Головна

гідрологічних характеристик

  1.  Cтруктура механічної частини приводу Механічні характеристики двигуна і виконавчого органу
  2.  Cудебнік 1497 г. Загальна характеристика
  3.  Cудебнік 1550 г. Загальна характеристика, система і джерела
  4.  I. Коротка характеристика групи займаються
  5.  I. Загальна характеристика категорії стану як частина мови
  6.  I. Схема характеристики.
  7.  II. 1. Загальна характеристика поведінки неповнолітніх

На практичних заняттях даються поняття про розрахункових гідрологічних характеристиках (РГХ). Залежно від наявності даних спостережень за витратами і рівнем води в річках для визначення РГХ застосовуються три способи розрахунку, які регламентуються гідрологічним СП 33-101-2003. СП є офіційним загальноросійським нормативним документом. Тому застосування для оцінки РГХ інших відомчих документів має бути обов'язково обгрунтоване.

1-ий спосіб визначення РГХ. Він передбачає наявність гідрометеорологічних даних спостережень за ряд років достатньої тривалості. Тривалість спостережень вважається достатньою, якщо: період спостережень буде репрезентативний (показовий), Для оцінки репрезентативності використовується різницеві інтегральні криві стоку або результати зіставлення кривих забезпеченості по розглянутій річці і річці-аналогу. Прийнято вважати, що для визначення досить надійною величини РГХ необхідно прийняти такий період спостережень, в який би входило однакове число багатоводних і маловодних фаз коливань стоку. Тому, принцип «чим більше, тим точніше» в даному випадку не можна застосувати. Крім того, відносна середньоквадратична помилка визначення величини даної РГХ не повинна перевищувати 10%., Ряд спостережень повинен бути однорідним, а якість спостережень високим.

Після перевірки повноти і якості даних спостережень проводиться статистична обробка багаторічних рядів спостережень, визначаються їх параметри і будуються емпіричні криві забезпеченості (рис. 8). Для їх згладжування та екстраполяції проводиться підбір аналітичної кривої, як правило, це інтегральна крива трипараметричного гамма-розподілу Крицького-Менкеля., Застосування інших кривих розподілу має бути обов'язково обумовлено, в тому числі і біноміального розподілу щорічних ймовірностей перевищення.

Визначаються параметри аналітичної кривої забезпеченості (середнє, коефіцієнт варіації і ставлення коефіцієнтів асиметрії та варіації) методом моментів або методом найбільшої правдоподібності. Графоаналітичний метод застосовується в разі використання біноміальної КО. За величинам цих параметрів обчислюються РГХ розрахункових (нормативних) забезпеченостей.

2-й спосібзастосовується при недостатності даних спостережень. Він полягає у приведенні параметрів кривих забезпеченості до багаторічного періоду на основі парної або множинної регресії. Використовуються дані рек-аналогів, які повинні мати достатній обсяг спостережень. При цьому число років спільних спостережень має бути не менше 6, а коефіцієнт кореляції між короткими і довгими рядами - більше 0.7. Для відновлення статистичних рядів спостережень використовуються: рівняння регресії або графіки зв'язку витрат або рівнів води по розглянутій річці і річках-аналогах.

Після відновлення рядів спостережень подальший розрахунок проводиться згідно 1-го способу.

Основні вимоги до річок-аналогам: географічна близькість річок, схожість кліматичних умов, однорідність умов формування стоку (грунтів, гідрогеологічних умов, ступінь Заозерне, заболоченість, розораності, наявності лісу), відсутність антропогенних чинників, істотно знижують природний стік (скиди, водозабори і ін. ).

3-ий спосіб. При відсутності даних спостережень для визначення РГХ використовуються: карти з ізолініями параметрів, необхідних для розрахунку РГХ і розрахункові формули з застосуванням даних річок-аналогів.
 Водні ресурси і водозабезпеченість |  Гідрографічна мережа суші |  Основні елементи річкових систем |  Тип харчування річок. Фази водного режиму |  гидрограф стоку |  Характеристики та фактори стоку |  Зв'язок витрат і рівнів води |  Льодовий режим річок |  Моніторинг стану водних об'єктів |  Основи гідрологічних розрахунків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати