На головну

Завдання 8. Знайти спільне рішення і фундаментальну систему рішень 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Борис Костянтинович Бегичев (1924-1986) народився 24 жовтня 1924 р в м Оренбурзі в робітничій сім'ї. У 1941 р він з відзнакою закінчив школу і прямо зі шкільної лави вступив добровольцем до Червоної армії, де став снайпером на Ленін-градської фронті. У червні 1942 р помічник командира взводу окремої морської бригади Бегичев в боях під Ладога був тя-тяжко поранений і до жовтня того ж року перебував у госпіталі. далі продовжив військову діяльність.

Після завершення навчання в МДУ він був залишений в очній аспірантурі по кафедрі трудового права (науковий керуй-тель - Н. Г. Александров). У 1953 р Борис Костянтинович защи щает кандидатську дисертацію на тему «Питання правового регулювання праці у вугільній промисловості СРСР».

. Підсумком багаторічних досліджень стала фундаментальна монографія «Трудова правоздатність радянських громадян» (М., 1972), яка і в даний час залишається однією з найбільш глу-боких і затребуваних робіт з даної проблеми. У 1975 р він захищає докторську дисертацію на тему «Робітники і службовці каксуб'ектитрудовогоправа», ав1978г. становітсяпрофессором. Борис Костянтинович одним з перших чітко розмежував грома-Данський і трудову правосуб'єктність, розкрив юридична со-тримання останньої, обгрунтував суб'єктну диференціацію в трудовому праві. Він був прихильником ідеї про законодавче за-кріпленні інституту представництва в трудовому праві. Дана проблематика стала для кафедри трудового права СЮЇ однією з домінуючих. Так, кандидатські дисертації В. С. Колеватова, Т. П. Мордвинова, Е. Н. Стародубської і Г. А. Фоменко були посвя-щени особливостям правового становища окремих категорій ра-цівників як суб'єктів трудового права.

Про предмет трудового права. Він одним з перших виступив за розмежування предмета галузі та галузі регулювання тру-дового права. На його думку, цю область «утворюють не тільки трудові відносини, що становлять її основне ядро, а й інші, споріднені з ними громадські отношенія?» 452.

Б. К. Бегичев розвивав вчення про трудові відносини як предмет трудового права

Про трудову правоздатності та дієздатності працівника. Борис Костянтинович трактував правоздатність як правоот-носіння (правовий стан) або як суб'єктивне права. При цьому Б. К. Бегичев поділяв трудові правоздатність і деесп-ність. Він вважав, що трудову правоздатність утворює певне коло прав і обов'язків. За змістом, йшлося про абсолютне правовідносинах, про становище суб'єкта по відношенню до всіх третіх осіб. Він не заперечував, що правоздатність виступає передумовою конкретного правовідносини.

Б. К. Бегичев одним з перших почав відстоювати можливість відокремлення трудової дієздатності. Таке відокремлення, на його думку, має місце при реалізації групи прав, використання яких не вимагає обов'язкового особистої участі працівника і ко-що можуть здійснюватися через представника. До них відносять-ся, зокрема, право на отримання заробітної плати, гарантій-них і компенсаційних виплат, право на відшкодування шкоди жиз-ні та здоров'ю робітників і службовців і др.455В користь цього положе-ня говорить і те, що відповідно з новою редакцією ч. 4 ст. 63 ТК РФ від імені малолітнього трудовий договір підписується його батьком (опікуном).

Він визначив обмеження трудової правосуб'єктності як позбавлення на певний строк в нормативному або індивідуального паном порядку права громадянина, який вчинив злочин, за-приймати певні посади або займатися певною деятельностью460. У запропонованому визначенні, на наш погляд, відбулося змішання понять диференціація трудової право-суб'єктності, передбаченої законодавством, і ограниче-ня трудової правосуб'єктності в індивідуальному порядку.

Борис Костянтинович, поряд з іншими вченими, вважав право на просування елементів трудової правоздатності та тим самим визнавали наявність у працівника загальної можливості просування на іншу більш кваліфіковану работу461.

Про право на працю. Б. К. Бегичев висунув теорію «двойствен-ної природи права на працю». Він розглядає право на працю од-ночасно як суб'єктивне право в державному праві і як елемент правоздатності в трудовом462. У першому випадку праву на працю відповідно кореспондуватися обов'язок го-державу щодо забезпечення кожного громадянина роботою.

Сохраняютсвоюактуальностьегосужденіяещепорядутеоре-тичних проблем. Так, Б. К. Бегичев цілком обгрунтовано утверж-дав: «Час відпочинку та робочий час - це співвідносні поняття: збільшення тривалості робочого часу в межах дня, тижня, місяця, року означає скорочення часу відпочинку, і НАО-борот, сокращениерабочеговремениозначаетсоответственноеуве-личение тривалості часу відпочинку »463.

Скобелкін Володимир Миколайович (1924-2003) 465роділся в 1924 р в Вятської губернії в родині селянина. Разом з ро-ками в 1926 р він переїхав в м Омськ, де і закінчив середню школу. У 1940-1941 рр. він навчався в школі ФЗН, а потім рабо-тал телеграфістом на Новосибірської залізниці. У авгу-сте 1942 г. Владимир Николаевич був покликаний в армію, закінчив курси молодших воентехніка, після яких був спрямований на Південний фронт в повітряно-десантні війська. В рядах «крила-тій піхоти» він брав участь у звільненні Угорщини, Австрії, Чехословаччини, де і зустрів День Перемоги.

Після демобілізації в 1947 р він надходить на юридиче-ський факультет Ленінградського державного університету, який закінчує в 1952 р З 1952 по 1962 рр. В. Н. Скобелкін працював завідувачем юридичною консультацією Ульяновську-го обласної ради профспілок. У 1978 р він обирається на посаду професора кафедри цивільного права і процесу Омського державного універ-тету, а в 1981 р стає завідувачем новоствореної кафе-дри трудового і колгоспного права. До останніх днів він підкреслював важливу роль профспілок у захисті трудових прав працівників, але ставився до діяльно-сті сучасного йому профспілкового апарату критично.

В. Н. Скобелкін вважав, що існує не одне єдине тру-довое ставлення, А комплекс самостійних, але пов'язаних між-ду собою трудових відносин. До них він зараховував «основне тру довое відношення», що доповнюють «трудові відносини» (по опла-ті праці, робочого часу і часу відпочинку і т. Д.) І «супутні-ющие трудові відносини» (щодо матеріальної та дисциплінарної відповідальності та ін .) 473. Доповнюють і супутні ставлення-ніяавторпрізнавалтрудовимі, ??посколькуетіотношеніяустанав-ливаются між працівником і підприємством у зв'язку з применени третьому праці работніков474. Аналізуючи принципи трудового права, Закріплені в ТК РФ, В. Н. Скобелкін пропонував їх звести до 10 основних принци-пам: законність, справедливість правового регулювання трудо- вих і суміжних з ними відносин, багаторівневість правово-го регулювання, неприпустимість дискримінації, партнерство

і співробітництво в сфері праці, участь працівників і професійно-ональних спілок в управлінні підприємством, здійснення про-громадської контролю за дотриманням законодавства про працю, підтримку високого рівня юридичного забезпечення реалі-зації трудових прав і законних інтересів, самозахист і само-реалізація трудових прав найманих працівників, визнання неза-законності (недійсності, нездійсненності) нормативних і правозастосовних актів, що суперечать актам висо-кою юридичної сили, доступність і безкоштовність оскарження працівниками в процедурному або процесуальному порядку неза-кінних дій работодателя477.

Володимир Миколайович дав розгорнуту класифікацію юри-дичних гарантій, Диференціюючи їх за стадіями розвитку тру-дового правовідносини. Це гарантії, що забезпечують: а) встуила-полонених в трудові правовідносини, б) здійснення трудових прав в сформованих правовідносинах; в) стійкість трудових правовідносин; г) відновлення порушених прав478.

При цьому В. Н. Скобелкін, як і ряд інших вчених, відносив охоронніправовідносини в трудовому праві до числа відношень, тісно пов'язаних з трудовим479. Він висловлював думку про доцільність організації судів з трудових справ, форми-вання трудової юстіціі480.

Вченим обгрунтовувалася необхідність і обговорювалися ре-альні перспективи розширення судового захисту прав праців-ка за наступними напрямками. Їм визнавалося целесообраз-ним встановити в законодавстві альтернативну підведені-відальність індивідуальних трудових спорів. В. Н. Скобелкін був одним з найбільш видатних теоретиків трудового процесу. Відзначимо, що в 1970-ті рр. з'явилися роботи, в яких розглядалися проблеми трудового процесу і обо-сновивалась ідея самостійності в структурі трудового пра-ва трудового процесуального права.

Вчений зазначав, що фізичний стан особи впливає на обсяг його трудової правоздатності.

В. Н. Скобелкін розділив право на працю на складові частини: 1) право на працю, з одного боку, як елемент правоздатності (право на одержання гарантованої роботи); 2) з іншого сторо-ни, це суб'єктивне право (право на звернення до державних-ни за отриманням роботи або за сприянням у її напів-чення, право працювати після надходження на роботу) 489.

Завдання 8. Знайти спільне рішення і фундаментальну систему рішень

для системи рівнянь.

Завдання 9. Написати розкладання вектора  по векторах , и .

Завдання 10-16. Умови наведені в завданні.

ВАРІАНТ 1

1. 2. , ,

3. , 4. 5.

6. 7. 8.

9. , , и

10. Обчислити проекцію вектора  на напрям вектора ,

де ; .

11. вектори и  утворюють кут в , ,  . знайти довжину

вектора  , якщо .

12. Лежать чи точки , , и  в одній

площині?

13. Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну з його вершин

 і рівняння двох висот: и .

14. Написати рівняння площини, що проходить через вісь  і точку

.

15. Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку

перпендикулярно до вектора  і перетинає пряму

.

16. Чи належить пряма  площині ?

ВАРІАНТ 2

1. 2. , ,

3. , 4. 5.

6. 7. 8.

9. , , и

10. Знайти одиничний вектор, перпендикулярний векторам и

.

11. сила  прикладена до точки  . визначити момент

цієї сили відносно точки .

12. Яку трійку (ліву чи праву) утворюють вектори ,

и ?

13. Скласти рівняння сторін трикутника, знаючи одну його вершину ,

а також рівняння висоти  і медіани ,

проведених з різних вершин.

14. Написати рівняння площини, що проходить через точку и

відтинає від осей координат позитивні і рівні відрізки.

15. Скласти канонічне рівняння прямої, що лежить в площині ,

що проходить через початок координат і перпендикулярній до прямої

.

16. Знайти кут між прямою  і площиною, що проходить

через точки , , .

ВАРІАНТ 3

1. 2. , ,

3. , 4. 5.

6. 7. 8.

9. , , и

10. При якому t вектори и  будуть взаємно

перпендикулярні?

11. Обчислити площу трикутника, побудованого на векторах и

 , якщо  , Кут між векторами и  дорівнює .

12. Компланарність вектори , и ?

13. Через точку перетину прямих и  провести

пряму, яка, крім того, 1) проходить через початок координат;

2) паралельна осі абсцис; 3) паралельна осі ординат;

4) проходить через точку .

14. Написати рівняння площини, що проходить через точки м (1; 2; 0) і

N (2; 1; 1) паралельно вектору  (3; 0; 1).

15. Скласти рівняння прямої, що проходить через точку M (3; -2; 0) перпен-

дікулярно до прямої  і розташованої в площині .

16. Скласти рівняння прямої, що проходить через точки перетину

площині  з прямими и

.

ВАРІАНТ 4

1. 2. , ,

3. , 4. 5.

6. 7. 8.

9.  = {11; 5; -3},  = {1; 0; 2},  = {- 1; 0; 1} і  {2; 5; -3}

10. Довести, що точки а (1; -1; 1), B (1; 3; 1), C (4; 3; 1), D (4; -1; 1) є

вершинами прямокутника. Обчислити довжину його діагоналей.

11. Обчислити площу трикутника ABC, вершини якого лежать в точках

а (2; 3; 4), B (4; 3; 2), і C (1; 1; 1).

12. При якому значенні  точки а (1; 0; 3), B (-1; 3; 4), C (1; 2; 1), і D (  ; 2; 5)

лежать в одній площині?

13. Написати рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих

и  і через точку A (2; 1).

14. Дано координати вершин тетраедра а (2; 0; 0), B (5; 3; 0), C (0; 1; 1),

D (-2; -4; 1). Знайти двогранний кут між гранями ABC і ABD.

15. При якому значенні  прямі и

паралельні?

16. Скласти рівняння прямої, що проходить через точку а (4; 0; -1) і

перетинає дві дані прямі и .

ВАРІАНТ 5

1. 2. , ,

3. , 4. 5.

6. 7. 8.

9.  = {13; 2; 7},  = {5; 1; 0},  = {2; -1; 3} і  = {1; 0; -1}

10. У прямокутному трикутнику АВС кути при вершинах А і С рівні и

 , А довжина гіпотенузи дорівнює 2. Обчислити

11. знайти вектор  , Знаючи, що він перпендикулярний векторам  = {0; -1; 2} і

 = {1; 3; 3} і задовольняє умові .

12. Обчислити обсяг трикутної піраміди з вершинами A (0; 0; 1), B (2; 3; 5),

C (6; 2; 3), D (3; 7; 2).

13. Обчислити координати вершини ромба, якщо відомі рівняння двох його

сторін: x + 2y = 4 і x + 2y = 10, і рівняння однієї з його діагоналей:

y = x + 2.

14. Знайти рівняння площини, що проходить через точки м (1; 1; 1) і N (-1; 1; -1)

паралельно прямий, обумовленою точками а (5; -2; 3) і в (6; 1; 0).

15. При якому значенні D пряма  проходить через початок

координат?

16. Знайти точку, симетричну точці а (3; -1; 4) щодо прямої

.

ВАРІАНТ 6

1. 2. , ,

3. , 4.

5.© um.co.ua - учбові матеріали та реферати