Головна

Передмова

  1. Передмова
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. ПЕРЕДМОВА

Навчально-методичний посібник розрахований на самостійну позааудиторну та аудиторну навчально-дослідницьку роботу студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Актуальність посібника і його переваги полягають у тому, що він складений у відповідності з навчальною програмою з медичної біології (Київ, 2005) та рекомендаціями інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України до розробок методичних вказівок для студентів згідно з принципами Болонського процесу і не має аналогів серед існуючих у даний час навчально-методичних матеріалів з даного предмету.

Даний посібник, який створено до залікового кредиту - модуля ІІ, охоплює два розділи програмного матеріалу з медичної біології - "Основи генетики людини" і "Біологія індивідуального розвитку". Розділ з генетики включає 9 тем практичних занять, а з онтогенезу - 3 теми. До кожної теми заняття в розгорнутій формі висвітлені актуальність теми і цілі навчання, подається граф логічної структури змісту заняття, тести для перевірки вихідного і кінцевого рівня знань, система навчаючих завдань, орієнтовна основа дій, методика проведення заняття, а також організаційна структура заняття (технологічна карта). В посібнику подано дані про розподіл балів, які виставляються студентам, за вимогами кредитно-модульної системи відповідно до кожної теми.

Посібник містить також контрольні питання, перелік практичних навичок та систему оцінювання до модуля ІІ для перевірки кінцевого рівня знань.

Вказані форма і зміст занять відповідають вимогам Болонської системи організації навчального процесу, згідно якої основне завдання викладача полягає в тому, щоб створити мотивацію та належні умови для самостійної пізнавальної діяльності студентів, а також розробити критерії для повноцінної і об'єктивної оцінки виконання та засвоєння навчально-дослідницької роботи.

Теоретична і практична частина занять тісно пов'язана з якісною підготовкою сучасного лікаря (зокрема сімейного), скерована на придбання студентами необхідної бази новітніх медико-біологічних знань та формування мислення практичного лікаря широкого профілю.

Посібник може бути корисним викладачам, аспірантам та клінічним ординаторам медичних вузів для засвоєння матеріалів з медичної генетики.

Автори

Структура залікового кредиту - модуля 2:
«Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини»

Тема Лекції Практич-ні заняття Самості-йна робота студента Індивіду-альна робота
Змістовий модуль 2 "Закономірності спадковості та мінливості"
10. Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)  
11. Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії. Множинний алелізм. Генетика груп крові  
12. Зчеплене успадкування. Генетика статі  
13. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище: фенотипова та генотипова мінливість  
Всього за змістовий модуль 2:  
Змістовий модуль 3 "Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби"
14. Основи медичної генетики. Методи вивчення спадковості людини 1,5 Підготовка огляду науко-вої літератури, розв'язування ситуаційних задач
15. Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики.
16. Молекулярні хвороби. Біохімічний метод і ДНК-діагностика 1,5
17. Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування
18. Практичні навички змістових модулів 2 і 3 "Закономірності спадковості та мінливості", "Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби"  
Всього за змістовий модуль 3:  
Змістовий модуль 4 "Біологія індивідуального розвитку"
19. Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Запліднення.   Підготовка огляду науко-вої літера-тури
20. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Особливості пренатального періоду розвитку людини. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини.
21. Постнатальний період онтогенезу. Біологічні механізми підтримання гомеостазу організму.
22. Контроль засвоєння модуля 2"Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини" -  
Всього за змістовий модуль 4:  
Разом за модуль 2:  

Тематичний план лекцій

№ з/п Тема Кількість годин
Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості
4. Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів
5. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі
6. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище
Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби
7. Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості
8. Спадкові хвороби людини
Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку
9. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини.
Сучасні аспекти регенерації та трансплантації. Біологічні механізми підтримання гомеостазу організму
  РАЗОМ:

Тематичний план практичних занять

№ з/п Тема Кількість годин
Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості
Особливості генетики людини. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)
Множинний алелізм. Генетика груп крові. Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії.
Зчеплене успадкування. Генетика статі.
Мінливість, її форми та прояви.
Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби
Генеалогічний та близнюковий методи
Хромосомні хвороби. Цитогенетичні методи їх діагностики
Молекулярні хвороби. Біохімічний метод і ДНК-діагностика
Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування
Практичні навички змістових модулів 2 і 3 "Закономірності спадковості та мінливості", "Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби"
Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку
Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Запліднення.
Особливості пренатального періоду розвитку людини. Передумови вроджених вад розвитку
Постнатальний період онтогенезу.
Контроль засвоєння модуля 2 "Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини."
  Разом:
       

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів

№ з/п Тема Кількість годин
Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості
Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять  
2.1 Генетичні карти. Методи картування хромосом людини. Сучасний стан дослідження генома людини.
2.2 Генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени і комутагени
Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби
Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять  
2.1 Генна інженерія. Біотехнологія. Поняття про генну терапію.
2.2 Методи генетики людини: дерматогліфічний, імунологічний, гібридизації соматичних клітин
Підготовка до перевірки практичних навичок змістових модулів 2 і 3
Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку
Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять  
2.1 Старість як завершальний етап онтогенезу людини. Теорії старіння
2.2 Поняття про біополя, біологічні ритми та їх медичне значення
Підготовка до контролю засвоєння модуля 2
  Разом:

Розподіл балів, які виставляють студентам:

При засвоєнні кожної теми з модуля II за навчальну діяльність студента оцінки виставляються за 4-ри бальною (традиційною) шкалою, а потім конвертуються у бали таким чином:

Оцінка Бали
"5"(відмінно) 9 балів
"4" (добре) 7 балів
"3"(задовільно) 5 балів
"2" (незадовільно) 0 балів

Примітка: Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні всіх тем з модуля №2 є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю, вираховується шляхом множення мінімальної кількості балів (5), що відповідають оцінці "3", на кількість тем у модулі №2 (12) і становить 60 балів.Допуск до модульного підсумкового контролю отримають студенти, яки набрали не менше 60 балів.  47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   Наступна

VI. Система навчаючих завдань | А) Методика проведення заняття | Заняття №11. | VI. Система навчаючих завдань | Заняття 12. | VI. Система навчаючих завдань | Заняття № 13. | VI. Система навчаючих завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати