні заходи:

1. Планування захисту населення і територій від НС на рівні підприємства;

2. Евакуація працюючих (план);

3. Підготовка та підтримання в постійній готовності сил і засобів для ліквідації НС;

4. Створення запасів засобів індивідуального захисту та підтримання їх в готовності;

5. Підготовка працюючих до дій в умовах НС;

6. Наявність і підтримання в постійній готовності системи загального оперативного і локального оповіщення і інформації про НС.

Інженерно-технічні заходи:

1. Проектування, розміщення, будівництво і експлуатація об'єктів інфраструктури, в тому числі і потенційно небезпечних;

2. Інженерне забезпечення захисту населення - будівництво захисних споруд (засобів колективного захисту);

3. Інженерне обладнання території регіону з обліку характеру впливу прогнозованих НС;

4. Створення санітарно-захисних зон навколо потенційно небезпечних об'єктів.

Потім необхідно розробити перелік заходів щодо підвищення стійкості проектованого об'єкта або місця виконання робіт до обраних видів НС (підвищення міцності конструкцій, резервування запасів сировини, систем електро-, газо-, водопостачання і т. Д.) [1, 2, 3,22, 36, 37, 52, 56,57, 66, 94].

II. ЛІТЕРАТУРА

1. Безпека життєдіяльності. Безпека технологічних процесів і виробництв (Охорона праці): Учеб. сел. для вузів // П. П. Кукін, В. Л. Лапшин, Е. А. Підгорний та ін. - М .: Вища. шк. 1999.-318 с.

2. Безпека життєдіяльності. Підручник для вузів // С. В. Бєлов, А. В. Ільницька, А. Ф. Козьяков і ін. - М .: Вища. шк., 1999.- 448 с.

3. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / Під ред. К. З. Ушакова. - М .: Изд-во Московського держ. гірничого університету, 2000.- 430 с.

4. Безпека життєдіяльності на морських судах; Довідник / Ю. Г. Глотов та ін. М .: Транспорт, 1998.- 320 с. [00 - 766]

5. Безпека життєдіяльності: Підручник // Під ред. проф. Е. А. Арустамова. - М .: Изд. «Будинок Дашков і К», 2000. - 678 с.

6. Буралев Ю. В., Павлова Є. І. Безпека життєдіяльності на транспорті. Учеб. для вузів. - М .: Транспорт, 1999. -200 с.

7. Голікон В. Я., Короленка І. П. Радіаційний захист при использовани іонізуючих випромінювань. - М .: Недра, 1987. - 187 с.

8. Говорушко С. М. Вплив господарської діяльності на навколишнє середовище. Владивосток: Дальнаука, 1999. - 171 с.

9. Глібова Є. В., Глєбов Л. С. Курс екології. - М .: РГУнефть і газ, 2000. - 184с.

10. Деточкин Н. І. Інженерні розрахунки з охорони праці. - Красноярськ: Вид. КГЦ, 1987. - 152 с.

11. Денисенко Г. Ф. Охорона праці. - М: Вища школа, 1985. - 213 с.

12. Долін П. А. Основи техніки безпеки в електричних установках. - М .: Енергія, 1990. - 312 с.

13. Жилов Ю. Д, Куценко Г. І. Довідник з медицини праці та екології. - М .: Вища шк., 1995. - 175 с.

14. Захаров Л. Н. Техніка безпеки в хімічних лабораторіях. - Л: Хімія. - 1985.- 98 с.

15. Збірник: Система стандартів безпеки праці - М .: Стандартинформ, 2005.-123 с.

16. Ільїн А. М., Антипов В. Н. Безпека праці на відкритих гірничих роботах. - М .: Недра, 1995. - 265 с.

17. Ізраель Ю. А. Екологія і контроль стану природного середовища. М .: Гидрометеоиздат, 1984. - 560 с.

18. Карпеев Ю. С. Охорона праці в нафтовій і газовій промисловості. Питання і відповіді: Довідник. М .: Недра, 1991. - 399 с.

19. Трудовий кодекс. - М .: Проспект, 2002. - 112 с.

20. Коментар до Закону Російської Федерації '' Про охорону навколишнього природного середовища '' / Под ред. С. А. Боголюбова. - М .: М - Норма, 1997. - 382 с.

21. Козлитин А. М., Яковлєв Б. Н. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Навчальний посібник / За ред. А. І. Попова. Саратов: Сар. держ. тех. ун-т, 2000. - 124 с.

22. Котляровский В. А, Шаталов А. А. Хануков Х. М. Безпека резервуарів і трубопроводів. М .: М-Норма, 1999. - 342 с.

23. Камишев А. П. Методи і технології моніторингу природно-технічних систем Півночі Зап. Сибіру / Под ред. А. А. Ревзон. М .: ВНИПИ ГАЗ видобуток, 1999. - 230 с

24.. Михайлов Ф. Н., Парийский Ю. М. Основи безпеки праці при бурінні нафтових і газових свердловин. Навчальний посібник. СПб, 1999. - 234 с.

25. Новіков Ю. В. Екологія, довкілля та людей. Уч. посібник для вузів, середніх шкіл і коледжів. - М .: ФАИР - ПРЕС, 2000. - 320 с.

26. Довідник інженера з охорони навколишнього середовища (еколога) / Под ред. Перхуттіна В. П. - М .: Інтер-Інженерія, 2005. - 864 с.

27. Охорона праці в обчислювальних центрах. Учеб. посібник для студентів // Ю. Г. сибарит і ін. - М .: Малік, 1990. - 192 с.

28. Охорона праці в організації. - М .: ИНФРА, 1997. - 192 с.

29. Охорона праці (коментар до КЗпП). - М .: ИНФРА, 1999.. - 312 с.

30. Охорона праці в електроустановках. / Под ред. Б. А. Князівське. - М .: Недра, 1985. - 54 с.

31. Охорона праці на підприємстві. - Самара: Парус, 1997. - 206 с.

32. Організація безпечного ведення геологорозвідувальних робіт // А. І. Бочаров, О. А. Бурдін, І. Н. Засухин і ін. М .: Недра, 1981. - 414 с.

33. Основи екології та екологічна безпека / Под ред. В. В. Шкаріна, І. Ф. Колпащіковой. - Новгород: Изд-во Ніжнегород. держ. мед. Академії, 1996. - 172 с.

34. Охорона навколишнього середовища: Підручник для вузів / Автор - сост. А. С. Степановских. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 559 с.

35. Виробнича санітарія при колонкового буріння геологорозвідувальних свердловин // В. Н. Денисов, А. А. Немченко, В. Г. Самутин и др М .: Недра, 1990. - 223 с.

36. Пожежна безпека. Вибухобезпека / Довідник: Баратов А. Н. - М .: Хімія, 1987. - 210 с.

37. Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах. - М .: Недра, 1972. - 240 с.

38. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ПБ 10-115-96). М .: ПІООБТ. - 1996. - 156 с.

39. Глібова Є. В. Виробнича санітарія і гігієна праці: Учеб. посібник для вузів. - М .: Вища. школа, 2005. - 383 с.

40. Природоохоронні норми і правила проектування: Довідник // Під ред. Ю. Л. Максименко. - М .: Стройиздат, 1990. - 527 с.

41. Протасов В. Ф. Екологія, здоров'я та охорона навколишнього середовища в Росії. Навчальний і довідковий посібник. - М .: Фінанси і статистика, 1999. - 672 с.

42. Правила експлуатації електроустановок споживачів. - СПб .: ДЕАН, 1999. - 320 с.

43. Правила улаштування електроустановок. 6-е изд. з ізм. і дополн. - СПб, 1999. - 123 с.

44. Панін В. Ф., Сечин А. І., Федосова В. Д. Екологія для інженера: // Під ред. проф. В. Ф. Паніна. - М .: Изд. Будинок «Ноосфера», 2000. - 284 с.

45. Сорокін Ю. П. Нафтогазова екологія (курс лекцій). - СПб .: Санк-Петербурзького. ун-т, 1997. - 234 с.

46. ??Рудик В. Я. та ін. Схеми безпеки праці на геологорозвідувальних роботах // Безпека праці в промисловості. - № 7, 1980. - С. 13-17.

47. Збірник нормативних документів з охорони праці та техніки безпеки для геологорозвідувальних організацій. - М .: Недра, 1986. - 300 с.

48. Типові інструкції з безпеки геофізичних робіт у процесі буріння свердловин і розробки нафтових і газових родовищ. - М .: Держнаглядохоронпраці, 1996. - 130 с.

49. Тимофєєва С. С., Бавдик Н. В., Шешуков Ю. В. Безпека життєдіяльності в НС: Навчальний посібник. - Іркутськ: ИрГТУ, 1998. - 204 с.

50. Типові інструкції при розробці нафтових і газових родовищ (кн.1 і 2). М .: Держнаглядохоронпраці. Мін - у палива і енергетики РФ, 1996.. - 123 с.

51. Типові інструкції з безпеки геофізичних робіт у процесі буріння свердловин і розробки нафтових і газових родовищ. - М .: Держнаглядохоронпраці, 1996. - 145 с.

52. Ушаков К. З. Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах. - М .: Недра, 1980. - 301с.

53. Федосова В. Д. Розрахунок штучного освітлення. Метод. вказівки. - Томськ: Вид-во ТПУ, 1991. - 23 с.

54. Фомін А. Д. Організація охорони праці на підприємствах в сучасних умовах: Довідково-методичний посібник для керівників і спец. предп. - Новосибірськ: Изд-во «Мадус», «БКУ», 1997. - 300 с.

55. Харева А. А. Охорона праці на геологорозвідувальних роботах - М .: Недра, 1987. - 283 с.

56. Шіршков А. І. Охорона праці в геології. - М .: Недра, 1990. - 235 с.

57. Черкасов В. Н. Захист пожежо- та вибухонебезпечних будівель і споруд від блискавки і статичної електрики. - 4-е изд. перер. і доп.- М .: Стройиздат. 1993. - 175 с.

58. Ергономіка і безпеку праці. / Под ред. К. П. Боброва - Голікова і ін. - М .: Машинобудування, 1985. - 301 с.

59. Екологія і безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для вузів / Під ред. Л. А. Мурахи. - М: ЮНИТИ - ДАНА. - 2000. - 447 с.

60. Екологічні функції літосфери / В. Т. Трофимов, Д. Г. Зілінг, Т. А. Барабошкіна і ін. - М .: Изд-во МГУ, 2000. - 432 с.

Нормативна література

(Стан на 01. 01. 05 р)

61. НРБ-99. Нормативи радіаційної безпеки.

62. ГОСТ 14202 - 69. Сигнальне пофарбування трубопроводів.

63. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація.

64. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Навчання працюючих безпеки праці.

65. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки.

66. ГОСТ 12.1.003-83 (1999) ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки.

67. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги (01. 07. 92).

68. ГОСТ 12.1.005-88 (з ізм. №1 від 2000 р.) ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони (01. 01.89).

69. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю (до 01. 01. 96).

70. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки (з ізм. 1990 року).

71. ГОСТ 12.1.008-78 ССБТ. Біологічна безпека. Загальні вимоги

72. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпека. Загальні вимоги.

73. ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація і методи випробувань.

74. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги.

75. ГОСТ 12.1.019 -79 (з ізм. №1) ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.

76. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Захисне заземлення, занулення.

77. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Електробезпека. Гранично допустимі рівні напруг дотику і струмів.

78. ГОСТ 12.1.047-85 ССБТ. Вібрація. Метод контролю на робочих місцях і в житлових приміщеннях морських і річкових суден.

79. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Загальні вимоги безпеки.

80. ГОСТ 12.1.002-84 «Електричні поля промислової частоти.

81. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки.

82. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація.

83. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки.

84. ГОСТ 12.4.125-83. ССБТ. Засоби колективного захисту працюючих від впливу механічних факторів. Класифікація.

85. ГОСТ 17.1.3.06-82 Охорона природи, Гідросфера. Загальні вимоги до охорони підземних вод.

86. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення нафтою і нафтопродуктами.

87. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення

88. ГОСТ 17.2.1. 03-84. Охорона природи. Атмосфера. Терміни та визначення контролю забруднення.

89. ГОСТ 17.4.3.04-85. Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до контролю і охорони від забруднення.

90. СанПіН 2.2.1 / 2.1.1.1278-03. Гігієнічні вимоги до природного, штучного і суміщеного освітлення житлових і громадських будівель. - М .: Госкомсанепіднадзор, 2003.

91. СНиП 2.04. 05-91. Опалення, вентиляція і кондиціювання.

92. СНиП 2.11.04-85. Підземні сховища нафти, нафтопродуктів і зріджених газів.

93. СНиП 2.06.14-85. Захист гірських вироблень від підземних і поверхневих вод.

94. СНиП 21-01-97. Пожежна безпека будівель та споруд. М .: Гостра Росії, 1997. - с. 12.

95. СНиП П-12-77. Захист від шуму.

96. СанПіН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03. Санітарно-захисні зони і санітарна класифікація підприємств, споруд та інших об'єктів. М .: Госкомсанепіднадзор Россия, 2003.

97. СанПіН 2.2.4.548-96. Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень.

98. СанПіН 2.2.2 / 2.4.1340-03 Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи «Гігієнічні вимоги до персональних електронно-обчислювальних машин і організації роботи». - М .: Госкомсанепіднадзор, 2003.

99. СанПіН 2.2.4.1191-03. Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи «Електромагнітні поля у виробничих умовах». - М .: Госкомсанепіднадзор Россия, 2003.

100. СанПіН 2.2.4.1294-03. Гігієнічні вимоги до аероіонного складу повітря виробничих і громадських приміщень. - М .: Госкомсанепіднадзор Россия, 2003.

101. СанПіН 2.1.6.1032-01. Гігієнічні вимоги до забезпечення якості атмосферного повітря населених місць. - М .: Госкомсанепіднадзор Росії, 2001..

102. СН 2.2.4 / 2.1.8.562-96. Шум на робочих місцях, у приміщеннях житлових, громадських будівель і на території житлової забудови. М .: МОЗ Росії, 1997..

103. СН 2.2.4 / 2.1.8.556-96. Виробнича вібрація, вібрація в приміщеннях житлових і громадських будівель. - М .: МОЗ Росії, 1997..

104. Р 2.2.2006-05. Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці. - М .: МОЗ Росії, 1999..

105. ППБ 01-03. Правила пожежної безпеки в Російській Федерації. - М .: Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, 2003

 




 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ |  I. Загальні положення |  Небезпечні і шкідливі фактори |  Класифікація виробничих факторів (по ГОСТ 12.0.003-74) |  виробничих приміщень |  Параметри систем природного та штучного освітлення на робочих місцях |  Гігієнічні норми рівнів віброшвидкості |  Класифікація приміщень по небезпеки поразки людей електричним струмом |  Тимчасові допустимі рівні ЕМП, що створюються ПЕОМ |  Екологічна безпека |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати