Головна

Будівель і споруд на місцевість

  1.  Архітектура культових споруд. Храми і зіккурати Ассірії
  2.  Бази даних та періодичних видань на іноземних мовах
  3.  Відомість водопропускних споруд
  4.  Величина допустимої площі забудови і довжини будівель від ступеня їх вогнестійкості, (м)
  5.  Вентиляційні пристрої житлових будинків
  6.  Види водопідпірних споруд
  7.  Відшкодування витрат при переїзді в іншу місцевість

Під перенесенням проекту будівель і споруд на місцевість розуміють комплекс геодезичних робіт з підготовки даних і виносу на місцевість за допомогою геодезичних приладів кутових, лінійних та інших геометричних величин з метою закріплення на місцевості спеціальними знаками характерних точок і площин будівель і споруд, встановлених проектом.

При підготовці даних шляхом вимірювань на генпланах або математичних розрахунків визначають координати та відмітки характерних точок споруд, величини кутів, ліній і перевищень, які необхідно відкласти і закріпити на місцевості від заданих в розбивочних кресленнях вихідних пунктів, напрямків і реперів.

існують три методи підготовки даних для перенесення проектів будівель і споруд на місцевість: графічний, аналітичний и комбінований.

графічний метод - сутність методу полягає в тому, що всі необхідні дані: відстані, дирекційні кути і координати визначають безпосередньо на генеральному плані за допомогою креслярського приладдя, т. е. лінійки, транспортира з поперечним масштабом, трикутника і циркуля. Помилка у визначенні довжини лінії за масштабом може бути обчислена за формулою ?d = Kм, де k - Найменша величина, яка може бути взята циркулем, зазвичай приймається 0,2 мм; Мзнаменник чисельного масштабу. Наприклад, для масштабу 1: 1000 величина ?d = 0,2 м, для масштабу 1: 2000 величина ?d = 0,4 м.

Гранична помилка дирекційного кута, виміряного транспортиром, ?? = 6 '; гранична помилка горизонтального кута

Дирекційний кут лінії можна точніше визначити за координатами початкової і кінцевої точок, рішенням зворотної геодезичної задачі. Точність проектування буде тим вище, чим більше масштаб плану.

Графічний метод визначення координат точки А споруди. З малюнка 53 випливає, що координати точки Авиражаються формулами

де х и у - Координати лівого нижнього кута координатної сітки, ?y і ?x взяті графічно з плану.

З огляду на деформацію паперу, координати точки Аслід обчислювати за формулами


де L - Довжина сторони координатної сітки.

Аналогічно можна отримати і координати точки В.

аналітичний метод найбільш трудомісткий, але більш точний. Суть методу полягає в тому, що всі точки проекту, що визначають положення споруди в горизонтальній площині, виражаються прямокутними координатами х и у, обчисленими аналітично.

Припустимо, що положення точки Ана плані задано відрізками а и b від червоної лінії забудови МN, А координати хм и ум точки М відомі. Для обчислення координат точки А необхідно знати кут дирекції а лінії МАі її довжину d

З малюнка 53б видно, що

де ?0- Дирекційний кут лінії MN, а

Малюнок 53- Графічне та аналітичне визначення координат

Координати точки А будуть рівні

координати точки В можна обчислити за формулами

вісь АВспоруди паралельна червоної лінії ММ. Точність аналітичного методу залежить від точності обчислень, отже, обчислення може проводитися з будь-якої заданої точністю і не залежить від масштабу плану. сутність комбінованого методу полягає в тому, що деякі точки, лінії і кути дирекцій проектованого споруди визначаються графічно, а інші - аналітично. Наприклад, координати точки А(Рисунок 53 б) можна отримати графічно, а координати точки Вобчислити аналітично за формулами. якщо вісь АВспоруди не паралельна червоної лінії, то дирекційний кут цієї осі можна виміряти транспортиром.

 
 Нівелірні рейки, їх пристрій і повірки |  Виробництво технічного нівелювання |  Обробка результатів технічного нівелювання |  Побудова профілю траси |  Тахеометричної зйомки. Сутність тахеометричної зйомки |  Польові роботи при тахеометрической зйомці |  Камеральні роботи при тахеометрической зйомці |  Геодезичні роботи при вишукуваннях для будівництва |  території будівництва |  Вибір масштабу і види топографічних зйомок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати