На головну

A) протилежні

  1.  A) протилежні
  2.  Дії завжди є рівна і протилежно спрямована протидія, інакше, взаємодії двох тіл між собою рівні і спрямовані в протилежні сторони.
  3.  Протилежні погляди на свободу
  4.  Протилежні принципи інь і ян

24 Імовірність того, що в n незалежних випробуваннях, в кожному з яких ймовірність появи події дорівнює р, Подія наступить рівно k раз знаходиться за формулою Бернуллі:

B) відповідь

25 Імовірність того, що в n незалежних випробуваннях, в кожному з яких ймовірність появи події дорівнює р, Подія наступить менш k раз:

A)

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

2. Ряд називається збіжним, якщо

С) Сущесвуют кінцевий межа часткової суми

2. Ряд називається розбіжним, якщо

С) межа часткової суми не існує

3 Якщо ряд сходиться, то

D) межа n - ного члена прагне до нуля при

4 Яке умова є достатньою для розбіжність ряду ?

В)

5 Позитивний ряд  є збіжним, якщо

А)

6 Позитивний ряд  є розбіжним, якщо

В)

7. Позитивний ряд  є збіжним, якщо

С)

8 Позитивний ряд  є розбіжним, якщо

С)

9 Позитивний ряд  буде збіжним, якщо при порівнянні зі збіжним позитивним поруч  виконується умова:

D)

10. Позитивний ряд  буде розбіжним, якщо при порівнянні з розбіжним позитивним поруч  виконується умова: С)

11 Позитивний ряд  буде збіжним, якщо при порівнянні зі збіжним позитивним поруч  виконується умова:

А)  (С?0)

12 Позитивний ряд  буде розбіжним, якщо при порівнянні з розбіжним позитивним поруч  виконується умова:

D)  (С?0)

13 Яке умова є достатньою для збіжності ряду ?

Е)

14. Яка умова є достатньою для розбіжність ряду ?

D)

15 Члени ряду  позитивні і не зростають, і f (x) - така безперервна незростаюча функція, що  . Тоді якщо невласний інтеграл  сходиться, то

D) ряд сходиться

РОЗДІЛ №3

5. Якою є фундаментальна система рішень лінійного однорідного рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами в разі різних коренів и  характеристичного рівняння?

A) , ;

6. Якою є фундаментальна система рішень лінійного однорідного рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами в разі рівних коренів =  характеристичного рівняння?

A) , ;

7. Якою є фундаментальна система рішень лінійного однорідного рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами в разі комплексно сполучених коренів  характеристичного рівняння?

A) , ;

8. Нехай права частина лінійного диференціального рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами має вигляд  і число  є простим коренем відповідного характеристичного рівняння. Тоді частинний розв'язок цього рівняння має вигляд  , де

A)  ; B) ; C)  ; D)  ; E) .

5. Вкажіть характеристичне рівняння диференціального рівняння

у //+ ру/ + Qy = 0

C) до2+ Рк + q = 0;

теоретичні питання

1 Якщо тіло  в формі паралелепіпеда, то обсяг обчислюється за формулою:

B)

2 Вкажіть основну властивість подвійних інтегралів:

B)

3 Вкажіть основну властивість подвійних інтегралів:

B)

4 Якщо  щільність тіла  , Маса обчислюється за формулою:

B)

5 Якщо тіло  задано, вкажіть формулу приведення до повторних интегралам потрійного інтеграла :

B)

6 Якщо  щільність платівки  , Маса обчислюється за формулою:

B)

7 Обсяг циліндричного тіла Т, Обмеженого зверху безперервною поверхнею и  в області  , Знизу областю  площині Оху, збоку циліндричною поверхнею з утворюючими, паралельними осі Оz обчислюється за допомогою подвійного інтеграла за формулою:

B)

8 Обсяг тіла  обчислюється за формулою:

B)

9 Якщо область  , функції и  безперервні на  , Подвійний інтеграл  наводиться до повторних інтегралів:

B)

10 Площа області  обчислюється за формулою:

B)

11 Вказати в подвійних інтеграли формулу переходу до полярних координат: .

B)

12 Площа області  в полярних координатах обчислюється за формулою:

B)

Питання.

1как ряд називається рядом Тейлора функції f (x) в околі точки x0.

A.

2 Вкажіть формулу Тейлора функції f (x) в околі точки x0. (rn(X) - залишковий член формули Тейлора)

A. f (x) =  + rn(X)

3 Вкажіть достатня умова збіжності ряду Тейлора нескінченно диференціюється f (x) на деякому інтервалі до функції f (x) (rn(X) - залишковий член формули Тейлора, sn(X) - n-я часткова сума ряду Тейлора)

A. rn(X) = 0

1. Функції декількох змінних. (Теоретичні питання).

1. 01. Для функції Z = f (x, y) похідна по x в точці M0 (x0, y0) Визначиться формулою

A) =  відп

1. 02 Для функції Z = f (x, y) похідна по у в точці M0(x0, y0) Визначається формулою

A)  відп

1. 03 Повний приріст функції Z = f (x, y) в точці M0(x0, y0) Представляється формулою:

A) ?Z = f (x0+ ?x, y0+ ?y) - f (x0,y0) відп

1. 04 Повний диференціал функції Z = f (x, y) дорівнює

A) dz =  відп

1. 05 Якщо y = y (x) - безперервна функція, задана рівнянням F (x, y) = 0, де F (x, y), F/x(X, y), F/y(X, y) - безперервні функції в області, що містить точку M (x, y), в якій F/y(X, y) ? 0, то похідна функції y = y (x) у відповідній точці існує і виражається формулою

A) y/x = -  відп

1. 06 Якщо просторова лінія задана параметричними рівняннями x = x (t), y = y (t), z = z (t), (? 0(x0, y0, z0) має вигляд

A)  відп

1. 07 Похідна функції U = U (x, y, z) в точці М0 (x0, y0, z0) У напрямку вектора  виражається формулою

A)  відп

1. 08 Поле називається стаціонарним, якщо розглянута величина не залежить від

A) часу відп

1. 09 Градієнтом функції U = U (x, y, z) в точці називається

A) grad U =  відп

1. 10 Зв'язок між градієнтом функції і похідний у напрямку

A)

B)

C)

D)

E)

1. 11 В точці екстремуму диференційованої функції все її перші приватні похідні

A) дорівнюють нулю відп

1. 12 Якщо функція z = f (x, y) має безперервні перші і другі приватні похідні в точці M0 і в деякій її околиці і перші приватні похідні в цій дорівнюють нулю, а другі принемают значення  , То точка є точкою мінімуму даної функцій при

A) У2-АС> 0 і А> 0 відп

1. 13 Якщо функція z = f (x, y) має безперервні перші і другі приватні похідні в точці M0 і в деякій її околиці і перші приватні похідні в цій дорівнюють нулю, а другі принемают значення  , То точка M0 є точкою максимуму, даної функцій при

A) У2-АС> 0, А <0 відп

1. 14 Якщо функція z = f (x, y) має безперервні перші і другі приватні похідні в точці M0 і в деякій її околиці і перші приватні похідні в цій дорівнюють нулю, а другі принемают значення  , То в точці M0 екстремуму немає при

A) У2-АС> 0

B) В2-АС?0

C) У2-АС = 0

D) У2-АС <0 відп

E) В2= -АС

1. 15 Якщо функція z = f (x, y) має безперервні перші і другі приватні похідні в точці M0 і в деякій її околиці і перші приватні похідні в цій дорівнюють нулю, а другі принемают значення  , То в точці M0 питання про наявність екстремуму залишається відкритим при

A) АС-У2= 0 відп

1. 16 Що називається приватним збільшенням функції f (x, y) по змінній х?

A) f (x0+ ?x, y0) - F (x0, y0) відп

1. 17 Що називається приватним збільшенням функції f (x, y) по змінній y?

A) f (x0, y0+ ?y) - f (x0, y0) відп

1. 18 Похідна функції в точці у напрямку вектора  має найбільше значення, якщо напрямок  збігається

A) з напрямком градієнта даної функції відп

1. 19 Для поверхні z = f (x, y) рівняння дотичної площини і в точці M0 (x0, y0, z0) Набирає вигляду:

A)  відп

1. 20 Для поверхні z = f (x, y) рівняння нормалі в точці M0(x0, y0, z0) Набирає вигляду:

A)

B)  відп

1. 21 Якщо змішані приватні проізволние  безперервні, то результати диференціювання

A) не залежить від порядку диференціювання відп

1. 22 Для функції z = f (x, y) диференціал другого порядку визначається формулою

A)  відп

1. 23 Функція, що має повний диференціал, називається

A) диференціюється відп

1. 24 x U = f (x, y, z)

A) ?xU = f (x + ?x, y, z) -f (x, y, z) відп

1. U = f (x, y, z)

A) ?yU = f (x, y + ?y, z) -f (x, y, z) відп

 
 Розділ 1 |  розділ2 |  розділ3 |  Рівняння в повних диференціалах |  Знайти суму ряду. |  Ознаки порівняння, Даламбера, Коші. Достатні ознаки збіжності числових рядів з додатними членами. |  A) протилежні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати