Головна

Макро- і мікросередовище особистості

  1.  Avoidant personality disorder (замкнутий роздвоєння особистості) - ми
  2.  F60 - F62 Специфічні, змішані та інші особистісні розлади, а також тривалі зміни особистості.
  3.  F60.0х Параноїдні (параноїдального) розлад особистості.
  4.  F60.1х Шизоїдний розлад особистості.
  5.  F60.2х соціопатія.
  6.  F60 / Специфічні розлади особистості.
  7.  F62.0 Стійке зміна особистості після переживання катастрофи.

Вивчення особливостей групового та індивідуального поведінки не може бути успішним без урахування загального культурно-історичного тла, іменованогомакросредоі особистості.

Вивчення макросередовища особистості передбачає виявлення і аналіз об'єктивних факторів, в тій чи іншій мірі обумовлюють поведінку індивіда. Важливо відзначити, що детермінація може носити як безпосередній, так і опосередкований характер Разом з тим дія тих чи інших факторів неоднозначно і залежить як від особливостей розглянутого історичного етапу, так і від ступеня залученості окремих індивідів в ті чи інші види соціальної діяльності.

Один з можливих підходів до проблеми культурно-історичного тла людської поведінки передбачає його вивчення на двох рівнях: глобальному і регіональному.

Перехід світової спільноти на постіндустріальну стадію якісно змінив стан макросередовища особистості. Зокрема, замість традиційної конфронтації між Сходом і Заходом все частіше говорять про протистояння між багатою Північчю і бідним Півднем. Науково-технічна революція набирає чинності відразу в ряді макрорегіонів планети. Істотні зміни спостерігаються в політичній сфері: якщо раніше економічне панування в світі знаходилося в прямій залежності від накопиченого країною капіталу, матеріальних багатств, то в наші дні символом влади є контроль над енергоносіями та світовими інформаційними мережами.

Глобальною тенденцією розвитку сучасної макросередовища слід вважати перехід засобів масових комунікацій на принципово новий рівень маніпулювання свідомістю мас. Завдяки телесеріалів, рекламним роликам, розважальних програм, комп'ютерних ігор і т. Д. сучасний обиватель одночасно живе як би в двох світах: реальному і вигаданому, віртуальному.

Масований потік спеціально відібраної інформації, в першу чергу політичної та комерційної реклами, призводить до втрати індивідуальності окремою особистістю, її одномірності, стандартизації матеріальних і духовних потреб. Сучасний маркетинг не обмежується вивченням попиту, але активно формує його в інтересах виробника.

На регіональному рівні, поряд з вже розглянутими засобами масової інформації, на людську поведінку найбільш активно впливають такі фактори макросередовища:

демографічний - щільність населення, динаміка народжуваності і смертності, тривалість життя, міграційні процеси і т. д .;

природно-екологічний, в тому числі розміри території, клімат, запаси корисних копалин, особливості екологічної обстановки і т. д .;

науково-технічний фактор - етап у розвитку науково-технічного прогресу, використовувані технології, рівень комп'ютеризації та т. д;

економічний, включаючи рівень і структуру доходів, темпи інфляції, безробіття і т. д;

політико-правової, який передбачає розгляд пануючого політичного режиму, офіційної ідеології,

прийнятої системи законів і ступеня їх дотримання, положення в галузі дотримання прав людини і т. д .;

соціокультурний - звичаї, традиції, панівна форма релігії, національна психологія.

Не менш істотну роль в детермінації людського доведення в діловому спілкуванні відіграє мікросередовище особистості - та частина соціального середовища, з якої безпосередньо взаємодіє особистість в процесі соціальної діяльності. Тут важливо виділити два моменти: а) особистість відчуває вплив в безпосередній або опосередкованій формі всіх без винятку елементів соціального середовища, але головним чином взаємодіє саме з мікросередовища; б) істотною відмінністю мікросередовища є наявність не тільки прямих, але і зворотних зв'язків між особистістю та її оточенням.

Іншими словами, мікросередовище - це перш за все поле активної соціальної діяльності особистості, об'єктивна сукупність матеріальних і ідеологічних чинників, з якими особистість безпосередньо взаємодіє в процесі спілкування з іншими людьми. Соціальні за своєю природою відносини в умовах мікросередовища виступають в формі міжособистісної взаємодії, що будується на основі яких кооперації, співпраці, або змагання і конфронтації.

"Неформальні", міжособистісні відносини не слід розглядати як самостійний вид відносин, оскільки вони представляють собою своєрідну психологічну форму прояви реально існуючих економічних, політичних, правових та інших відносин між людьми. Безумовно, статево, індивідуально-психологічні особливості, неповторний соціальний досвід конкретного індивіда накладають певний відбиток на ваш улюблений модель спілкування але в будь-якому випадку ці відносини залишаються за своєю природою соціальними, так як обумовлені цілком конкретними умовами особистісного буття, відбуваються в рамках певних соціальних груп.

Соціальна група - важливий елемент мікросередовища, опосредующий детерминирующее вплив суспільства на особистість. Отже, макросередовище впливає на особистість як безпосередньо, так і в опосередкованій формі, через її вплив на ті соціальні групи, в житті яких індивід безпосередньо бере участь. Взаємодія між особистістю і суспільством в рамках мікросередовища виступає в якості взаємодії індивіда і соціальної групи.

Соціальна група - це більш-менш стійка конкретно історична спільність людей, в якій особистість реалізує свою предметно-діяльну сутність. Участь особистості у багатьох видах соціальної діяльності визначає її приналежність до різних соціальних груп. Її найближче соціальне оточення становить сім'я, навчальна група, трудовий колектив, сусіди, групи за інтересами і т. Д. Загальним для всіх цих груп є спільна діяльність людей, спрямована на досягнення загальних цілей, що припускає певну узгодженість дій на основі обміну інформацією і існування спеціальних засобів контролю над виконанням окремих функцій. Обумовленість об'єктивно існуючою структурою суспільних відносин і відносна самостійність складають відмітні риси соціальної групи.

З одного боку, внутрішня структура соціальної групи є відображенням загальних умов соціального середовища. Будь-яка соціальна група прямо або побічно пов'язана з відтворенням тих чи інших елементів матеріальної і духовної культури суспільства, залежить від його соціально-класової та етнічної структури, які панують політичних ідеалів і моральних цінностей.

З іншого боку, їй властива автономність, оскільки загальні соціальні умови існують тут у формі особливих умов особистісного буття, переломлюються в конкретній ідейній і моральній атмосфері групи.

Вирішальна роль в детермінації людської поведінки в рамках мікросередовища належить робочій групі. Саме тут відбувається розв'язання суперечності між індивідуальними і суспільними інтересами, встановлюються реальні межі і умови соціальної діяльності, формується цілком певний тип особистості. (Докладніше про це див. У розділі "Ділове спілкування в робочій групі"). Чи означає це, що - \ мікросередовищі належить вирішальна роль в детермінації людської поведінки? Подібний підхід до проблеми не можна визнати достатньо обгрунтованим. Перш за все, тому, що саме відмінність між макро- і мікросередовища особистості як опосередкованим і безпосереднім соціальним оточенням особистості є певною мірою відносним. Висока соціальна мобільність, широкі можливості в збагаченні соціального досвіду - суттєва особливість самореалізації особистості в рамках сучасного суспільства, якої не слід нехтувати. Як справедливо зауважив відомий фахівець в галузі соціальної психології Б. Д. Паригін, "те, що сьогодні для того чи іншого індивіда є макросередовищем, тобто середовищем, що виходить за рамки повсякденного існування, спілкування, завтра може перетворитися в найважливіший фактор його життєвої еволюції. .. " 1


1 Паригін БД Основи соціально-психологічної теорії. - М .: Думка, 1971. - С-198.

Не менш стійкою тенденцією сучасного, виключно динамічного суспільства є неухильне зростання безпосередніх контактів між особистістю і макросередовищем. На Доні деякого зниження загальноосвітнього і культурного рівня значної частини населення стрімко зростає роль електронних засобів поширення інформації. Російські преса, радіо і телебачення - ефективне знаряддя поширення масової, споживчої культури, популяризації найбільш сучасних методів особистого збагачення і прояви приватної ініціативи. Сприймається інформація суттєво доповнює відомості, отримані в процесі ділового спілкування з оточуючими людьми. У ряді випадків подібне "заміщення" призводить до того, що деякі соціальні групи наприклад сім'я, втрачають інформативні функції щодо своїх членів. Подібна тенденція призводить до нівелювання особистості, поступового витіснення "місцевих", т. Е. Професійних і групових чорт із соціально-типових рис особистості. У міру впровадження ринкових відносин мікросередовище особистості все частіше стає причиною вже не соціальних, а скоріше індивідуальних відмінностей, обумовлює швидше ф о р м у прояви соціально-типового, а не його зміст.
 Що ж являє собою несвідоме? |  Модель психічної структури особистості в концепції 3. Фрейда |  Модель психічної структури особистості в аналітичній психології Карла Юнга |  Що ж таке колективне несвідоме? |  Всі ці процеси задіяні і в практиці ділового спілкування. |  Модель психічної структури особистості в концепції К. Г. Юнга |  Закон конгруентності Карла Роджерса |  Фактори детермінації поведінки особистості |  Що ж таке наше "Я", як воно виникає і яка його роль в діловому спілкуванні? |  Воля Почуття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати