Головна

Основи генетики людини

  1. А - за основними чинниками небезпек для життєдіяльності живих об'єктів; б - за чинниками небезпек для життєдіяльності людини; в - за сферами життєдіяльності людини
  2. Атрибути людини
  3. Біологія і культура в генезисі людини
  4. Близнецовый метод изучения генетики человека
  5. Вміст цукру в крові людини і деяких тварин
  6. Вплив харчування на життєдіяльність людини.
  7. Гарантії та механізми захисту прав і свобод людини і громадянина.

Методические указания

для студентов очного и заочного обучения

1 курса по дисциплине «БОТАНИКА»

Издание 6-е, исправленное и дополненное

Технический редактор: Браташова Т. М.

Подписано к печати «___»___2013 г.

Формат 60X84, 1/16, бумага писчая, белая.

Усл. печ. л. ___

Уч.-изд. Л. Тираж___экз. Заказ ___

Пятигорский медико-фармацевтический институт

Филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ

357532, г. Пятигорск, проспект Калинина, 11.

основи генетики людини

(МОДУЛЬ 2)

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів

III - IV рівнів акредитації

ВІННИЦЯ - 2009

Р. П. Піскун, Н. Г. Коломієць, А. А. Ващук

Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини (модуль 2).

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів III - IV рівнів акредитації. Вінниця, 2009.

Автори:

Р. П. Піскун - доктор біологічних наук, професор, завідуюча кафедрою медичної біології, Н. Г. Коломієць - кандидат біологічних наук, доцент, А. А. Ващук - кандидат біологічних наук, доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Рецензенти:

З. Д. Воробець - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького;

Г. Ф. Жегунов - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Харківської державної зооветеринарної академії

В. Г. Кур'ята - доктор біологічних наук,

професор, завідувач кафедри біології

Вінницького державного педагогічного

університету ім. М. Коцюбинського

Навчально-методичний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з медичної біології (Київ, 2005) та методичних вказівок рекомендованих Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України, як методичні рекомендації для викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації для створення методичних вказівок для студентів (Київ-Донецьк, 2005) і відповідає сучасним вимогам до навчальних посібників, що дозволяє стимулювати систематичну самостійну роботу студентів, значно інтенсифікувати навчальний процес та підвищити якість підготовки фахівців шляхом систематичного засвоєння навчального матеріалу до модуля 2 "Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини". Посібник може бути корисним аспірантам і викладачам медичної біології, так як відповідає методичним основам підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах IV рівня акредитації.

Зміст

Передмова... 4

Структура залікового кредиту - модулю 2-" Організмовий рівень

організації життя. Основи генетики людини"... 5

Заняття №10 Тема: Організмовий рівень реалізації генетичної

інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на

прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Заняття № 10. | VI. Система навчаючих завдань | А) Методика проведення заняття | Заняття №11. | VI. Система навчаючих завдань | Заняття 12. | VI. Система навчаючих завдань | Заняття № 13. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати