На головну

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ ТА КАРТКИ трудових процесів

  1.  I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
  2.  I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
  3.  II. Апаратні реалізації інформаційних процесів
  4.  II. Апаратні реалізації інформаційних процесів
  5.  III. Програмні засоби реалізації інформаційних процесів
  6.  III. Програмні засоби реалізації інформаційних процесів
  7.  IV. 2. Опис технологічних процесів з будівництва земляного полотна з кар'єрів і виїмок

11.1. Технологічні карти є основною складовою частиною проекту виконання робіт і розробляються з метою забезпечення будівництва рішеннями по організації і технології виробництва робіт, що сприяють підвищенню продуктивності праці, поліпшення якості та зниження собівартості будівельно-монтажних робіт.

11.2. Технологічні карти розробляються на будівельні процеси, результатом яких є закінчені конструктивні елементи, а також частини будівлі або споруди.

У технологічній карті наводяться:

вказівки щодо підготовки об'єкта і вимоги до готовності попередніх робіт і будівельних конструкцій, що забезпечують необхідний і достатній фронт робіт для виконання будівельного процесу, передбаченого картою;

ескізи конструктивних частин будівлі (споруди), де виконуються роботи; схеми організації будівельного майданчика і робочої зони на час виробництва даного виду робіт із зазначенням всіх основних розмірів і місць розміщення будівельних машин, механізованих установок, погрузоразгрузочних пристроїв, складів основних матеріалів, виробів і конструкцій, під'їзних шляхів, мереж тимчасового енерго- і водопостачання, необхідних для виконання робіт;

вказівки по тривалості зберігання і запасу конструкцій, виробів і матеріалів на будівельному майданчику і в робочій зоні;

методи і послідовність виконання робіт, розбивка будівлі на захватки, ділянки і яруси, способи транспортування матеріалів і конструкцій до робочих місць; типи застосовуваних риштовання, пристосувань і монтажного оснащення;

професійний і кількісно-кваліфікаційний склад будівельних підрозділів (бригад, ланок і ін.) з урахуванням суміщення професій робітників;

графік виконання робіт і калькуляція трудових витрат;

вказівки по прив'язці карт трудових процесів, які передбачають раціональну організацію, методи і прийоми праці робочих по виконанню окремих робочих процесів і операцій, що входять в комплексний будівельний процес, передбачений технологічною картою;

вказівки по здійсненню контролю і оцінки якості робіт, що включають допуски відповідно до вимог будівельних норм, правил (стандартів) і робочого проекту; схеми операційного контролю якості робіт, що включають перелік контрольованих операцій, склад, терміни і способи контролю; перелік прихованих робіт, на які повинні складатися акти їх огляду в процесі будівництва;

рішення щодо техніки безпеки та пожежо, вибухобезпеки, що вимагають спеціальної розробки (розрахунків і обґрунтувань).

11.3. Графік виконання робіт складається за формою, наведеною в табл. 47, відповідно до таких вказівок:

Таблиця 47. Графік виконання робіт

 роботи  Єдін. вим.  Обсяг робіт  Трудомісткість на одиницю виміру; чел.-дн.  Трудомісткість на весь обсяг робіт, чел.-дн.  Склад бригади (ланки) і використовувані будівельні машини та механізовані установки  Робочі дні, зміни, годинник
             

в графі «Найменування робіт» наводяться в технологічній послідовності виконання всі основні, допоміжні та супутні робочі процеси і операції, що входять в комплексний будівельний процес, на який складена технологічна карта, а в графі «Трудомісткість» вказуються витрати праці на їх виконання, відповідні прийнятим методам виконання робіт;

в графі «Склад бригади, ланки і використовувані будівельні машини та механізовані установки» наводиться кількісний, професійний і кваліфікаційний склад будівельних підрозділів для виконання кожного робочого процесу і операції в залежності від трудомісткості, обсягів і термінів виконання робіт, а також найменування, тип, марка та кількість прийнятих будівельних машин і механізованих установок. При цьому необхідно прагнути зберігати сталість складу комплексних і спеціалізованих бригад на весь час виконання робіт. При виборі машин і установок необхідно передбачати варіанти їх заміни в разі потреби. Якщо передбачається застосування нових будівельних машин, установок і пристосувань, необхідно вказувати найменування та адреса організації або підприємства-виготовлювача;

в графіку робіт вказуються послідовність виконання робочих процесів і операцій, їх тривалість і взаємна ув'язка по фронту робіт і в часі. Тривалість виконання комплексного будівельного процесу, на який складена технологічна карта, повинна бути кратною тривалості робочої зміни при роботі в одну зміну або робочим діб при дво- і тризмінній роботі.

11.4.Калькуляція трудових витрат (табл. 48), що використовується при складанні нарядів-завдань робочим, складається на основі наступних вказівок:

Таблиця 48. Калькуляція трудових витрат

 обгрунтування норми  роботи  Єдін. вим.  Обсяг робіт  Норма часу на одиницю виміру, люд.-год  Витрати праці на весь обсяг робіт, чел.-дн.  Розцінка на одиницю виміру, грн.-коп.  Вартість праці на весь обсяг робіт, грн.-коп.
 Разом   - - - - - -

в гр. 1 вказуються номера параграфа, таблиці, графи і позиції норми, прийнятої за відповідним збірки норм;

в гр. 2 наводиться перелік робіт, відповідних прийнятим в технологічній карті, з ув'язкою по позиціях, передбаченим збіркою норм;

в кінці калькуляції проставляються підсумки по гр. 6 і 8.

11.5. Схема операційного контролю якості робіт складається за формою, наведеною в табл. 49.

11.6. У технологічній карті наводяться наступні техніко-економічні показники:

витрати праці на прийняту одиницю виміру і на весь обсяг робіт;

витрати машино-змін на весь обсяг робіт;

виробіток на одного робітника в зміну в фізичному вираженні;

собівартість будівельно-монтажних робіт.

11.7. Потреба в матеріально-технічних ресурсах в технологічній карті наводиться в табл. 50 - 52.

Таблиця 49. Схема операційного контролю якості робіт

 Операції, що підлягають контролю  Контроль якості виконання операцій
 виконавцем робіт  майстром  склад  способи  терміни  залучаються служби
           

Таблиця 50. Потреба в будівельних конструкціях, деталях, напівфабрикатах, матеріалах і обладнанні

 Будівельні конструкції, деталі, напівфабрикати, матеріали та обладнання  Марка  Одиниця виміру  кількість
       

Таблиця 51. Потреба в машинах, устаткуванні, інструменті, інвентарі і пристроях

 Машини, обладнання, інструменти, інвентар та пристосування  Тип  Марка  кількість  Технічна характеристика
         

Таблиця 52. Потреба в експлуатаційних матеріалах

 експлуатаційні матеріали  Одиниця виміру  Норма на 1 ч роботи машини  Кількість на прийнятий обсяг роботи
       

11.8. При розробці технологічних карт слід широко використовувати типові технологічні карти, які розробляються відповідно до Керівництва по розробці типових технологічних карт в будівництві (ЦНИИОМТП Держбуду СРСР).

11.9. Прив'язка типової технологічної карти до конкретних проектних рішень об'єкта і умов будівництва полягає в уточненні обсягів робіт, засобів механізації, потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, а також графічної схеми організації будівельного процесу.

11.10. Карти трудових процесів розробляються з метою широкого впровадження в будівельному виробництві високопродуктивних методів і раціональних форм організації праці на основі вивчення та узагальнення передового досвіду, які забезпечують підвищення продуктивності праці, зниження собівартості і поліпшення якості будівельно-монтажних робіт.

Карти трудових процесів розробляються відповідно до Методичних вказівок по складанню карт трудових процесів будівельного виробництва ВНИПИ праці в будівництві Держбуду СРСР і є основним документом, який регламентує організацію, методи і прийоми праці робітників, і використовуються після їх прив'язки спільно з технологічними картами в складі проектів виконання робіт , а також при розробці і здійсненні планів і заходів з наукової організації праці. Вони розробляються на окремі робочі процеси і операції комплексних будівельних процесів стосовно їх номенклатурі в чинних збірниках норм і розцінок на будівельно-монтажні роботи.

Окремі карти трудових процесів зводяться в комплекти для комплексного будівельного процесу, якщо карти розроблені на окремі робочі процеси; для робочого процесу, якщо карти розроблені на окремі робочі операції. Так, комплект карт на комплексний будівельний процес по влаштуванню монолітних залізобетонних фундаментів під стіни будівлі повинен складатися з окремих карт на армування, монтаж сталевої щитової опалубки, бетонування, демонтаж (розбирання) опалубки. Комплект карт на робочий процес з обклеювання стін шпалерами, що миються повинен складатися з карт на окремі робочі операції по нанесенню роликом лінії верху шпалер, часткової Подмазко, очищення і шліфування поверхні стіни, суцільній шпаклівці і грунтуванні оштукатурених поверхонь, розкрию і обрізку крайок шпалер, обклеювання стін шпалерами на паперовій або тканинній основі.

Кожен комплект карт повинен супроводжуватися вступною частиною, що містить їх перелік і основні техніко-економічні показники.

11.11.Карта трудового процесу містить такі розділи:

«Область і ефективність застосування карти», в якому наводяться характеристика конструктивних елементів або їх частин, а також частин будівлі (споруди), робочих процесів і операцій, на виконання яких складена карта; вказівки про прив'язку карти до місцевих умов; показники продуктивності праці, передбачені в карті, в зіставленні з аналогічними показниками в чинних збірниках норм і розцінок на будівельно-монтажні роботи, наведені у вигляді вироблення в натуральних (фізичних) вимірниках продукції процесу на 1 чел.-дн. і витрат праці на одиницю продукції (в чел.-дн.);

«Підготовка та умови виконання процесу», в який включаються вимоги до готовності та якості виконання попередніх робіт з вказівками в необхідних випадках про способи контролю (огляд, обмір і т.п.); вимоги до якості застосовуваних матеріалів, конструкцій і виробів і вказівки про способи його контролю; вказівки щодо підготовки матеріалів і виробів до вживання в справу (попереднє розкочування і витримування листів лінолеуму, змочування цегли, очищення поверхонь елементів, що стикуються і т.п.), а також про допустимі терміни зберігання на робочому місці матеріалів, якість яких швидко змінюється з плином часу (будівельні розчини, шпаклювальні матеріали); вимоги до підготовки і обслуговування трудового процесу (установка і перестановка риштовання та інших пристосувань, подача до робочого місця матеріалів, виробів і конструкцій, в тому числі в контейнерах і пакетах тощо), вказівки щодо раціонального режиму праці та відпочинку, фізіологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до забезпечення необхідних умов праці (освітленість робочих місць, забезпечення відповідними видами спецодягу і захисних засобів при роботі в умовах запиленості та загазованості повітряного середовища і т.п.); вказівки з техніки безпеки; вимоги до якості виконання робіт, передбачених процесом;

«Виконавці, предмети і знаряддя праці», в якому наводяться професійний і кількісно-кваліфікаційний склад ланки робітників; перелік і кількість інструментів, пристосувань та інвентарю із зазначенням державних стандартів, технічних умов та ін .; витрата матеріалів і виробів на одиницю продукції процесу по виробничим нормам;

«Технологія процесу і організація праці», в якому наводиться коротка характеристика технологічного процесу, визначається його тривалість і проводиться взаємна ув'язка робочих операцій, що входять в процес, а також містяться графік трудового процесу, схема організації робочого місця і опис робочих прийомів, за допомогою яких виконуються робочі операції. У графіку відбивається послідовність і тривалість робочих операцій, виконуваних кожним виконавцем, їх взаємодія в часі, тривалість технологічних перерв і загальні витрати праці.

На схемі організації робочого місця вказуються місця знаходження робочих, розміщення матеріалів, інструментів, виробів, пристосувань, інвентарю, оснастки і засобів механізації робіт, а також напрямок пересування робітників і технічних засобів при виконанні робіт. Прийоми праці робітників слід описувати в табличній формі і супроводжувати графічними схемами та малюнками.
 Приклад уточнення потреби в будівельних машинах. |  Приклад визначення потреби в автотранспортних засобах для будівництва сільськогосподарського комплексу. |  Приклад визначення потреби в автотранспортних засобах для будівництва гідроелектростанцій. |  Приклади розрахунку потреби в мобільних (інвентарних) будівлях. |  Приклад розрахунку потреби в мобільних (інвентарних) будівлях виробничого і складського призначення. |  РОЗРОБКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ І ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ БУДІВНИЦТВІ В ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ |  ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА |  ПРОЕКТ ВИКОНАННЯ РОБІТ |  Комплексний мережевий графік |  Уніфікований НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати