Головна

Заняття № 22

  1. V. Зміст теми заняття
  2. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  3. А) Методика проведення заняття
  4. А) Методика проведення заняття
  5. Дидактичний матеріал для проведення заняття №1.
  6. Заняття 1.
  7. Заняття 11.

Тема: Контроль засвоєння модуля 2

"Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини (модуль 2)"

1. Перелік контрольних питань для підготовки до підсумкового модульного контролю №2

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

1. Предмет і завдання генетики людини та медичної генетики.

2. Генотип, фенотип.

3. Закономірності успадкування при моногібридному схрещуванні. Перший і другий закони Г. Менделя. Менделюючі ознаки. Моногенні хвороби.

4. Закономірності успадкування при ди- та полігібридному схрещуванні. Третій закон Г. Менделя.

5. Множинні алелі. Успадкування груп крові людини за антигенною системою АВ0 та резус-фактора. Значення для медицини.

6. Взаємодія алельних генів: повне домінування, неповне домінування, наддомінування, кодомінування.

7. Взаємодія неалельних генів: комплементарна дія, епістаз.

8. Полімерне успадкування ознак у людини. Плейотропія.

9. Зчеплене успадкування генів (закон Т. Моргана). Кросинговер.

10. Хромосомна теорія спадковості.

11. Сучасний стан дослідження геному людини. Генна інженерія. Генетичні карти хромосом людини.

12. Генетика статі. Доза генів. Хромосомні захворювання, що зумовлені зміною кількості статевих хромосом.

13. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

14. Мінливість, її форми, значення в онтогенезі й еволюції.

15. Модифікаційна мінливість, її характеристика. Норма реакції. Фенокопії.

16. Пенетрантність і експресивність генів.

17. Генотипова мінливість, її форми. Комбінативна мінливість. Механізми виникнення та значення.

18. Мутаційна мінливість та її фенотипові прояви. Класифікація мутацій за генотипом. Спонтанні й індуковані мутації.

19. Генні мутації, механізми виникнення. Поняття про моногенні хвороби.

20. Хромосомні аберації. Механізми виникнення та приклади захворювань, що є їх наслідком.

21. Механізми геномних мутацій (поліплоїдії, гаплоїдії, полісомії, моносомії).

22. Спадкові хвороби, що є наслідком порушення кількості аутосом і статевих хромосом.

23. Мутації в статевих і соматичних клітинах, їх значення. Мозаїцизм.

24. Мутагенні фактори, їх види. Мутагенез. Генетичний моніторинг.

25. Хвороби зі спадковою схильністю. Поняття про мультифакторіальні захворювання.

Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби

26. Методи вивчення спадковості людини. Людина як специфічний об'єкт генетичного аналізу.

27. Генеалогічний і близнюковий методи вивчення спадковості людини.

28. Біохімічний метод вивчення спадкових хвороб. Скринінг-програми.

29. Цитогенетичний метод вивчення спадковості людини.

30. Пренатальна діагностика спадкових хвороб.

31. Медико-генетичні аспекти сім'ї. Медико-генетичне консультування.

32. Популяційно-статистичний метод вивчення спадковості людини.

Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку

33. Розмноження - універсальна властивість живого. Форми розмноження. Можливість клонування організмів.

34. Гаметогенез: сперматогенез, овогенез. Статеві клітини людини.

35. Запліднення. Особливості репродукції людини.

36. Онтогенез, його періодизація.

37. Ембріональний розвиток, його етапи. Провізорні органи.

38. Молекулярні та клітинні механізми диференціювання.

39. Диференціювання зародкових листків і тканин. Ембріональна індукція. Клонування організмів і тканин.

40. Критичні періоди ембріонального розвитку людини. Тератогенні фактори середовища.

41. Природжені вади розвитку, їх сучасна класифікація: спадкові, екзогенні, мультифакторіальні; ембріопатії та фетопатії; філогенетично зумовлені та нефілогенетичні.

42. Постембріональний розвиток людини і його періодизація. Нейрогуморальна регуляція росту та розвитку.

43. Старіння як етап онтогенезу. Теорії старіння. Поняття про геронтологію та геріатрію.

44. Клінічна та біологічна смерть.

45. Регенерація органів і тканин. Види регенерації. Значення проблеми регенерації в біології та медицині.

46. Особливості та значення регенеративних процесів у людини. Типова й атипова регенерація. Пухлинний ріст.

47. Проблема трансплантації органів і тканин. Види трансплантацій. Тканинна несумісність і шляхи її подолання.

48. Поняття про гомеостаз. Механізми регуляції гомеостазу на різних рівнях організації життя.

2. Орієнтовний перелік практичних навичок і умінь до модуля 2

- визначити тип успадкування менделюючих ознак людини;

- передбачити генотипи та фенотипи нащадків за генотипами батьків;

- виключити батьківство при визначенні груп крові батьків і дитини;

- аналізувати складні механізми спадкування ознак у людини;

- розробити заходи для зниження ступеня прояву патологічного стану у хворих зі спадковою патологією;

- вибрати відповідні методи вивчення спадковості людини для діагностики різних спадкових хвороб;

- розрахувати ймовірність прояву спадкових хвороб у нащадків залежно від пенетрантності гена;

- диференціювати хромосомні хвороби людини;

- побудувати та провести генеалогічний аналіз родоводів зі спадковою хворобою;

- розрахувати роль спадковості та умов середовища у розвитку ознак (за результатами близнюкового аналізу);

- вирахувати генетичний склад популяцій людей;

- застосувати біогенетичний закон для визначення онтофілогенетично зумовлених природжених вад розвитку людини;

- порівняти механізми виникнення природжених вад розвитку людини різного генезу;

- засвоїти основоположні принципи регенерації та трансплантації;

3. Оцінювання засвоєння модуля 2

Розподіл балів, які виставляються студентам при вивченні модуля 2

№ з. п. Модуль 2 Кількість балів
1. Змістовий модуль 2
  Тема 10
  Тема 11
  Тема 12
  Тема 13
2. Змістовий модуль 3
  Тема 14
  Тема 15
  Тема 16
  Тема 17
  Тема 18
3. Змістовий модуль 4
  Тема 19
  Тема 20
  Тема 21
  Разом змістові модулі
Підготовка огляду наукової літератури, розв'язування ситуаційних задач (індивідуальна робота)
  Тема 22
РАЗОМ сума балів

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модудя 2, вираховується шляхом множення кількості балів (9),що відповідають оцінці «5», на кількість тем (12) і становить108 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля 2, є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю - тема 22, вираховується шляхом множення кількості балів (5), що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модуля (12) і становить 60 балів.  73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   Наступна

Заняття № 18. | Заняття №19. | А. Тести | А) Методика проведення заняття | Заняття №20. | А. Тести | Заняття № 21. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати